Trygdekassen fra år 1943 - side 2 av 2

Foto ovenfor viser fra venstre: Arnulf Hansens bolig og butikk - hvor trygdekassen hadde lokaler først.  Senere kontorlokale var i det røde huset i midten, og fra 1985 i kommunens rådhus helt til høyre i bildet. Foto: Jarl Limstrand. ©RLA.

1946 - reansettelse

Ny ansettelse etter at krigen var over i 1945. © RLA.

Sven Hansen ble ansatt som forretningfører i 1943.  Alle ansettelser under krigen ble annulert og stillingen som forreningsfører ble lyst ut på nytt.  

Stillingen som forretningfører er lyst ut på nytt med 5 søkere til stillingen - der i blandt den tidligere forretningsfører Sven Hansen.

Det nye trygdekassestyret valgt etter krigen - anbefaler Sven Hansen på første plass, Ola Bikset på andre og Nils Aanes på tredje.

Det blir også resultatet i den nye kommunestyret valgt etter krigen.  Det er da blitt 1 1/2 år etter krigens slutt og Sven Hansen har da i sine tre foregående år jobbet slik at de var godt fornøyd med hans arbeide.

1945 - Medlemsbok (1)

Medlems-nr. 1788.
MEDLEMSBOK (Godkjent av Rikstrygdeerket)
Trygdekasse: Rødøy trygdekasse.


Nr 612 På lager hos Sem & Stenersen A/S, Oslo.

© Jan Odin og Lillian Aarnes Falch.

1945 - Medlemsbok (2)

1945 - Medlemsbok (3)

Kvittering for innbetalt premie 1947.
© Jan Odin og Lillian Aarnes Falch.

1945 - Medlemsbok (4)

Baksiden av medlemsboka.
© Jan Odin og Lillian Aarnes Falch.

1949 - premiekvittering

1949 Premieregning fra Rødøy trygdekasse til firma Joh. Falch, Tjongsfjord. Skrevet av Reidun Breivoll (senere gift Hansen). Ansatt person: Solveig Osa. © RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).

Mer

1953

Nye skrive- og regnemaskiner

30.05.1953 ble det kjøpt inn en Triumph manuell skrivemaskin til et pris av kr 1569.
17.12.1953 ble det kjøpt inn en Rex Rotay regnemaskin til kr 865. Manuell. Den befinner seg idag (2010) ved Stiftelsen Falch gamle handelssteds anlegg på Tjong, som museumsgjenstand.

1957

Elektrisk regnemaskin

30.10.1958 ble det kjøpt inn en elektrisk regnemaskin Addo - X. til en til en pris av kr 2373,30. Mange penger på den tid. Denne befinner seg nå som musumsgjenstand ved Falch gamle handelssteds anlegg på Tjong.

1959

ADREMA ADRESSEMASKIN

18.2.1959 ble det kjøpt inn en Adrema adressemaskin. Kr 2764. Denne ble brukt til å adressere utbetalingskort til faste utbetalinger som alderspensjoner. Senere fra folketrygden kom 1.1.67 - for flere pensjonsordninger. Det ble brukt stansede små kort av aliminium til navn og adresse, samt beløp på utbetalingskortene.

Da det senere ble benytta "kodingskort" - innsendt til Nordlandsdata A/S i Bodø, ble denne maskin overflødig. Den ble da gitt til prestekontoret på Rødøya. Den var vel ment å brukes til utenbygd (?) abbonenter på Rødøy menighetsblad. Om det ikke er kasta siden, er det fortsatt på Rødøya.

1966

Folketrygden

Folketryden ble innført, en stor reform med "Grunnbeløpet" og opptjeningen av tilleggspensjoner ut fra pensjonsgivende inntekt.

Året etter kom en fylkesenhet i Bodø som hette "Trygdesekretariatet". De saksbehandla bl.a. uførepensjoner etter innstilling fra det lokale trygdekontor. Vedtakene skjedde i noe som ble kalt for "Fylkesnemnda" som ble innført samtidig.

1971

Fra trygdekasse til TRYGDEKONTOR

Fra 1971 forandra den lokale enheten navn - fra trygdekasse til trygdekontor.

I 1991 forsvant Trygdesekretariatet og Fylkesnemnda og en ny fylkenhet som ble kalt: Fylkestrygdekontoret i Nordland.

Skrivepapiret

Fra Rødøy trygdekontors brevark. © RLA.

1976 - utlysning av vikariat

Johan Martin Mathisen hadde permisjon 1 år for videreutdanning. 1976/77. Avdelingslederstillingen ledig 1 år. © RLA.

Ettåring trygdelinje - utlysning året etter...

Her er annonse for utdanningen året etter. NA 1977. Forløper til det som idag er NOR universitet.

Trygdesjef Sven Hansen

Foto fra før 1985, i avd.leder Johan Martin Mathisen sitt kontor ved Rødøy trygdekontor (før det ble flytting til rådhuset). © Johan Martin Mathisen.

1969

RLA 21 135

1995 - 100 års jubileum

© Johan Martin Mathisen.

I anledning trygdeetatens 100-års jubileum inviterer sosialminister Hill-Marta Solberg til mottakelse i Regjeringens Representasjonsbolig fredag 28. april 1995 kl. 17 - 1815.

Trygdesjef Johan M. Mathisen møtte.

Etterpå var det stor festmiddag ved Plasa hotell i Oslo. © Johan Martin Mathisen.

og nytt logo...

© RLA.

NAV etablering - ikke så helt greit for alle...

2008

Formannskapssak 09.08 (21.8.2008).

Rådmann orienterer formannskapet om NAV - og sier at "NAV trygd skal bestå i Rødøy med to stillinger. Dette skal være på plass i løpet av et år. Viktig for oss at disse kommer på plass før de som er der idag blir pensjonister.".

2008-2009

© RLA.

Nytt NAV–kontor i Rødøy

 

Den 4. juni er det nye NAV-kontoret  i Rødøy klart for å ta imot publikum. Den offisielle åpningen av kontoret er datofestet til 10. september og denne mellomperioden skal vi i tillegg til de daglige arbeidsoppgaver bruke til kompetanseheving og samkjøring av tre tidligere selvstendige etater til  NAV Rødøy.

 

Publisert av Oddmund Mathisen. Ansvarlig Tove Aag. Sist endret 22.05.2009

I Rødøy har vi nå samlet tjenester fra tidligere arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor på et sted. Kontoret er lokalisert på rådhuset i Vågaholmen ved tidligere NAV-trygd.
Planlegging, påbygging, maling og oppussing har pågått i lang tid nå, og vi som skal arbeide her gleder oss til å komme sammen og utnytte de mulighetene dette gir til å jobbe fram løsninger på tvers av gamle skillelinjer.
Etableringen av det nye NAV-kontoret betyr ikke bare at vi har flyttet sammen. Vi er blitt et helt nytt kontor der vi organiserer oss på en annerledes måte og tar i bruk nye arbeidsmetoder.
Alle som kan og vil arbeide bør få muligheten til det. Å kjenne både arbeidsmarkedet og arbeidssøkerne vil sette oss i stand til å bistå begge parter. Arbeidstakere som er sykemeldt skal få tettere oppfølging, da vi vet at sjansen for å holde fotfeste i arbeidslivet øker jo raskere man er tilbake i jobb. Vårt mål er å få til et  tett samarbeid mellom brukerne, arbeidsgivere, nav, helsetjenesten og andre aktører. 


Hvilke tjenester inngår i  NAV Rødøy:

Fra statlig side vil tidligere NAV Rødøy Trygd og de tjenester som NAV Arbeid Ørnes leverer Rødøy`s  innbyggere nå  inngå i NAV Rødøy ( tidligere Nav Ørnes Arbeid vil i en overgangsperiode være inne  i NAV Rødøy da kompetanseoverføring skal pågå utover høsten). I tillegg kommer de tjenester som er overført fra Rødøy kommune til NAV Rødøy:

 • Økonomisk sosialhjelp, Gjeldsrådgivning
 • Andre sosiale tjenester, som støttekontakt og avlasning
 • Barnevern ( Siri Midttun er utnevt til barneversleder)
 • Rusomsorg

Det overføres to fagstillinger fra sosialetaten til NAV Rødøy, mens den merkantile stillingen ved sosialetaten skal overføres rådmannens stab. De oppgaver som tidligere lå under sosialetaten og som nå overføres rådmannens stab er: 

 • Saksbehandling for saker etter serveringsloven og alkoholloven
 • Ulike ordninger i forhold til boligformål, tilskudd og lån
 • Transporttjenesten, ledsagerbevis, parkeringsbevis
 • Administrering av trygdeleiligheter

NAV Rødøy vil nå - som tidligere NAV Trygd være tilsluttet Kundesenteret med telefonnr. 815 81 018. Ved å ringe dette nummeret får du veiledning om NAV`s tjenester og ytelser, få svar på status i saken, bestille time på NAV-kontoret, og få veiledning i selvbetjeningsløsningene. Dette nummeret skal også nyttes ved tjenester som tidligere var knyttet til Rødøy Sosialkontor og som nå inngår i NAV Rødøy.
Her vil du bli satt over til NAV Rødøys telefon som alltid er betjent i åpningstiden. Barnevernet vil få et eget telefonnummer. Dette vil bli orientert om når nummerseriene er klare.

www.nav.no kan du få løst mange oppgaver når det passer deg. Her ligger både selvbetjeningsløsninger og mye informasjon som det kan lønne seg å lese før du kontakter oss.

På NAV Rødøy vil vi også ha terminaler som kan nyttes til selvbetjeningsløsninger og som vi vil bistå å bruken av.
NAV Rødøy vil ha åpningstid hver dag mellom  09.00 og  15.00, men med muligheter for fleksible løsninger etter nærmere avtaler innen ordinær arbeidstid 08.00 og 15.30. 
Telefontiden er mellom 08.00 og 15.30. 

 

NAV Rødøy vil bidra til oppfylle hovedmålene med Nav-reformen:  

 • Flere i arbeid, færre på stønad
 • God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
 • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Med Siri Midttun og Dag Olsen fra Rødøy kommune og Johan Mathisen og Kato Kvarv fra tidligere Nav Trygd på laget er jeg sikker på at mål nr. 1. for NAV Rødøy om at vi "skal bli et fullverdig og velfungerende NAV-kontor for innbyggerne i Rødøy kommune" snart blir  oppfylt.

OBS: Den 3 juni vil kontoret være stengt, grunnet oppkobling av nytt IKT - utstyr.

Tove Aag, Nav-leder

2011

Tove Aag

Ble ansatt som NAV-leder og tok formelt over kontorets ledelse som NAV-leder den dag Rødøy ble åpnet som NAV-kontor.

Kato Kvarv

Kato Reidar Johan Kvarv slutta ved NAV Rødøy fra 1.2.2011 etter ca. 41 års arbeid.

Johan Martin Mathisen

Trygdesjefstilling opphørte ved NAV kontorets startdato. Han fortsatte da som rådgiver. Gikk ned til 60 prosent stilling fra 1.5.2011, og slutta helt fra 1.12.2011 - etter vel 45 år i Våga og etaten...

Mona Axelsen

Mona Axelsen, Kila, ble ansatt fra 26.4.2011 i 100 prosent stilling. Hun sluttet i arbeidet her i 2015.