Sogneprestene i Rødøy - del 1 - den eldste tid

Tilbake

Fra sogneprest Brekke forlot herredet i 1921 har det vært vanskelig å få besatt stillingen i Rødøy.  Det har vært mange vikarer som har betjent tjenesten.

Fortsttelsen her starter med Sogneprest Eidem som ble lenge i Rødøy....

Vikarprest - Pastor R. Sandstad

NA 1926 30. april

Fra 1. mai vil Rødøy sogneprestembede bli betjent av missinsprest i Det norske missionsselskap R. Sandstad.

NA 1927 3. mai

Avskjedsfest i Rødøy.

Søndag 24. april holdt Rødøy kvinneforening av avskjedsfest for pastor Sandstad og frue.  Frk. Anna Jenssen forestod den legemlige føde og klokker Bikset tolket de følelser folket i Rødøy næret i avskjeden.

Pastor JOHANSEN

NA 1925 - 17. juli.

Nordlands indremissjon har holdt aarsmøte paa Bø i Vesteraalen og gjenvalgt kjøpmann Angel Johansen, Fauske til formann og som styremedlemmer Hans Karlsen, Rønvik og pastor Johansen, Rødøy.

NA 1926 8. januar

Sogneprest Johansen, Rødøy, har søkt og fått permisjon i 3 maaneder fra begynnelsen av dette aar.  Prost Norseth, Lurøy, og sognepresten i Meløy skal vikariere.

Vurdering:
Han kom vel ikke tilbake igjen, men reiste tilbake til USA, hvor han var bosatt tidligere.  Og etterlot seg gjeld - se under - og mer enn det.  Og et dårlig ettermæle.

1926

NA 1926 RLA 11785.

Vikarprest: Prost Nordseth, Lurøy.


(1918 - 1926)
Thorleif Halvard Norseth  (f. 1892) var fra Wisconsin i USA hvor hans far var prest. Han tok sin teologiske embetseksamen våren 1918 og prakticum samme høst han ble utnevnt til sogneprest til Lurøy. Norseth ble innsatt i stillingen 2. februar 1919. I 1923 mottok Norseth bestalling som prost i Nord-Helgeland Prosti. Han flyttet fra Lurøy i 1926 og bosatte seg i Kolbu. Senere var han sogneprest og prost i Dragenes. 

Som pensjonert tjenestegjorde han fortsatt som prest ved Gaustad sykehus. Norseth vikarierte flere ganger også i Lurøy - Træna, siste gang i 1973.    Norseth var initiativrik med stort pågangsmot. Han fikk igangsatt arbeidet med menigehtsrådene og han fikk også på plass utgivelsen av menighetsbladet. Norseth skrev også et jubileumsskrift ”Lurøy Prestegjeld i 100 år”, utgitt i anledning jubileet 1923.    Hans hyppige besøk i tiden etter at familien forlot Lurøy, tyder på hans forkjærlighet for det folket som han betjente i sine aller første ”presteår”.    Norseth har et godt og varmt ettermele i kommunen.

Vikarprester

Sogneprest vikar - Pastor Landmark

Sogneprest vikar - Stiftskappelan S. Austvoll

1918 - 1921 - Sogneprest - Thorstein Brekke

NA 1918 23. desember:
Fra statsraad.  Kristiania. (.) I stadsraad igaar er de teologiske kandidater L. Nilsen utnævnt til sognepres i Vega, Th. Nordseth i Lurøy, Th. Brekke i Rødøy...(.).
 
 

NA 1921 12. november:

"Sogneprest Brekke i Rødøy har fått avkjed i naade fra indeværende aars utgang for aa overta en stilling som overlærer ved Levanger offentlige lærerskole,

1911 -1917 - Sogneprest - Ole Lunder

Nordlands avis .

(.) Sogneprest Lunder, Rødøy, søker Sortland sognekald.


Nordlands avis 06. februar 1917:

"Fra statsraad.  Sognepresten i Rødøy er meddelt avskjed i naade".

1907-1911 - Sogneprest - Mikal Mikkelsen Johne

1902-1907 - Sogneprest - Ansgar Nikolai Høyer

1879 - 1902 - Sogneprest - Simon Nikolai Marenius Dahl

1858-1879 - sogneprest Børge Andreas Motzfeldt

1831-1858 - Sogneprest - Caspar Hansen

Caspar Hansen, f. 29. juli 1808, en sønn av tollbetjent Jacob Hansen i Christiania. Han tok eksamen artium året 1827, eksamen philos. 1828 teolog eksamen.  Sommeren 1831 ble han utnevnt til personal kapellan til Aal i Hallingdal de 20. august 1831. utnevnt som sogneprest til Rødø 1839 og til Jølster i Søndfjord 22.mars 1858.

 
Var to ganger gift: 1. gang med Inger Margrete, en datter av sogneprest Strøm i Aal.  2. gang gift med Andrea Amalie Holst, datter av kjøpmann Johannes Holst på Kongsberg.
 
Presten Caspar Hansen døde i 1886 i Kristiania.

Sogneprest ?

Sogneprest ?

1809-1822 - Sogneprest - Lauritz Christian Theting

Sett inn foto.

 

1822.6G 23.07.1822 21.08.1822 sogneprest Chr Theting       70    
1832.12 24.06.1832 15.07.1832 enkefrue Catrine Johanna Theting   Fladøen   77

De første prestene i Rødøy

1790-1808

Sogneprest - Erik Leganger

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1790-1808.

1789

Sogneprest - Olav Josephsen Hjort

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i 1789.

1786-1788

Sogneprest - Ole Mære Mejer

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1786-1788.

1784-1785

Sogneprest - Morten Helm

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1784-1785.

1767-1774

Sogneprest - Eriks Sporre

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1767-1774.

1767-1784

Sogneprest - Claus Christian Kjelstrup

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1767-1784.

1759-1767

Sogneprest - Hans Dahl

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1759-1767.

1756-1759

Sogneprest - Ole Holst

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1756-1759.

1714-1730

Sogneprest - Reinholdt Jakobsen Tostrup

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1714-1730.

1680-1714

Sogneprest - Peder Danielsen Strømer

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1680-1714

1648-1680

Sogneprest - John Nilsen Thodal

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"John Thodal var gift med Aarsille Krabbe. I 1679 giftet hun seg med provst Hans Tausen. 3 børn, av hvilke datteren Kristine ble gift med sogneprest Peder Danielsen Strømer. (Se nedenfor nr. 7 .)."
Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).

Nevnt at John Nilsen Todal var sogneprest i Rødø prestegjeld i tiden 1648-1680.

1612-1945

Sognepest - Mauritz Madssønn Rasch

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"Mauritz Madsøn Rasch. Fra 1612. Han døde den 7. april kl. 5 efm. 1645 og blev begravet udi Rødø kirke foran alteret. Fra 1639 provet over Helgeland."

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø prestegjeld for tiden 1612-1648.

1576-1612

Sogneprest - Peder Ellingsøn Oxe

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
Peter Ellingsen Oxe blev ved Axel Gyntelbergs kaldsbrev på almuens vegne sogneprest her (i Rødøy) 1576. (Se. katalog over biskop D. Gunneriussen bogsamling.). Han døde 1612.

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Han nevnes om Peder Ellingsen - sogneprest 1576-1612.

1537-1575

Sogneprest - Elling Pedersen (Oxe).

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"Elling Oxe. (Se om denne samme bog page 45 (side 45)."


Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Han nevnes her som Elling Pedersen (Oxe?) - åra 1537-1576.

1472

Sogneprest - Helge Sømundsen

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"Helge Samundsen, præst i Rødhø, forekommer i et diplom af 3. mai 1472 i universitetets samling".

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson). I denne kilde er ikke presten Helge Samuelsen nevnt, presterekken begynner med Elling Pedersen (Oxe?) i tiden 1537-1576.