1946 -1967

Hovedsiden

SCHEIkomiten - endring av kommunestruktur

AVIS klipp som omtaler denne reformen i Lurøy-Rødøy og Meløy.

1946 Scheikomiteen

Schei-komiteen

I 1946 ble Schei-komiteen nedsatt. Komiteen ble ledet av fylkesmann i Sogn og Fjordane, Nikolai Schei. Komiteen la fram tre innstillinger;

  • Innstilling I i 1948 om opphevelse av sognekommunen
  • Innstilling II i 1951, som ga de prinsipielle retningslinjer for komiteens forslag til ny kommuneinndeling
  • Innstilling III (1959-62), som ga konkrete forslag til kommunereguleringer.

Schei-komiteens forslag til prinsipielle retningslinjer ble i hovedtrekk fulgt av Stortinget i 1956, og kan sammenfattes slik:

  • En minstestørrelse som kan sikre kommunene tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for en forsvarlig og tidsmessig administrasjon og tjenesteapparat. 2500-3000 innbyggere og 5-10 000 innbyggere der de geografiske forholdene ligger til rette for det.
  • Enheter med et så allsidig næringsliv at det kan gi flere ben å stå på i vanskelige tider og demme opp mot fraflytting.
  • Enheter der en har eller kan utvikle et kraftig, levedyktig sentrum.
  • Enheter der en kan rasjonalisere skoleverket og danne grunnlag for en vellykket utbygging av den niårige skolen.

Endringene i kommunestrukturen i kjølvannet av Schei-komiteens innstillinger fant sted mellom 1958 og 1967, og først ut var Haugesund og Skåre. De fleste sammenslutningene fant sted i årene 1962-1965, med hovedtyngden i 1964 og 1965 med henholdsvis 164 og 59 kommuner. Inndelingene var basert på midlertidige bestemmelser fra komiteens innstilling III. Disse ble opphevet i 1967.

Schei-komiteens arbeid resulterte i en reduksjon av kommunetallet fra 744 i 1957 til 454 i 1967. Reduksjonen fordelte seg svært ulikt både på fylker og landsdeler. Endringene var ikke alltid i samsvar med de prinsipielle retningslinjene som Stortinget hadde vedtatt for henholdsvis herredsinndelingen og inndelingen for byene.

1838-2014 - utviklingen i herreder/kommuner

År

Antall kommuner per 1.1.

Endring i antall kommuner

1838

392

 

1930

747

 355

1957

744

 -3

1967

454

 -290

1974

443

 -11

1978

454

 11

1994

435

 -19

2014

428

  -7

og litt mer generell historie om dette området

Den norske kommunestrukturen opp gjennom tidene

Artikkel | Sist oppdatert: 23.11.2015

Formannskapslovene av 1837 markerer starten på den norske kommune-inndelingen og det lokale selvstyret vi kjenner i dag. Formannskapslovene gjorde at de demokratiske prinsippene fra Grunnloven ble gjeldende også i lokalt styre.

Fra innføringen av formannskapslovene og frem til  2. verdenskrig ble ikke den administrative inndelingen gjenstand for noen helhetlig kritisk vurdering. Etter krigen har det imidlertid skjedd både delinger, sammenslutninger og grensereguleringer gjennom ulike perioder. Antall kommuner har vekslet mellom 392 i 1838, som er det laveste kommunetallet vi har hatt, til 744 i 1930, som er det høyeste.

1967 februar

© RLA. (20824).

1967 februar

© RLA. (20818).

1967 februar

© RLA (20813).

1965 desember

195 november

© RLA. NA. (3178).

Fylkesmannen ville ha "Status Qvo", men fylkesutvalget mente det andeledes.  Nå ble det nå til slutt fylkesmannens innstiling som ble resultatet.

1965 November - Nesøy og Hestmannøy

© RLA. NA. (19901).

Lurøy-delen av disse øyene helt sør i kommunen.

1964 oktober

© RLA. NA. (17388).

1964 oktober

© RLA. NA. (17386).

1964 oktober

© RLA. NA. (17390).

1964 September

© RLA. NA. (17382).

1964 juli

© RLA. NA. (17369).

1961 Februar

© RLA. NA. (19379).

1959 april

© RLA. NA. (4736).

1959 Mars - Fylkesutvalgets vurdering

©RLA. NA. (4733).

og til sist...

© RLA. NA. (4734).

1958 Juni

© RLA. NA. (4699).