GENERELT OM VEI

Om veianlegg

2012

Kommunestyresak 8.11.2012

Sak 086/2012: TRANSPORTPLAN NORDLAND: INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM
Jfr. saksutredning 24512
Formannskapets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret for endelig uttalelse.

Forslag fra Rødøy fellesliste og Senterpartiet:
Rødøy kommune vil uttale følgende i forbindelse med handlingsprogrammet for regional transportplan:

Nordland fylke er langstrakt der relativt store deler av befolkningen ikke er bosatt i bynære områder. Samtidig foregår det stor produksjon av eksportrelaterte varer nettopp i distriktene i fylket. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom å etablere gode samferdsels- og transportløsninger. Slike løsninger må få stor prioritet i handlingsprogrammet.

Rødøy kommune er, i likhet med flere av kommunene på Helgeland, inne i en positiv utvikling når det gjelder folketallsøkning og etablering av arbeidsplasser knyttet til næringer som har behov for gode transportløsninger. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det finnes gode løsninger for samferdsel og transport av varer internt i kommunen og inn til sentrale kommunikasjonsknutepunkter i regionen. Gode løsninger som muliggjør både pendling for arbeidskraft og som bidrar til at godstransporten kan gjennomføres på enklere måter enn i dag.

I forbindelse med utarbeidelsen av Regional transportplan, fremheves følgende punkter som svært viktige for Rødøy kommune:

• Rødøy kommune krever at Fv 17 med krysning av Holandsfjorden får høyeste prioritet i det videre arbeid med R.T.P

• Det må satses på gode transportløsninger for gods sjøveien

• Det er påkrevd med ny hurtiggående ferge i Rødøybassenget

• Det bygges bru mellom Selsøyvik og Gjerøy

• Det må bli flere ruteturer mellom Jektvik/Kilboghamn og bedre korrespondanse buss/ferge i Kilboghamn

• Asfaltering av Segelforveien, Fv 437

• For å sikre fisketransport, kreves tre ukentlige turer med kystgodsruta

• Utvide bussrute 18-341 til å starte i Kilboghamn kl. 19.40 på søndag. Den kommuniserer da med ferge i Rødøybassenget i Kilboghamn kl. 19.40.

Det er med bekymring vi registrerer at de kommunikasjonsløsninger som vi er svært avhengige av for en videre utvikling, stadig er gjenstand for vurdering når det skal kuttes i tilbudene for å spare penger. Dette er i strid med de målsettinger Nordland fylke har for den videre utvikling, og inspirerer ikke til økt bosetting og etablering av arbeidsplasser. Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune i arbeidet med handlingsprogrammet sørger for å prioritere gode samferdsels- og transportløsninger i distriktene generelt og på Helgeland spesielt.

Forslag fra Linda Olsen:

Tilleggspunkt:

• Pendlerrute utover til øyene

• Ekstra NEX rute, som går motsatt vei enn nåværende rute, Bodø - SandnessjøenVedtak:

Rødøy kommune vil uttale følgende i forbindelse med handlingsprogrammet for regional transportplan:

Nordland fylke er langstrakt der relativt store deler av befolkningen ikke er bosatt i bynære områder. Samtidig foregår det stor produksjon av eksportrelaterte varer nettopp i distriktene i fylket. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom å etablere gode samferdsels- og transportløsninger. Slike løsninger må få stor prioritet i handlingsprogrammet.

Rødøy kommune er, i likhet med flere av kommunene på Helgeland, inne i en positiv utvikling når det gjelder folketallsøkning og etablering av arbeidsplasser knyttet til næringer som har behov for gode transportløsninger. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det finnes gode løsninger for samferdsel og transport av varer internt i kommunen og inn til sentrale kommunikasjonsknutepunkter i regionen. Gode løsninger som muliggjør både pendling for arbeidskraft og som bidrar til at godstransporten kan gjennomføres på enklere måter enn i dag.

I forbindelse med utarbeidelsen av Regional transportplan, fremheves følgende punkter som svært viktige for Rødøy kommune:

• Rødøy kommune krever at Fv 17 med krysning av Holandsfjorden får høyeste prioritet i det videre arbeid med R.T.P

• Det må satses på gode transportløsninger for gods sjøveien

• Det er påkrevd med ny hurtiggående ferge i Rødøybassenget

• Det bygges bru mellom Selsøyvik og Gjerøy

• Det må bli flere ruteturer mellom Jektvik/Kilboghamn og bedre korrespondanse buss/ferge i Kilboghamn

• Asfaltering av Segelforveien, Fv 437

• For å sikre fisketransport, kreves tre ukentlige turer med kystgodsruta

• Utvide bussrute 18-341 til å starte i Kilboghamn kl. 19.40 på søndag. Den kommuniserer da med ferge i Rødøybassenget i Kilboghamn kl. 19.40.

• Pendlerrute utover til øyene

• Ekstra NEX rute, som går motsatt vei enn nåværende rute, Bodø - Sandnessjøen

Det er med bekymring vi registrerer at de kommunikasjonsløsninger som vi er svært avhengige av for en videre utvikling, stadig er gjenstand for vurdering når det skal kuttes i tilbudene for å spare penger. Dette er i strid med de målsettinger Nordland fylke har for den videre utvikling, og inspirerer ikke til økt bosetting og etablering av arbeidsplasser. Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune i arbeidet med handlingsprogrammet sørger for å prioritere gode samferdsels- og transportløsninger i distriktene generelt og på Helgeland spesielt.

Enstemmig.

1936

NA (46). Dagverksbidag til Rødøy.

Rødøy kommune er tilstått kr 5000 til kommunalt nødsarbeid med kr 2,50 pr. dag.

1923

En samla veiplan for Rødøy

I Nordland fylkestings forhandlinger for året 1923, i sak nr. 13 omhandler "Om ny veiplan". I møte den 20.5.1919 vedtok fylkestinget enstemmig et av ordføreren i Lødingen framsat forslag saalydende: "Amtsingeniøren og fylkes veistyre anmodes om til et senere fylkesting at framlægge en samlet oversigt over de veianlegg som hvert herred nu kræver, ledsaget av omkostningsoverslag".

Rødøys del av denne planen er følgende:

1. Av Eidsvik - Tjong - Meløy grænse, 3,5 km, kr 42.000.

2. Meløy gr. Djupdal - Vågasjøen, 8,0 km, kr 72.000.

3. Oldervik - Strand, 4,0 km, kr 40.000.

4. Øresvik - Lurøy grønse, 3,0 km, kr 90.000.

5. Gjersvik - Stensland - Øresvik, 21,0 km, kr 315.000.

6. Hovedveien ved Øresvik - Vassvik, 8,0 km, kr 100.000.

7. Mælen - Sjaavik, 4,5 km, kr 45.000.

8. Storselsøen - Lurøy gr. 3,0 km og kr 24.000.

9. Nordnesøy - Lurøy gr., kr 2,5 km, kr 15.000.

10. Rønvik - Vernes - Strømsvik, 15,0 km, kr 150.000.

11. Nordgjerøy - Øien, 3,0 km, kr 20.000.

12. Losvik - Selvaag, 2,0 km, kr 12.000.

13. Melfjordbotten - Mo grænse, 12,0 km, kr 600.000.

Tilsammen; 89,0 km og 1.525.

1902

Kila - Tjong

1902
I Nordland fylkestings forhandlinger for året 1902 finner en på side 280, bilag 76:

I Rødø blev for kommuanal Regning detaljundersøgt en Alternativlinje langs Sjøen Kila-Tjong - 2566 M - der er kontorbehandlet under Forutsætning af Bygning som kommunalt Veianlæg.

1900

Hva fantes av vei?

Veier i Rødøy ved århundre skiftet 1900

Amund Helland skrifter (1907).

Selsøyvik
En liten stump gaardvei gaar fra Selsøyvik nogre hundrede meter sydover fra stationen* og 700-800 meter nordover nærmeste som markvei.

Gjerøy
Fra Nordgjerøyvågen til Gjerø er ca. 700 m vei.

Rødøy
Fra Losvik til Rødøy prestegård og derfra videre til Selvaagen er
700 a 800 meter vei.

Sleipnes
Fra Sleipnessjøen til Sleipnes er ca. 1. km vei.

Tjong
Fra sjøen ved Tjong er kjørbar, men mindre god vei til Aagvatn.
Lengden er 2,6 km.

Værangfjorden
Kjørbar gårdsvei gaar fra Kisten til Strømdalen. Lengden er 1.6 km.

Melfjordbotn
Kjørbar gaardvei er der i Melfjordbotn mellom gaardene.
Lengden er 700 a 800 m.

Merknad fra inn skriver:
* Må være telegrafstasjonen.

1922

1922. Nordlands avis. Klipp: © RLA.

1967 - Flyanløpet av Vågaholmen

© RLA. (20870).

© RLA. (20870).