Rødøyfjord II - båt som ble drevet av Rødøy trygdekasse

Rødøyfjord II. © RLA.

Tilbake

Drift av båten

1966

Diverse styresaker

Styresak 07.66.
M/k ”Rødøyfjord. Eventuell salg av skyssbåten, jfr. RTVs brev av 22.1.65. Trygdesjefen la fram oversikt over skyssbåtens drift siste år.

Styresak 08.66.
Fast tilsetting av Olav Kvalvik som fører om bord i skyssbåten m/k ”Rødøyfjord”.
Kvalvik har fra 20.1.65 vært konstituert som båtfører.

Styresak 09.66.
Distriktslege Lunde, Rødøy, setter i brev av 27.10.65 fram krav om at det blir anskaffet radar ombord i skyssbåten m/k ”Rødøyfjord”. Distriktslegen redegjør i brevet om hvorfor han mener at det bør anskaffes radar.

Sak 11.66
Skysstariffen for skyssbåten m/k ”Rødøyfjord”. Trygdesjefen henviser til regnskapet og foreslår tariffen forhøyet fra kr 5 til kr 7 pr utkjørt km og at ventetiden blir forhøyet fra kr 10 til kr 12 pr. time.

Enstemmig vedtak: På grunn av de forestående lønnsforhandlinger og vanlige prisendringer ber styret om å få godkjent en pris av kr 6 pr km. Vi finner det nødvendig å drive økonomisk forsvarlig.

1965

Ansettelse av ny båtfører

Styremøte 25.3.65, sak 2: Konstituering av fører på m/k ”Rødøyfjord”. Styret godkjenner styreformannens konstitusjon av Olav Kvalvik som fører på m/k ”Rødøyfjord”. Konstitusjon ble nødvendig etter at hans far døde. Ut fra Rikstrygdeverkets brev av 22.1.65 forlenges konstitusjonen av Olav Kvalvik foreløpig til 1.7.1966. (Styreformann – Olav Hoff, Jektvik).

1964

Ingen avvikling

Rikstrygdeverket tar i brev av 2.10.64 opp saken om muligheten for at trygdekassen avvikler ordningen med skyssbåt. Trygdesjef Sven Hansen utreder saken og legger den fram for det lokale styre for trygdekassen.

Det enstemmige vedtak ble:

1. Det er siden 1960 ikke kommet til nye momenter i denne saken som tilsier at kassen bør avhende skyssbåten m/k ”Rødøyfjord” og at trygdekassen ikke lenger bør drive skysskjøringen.

2. En kan ikke se noen økonomiske fordeler med at kassen lar andre instanser overta legeskyssen og syketransporten i Rødøy. Det vil med en annen ordning heller ikke bli det motsatte.

3. Styret mener, og vil gjerne understreke at det er en fordel for oss, så lenge vi har skyssbåten, dermed så har vi direkte kontroll på skyssutgiftene og at materiellet til enhver tid er i forsvarlig stand. Administrasjon av båten vi for ikke å være vanskeligere enn at vi gjerne påtar oss det og det forårsaker ikke at trygdekassen personell må økes. For øvrig vises til vi til forretningsførerens notering i skriv av 30.10.64 som vi tiltreder.

Har mye kilder - blir skrevet inn senere...