Veianlegg på Tjongsfjordhalvøya 1

Det første kaiet hos Hugvik på Aagskardet. Det kunne være greit å ha vei frem til det også for oss fra Rødøy. © RLA (Jann Odin Falch og Lillian Aarnes Falch).

Tilbake...

Veganlegget Aagsjøen - Meløy grense

1920

Nordland fylkes forhandlinger

1920:
Side 319. Overingeniørens forslag.
Meløy C: Aagsjøen-Rødøy gr, nyt.
Stat kr 600
Fylke kr 300
(også nevnt side 494).

Omtale side 327:
"Aagskaret-Rødøy grænse, har en lengde af ca. 2,5 km og blev for 20 aar siden undersøkt i marken. Denne vei maa paa grund av sin betydning som forbindelsesvei med naboherredet ansees fuldt berettiget til bidrag paa samme maate som for Rødøys vedkommende. Der foreslaaes bevilget til : Aaagsjøen-Meløy grænse ifølge post 1 av kr 900. ......".

1922

Nordland fylkes forhandlinger

Overingeniørens forslag til fordeling av fylkesveifondsbidrag for termin 1.juli 1922 - 30. juni 1923.

AAGSJØEN - RØDØY GRENSE,forts.
Ansøker om ..........Størst mulig
Egne midler.......... 2000
Stat................... 600
Fylke.................. 300

Veiarbeide

Fra venstre: Kristian Lorentsen. Hesten til Einar Aga - "Stjerna". Einar Aga. Kristian Engstad. Daniel Danielsen (Bukaasen). Johannes Svendsen. Håkon Bang. Hesten til Håkon Bang som hette "Brun". Torvald Engstad. Bilde tatt på Magvollhøgda i 1937.Foto og opplysninger mottatt fra Almar Nilssen. ©RLA.

1916

© RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).

Veganlegget Æsvik - Meløy grense

Adm

Formelt navn

Veianlegg: EIDSVIK - TJONG - MELØY GRÆNSE m/Arm til D/s.-kai i Tjongsfjorden.

Adm

Veianlegget

Kilder for dette er NORDLANDS FYLKES FORHANDLINGER for det enkelte år.
Også Rødøy herredstyre behandlinger.
Dette vegsanlegget starta i 1914. Vei ned til D/s.-kai i Tjongsfjorden kom med en stund etter krigens fra tidligere eget prosjekt.

1919 - 1923

Herredstyret

Aar 1923 den 14. September
holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy.
Sak 134: Forretningsfører P. Rasmussen oplyser at arbeiderne ved veianlegget Kila - Meløy grense for aaret 1919 enda ikke er utmeldt av sykekassen og forespør om kommunen vil betale for de indmeldte ved nævnte veiarbeide.
Beslutning: Herredsstyret er enig med den nuværende kasserer for veiarbeidet, at disse krav begraves.
Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy: Sak 160: Det besluttedes at utpanting over ubetalte forfalne distriktsbidrag ved veianlegget i Tjongsfjorden blir aa foreta snarest mulig.

1920

Fylket

Side 251, 331 og 494.
B. 2. Kommal nybygging med eller uten bidrag av fylkesveifondet.
Anvente omkostninger:
Kontant kr 4348,61
Ny vei 700 meter.

Overingeniørens forslag til fordeling av fylkesvondsbidrag fra termin 1. juli 1920-30. juli 1921.
Egne midler: Motvarende.
Stat 1600 kr (2/5)
Fylke 800 kr (1/5)

Side 336: Uanviste fylkesveiforndsbidrag pr 14/6-1920: Rødøy: Eidsvik-Tjong-Meløy gr. *)378.oo for 1918-1919. Merknad: De med merkede * betegnede beløp er saavidt vites helt eller delvis oparbeidet.

1922

Fylket

Kommunal nybygging med eller uten bidrag fra fylkesveifondet:
Kontanter.......kr 2458,06
Ny veilengde - utført løpemeter 170.

Overingeniørens forslag til fordeling av fylkesveifondsbidrag for termin 1.juli 1922 - 30. juni 1923.

Eidsvik - Tjong - Meløy grense forts.
Ansøker om ..........1500
Egne midler.......... 1000
Stat................... 1000
Fylke.................. 500

1923

Herredstyret

Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy:
Sak 160: Det besluttedes at utpanting over ubetalte forfalne distriktsbidrag ved veianlegget i Tjongsfjorden blir aa foreta snarest mulig.

1923

Fylket

Side 368. Undersøkelser av vi- og broprosjekter i marken i 1922.
Utført meter i deltaljplan.
Rødøy: Tjong-Meløy grense = Bygdevei 100 m.

I en veiplan presentert i 1923 for hver herred - med omtale av alle veikrav i Rødøy er denne veien nevnt som 3,5 km lang og et samla kostnad på kr 42000.

1923

En samlet plan for hele Rødøy

1. Av Eidsvik - Tjong - Meløy grænse, 3,5 km, kr 42.000. (Nr 1 av 13 veianlegg).

Kaiveien

Arbeide med mann og hester på Kai veien i Kila 1933. © RLA (Jann Odin og Lillian Aarnes Falch).

1948

Fra Daniel i Kleften sin dagbok. Notat om ulykka på vegen mellom Tjong og Aag. ©RLA,

Veganlegget Æsvik - Meløy grense - fortsatt

1945

Kommunestyret

Kaiveien Kila - veibidrag: Enstemmig innvilget kr 800. Utskrift sendt Torbjørn Aga. Kilde: Rødøy kommune, Formannskapet, sak 98/1945.

1930

12 mai - kommunestyremøte

Rødøy kommunestyre 1930, 12. mai, sak 66
Enstemmig fattes saadan beslutning: I anledning det arbeide som nu i flere aar har paagaadd paa veianlegget Eidsvik - Tjong - Meløy grense maa herredsstyret paa det bestemteste protestere mot, at arbeidet fremtidig utføres paa samme maate som hittil.

Det har vist sig, at kommunen i aarevis har havt ubehageligheter og ekstrautlegg i form av distriktsbidrag som ikke er blitt betalt av distriktets indvaanere grundet alminderlig misnøie med at arbeidet kun utføres paa det mindst viktige del av veien Tjong - Meløy grense og ikke samtidig paa den mest viktige del av veien Eidsvik - Tjong.

Disse bidrag er det udelukket aa faa refunderet, ved at der paa samme tid igangsættes arbeide paa begge ender av det nu færdige veistykke vil den hittil herskende uvilje forsvinne og det vil falle lett for de forskjellige arbeidere aa faa oparbeide distriktsbidragene og saaledes faa ordnet sine forpliktelser baade i den ene og andre retning.
Utskrift sendt fylketsveivesenet 19/5.

1935

Kommunestyret

Foranlediget av en forespørsel fra Torbj. Aga gjøres følgende vedtak: VEDTAK. De som vil arbeide med kaiveien må gå med på en avkortning i daglønnen svarende til distriktsbidraget utenom kommunens tilskudd. Da det er opplyst at arbeidet ennu ikke er påbegynnet henstilles til regnskapsføreren å sette i gang arbeidet snarest mulig. Kilde: Rødøy kommune, formannskapet, sak 307/1935

1935

Kommunestyret

Referertes en del korrespondanse vedkommende kaiveien i Kila. VEDTAK: Da arbeidet på kaiveien er satt igang med veikontorets samtykke, foranlediget saken ingen videre forføyning fra herredsstyrets side. Kilde: Rødøy kommune, Formannskapet, sak 344/1935.

1937

Kommunestyret

Referertes skrivelse fra Nikolai Andersen, Staulen, hvori han besværer sig over de ulemper som bruket Staulen lider ved at kaiveien ikke er ferdigstilt. Enst. Vedtak: Så fremt herredsstyret kan disponere midler dertil, skal veien videre oppdateres. Kilde: Rødøy kommune, Formannskapet, sak 139/1937.

1938

Kommunetyret

1938 (sak 257)
Rødøy kommune
Fordeling av det ekstraordinære veibidrag kr 2865. På veianlegget Eidsvik-Tjong-Meløy grense kr 840. Djupdal-Vågasjøen kr 1200. Fordelingen av restbeløpet 825 henstår til budsjettet er godkjent.

1922

Herredstyrevedtak

); På samme møte besluttes andra om at der av offentlige midler bevilges til veianlegget ÆSvik - Tjong - Meløy grense 1500 kroner og til veianlegget Jupdal - Våga et beløp som motsvarer 1000 kroner i distriktsbidrag.

Veianlegg: DJUPDAL - VAAGA

1922

Fylket

Overingeniørens forslag til fordeling av fylkesveifondsbidrag for termin 1.juli 1922 - 30. juni 1923.

Djupdal - Vaaga, forts.
Ansøker om ..........1000
Egne midler.......... 1000
Fylke.................. 500

1938

Kommunen

1938 (sak 257)
Rødøy kommune
Fordeling av det ekstraordinære veibidrag kr 2865. På veianlegget Eidsvik-Tjong-Meløy grense kr 840. Djupdal-Vågasjøen kr 1200. Fordelingen av restbeløpet 825 henstår til budsjettet er godkjent.

1923

En samla plan for hele Rødøy

2. Meløy gr. Djupdal - Vågasjøen, 8,0 km, kr 72.000. (Nr 2 av 13 anlegg).

1922

Herredstyrevedak

); På samme møte besluttes andra om at der av offentlige midler bevilges til veianlegget ÆSvik - Tjong - Meløy grense 1500 kroner og til veianlegget Jupdal - Våga et beløp som motsvarer 1000 kroner i distriktsbidrag.

Veier anno 1900

1900

Veier på Tjongsfjordhalvøya

Sleipnes
Fra Sleipnessjøen til Sleipnes er ca. 1. km vei.

Tjong
Fra sjøen ved Tjong er kjørbar, men mindre god vei til Aagvatn.
Lengden er 2,6 km.
Kilde: Helland 1907.