Administrasjon før 1980

Omtale

Tidligere hadde vi ikke noen fast kommunalt administrasjonssted, selv om mange synes å tro at det var slik.
Det var ikke noe fast sted i kommunen for lensmannskontor, trygdekasse, ligningskontor, kommunekasse. Når en person (Formo) fikk vervet med ligningen ble også kontorstedet i Melfjord. Noen steder var disse vervene langvarige og noen ganger gikk de i arv - og da kunne det bli lenge på et sted.

Andre

Ligningskontoret - et kommunalt anliggende

Ligningen var noe kommunene stelte med frem til og med 1.1.1965. Siste kommunal ligning skjedde sist fra gården Sjåvik (33-03) Kolvik.
Les mer om ligningen under siden som lenken her kommer til.

Rødøy - styrt av nemnder, råd og utvalg

Nemnd og råd og mer...

Hele kommunen ble for det meste organisert av ordfører, kommunestyre og formannskap, men også på et tidspunkt av rundt 50 råd/nemnder/utvalg som kommunestyret valgte personer til.

Det var også noe byråkrater ellers om arbeidet med kommunalt arbeide flere steder i kommunen, som kommunekasse og ligning- og trygdekontor osv og lensmannskontor som statlig representant.

Senterbygging - når

Ordførere kunne sikkert ha noe leid hjelp, men det skjedde i hans hjem og det ble nok gjort av hans nærmeste familie.

Første formannskapssekretær ble ansatt da Sven Hansen var ordfører på 1960-åra. Han het Sigurd Volden. Sven Hansen var samtidig trygdesjef også formidlingsmand for arbeidssøkere. Volden hadde også en del av sin arbeidstid med "sosiale saker".

Da Hans Aakre overtok - kom han med en skjøyte innover og henta kontorets innhold og formannskapssenretæren ble med på lasset.

DA STARTA DEN FØRSTE SENTEROPPBYGGING I RØDØY -og med påfølgende senterstrid i årtider etterpå...

A - E

1976-1979

Beiteråd

Tre medlemmer med med tre varamedlemmer i valgt rekkefølge.
Lov nr 12 av 16.6.1961.

F

1922

Fabrikktilsyn

Fire medlemmer og varamedlemmer. Valgt i Rødøy herredsstyre 21. august 1922.

1976-1979

Forstanderskapet i Rødøy Sparebank

4 medlemmer med vararepresentanter (4).

1976-1979

Forsyningsnemnd

Fem valgt + tilsvarende varamenn. Lov av 9/6-1939.

1922

Fylkesskattestyret

Representant fra Rødøy, en valgt med vararepresentant.

H

1976-1979

Helseråd

Åtte personer med tilsvarende varamenn (16 navn).

Herredsnemnda

Kommunal nemd som ble utnevnt straks etter krigen for å vurdere saker som hadde med "krigserstatning" å gjøre.

1976-1979

Husmnemnd

Tre medlemmer og tilsvarende vara.

K

1976-1979

Kommunal studienemnd

Tre personer med tre vara.

1976-1979

Kommunikasjonsnemnd

Syv medlemmer med tilsvarende vara.

L

1976-1979

Landsforening mot Kreft - kontaktutvalg

To representanter fra Rødøy.

1922

Ligningsnemnda

Rødøy herredsstyre 21. august 1922.

1976-1979

Ligningen - Takstutvalg for ligningen

Delt i to:
A; 2 medlemmer for Jord- og skogseiendommer, med tre varamenn
B: 2 medlemmer for andre eiendommer, med tre varamenn

1976-1979

Lofotfiskernes selvhjelpskasse bestyrelsesråd

1 person med varamann valt av Rødøy kommunestyre.

1922

Lofotfiskernes selvhjelpskasse bestyrelsesråd

Rødøy herredsstyre 21. august 1922.

1958

Læremiddelnemnd

M-N

1976-1979

Nord-Helgeland arbeidsformidlings distrikt

En valgt representant fra Rødøy, valgt av kommunestyret. Med vara.

0-P

1922

Oppkrevningmænd

Rødøy herredsstyre 21. august 1922.

1976-1979

Prisnemnd

Fem medlemmer med tilsvarende varamedlemmer.

R

1976-1979

Rødøy Lurøy Kraftverk A/S styret

Valgt en representant og vararepresentant.

S

Samfunnshusstyret i Tjongsfjorden

Et medlem med varamedlem valgt av Rødøy kommunestyre.

1976-1979

Skogsråd

Fem medlemmer og tilsvarende vara. Lov av 25.5.1976.

1976-1979

Statens fiskerbank - takstnemnd

Tre medlemmer og tilsvarende vara. Lov av 23.4.1948. Minst en av medlemmene må være motorkyndig.

T

1976-1979

Tannrøktnemnd

To valgte + distrikstannlegen og to vara. Lov av 29.7.1949.

1976-1979

Tiltaksnemnd (kommunal)

Fem medlemmer med tilsvarende varemedlemmer.

1976-1979

Tilflytningsnemnd

4 medlemmer uten vara. Lov av 5.7.1963.

U - Å

1976-1979

Viltnemnd

Tre medlemmer med tilsvarende vara.