Skolene i Rødøy

17. aug, 2016

Nytt barnehage og skoleår

Velkommen til nytt barnehageår og skolestart i Rødøy kommune
Publisert 17.08.2016
Skolestart 2016
Mandag 22. august er det skolestart i Rødøy kommune Samtidig starter det nye barnehageåret. Rødøy kommune ønsker alle barnehagebarn og elever velkommen!

Skolerute for 2016 - 17
Nedenfor er tidspunkt for oppmøte første skoledag i kretsene.
Øresvik skole: Elevene begynner kl. 08.30
Første tur fra Jansvik med buss kl. 07.45
Andre tur fra Stensland kl 08.45
Gjerøy skole: Elevene begynner kl. 09.00
Jektvik skole: elevene begynner 08.45
Nesøy skole: Elevene begynner 08.45
Tjongsfjord skole: Elevene begynner 08.30
Rødøy skole: Elevene begynner kl. 09.30

2008

© RLA.

Artikkel: "Mine fem år som ambulerende handarbeidslærinne i Rødødy", skrevet av Aud Johnsen (g. Johansen).  Årboka RØDØY, lokalhistororisk årbok for Rødøy nr 6 (2008).

Diverse

2003 04 14

Rødøyprotest mot reisekutt for skoleelever

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 14/03 2003

Rødøyprotest mot reisekutt for skoleelever

Rødøy formannskap protesterer i et vedtak mot de foreslåtte endringer av reisemoderasjon for elever i den videregående skole. I formannskapets vedtak heter det Nordland fylke har plikt til å opprette og drive tjenelige videregående skoler for elever også fra Rødøy kommune.
- Denne plikt har fylket valgt å oppfylle slik at elever fra Rødøy må flytte på hybel. En reisemoderasjonsordning må også gjøre det økonomisk mulig for elevene å reise heim hver helg om de ønsker det. Rødøy formannskap finner det helt urimelig og på grensen til det uansvarlige at ordninga foreslås endret slik at mange ikke vil ha råd til det. Det er ikke ønskelig at det utvikles egne hybelmiljøer for 15 - 16 åringer i helgene uten foreldre eller andre voksnes tilsyn. Her er det helt nødvendig at fylkets politikere ser sitt ansvar for alle fylkets innbyggere og beholder de helt nødvendige tjenestetilbud, heter det i uttalelsen.
Ved pas, kl 20:04

2003 03 14

9,6 millioner til skoleutbygging i Rødøy

Nyheter 14/03 2003
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

9,6 millioner til skoleutbygging i Rødøy
Rødøy kommune har nå utarbeidet sin plan for rehabilitering av skolebygg og den skal ferdigbehandles av kommunestyret i neste uke. Utgangspunktet for planen er den statlige skolepakken som Stortinget har bevilget for å sette skolebyggene bedre i stand. Rødøy kommune er tildelt en økonomisk ramme på 9,6 millioner kroner i statsmidler. Disse pengene må kommunen selv ta opp i lån men så vil Staten gi tilskott til å dekke rentene de neste 20 år.
I planen har en gjennomgått alle skolene og det er satt opp en prioriteringsrekkefølge for hva som skal skje de nærmeste åra. I planen er det blant annet vurdert opprusting av svømmebassengene, ventilasjonsanlegg og ombygginger for å redusere energikostnadene.
Ved pas, kl 20:07

1997

Nye datamaskiner til skolene.

Høsten 1997 foretar Rødøy kommune et kjempeløft for data i skolene. Det inngås en kontrakt for ca. 400.000 kr for kjøp av 30 PC-maskiner som blir delt ut til alle skolene og dermed fikk alle elever i Rødøy tilgang til internett.

Samtidig ble det gitt tilbud om en datapakke og kommunalt lån til alle ansatte i kommunen og ca. 25 personer fjør seg benyttelse av dette. Kilde: Rødøy kommunes nettside.

1997

Grunnskolereformen 97: millioner til skoleutbygging

I Rødøy starter 31 seksåringer opp i 1. klasse ved 9 av skolene i august 1997.

Den store reformen som Stortinget hadde vedtatt, innebar at alle kommunene fikk ekstra midler for å gjøre skolebyggene istand til å gjennomføre læreplanen.

Rødøy kommune fikk 4,9 mill kr til skolebygg og det var utbyggingsplaner ved 5 skoler:

Gjerøy skole (2,2 mill. kr). Nordnesøy skole (1,2 mill kr), mens Jektvik skole, Tjongsfjord skole og Rødøy skole fikk hver 495.000 kr. Kommunen satte igang planlegging og det ble også søkt om tilskott av tippemidlene. På Jektvik og Nordnesøy skulle det bygges et tilbygg med nye klasserom, på Tjongsfjord nytt skolekjøkken med miljøkafe og på Rødøy nye idrettshall (plasthall). Det største prosjektet var Gjerøy der skolen skulle bygges ut med klasserom, grendehus, garderober, skolekjøkken og bibliotek. Kilde: Rødøy kommunes nettside.

1997

Utredning av skoleøkonomi

Den vanskelige kommuneøkonomi i 1995-96 førte til at kommunestyret vedtok å sette igang et utredningsarbeid for å se hvilke muligheter en hadde for å spare penger på skolebudsjettet. I utredningen ble det framlagt forslag til ulike tiltak som f.eks. sammenslåing av klasser, felles skoledrift eller kjøp av skoletjenester gjennom interkommunalt samarbeid. Men ingen av tiltakene var særlig populære og da saken ble sluttbehandlet i kommunestyret (ksak 35/97 ble det gjort følgende vedtak: "Rødøy kommunes skoleordning beholdes uendret". Kilde: Rødøy kommunes nettside.

1995 ca

© RLA (Avis 15600).

Noe om sentralisering og av- sentralisering av den 9-årige

Kilde: RLA-PDF 487.

1964

© RLA (13830).

1964

© RLA (13825).

1958-1959

Skolekretser - næringskatalog

- Gjerøy skole, Gjerøy

- Gjesøy skole, Rødøy (ny i forhold til 1952-53).

- Indre Tjongsfjord skole, Reppasjøen (Adresse endra fra Tjongsfjorden til Reppasjøen pga. posthus der).

- Jektvik skole, Jektvik

- Melfjordbotn skole, Melfjordbotn

- Myken skole, Myken

- Nordfjordnes skole, Hanvikhaugen

- Nordnesøy skole, Nordnesøy

- Nordvernes skole, Nordvernes (endra fra Værnes skole)

- Nygård skole, Sørfjorden i Helgeland

- Rangsund skole, Selsøyvik

- Selvåg skole, Rødøy

- Sleipnes skole, Vågaholmen

- Storselsøy skole, Storselsøy

- Tjong Internatskole, Tjongsfjorden

- Øresvik skole, Øresvik.

1952-1959

Skolekretser - omtale

Næringskatalog 1952-53:

- Gjerøy skole, Gjerøy

- Indre Sørfjord Skole, senere nevnt som Øresvik skole

- Indre Tjongsfjord skole, Tjongsfjorden

- Jektvik skole, Jektvik

- Melfjordbotn skole, Melfjordbotn.

- Myken skole, Myken

- Nordfjordnes skole, Hanvikhaugen

- Nordnesøy skole, Nordnesøy

- Nygård skole, Sørfjorden i Helgeland

- Rangsund skole, Selsøyvik

- Selvåg skole, Rødøy

- Sleipnes skole, Sleipnes (Postadresse Åmøyhavn)

- Storselsøy skole, Storselsøy.

- Tjong skole, Tjongsfjorden

- Værnes skole, Nordvernes.

1958

Skolestyremøte

Rødøy skolestyre hadde møte i kommunelokalet på Rødøy 6. mai 1958. Formannen, sokneprest Storebø ønsket velkommen til møtet, og forsamlingen sang "Gud signe vårt dyre fedrelang". Deretter tok saksbehandingen til. Det ble behandla tilsammen...

1952

© RLA (0412).

© RLA (dok 4043).

1935

© RLA. (12371).

1933

1928

© RLA (4532).

1905

© RLA.

1905 forts

© RLA.

1903

© RLA.

To skoler skal begygge i Rødøy - to av de mange fastskolene i kommunen på den tiden.  Jeg vet ikke hvilke skole denne annonsen omtaler.

1901

© RLA. (1790).

1800 tall

Skoleplan for Rødøys skolekretser

1896 3. mai Skoleplan for Rødø
Skoleplan, som er utarbeidet forrige år for Folkeskolen i Rødø, blir godkjent av Rødø skolestyre den 3die Mai og 20de Juli 1896.
Send til trykking i Trondheim 9de September 1896.