Rødø præstegjeld - fjerdingene - Melø og Rødø

1866

1866 02 21

Møte MELØ kommunestyrelse i Henningsvær

Aar 1866 den 21. Februar sammentraadte Melø Communebestyrelse paa Handelstedet Henningsvær.
Fraværende var Formanden A. Meyer Grønø, hvor Supleanten Lorents Jacobsen Osa var tilstede og afgave Mødet. Tillige var fraværende Representanterne Erik Olsen Holand og Johan Petter Olsen Fondalen.
Hvor da !
1) Fremlagdes en Skrivelse af Herr Kontrolør Mosling af 21. Januar, hvor han deri anholdt Melø Communebestyrelse om Fuldmagt til at Betinge det fornødne Antal Arbeidere til Melø Nye Kirkes Affærdigelse, samt at Sikre dem den Arbeidsløn han Efter forholdene der kunne faa dem til, tillige Raadighed at Tilstaae dem den Personlige Fragt paa Dampskibets 3. Plads.
Dertil Erklærede Eenstemmig Tilstedeværende Medlemmer sig villig at Give Herr Mosling den Forlangte Fuldmagt og i kraft der af Blev det Ordføreren paalagt snarest muligt at tilsætte han Fuldmagten.

2) Fremlagdes en Skrivelse af Herr Sognepræst Motzfeldt hvor han der i Anholder om Formandskabets formening om til hvilken Tid den Melø Nye Kirke kunne Blive færdig til Indvielse.
Det Antoges Eenstemmigen at den maatte blive færdig til Udgangen af September d. A.

Da intet videre var at Gjøre hævedes Mødet.

Johan Jacobsen Ole Pedersen Lorents Jacobsen A. Olsen

1866 02 21

Møte Melø kommunestyrelse i Henningsvær

Aar 1866 sammentraadte Melø Kommunebestyrelse paa Handelstedet Henningsvær.
Som fraværende var Formanden A. Meyer Grønø, hvor Supleanten Lorents Jacobsen Osa var tilstede og afgav Mødet. Tillige var fraværende Representanterne Erik Olsen Holand, Johan Petter Olsen Fondalen og Rasmus Larsen Osa.
Hvor da !
1) Fremlagdes en Skrivelse af Herr Lensmanden i Melø hvor han i forrening med Fogden Ønskede at Melø Communebestyrelse om Muligt vilde Anskaffe et Parti Potteter og Korn til Udsæd paa Grund af at saa mange Bønder ei havde samme.
Hertil fremsattes af Ordføreren til Diskution, Spørgsmaalet om det Antages at Trangen paa omhandlede Artikler var i det Alminderlige saa stor at man maatte Sørge for at kjøbe Korn og Potteter af Communen til Uddeling til dem som ei havde.
Eenstemmigen Antages det at forholdene vare saadanne, og da man nu kjænde Prisen paa Kornet Besluttedes at der maatte kjøbes, men ved nærmere overveielse Befrøgtede man at omkostningerne med Transporten skulle Blive saa stor at kjøberne kunne selv Anskaffe sig Billigere Korn, og da man Endelig ikke viste hvor stor Udgifterne vilde Blive blev man Enig om at Udsætte denne Sag til man blev bedre kjændt med omkostningerne.

Og da intet mere var at Gjøre hævedes Mødet.
A.Olsen Lorents Jacobsen
Johan Jacobsen Ole Pedersen

1866 05 09

Møte Melø kommunestyrelse på handelsstedet Grønø

Aar 1866 den 9. Mai sammentraadte Melø Communebestyrelse efter forudgaaende lovlig Berammelse paa Handelsstedet Grønø til Foretagelse af følgende Sager.
Fraværende vare Representanterne Erik Olsen Holand, Hans Gabrielsen Omnæs og Martinus Larsen Esø. Da det for de to Førstes Vedkommende ikke var meldt lovligt Forfald blev bestemt at de Mulkteres med ½ Spd. hvær.

1) Skrivelse fra Kirkearbeiderne om forøget Arbeidstid samt Dagløn.
Eenstemmig besluttedes at Arbeidstiden forøges med 1 - en - Time mod 6 - sex - Skilling i Tillæg i Daglønnen, saaledes at for 11 - elleve - Timer Dagligt Arbeide fastsættes 56 - femti sex - Skilling i Dagløn.

2) Da Casserer og Regnskabsfører for Melø Skole og Fattigkasser har opsagt sin Post som saadan. Det
besluttedes at Posten bekjentgjøres ledig fra Melø Kirkebakke paa følgende Bestemmelser:
Selvskyldner Caution, betryggende for et Beløb stor 300 Spd. maa stilles, samt Anføyningerne være tilstillede Formandskabets Ordfører senest inden 17. Mai.

3) Dernæst besluttedes kjøbt af Niels Helgesen Belsvaag 20 Tønder Sædebyg a 3 Spd. 1 Ort pr. Tønde, samt 20 Tønder Sædepoteter a 2½ Spd. pr. Tønde. Johan Jakobsen Fagervik som var tilstede paatog sig for 4 - fire - Spd. at afhente overnæmte 40 Tønder paa Belsvaag, samt aflevere det paa Gaarden Øvre-Valle. Saaledes paalagdes han at besørge de nødvendige Tønder til Indpakning. Reisen maa snarest mulig paabegyndes.

4) Ordføreren androg om Aprobation af Skolekommisionens Forslag til Pension for Afgaaet Skolelærer Jens Nathanaelsen, men da intet Skriftlig Forslag om Pensionens Størrelse var indkommet til Communebestyrelsen, kunde intet foretages i Sagens vedkommende.

5) Fremlagdes Skrivelse fra Lensmand Johnsen med anmodning om Opnæmnelse af en ny Rodeforstander for 1. Rode i stedet for afgaaede Mattias Olsen Melø.
Eenstemmig valgtes Gaardbruger Hans Jakobsen Melø.

6) Dernæst bestemtes at Skoleskatten for 1866 skal udlignes af en Commitee, ifølge Hjemmel i Skolelovens § 19.
Det bestemtes at Commiteen bestaaes af 7 - syv - Medlemmer. Og blev efter næmnte regle:
E. Grønning Gaasvær
Jens Nathanalsen Fore
Niels Ellingsen Mosvold
Edvard Helgesen Melø
Elling Johansen Valle
Ole Pettersen Grønaas
John Andersen Herstad
Det paalægges Ordføreren snarest mulig herom at underrette Vedkommende.

7) Fremlagdes Skolecommisionens Forslag over de til Skolekassen for 1866 nødvendige Penge og bemerkedes blandt de opførte Beløb anført som Udlæg for den kasserede Skolebog 80 Spd. 20 Skilling.
Ordføreren erklærede paa Grund af at samme Beløbikke i Communebestyrelsens Protocol sees være proberet, ikke at ville indgaae paa Udbetaling af samme. Heri erklærede de øvrige Medlemmer af Communebestyrelsen sig enig, fattet paa Skolelovens § 19.
Da heller ikke nogen Skriftlig Opgivende fra Skolecommisionen over Skolekassens Status ved Begyndelsen af 1866 forelaae, kunde ikke Skolecommisionens Forslag for indeværende Aar bekreftes.
Ordføreren anmodes om at faae disse Punkter oplyste og besigtigede snarest mulig.
Da intet mere var at forhandle hævedes Mødet.

A.Olsen A. Meyer

Johan Jakobsen Ole Pedersen A. P. Olsen

1866 05 27

Møte Melø kommunestyrelse på handelsstedet Grønø

Aar 1866 den 27. Mai sammentraadte Melø Communebestyrelse paa Grønø til Behandling af Følgende Sager. Fraværende vare Representanten Ole Pedersen.

1) Fremlagdes 4 Ansøgninger paa den ledige Regnskabsfører Post ved Melø Communes Regnskaber. Ole Petter Olsen Melø blev mod een Stemme valgt til Regnskabsfører med den fastsatte Løn 20 Spd. for Skole og Fattigregnskabet, samt godkjendtes hans Kautionist Hanna B. Hagen.

2) Fremlagdes Skrivelse fra F. Mosling med Opgivende af hvad Materialer som endnu er beroende paa Løding.
Det bestemtes at der indtil videre ikke skulle foretages noget med Hensyn til Hentingen af samme før Bygmester Mosling kom til Melø saa at man af ham fik Oplysninger om flere Materialer tiltrængtes for saaledes at kunne afhente alt paa een gang.

3) Fremlagdes Regning fra Formanden ved Kirkearbeidet A. Berg, over en Deel Arbeide udført af Mandskabet i Fritid, hvilket bestemtes Udbetalt.

4) Dernæst fremlagdes Regning fra Niels Helgesen Belsvaag over de hos ham erholdte 20 Tønde Byg og 20 Tønde Poteter til et Beløb Stor 114 Spd. som bestemtes han udbetalt snarest mulig, samt Pengene tagne af Kirkekassens midler indtil videre.

5) Derpaa redegjorde Viseordføreren for hvorledes han havde ordnet med Udleveringen af det kjøbte Byg og Poteter, nemlig paa følgende Maade: Byget og Potenene udleveres paa Kredit til enhvær som ønsker at kjøbe, paa den Betingelse at det Betales under Sleipnæs Marked, i modsat Fald inddrives Beløbene ved Panting.
Prisene bestemtes til for Byg 19 Ort pr. Tønde og Poteter 11½ Ort pr. Tønde.
Viseordførerens midlertidige Ordre bekreftedes af Communebestyrelsen.

6) Fremlagdes Skrivelse fra K. Hoff med andmodning om at bestemme Gratiale for Herr H & I. Jenssen for Deres Uleilighed med at besørge Kirkens Penger indsatte, samt udtagne af Banken i Trondhjem.
Det bestemtes at Herr Jensen selv skulde indgive Regning for Deres hafte Bryderie.

7) Fremlagdes Regning fra Niels Nielsen Venvig paa udført Muurearbeide paa Almuelocalet.
Da det manglede Communebestyrelsens Oplysninger om Arbeidet kunde Regningen ikke anvises.

Da intet mere var at foretage hevedes Mødet.

A. Meyer A. P. Olsen Erik Olsen

Lorentz Jacobsen Hans Gabrielsen Rasmus Larsen Johan Jacobsen

1866 06 26

Møte Rødø prestegjelds kommunestyre på Sleipnes Markedsplads

Aar 1866 den 26. Juni sammentraadte Rødø Præstegjelds Communebestyrelse paa Sleipnæs Markedsplads.
Fraværende vare Representanterne Ole Christensen Selsø, Mattias Andersen Selsø og Kirkesanger Andersen.
Hvor da:
1) Fremlagdes et Andragende fra den forberedende Committe om Forhøielse af sin Diettgodtgjørelse fra 2 Ort til 4 Ort pr. Dag.
Med 7 mod 6 Stemmer besluttedes Andragenet henlagt til Afgjørelse ved Arbeidets Slutning, samt da Committeen honoreret som Communebestyrelsen i Alminderlighed. I Alminderlighed honoreres de forberedende Committeer.

2) Rødø Communekasses Casserer foreslog 500 Spd. tilveibragtes Communekassen hvilken Sum eenstemmig bestemtes tagne af hvært Sogns Kirkekasser med 200 Spd. af Rødø og 300 Spd. af Melø Kirkekasse. Beløbene bestemtes for en Deel strax tilstilles Kassereren, saaledes at hele Beløbet i Vaarens Løb bliver at tilstilles Cassereren, hvis paafordres.

3) Middelprisene paa Kornvarer fra 30. Juni 1865 til 1. Juli dette Aar.

Sædebyg pr. Tønde 4 Spd.
Simplere Byg pr. Tønde 3½ Spd.
Bedste Rug pr. Tønde 4 Spd.
Ringere Rug pr. Tønde 3½ Spd.
Havre pr. Tønde 2½ Spd.
Gryn pr. Skreppe 1 Spd.
Erter pr. Skreppe 4 Ort
Mel Byg pr. Vog 4 Ort 12 Skilling
Mel Rug pr. Vog 4 Ort 12 Skilling
Mel Havre pr. Vog 4 Ort 12 Skilling

4) Besluttedes den til Communebestyrelsens Forhandlingers Indførelse kjøpte Protocol betalt af Communens Casse.

5) Fremlagdes Regning fra Niels Nielsen for udført Muurearbeide paa Almuelocalet paa Melø som indderektig anvises til Udbetaling af Melø Kirkekasse. ---- tid til det af Protokolen (den gamle) herom fortsat eies af Melø Commune eller Præstegjeldets Commune. Sluttelig bemerkede Rødø Formandskab at de ikke havde nogen Stemme i denne Sag.

6) I Anledning af Fogderiets Skrivelse af 1. Juni 1866 ved Forespørgelse om man anseer Assistentee af Statens Agronom samt Bidrag til afholdelse af Dyreskue for Rødø Præstegjeld. Da intet Dyreskue paa Grund af Lokalforholdene ansaaes tjenligt bestemte Fogden herom underrettet.

7) Fremlagdes Fogderiets Skrivelse af 21. Juni med Anmodning om at bringe i Forslag 8 Mænd til Brandtaksationsmænd.
Af Rødø:
1. Christian Brock Rønvig
2. Petter Nielsen Værnesosen
3. Christen Jørgensen Gjærø
4. Samuel Pedersen Gjærøhavn
Af Melø:
1. Ole Petter Olsen Melø
2. Christian Helgesen Melø
3. Zahl Enga
4. Jorentz Jacobsen Osa

Da intet mere vare at foretage hævedes Mødet.
Motzfeldt O. S. Jæger A. Meyer

Lorentz Jacobsen Johan Jacobsen Rasmus Larsen Hans Gabrielsen

Johan P. Olsen Christen Monsen S. Benjaminsen Ole PedersenSamme Dag og Sted sammentraadte Melø Communebestyrelse.
Hvor da !

1) Fremlagdes Skolekommisionens Budsjet for Mai Aar 1866 lydende paa 385 Spd. 118 Skilling.
Da Skolekassens Status ved Aarets Begyndelse viste en Beholdning af 508 Spd. 105 Skilling fra bestemtes udlignet 200 Spd. Hvilket snarest mulig bliver at tilmelde den valgte Ligningscommision.

2) Fremlagdes Regning fra Boghandler Sundem over en Protocol til Brug for Ligningscommisionen, hvilken bestemtes udbetalt.

3) Fremlagdes Brev fra F. Mosling med vedlagt Regning over en Deel endnu ikke afhentede Materialer, Stor 48 Spd. 23 Skilling , hvilken besluttes udbetalt af Kirkekassen.

Da intet mere vare at foretage hævedes Mødet.

Lorentz Jacobsen O. S. Jæger

Hans Gabrielsen Johan Jakobsen Rasmus Larsen Ole Pedersen

1866 07 22

Møte Melø kommunestyrelse på (gården) Melø (i Melø)

Aar 1866 den 22. juli sammentraadte Melø Communebestyrelse paa Melø.
Fraværende vare Formanden Andreas Olsen Spilderen, samt Representanterne Erik Olsen Holand, Johan Petter Olsen Fondalen og Ole Pedersen Sneland. For Formanden Andreas Olsen fremmødte Supleanten Lorentz Jacobsen Osa, og Ole Pedersen Sneland fremmødte.
Hvor da følgende Sager bleve tagne under behandling:

1) I Anledning af at faae en Deel i Namsen beroede Materialer hjembragte da bestemtes at disse skulde hjemføres med Baad.
A. Meyer gives Fuldmagt til at besørge Baade fra stedet.

2) Fremlagdes Forslag af Controlør Mosling om at benytte Spontag til Tækning af den nye Kirke.
Det besluttes eenstemmig at Spontag skulde benyttes, samt paatog Herr Mosling sig at foranstalte en Mand afsendt til Ranen for at besørge det fornødne Tømmer indkjøbt , samt udvalgt. Omkostningerne ved Mandens Reise falder Kirkekassen til Udgift.

3) Fremlagdes Ansøgning fra Snekker Svend Johan Helgesen om forhøiet Dagløn.
Det besluttede han tillagt 6 - sex - Skilling pr. Dag fra Juli at regne.

4) Dernest bestemtes, da Herr Mosling velvilligen paatog sig at besørge de nødvendige Vindusruder og Vinduers Glas indkjøbt, at han gaves Fuldmagt dertil.

5) Fremlagdes et Contionsdocument fra Hanna B. Hagen for hennes Søn til Melø Commune for hans Opbestrebelser som Casserer for Skole & Fattigvæsenet. Den erkjentes at være i fin orden, samt betryggende nok.

6) Dernest bestemtes at A. Meyer skulde besørge indkjøbt et Kors til Alteret i den nye Kirke efter tegning af Herr Mosling.

Da intet mere var at foretage hævedes Mødet.

Hans Gabrielsen Johan Jacobsen Rasmus Larsen

Ole Pedersen A. Meyer Lorents Jacobsen

1866 08 12

Møte Melø kommunestyrelse på (gården) Melø (i Melø)

Aar 1866 den 12. August sammentraadte Melø Communebestyrelse paa Melø.
Fraværende vare Ole Pedersen Sneland og Rasmus Larsen Osa.
Hvor da !
1) Fremlagdes Lensmandens Skrivelse af 8. August d. A. hvor i han ifølge Ordførerens Ordre fremsender Restancelistene for 1864 og 1865 over Korn og Qvægtiende samt Huusmandshold og Fattigskat samt Lægdsgodtgjørelser og Skoletold og Qvægtiende og Konfirmerede, i samme Lendsmandens Skrivelse Eerklærer han sig villig at indbetale Terminvis, de hos ham indestaaende Restance Beløb, Kirken vedkommende 18 Spd. 83 Skilling, samt til Fattigkassen og Skolekassen 124 Spd. 75 Skilling og bemerker at af nemnte Beløb fragaar til afdrag til hans Behandlingsomkostninger.
Til denne Skrivelse besluttedes det Eenstemmig at næmnte Restansebrev skulde blive ham tilsendt, og at Ordføreren skulde i følge Formandskabets Ordre Tilskrive han og deri paalægge ham at indbetale næmnte Beløb inden Udgangen af November dette Aar, og hvis ikke da at Sagsøge ham.

2) Besluttedes at beordre Andreas Olsen Spilderen til at besørge 2 Mænd og Baad for at Reise til Namsen fra Løding for en godtgjørelse af 14 Spd.

Da intet videre vare at gjøre hævedes Mødet.

A. Meyer Erik Olsen Hans Gabrielsen

Lorentz Jacobsen Johan Jacobsen

1866 08 26

Møte MELØ FORMANDSKAB på ?

Aar 1866 den 26. August sammentraadte Melø Formandskab.
Hvor da !
1) Tages under behandling Bygmester Anders Bergs indberetning til Formandskabet om at der paa Melø liggende bygningslemmer, er ikke paa Grund af Ugreihed muligt, at faa Øsker til den Spon som af Formandskabet i forening med Herr Mosling har bestemt til Tækningsmaterialer til Melø Nye Kirke, og ligeledes da der ikke var at bekomme saadan Materiale i Ranen, maatte der saafremt at Kirken skulde blive Tækket til Vinteren gjøres noget for at tilveiebringe omhandlede Spon, og Foreslog han at det efter hans anskuelse var Raadeligt at afsende 3 Mænd som var duelig til Arbeidet til Namsen med Dampskibet i Morgen for at undersøge en saadan Material samt og at samme Mænd skulde arbeide paa Sponen indtil at den blev afhentet og foreslog han at han skulde paalægge næmnte 3 Mænd, at saa sant de havde Undersøgt forholdene i Namsen med Hensyn til Materialene, da med næste Nordgaaende Dampskib, at skrive Bygmester A. Berg til og oplyse om det nødvendige.
Til dette Forslag blev Underskrivne Enige om og hertil give A. Berg Fuldmagt til at afsende det omhandlede.

Da intet mere vare at gjøre hævedes Mødet.

A. Meyer Lorentz Jacobsen

Johan P. Olsen Johan Jacobsen Hans Gabrielsen Rasmus Larsen

1866 08 27

Møte MELØ FORMANNSKAP på gården Valle

Aar 1866 den 27. August sammentraadte Melø Kommunebestyrelse efter foregaaende Varsel paa Gaarden Valle.
Fraværende vare Formanden A. Meyer Grønøen, hvor Supleanten Lorentz Jacobsen Osa fremmødte. Af Representanterne vare fraværende Erik Olsen Holand som antages at have Lovligt forfald, i det, at han var paa Reise i den forberedende = Commitee. Endelig vare fraværende Ole Pedersen Sneland som besluttedes at ilægges Mulkt, hvis ikke Lovligt forfald maatte oplyses i næste Møde.
Endelig Skred man til behandling af følgende Sager:

1) Fremlagdes en Regning fra Sorenskriver Holst paa 48 Sk. for Lokalet til afholdelse af Valget paa Overformynder for Rødø Thinglag.
Det bestemtes at 48 Skilling paa ommælte Regning skulde anvises Udbetalt af Rødø Kommunekasse, og saa at det skulde paalægges Regnskabsføreren at søge 16 Skilling Gotgjort af Lurø Kommunekasse.

2) Fremlagdes en Regning fra Herr Mosling om de forhen bevilgede 15 Spd. til den første paatenkte Bygmester.
Regningen besluttedes anvist.

3) Fremlagdes en Regning fra O. P. Olsen Melø for 38 Fag Vinduer til Kirken,Stor 9 Spd. 4 Ort 22 Skilling.
Regningen besluttedes anvist.

4) Fremlagdes en Regning fra Johan M.Helgesen, Stor 3 Spd. 1 Ort 20 Skilling .
Regningen besluttedes anvist.

5) Regning fra Namsos Glasverk, Stor 37 Spd. 23 Skilling.
Regningen besluttedes anvist til Udbetaling.

6) Regning fra A. Olsen for Brevporto og Skrivehjelp, Kirken vedkommende.
Regningen besluttedes anvist til Udbetaling af Melø Kirkekasse.

7) Fremlagdes en Regning fra Herr Mosling, Stor 3 Spd. 13 Skilling for et Tau til Stilas til Kirketaget.
Regningen besluttedes anvist til Udbetaling af Melø Kirkekasse.

8) Fremlagdes Forslag af Ordføreren om de indkomne Klager over Uforholdsmessig høi Ligning af Skoleskat-Udligningen for Aaret 1866, skulde behandles af en Overligningskomesion, Uden om Formandskabets Midte. Eller i dets Midte.
Det besluttedes Eenstemmig: At Overligningskommisionen skulde bestaae af Formandskabets Medlemmer. Og blev da Følgende Klager fremlagte og Ligningsprotokollen vedlagte.
Johan Pettersen Enga, klage over høi Ligning, og oplyste at hans Virkelige Formue.
Representanten Hans Gabrielsen maatte paa Grund af Præsteskydsen fravige Mødet og som følge heraf underskrev han de alerede gjorte Forhandlinger.

9) Besluttedes at Udnævne Indkasatorer for Skoleskatten som Følgede:

For Dalen Krets No. 1 a. Hartvig Krøger
" T----- Krets No. 1 b. Jens Nathanalsen
" Marken Krets No. 2 b. Tornæs
" Spilleren Krets No. 3 b. John Grægersen
" Glommen Krets No. 4 a. Lars Andersen
" Indre-Glommen Krets No. 4 b. Kasper Karlsen
" Valls Krets No. 9 c. Hans Arntsen Saura
" Bjærangsfjordens Krets No. 5 e. Amund Johnsen Kildal
" Skarsfjordens Krets No. 8 Johan Hansen Herstad
" Hollandsfjordens Krets No. 6 e. Petter Jensen Sommerseth
" Indre-Hollands Krets No. 7 e. Didrik Jensen Holland.
For Bolgen og Omnæs samt Sneen blev Udnævnt Anton Hansen Bolgen og for Meløen Christian Helgesen.

10) Derefter aflagdes Decision for Melø Kirkes Regnskab for 1865.

Ad. 1. Post. Antegnelsen til Post 1 for 1865 bortfalder paa Grund af det oplyste.
Ad. 2. Post. Antegnelsen til Observation.
Ad. 3. Post. Antegnelsen til ligesaa.
Ad. 4. Post. Antegnelsen søges inddrevet ved retten.
Ad. 5. Post. Som beholdning indtages i næste Regnskab:
a. I Trondhjem Sparebank 2500 Spd.
b. Contant i Kassen 549 Spd. 1 Skilling
Udlaant hos Jens Nathanalsen 150 Spd.
af Resterende Renter hos Do. 22 Spd. 108 Skilling
Udlaanet hos Rafael Krøger 2 Spd.
Udlaanet hos Jacob Sætvig 3 Spd.
Restanser af Korn og Qvæg for 1865 42 Spd. 61 Skilling
Restanser af Korn og Qvæg for 1864 19 Spd. 3 Skilling
Huusmandshold for 1865 3 Spd. 86 Skilling
af Landskyld af Bolgen og Vall 12 Spd.
af 2 Kirearbeidere 2 Spd. 60 Skilling
Til sammen 3315 Spd. 23 Skilling


11) Besluttedes at de Sponer som skal afhentes i Namsen skal Transporteres med Dampskibet saafremt at Udgifterne derved ikke overstiger 18 Spd., og blev da bestemt at formaa E. Helgesen at Undersøge om Fredagen ombord i Dampskibet til hvilken Fragt man kunde faa den Sendt til, og Johan Jacobsen Fagervig vilde snarest mulig at gaa til Edevarth og tale med ham derom. Hvis Fragten Oversteg neævnte sum for beordredes Elling Jacobsen Vall til at Reise, som og var Tilfælde og laavede at Tillægge Baad og 2 Mænd med en godtgjørelse af 16 Spd. mod at Kirkekassen er ansvarlig for Baaden, dog ikke ansvarlig for ubetydelige Tab.

12) Besluttedes at der skulde tilstaaes Elling Jacobsen Vall 2 Ort til Godtgjørelse for Lokalet i Dag.

Da intet mere vare at foretage hævedes Mødet.

A. Meyer Lorentz Jacobsen

J. Olsen Johan Jacobsen Rasmus Larsen

1866 09 17

Møte Melø kommunestyrelse på gården Grønø

Aar 1866 den 17. September sammentraadte Melø Kommunebestyrelse paa Gaarden Grønø.
Af Representanterne var Johan Jacobsen Fagervig fraværende.
Hvor da !
1) Dikteredes Mulkt af 60 Skilling for Johan Jacobsens udeblivelse af nærværende Møde.

2) Ole Pedersen Sneland oplyste at han blev hindret fra Mødet den 27. August ved at samme dag kom Arbeidsfolk til ham for at Reparere hans Stuebygning. Dertil besluttedes Eenstemmig at Forfaldet var Lovligt.

3) Fremlagdes en skriv af Dogter Poppe i Hemnes Angaaendes om at han vilde have stedet bestemt for afholdelse af Sunheds Kometion i Rødø Præstegjeld.
Det bestemtes at stedet maatte blive Melø.

4) Besluttedes at udvælge en Lignings-Kometion for at udligne den fornødne Fattigskat for Aaret 1867.
Det bestemtes at Udvælge 7 Mænd som bestaae af Følgende:
Martines Pedersen Storvik
John Andersen Herstad
Elling Jacobsen Vall
Peder Olsen Torsvik
Nils Ellingsen Mosvold
John Pedersen Spilleren
Erik Olsen Holland

5) Besluttedes at Udvælge til samme Ligning en Overlignings=Kometion som bestaar af Følgende:
Lars Nilsen Engen
Lorentz E. Grønaas
A. Meyer Grønø
E. Helgesen Melø
Andreas Olsen Spilleren

6) Fremsattes forslag om der skulde vile lige stor Procent af Formuen som af Næringen, og blev da mod 3 Stemmer Eenstemmigen besluttet at der skulde betales lige stor Procent af Formuen som af Næringen.

7) Fattedes bestemmelse om, at alle Tjenere skulde Anslaaes for Kost og Losji i en Nærings=Tagst af 40 Spd.
Endelig blev man Eenstemmig Enig om at det hele Beløb af Fattigskatten for Aaret 1867 skulde Udlignes paa Formue og Næring.

8) Bestemtes at Huusgeraad og andet løsøre bør Skatlægges.

9) Besluttedes at den Gamle Kirke paa Melø skal snarest mulig Averteres til Salgs i Nordlands Amtstiende.

10) Fremlagdes en Regning fra Taulv i Trondhjem, Kirken vedkommende, stor 35 Spd. 82 Skilling.
Regningen besluttedes at anvises til udbetaling af Melø Kirkekasse.

11) Fremlagdes en Regning fra Her P. Johanesen af Namsos ogsaa Kirken vedkommende, stor 3 Spd. 2 Ort 17 Skilling.
Regningen besluttedes at Anvise af Melø Kirkekasse.
Da intet mere var at gjøre hævedes Mødet.
Hans Gabrielsen A. P. Olsen

Ole Pedersen A. Meyer A. Olsen Erik Olsen Rasmus Larsen

1866 10 22

Møte Melø kommunestyrelse på Melø

Aar 1866 den 22. Oktober sammentraadte Melø Kommunebestyrelse paa Melø.
Fraværende vare Representanterne Ole Pedersen, Erik Olsen og Johan Olsen.
Hvor da følgende Sager tages under behandling:

1) Fremlagdes Skrivelse fra Fogden i Nordre Helgeland af 10. September dette Aar med Underretning om at Renter og Afdrag af de af Oplysningsvæsenets Fond laante 4000 Spd. er forfalne til Udbetaling 10. forrige Maaned.
Det bestemtes at Summen 340 Spd. midlertidig Udbetales af Kirkekassens indehavende Midler, men for senere Tid Skal disse Summer indrages ved Udligning paa Matrikulskylden. Herunder indbefattes Renter til Anders Johan for de ham af Kirkekassen tilgodehavende 1000 Spd. med 50 Spd. pro Anno.

2) Fattedes beslutning om, da den afgaaende Regnskabsfører A. O. Andersen ikke havde aflagt fuldstendig Regnskab for sidste Aar, at han, efter at have været affordret de forlangte Oplysninger uden at ville besvare dem, ad lovlig Vei søget tilveiebragt.

3) Bevilgedes Peer Johan Korsvig et Laan af Kirkekassen, Stort 100 Spd. paa Betingelse at de tilbagebetales naar Kommunebestyrelsen fordrer det, samt mod 5% Renter og øvrige Udgifter.

4) Besluttedes bortlisiteret Arbeide af omtrent 30 Tre-Benker til Kirken.
Ordføreren paalægges ved Opslag at lade Arbeidet bekjentgjøres.

5) Fremlagdes 8 Regninger, nemlig fra: John Aune Namsos, stor 29 Spd. 3 Ort.
fra: Elling Johannessen Melø, stor 29 Spd.1Ort 18 Skilling.
fra: W. Helgesen stor 34 Spd.
fra: C. Helgesen stor 10 Spd. 1 Ort
fra: Johan Helgesen stor 3 Spd. 3 Ort 23 Skilling
fra: Anders Berg stor 3 Ort 12 Skilling fra: E. Helgesen stor 3 Spd. 52 Skilling fra: J. Eriksen stor 2 Spd. 8 Skilling

Bemeldte otte regninger bestemtes udbetalte.


6) Fremlagdes Andragende fra Skolecommisionen om at godtgjørelse for Kosthold til Skolelærere, samt for Skolelocale i omgangsskolen herefter bør betales vedkommende af Skolekassen.
Dette bifaldtes i sin Helhed.

7) Fremlagdes Andragende fra Pastor Motzfeldt om meddelt Skriftlig Erklæring for det Jens Nathanalsen af Skolecommisionen tilstaaedes Pension 12 Spd.
Med 3 Stemmer mod 2 (Hans Gabrielsen og Anders Meyer) bestemtes at afgaaet Jens Nathanaelsen ingen Pension tilstaaes.

8) Fremlagdes gjennom Herr Pastor Motzfeldt Skrivelse fra Tromsø Biskob, indeholdende Anmodning om at gjøre Lov af 27. September 1851 § 3 Fyldest.
Kommunebestyrelsen fattede omgaaende følgende Beslutning:
Loven af 27. September 1851 § 3 ansees at være gjort Fyldest naar Kirkegaarden har den i § 3 bestemte Størrelse med Fradrag af 8 Alens Vei langs Kirken.

9) Fremlagdes Skrivelse fra K. Hoff med Anmodning at faae Skoleskatten eftergivet.
Beslutning: Hertil finder Kommunebestyrelsen sig ikke foranlediget, da det forsaavidt den bekjent, ingen Lov Fritager Skolelærere for Skoleskat.

Da intet mere er at foretage hævedes Mødet.

A. Meyer Johan Jacobsen Hans Gabrielsen Rasmus Larsen


Ovenmeldte Medlemmer sammentraadte samme eftermiddag, samme Dato, samme Sted.


1) Hvorefter Fremlagdes Skrivelse fra 20. August 1866 fra Chontrolør Molzling hvori han efterlyser at han ifølge Formandskabets Fuldmagt har tilstaaet Formanden for Sponarbeidet Petter Pettersen 6 Skilling i Tillægg pr. Dag mod de andre Kirkearbeiderne, saalænge Sponarbeidet vedvarede. Petter Pettersen selv var tilstede Mødet Paastod at ville have 3 Ort pr. Dag den øvrige Tid saavel som under Sponarbeidet.
Hertil erklæres Eenstemmig at intet Tillæg, men at han skulde være lige med De andre i Dagløn efter at Tagarbeidet var fuldført.
Det paalagdes Ordføreren at skrive til Motzling og undersøge Kontragten mellom Petter Pettersen og sig.

2) Fremlagdes en Regning fra Martines Ellingsen for opkjøring af Spon til Kirken, Stor 1 Spd. 3 Skilling.
Regningen besluttedes anvist til Udbetaling af Melø Kirkekasse.

3) Dernæst besluttedes, at de Kirkearbeiderne som boer udenfor Sognet skal der af Kirkekassen udredes et lige stort Beløb Reise Penge som i forrige Aar for deres Pension.

Da intet mere var at foretage hævedes Mødet.
A. Olsen A. Meyer

Hans Gabrielsen Johan Gabrielsen Rasmus Larsen

1866 11 12

Møte i begge Sogns felles Formands og representantskab

Aar 1866 den 12. November var efter forudgaaende berammelse et for begge Sogn fælleds Formands og Representantskabs Møde paa Melø.
Fraværende vare fra Rødø Representant Lensmand Pleym, der har meldt Sygdoms Forfald.
Hvor da !

1) Fremlagdes de Reviderede Communeregnskaber for 1865 til Decision, og blev der over disse aflagt saadan Decision over:


a. Præstegjeldets Communecasse

Ad. 1. Post. Bemerkningen bortfalder.
Ad. 2. Post. Berigtiget.
Ad. 3. Post. Bemerkningen bortfalder.
Ad. 4 Post. Bortfalder for denne Gang.
Ad. 5. Post. Er Lovligt.
Ad. 6. Post. Bliver at berigtige.
Ad. 7. Post. Ingen Beholdning for dette Aars Regnskab.

b. Rødø Fattigcasses Regnskab for 1865.

Ad. 1. Post. Bortfalder som overflødig.
Ad. 2. Post. Bortfalder ligesaa.
Ad. 3. Post. Bortfalder ligesaa.
Ad. 4. Post. Ifølge Andersens Paategning af de indgaaende Refusions Beløb 32 Spd. 93 Skillinger uerholdelig 12 Spd. 39 Skilling ,dette Beløb bliver Decideret til endelig Udgift for Fattigcassen.
Ad. 5. Post. Af de sidste Regnskabs Aar opførte Udlæg mod Refusion 34 Spd. 4 Skilling er som Regnskabet udviser indkommet 14 Spd. , altsaa til Indtægt i næste Regnskab 20 Spd. 4 Skilling , som paasees indkomne.
Ad. 6. Post. Som Beholdning i næste Regnskab opføres:
a. Restanser af Lægdsbidrag for 1865 21 Spd. 2 Ort 22 Skilling
b. Hvids Legat 100 Spd.
c. Kontant i Kassen 252 Spd. 18 Skilling Til sammen 373 Spd. 3 Ort 16 Skilling

c. Rødø Skolecasses Regnskab.

Ad. 1. Post. Bortfalder, og bør Lærerne fremdeles anskaffe Bøger til Skolebørne samt Skoleapparater efter Regning.
Ad. 2. Post. Bortfalder, dog bør Skolelærerne faae sig en Kiste til Skoleapparater paa Skolecassens Regning.
Ad. 3. Post. Bortfalder.
Ad. 4. Post. Bortfalder.
Ad. 5. Post. Til Observation i næste Regnskab.
Ad. 6. Post. Som Beholdning i næste Regnskab:
a. Restanse af Mulkter for 1864 1 Spd. 2 Ort
b. Restanse af Skoleskatten for 1865 60 Spd. 10 Skilling
c. Restanse af Oplysningsvæsenets Fond 15 Spd.
d. Kontant 52 Spd. 4 Ort 8 Skilling 129 Spd. 1 Ort 18 Skilling

NB. Rødø Kirkecasses Regnskab fremlagdes ikke, men er hos Ordføreren, hvor af senere Decision maa afsiges over samme.


2) Dernæst besluttedes, i Anledning en fra Lensmand Pleym indsendt Fortegnelse over hvilke Reperationer Rødø Kommune-Bygninger tiltrænger Følgende:
a. Stalden besørges reparert efter de af Lensmanden paapegede Ting, dog bør Arbeidet saavidt muligt udsættes til Foraaret.
b. Taget paa Hovedbygningen besluttedes forandret saaledes at der istedet for Torvtag skal paalæggeset Spontag og om fornødes maa Bygningen oversees.

c. De fornødne Bord og Bænke til Skolebygningen blive at anskaffe, og overdrog man til Tilsynsmanden at besørge dette udført til næste Aar, samt at betinge det fornødne Materiale, især til Spontaget, saa betimelig, at det kom tilveie inden Sommeren. Arbeidet paasees udført paa billigste Maade.
Formandskabet antog at de fleste Møder i Kommune-Anliggender da kunne blive afholdte i Kommune-Localet.

3) Der blev fremsat til Overveielse, hvorledes der skulde forholdes med Anvisning af Regninger paa Præstegjeldets Kommunecasse.
Man besluttede: Ingen Regninger maa Udbetales af Kommunecassen uden efter Kommunebestyrelsens Anvisning , angaaer Regningen udførte Reperationer, maa den være forsynet med Tilsynsmandens Paategning.

4) Fremlagdes en Regning fra Sognepræsten over Reise til Melø for Vinteren til Beløb 8 Spd. 4 Ort.
Regningen anvises til udbetaling af Kommunecassen.


5) Dernæst fremsattes Forslag om, at Rødø Sogns Kommune skulde deltage i Vedligeholdelsen af Præstestuuen og Kommuneværelset paa Melø, saavidt den bestemmelse som Melø Kommune før har fattet om Bygningen.
Eenstemmig besluttedes: Rødø Kommune deltager med ²/5 Deele i de til Vedligeholdelse, fornødne Udgifter, dog saa ar Præstegjeldet har Ret og Adgang til det saakaldte Skydsværelse.

6) Dernæst foretog man Valg paa Ordfører for de kommende 2 Aar.
Som Formænd vare Valgte, istedet for Handelsmand Jæger Selsøvig, Hans Jæger Gjærø og istedet for Handelsmand A. Meyer Grønø, Handelsmand Grønning. Da Grønning ikke fremmødte og Supleant Chr. Helgesen ei vilde erkjende sit Valg, blev intet Ordførervalg foretat.
Derefter hævedes Mødet for Rødø Sogns Medlemmer.

A. Meyer Motzfeldt A. Olsen I. Andersen Kristen Hansen

Benjamin Nilsen Mathis Andersen -. Benjaminsen Hans Gabrielsen

Johan Jacobsen Ole Johan Christensen A. P. Olsen Ole Pedersen

Erik Olsen Rasmus Larsen

1866 11 12

Nytt møte samme dag - Melø kommunestyrelse

Samme Dag og samme Sted sammentraadte Melø Kommunebestyrelse til behandling af følgende Sager.

1) Fremlagdes Klage fra den valgte Bygningskommite for den ny opførte Kirke paa Melø, over en Deel af det udførte Arbeide paa Kirken.
Det bestemtes at Klagen udsættes til Herr Controllør Moslings Eerklæring.

2) Fremlagdes Skrivelse af 9. November fra Fogderiet med Anmodning om at foreslaae 3 Gode Mænd til Forligelsescommisairer i Melø. Følgende blev bragt i Forslag:
Elling Johnsen Valle
Lars Nielsen Engan
A. Meyer Grønø

3) Dernest besluttedes at de manglede Bordmaterialer skulde, ifølge Tilbud fra Skipper Rønning fra Trondhjem, af ham besørges indkjøbt, samt nordoverfragtet til Meløvær for 1 Ort pr. Tylfti Fragt. Der paalagdes Ordføreren at underrette Herr Mosling om de Forholdsregler som Formandskabet havde laget til Materialernes Anskaffelse.


4) Dernest besluttedes: 30 Stk. Bænke, hvær af 8 Alen Længde borttingede at Arbeides.
Johan Helgesen af Melø som var tilstede paatog personlig at arbeide omtalte Bænke til 7 Ort pr. Stk. 8 Alen lang, delte i 2 Deele og vil han indestaae for Arbeidets forsvarlige Udførelse, samt at de er ferdige inden Mai Maaneds Udgang. Bænkene bees at have samme Dimensioner som de allerede oparbeidede.

5) Ordføreren paalægges at affordre Herr Mosling Syning af de til Kirken fornødne Trapper, samt med Overslag over hvad Pris de bør bortbestilles til.

6) Fremlagdes Skrivelse af 12. November fra Kirkesanger K. Hoff med Oplysning om at hos Lensmand Johnsen indestaar 30 Spd. 43 Skilling af Kirkekassens Midler. Dette Beløb bestemtes forelagt Johnsen til Ærkjendelse og dernest tilsluttet Skifteretten.
Ligeledes paalagdes Ordføreren at affordre ham Restanselistene for Melø Skole og Fattigkasse for de forløbne Aar og deraf at gjøre Uddrag og snarest mulig at tilstille Skifteretten samme under næste afholdede Skiftesamling i Johnsens Boe.

7) Ole Pettersen Grønaasen som var tilstede erklærede sig villig til at paatage sig Indcassationen af Kommunens udestaaende Restanser, samt at lade sig autorisere til at udføre Udpantinger.
Saaledes paalagdes Ordføreren snarest mulig at besørge at levere Amtmandens Autorisation for at Udtantingen strax kan begynde.

8) Besluttedes: for det tilfælde at Skolekassen kommer til at mangle Penge, beslutningstager Ordføreren til at tage Laan af Kirkekassen.

9) Den nu sammentrædede Ligningscommision paalægger foruden Fattigkassen, samt Lægdshold, ogsaa at Udligne Skoleskatten, samt Skoledagene, alt for 1867.

10) Fremlagdes 3 Regninger paa følgende Beløb: 8 Spd. 1 Ort 21 Skilling 2 Spd. 4 Ort 6 Skilling og 2 Ort, hvilke Regninger herved besluttes anvist til Udbetaling.

11) Fremlagdes Skolecommisionens Forslag over Skoleudgifterne for Aar 1867, stor 436 Spd.
Eenstemmig besluttedes Udlignet 500 Spd. efter samme Prinsipp som for Fattigkassens Udligning.

12) Ligeledes besluttedes at den samme Overligningscommision overt--les sit Hværv for begge Skatters Vedkommende.

13) Dernest bestemtes med 5 mod 3 Stemmer. A. Meyer, Johan Olsen og Ole Pedersen, at Melø Almuebibliotek bliver at bortsælge ved Aution og bliver saaledes Bibliotekaren at opsige fra Nytaar af og paalægges han at indsamle de udlaanede Bøger.Bøgerne bliver at bortsælge inden Juni Maaneds Udgang 1867 og Beløbet at tilfalde Kirkekassen.


14) De hos Karl Andersen Melø beroende ubenyttede Jenssens Læsebøger bestemmes bortsolgt og har Ordføreren velvillig paataget sig snarest mulig at besørge samme hensigtsmessigst mulig solgt.

15) Da Erik Olsen Holand paa Grund af Forhold ikke kan bivaane Ligningscommisionens Møder, saa udvalgtes for denne Gang, i hans Sted Ole Olsen Melø.

16) Nyt Møde for Kommunebestyrelsen bestemtes af Ordføreren til Afholdelse den 13. November 1867 i Melø Almuelocale Kl. 10 Formiddag for at opprobere Fattigcommisionens Budsjettforslag.

Da intet mere var at foretage hævedes Mødet.

A. Olsen A. Meyer Johan Jacobsen

Rasmus Larsen Ole Pedersen Hans Gabrielsen Erik Olsen

A. P. Olsen

1866 11 13

Møte i Melø kommunestyrelse

Aar 1866 den 13. November sammentraadte Melø Communebestyrelse til Behandling af Følgende Sager.
Fraværende vare Erik Olsen, samt Ole Pettersen.

1) Fremlagdes Fattigcommisionens Budsjettforslag for Aaret 1867 til Apropobation.
Følgende Forandringer bestemtes: Lægdslem No.11 tilstedes ikke Lægd i Melø da Sønnen Niels Hansen Tørløken ifølge Fattigloven ansees forpligtet at opholde samme.

2) Barnet No. 11. Barnets Moder Maren Stephensen tilstedes ikke Bidrag af Fattigkassen.

3) Knut Sveipe tilstaaes ikke Rug og Byg.

4) Bestemtes udlignet af Sognets Fattigskat med 500 Spd. samt alt paa Formue og Næring, med 4 Stemmer mod 2.

5) Derpaa bestemtes Eenstemmig at Fattiglovens Casserer har at opsige de i Trondhjem Sparebank, Skolekassens tilhørende Midler og at benytte af samme til Fattigkassens Behov saa mye ham tiltrænges, dog saaledes , at Fattigkassen har at refundere det til Skolekassen.

6) Dernest foretoges Valg paa et Fattigcommisions Medlem istedet for det udtredede Medlem Pastor Motzfeldt og blev John Eriksen Melø, eenstemmig Valgt at indtrede fra Nytaar af 1867.

7) Dernest toges under Behandling om hvor vidt Fisketiende burde søges indført til Bestridelse af Renter og Afdrag for den nye opførte Kirke i Melø.
Mot 1 Stemme (Rasmus Larsen) blev bestemt at Ordføreren har at indgaae med Ansøgning til Amtet om at faae autoriseret følgende Beslutning: Fisketiende det vil sige 4 Stk. Fisk af hvært Storhundrede opfisket Fisk under Vinterfisket bestemtes afgivet, samt 4 Stk. Fisk af hvært opfisket Storhundrede Fisk paa Finmarken, af Melø Almue. Det paalægges Høvedsmænde at aflægge Rede og Rigtighed for Tienden til de af Communebestyrelsens ansatte opkrævere.

8) Fremlagdes en Regning, stor 2 Ort som anvises til Udbetaling af Ordføreren.

Da intet mere var at foretage hævedes Mødet.

A. Olsen A. Meyer A. P. Olsen

Hans Gabrielsen Johan Jacobsen

1866 12 31

Møte i Melø kommunestyrelse

Aar 1866 den 31. Desember sammentraadte Melø Communebestyrelse, efter førud berammelse paa Gaarden Melø.
Fraværende var Formanden A. Meyer Grønø, hvor Supleanten Lorents Jacobsen fremmødte, ligeledes var fraværende Representanterne Erik Olsen Holand, Johan Petter Olsen Fondalen, Ole Pedersen Sneland og Hans Gabrielsen Omnæs.
Hvor da !
1) Fremsattes Spørgsmaalet om, overmeldte fraværende Representanter skulde ilægges Mulkt, det Resluteres Eenstemmig at Representanten Hans Gabrielsen Omnæs ilagtes en Mulkt a 60 Skilling. De øvrige ikke.

2) Fremlagdes det Reviderede Melø Skoleregnskab til Decision og blev saadan Decision aflagt:
Ad. 1. Post. I Antegnelsen Godtgjøres Regnskabsføreren 20 Skilling.
Ad. 2. Post. 6 Spd. 92 Skilling udjevnes til ansvar. Bortfalder mod Lensmandens beriktigelse.
Ad. 3. Post. 10 Skilling bortsættes til ansvar.
Ad. 4. Post. Til Observation, som beholdning bliver at opføre i næste Regnskab:
a. Saldo fra Lensmanden 42 Spd. 6 Skilling
b. Restanser af Skoletold for 1865 124 Spd. 10 Skilling
c. Mulkter fra Skoleforhøielse for 1865 37 Spd. 60 Skilling
d. af Konfirmerede for 1865 72 Skilling
e. af Brudefolk for 1865 1 Spd.
f. i Trondhjem Sparebank 264 Spd. 24 Skilling
g. Kontant i Kassen 39 Spd.53 Skilling Til sammen 508 Spd. 105 Skilling
3) Fremlagdes til Decision Melø Fattigkasses Regnskab

Ad. 1. Post. I Anmerkningen 63 Skilling tilføres af Regnskabsføreren.
Ad. 2. Post. 4 Spd. Udsættes til Ansvar, hvilke paakræves af den nuværende Regnskabsfører.
Ad. 3. Post. Bortfalder paa Grund af medelte Kvittering.
Ad. 4. Post. Som Beholdning medtages i næste Regnskab:
a. Hvids Legat 50 Spd.
b. Regnskaber hos Lensmanden 112 Spd. 75 Skilling
c. Restanser af Resulation hos K. Svisne 1 Spd.
d. Restanser hos Hans Rønne 3 Spd.
e. Restanser hos Martines Johnsen 2 Spd.
Til sammen 168 Spd. 75 Skilling

4) Fremlagdes Skrivelse fra Fogden i Nordre Helgelands Fogderi, Datert 27. Desember 1866 hvori han anmoder Kommunebestyrelsens bestemmelse om hvorvidt udligningen af de forud besluttede udlignet paa Sognets Matriculskyld 390 Spd., skal gjelde for flere Aar eller kun for Aaret 1867.
Beslutning: Formandskabets Beslutning den 22. Oktober d. A. om at faa 390 Spd. vedkommende Melø Kirkekasse, udlignet paa Sognets Matrikulskyld, gjelder kun for Aaret 1867.

5) Fremlagdes Fogdens Skrivelse af 7. d. M. hvori han opfordrer Kommunebestyrelsen til at forøge Formandsskabets Beslutninger af 13. November d. A. Post 7 angaaende Fisketiende.
Eenstemmig besluttedes at den af 13. November d. A. fattede Beslutning bliver fremdeles at anholde om Amtets Aprobation.

6) Fremlagdes Fogdens Skrivelse af 7. dennes, hvori han opfordrer Kommunebestyrelsens Eerklæring, om hvor vidt den seer sig istand til at holde Dyreskuer.
Eenstemmig erklæredes at intet Dyreskue kan afholdes da de mange Øer og lange Søveie synes at lægge hindringer i veien for at fremme et Dyreskue.

7) Fremlagdes Lensmand Johnsens Opgjør af 28. Desember 1866 af de hos ham indestaaende Restansebeløb af Skole og Fattigskat samt Skolemulkten, Qvægtiende og Konfirmerede for Aarene 1863 - 1864 - 1865 med Beløb, stort 88 Spd. 12 Skilling.
Beslutning: Næmnte Beløb 88 Spd. 12 Skilling paalægges Ordføreren snarest muligt at indstille om Fordring til Skifteretten i Lensmand Johnsens Konkursbo. Det bemerkes, at det af Lensmand Johnsen antydede Udpantingsgebyr 8 Spd. antages ikke at komme Skole og Fattigkassen til Udgift, da det saavidt vites paaligger Debitorene selv at svare de næmnte Omkostninger, og bliver saaledes 8 Spd. at tilføre den ovennæmte Sum: 88 Spd. 12 Skilling, saa at det endelige Beløb, der fordres, er 96 Spd. 12 Skilling.

8) Fremlagdes Amtes Skrivelse af 7. Desember, hvori han oplyser, at han beordret Fogden i Nordre Helgeland til at konstituere en paalidelig Mand til at overtage Melø Lensmandsbestilling, og saaledes fattedes Eenstemmig den Beslutning, at de uindkomne Restansebeløb Kommunen vedkommende, bliver at tilstille den indsettende Lensmand.

9) Foretages Valg paa Indkrævingsmænd af Fattigskatten for 1867, og blev da følgende Personer valgte:
Johannes Brun Moen
Niels Ellingsen Mosvold
Lorents Jacobsen Osen
Ole Pettersen Grønaasen
P. Krøger Aag
Niels Baruksen Bolgen
Christ. Helgesen Melø

10) Fremlagdes Regning fra C. Helgesen Melø, stor 3 Spd. 36 Skilling, som bliver at anvise til Udbetaling.

Da intet videre var at bemerke blev Mødet hævet.

A. Meyer Lorents Jacobsen Rasmus Larsen Johan Jacobsen

1867

1867 01 04

Valg av LAGRETTEMEND for Melø = 1867-1868

Aar 1867 den 4. Januar sammentraadte undertegnede Ordfører for Rødø og Lensmanden i Melø for at vælge Lagretsmænd for Melø for Aarene 1867 og 1868.
Fraværende er Formanden Handelsmand Grønning.
Hvor da !
Lensmanden Fremleverede Fortegnelse over samtlige Lagrettspligtige for Melø, tilsammen 146 Personer, af hvilke gjenvalgtes de ved det under 13. Desember 1864 foretagne Valg for Melø anførte Lagrettsmænd med Undtagelse af Anders Andersen Øren, Hans Norum Bolgen, Mathias Olsen Melø og Morten Paulsen Marken. Hvilke udgaar paa Grund af forandrede Stillinger m. v. Hvorefter de gjenvalgte Lagrettsmænds Antal udgjør 90 Personer.
Dessuden valgtes:
91. Benjamin Pedersen Sandaag
92. Didrik Johansen Haugland
93. Elling Hanse Sætereng
94. Hartvig Andersen Aag
95. Iver Haagensen Halsa
96. Johan Andersen Mesø
97. H. C. Gamst af Enga
98. Kasper Karlsen Glommen
99. Martinius Andersen
100. Nils By Jacobsen
101. Nils Nilsen Furø
102. Thomas Jensen Marken

1767 01 04

Valg av LAGRETTEMEND for Rødø = 1867-1868

Samme Dag og Sted foretages af Rødø Formand H. Jæger i Forening med Lensmanden i Rødø Valg paa Lagrettsmænd for Rødø efter Lagrettslovens § 5 for Aarene 1867 0g 1868. Det bemærkes, at Formanden Sognepræst Motzfeldt ikke mødte. Forretningen bestyredes af Ordføreren for Rødø Præstegjeld.
Hvor da !
Blev gjennomgaaet der af Lensmanden nu Fremleverede Fortegnelser over Lagrettspligtige i Rødø Sogn, hvis Antal udgjør 130 Personer. Af disse bleve de under 13. Desember 1864 valgte Lagrettsmænd for Rødø igjenvalgte, dog udgaar de der have udflyttede og deels paa Grund af forendret Stilling m. v. , nemlig :
Elias Pedersen Sundø,
Mathias Pedersen Flatø,
Ole Olsen Rødø,
Ove Olsen Gjærø,
Paul Nilsen Gjærø og T
homas Jensen Marken,
hvorefter de Gjenvalgtes Antal udgjør 65 Personer.

Dessuden valgtes:
66. Hans Olsen Sundø
67. Hans Jæger Gjærø

Herved Forretningen sluttet.
A. Olsen E. Jacobsen H. M. Jæger A. Meyer

1867 01 04

Valg av "Lagrettemend for Rødø Thinglag"

Aar 1867 den 4. Januar samledes undertegnede Formænd for Lurø, Rødø og Melø tilligemed Lensmændene samme Sted for at foretage det i Lagrettslovens § 18 befalede Udvalg af Lagrettsmænd for Rødø Thinglag.
Af Formændene udeblev Jens Petersen Bratland og Kirkesanger Larsen af Lurø, Sognepræst Motzfeldt og Handelsmand Grønning.
Hvor da !
Bestemtes, at Antallet af Lagrettsmænd efter Lovens § 18 skulde være det Samme nemlig 52 Personer, som i Møde den 7. Februar 1865 fastsat, ligesom ogsaa i Antallets Fordeling ingen Forandring bliver at foretage mellom Sognene i Thinglaget til Lagrettsmænd. Af Uddraget efter § 18 blev for Rødø Sogn gjenvalgt de forrige melt 7. Februar 1865, untagen Karl Zakariassen Telnæs, som er afgaaet ved Døden, i hvis Sted valgtes Hans Jæger Gjærø.
Til Lagrettsmænd efter Lovens § 18 for Melø Sogn blev nu Valgte:
1. Gaardbruger Andreas Olsen Spilderen
2. Do. Andreas Pedersen Jenslund
3. Do. Erik Olsen Haugland
4. Do. Elling Jacobsen Valle
5. Handelsmand Grønning Gaasvær
6. Gaardbruger Hans Gabrielsen Omnæs
7 . Skipper Johan F. Zahl Enga
8. Gaardbruger Jon Larsen Venset
9. Gaardbruger Johan Jacobsen Fagervik
10. Gaardbruger Kristen Jacobsen Venset
11. Gaardbruger Kristen Helgesen Melø
12. Gaardgruger Lars Andersen Næverdal
13. Gaardbruger Lars Nilsen Forøen
14. Gaardbruger Lorents Jacobsen Osa
15. Gaardbruger Johannes Brun Melø
16. Handelsmand Meyer Grønø
17. Gaardbruger Ole Pedersen Sneland
18. Gaardbruger Peder Olsen Thorsvik

Herved Forretningen Sluttet.

A. Olsen H. M. Jæger John Steffensen Steen E. Jacobsen

1867 01 12

Valg av ORDFØRER

Aar 1867 den 12. Januar sammentraadte paa Melø Præstegjeldets Formænd for at foretage det Lovbefalede Valg paa Ordfører for Formandskabet.
Den for Rødø fraværende Formand Hans Jæger, fremsente til den fungerede skriftlig Stemmeseddel i forseglet Skrivelse.
Valget fikk saadant Udfald: Formand Hans Jæger blev udvalgt mod 3 Stemmer og til Vise=Ordfører Andreas Olsen Spilleren mod 1 Stemme.

2) Dernæst fremlagdes en Skrivelse, oversendt ved Sognepræsten fra Prosten, der forespørger, til hvilken Tid Melø nye Kirke antages færdig til Indvielse.
Hvorpaa afgaves saadan Erklæring: Formandskabet kan for Tiden ikke nærmere bestemme dette anderledes end at Kirken antages at være færdig til Indvielse ved Juli Maaneds Udgang d. A. Men muligens kan den ogsaa være færdig i Juni Maaned, hvorom man senere betimeligen skal indmelde saadant.

3) Endelig fremlagdes Rødø Kirkeregnskab for 1865 til Decision, der afgaves saaledes :
Ad. 1. Post. Bortfalder som berigtiget.
Ad. 2. Post. 6 Skilling til Udgift i næste Regnskab.
Ad. 3. Post. Til Observation: Beholdning som opføres saaledes:
a. Trondhjem Sparebank 1368 Spd. 1 Ort 20 Skilling
b. Restanser 27 Spd. 4 Ort. 23 Skilling
c. Restanser af Huusmænd 2 Spd. 4 Ort.
d. Kontant 56 Spd. 4 Skilling
= 1455 Spd. 23 Skilling


4) Man foreslog dernæst at forøge Overligningscommisionen med et Medlem, da man ansaa Antallet af dens Medlemmer for faae, da dette bifaldtes valgte man Christian Helgesen Tvenning.
Derefter hævedes Mødet.

A. Olsen Motzfeldt E. Grønning

1867 04 20

Møte Melø kommunestyrelse

Aar 1867 den 20. April afholdtes efter forudgaaende Bekjentgjørelse et Møde af Melø Communebestyrelse.
Fraværende vare Representanterne Johan Petter Olsen Fondal og Rasmus Larsen Esøen.
Hvor da !
1) Fremlagdes Biskobens Skrivelse af 31. Desember 1866 til fornyet Erklæring angaaende Melø Kirkes Beliggenhed i Forhold til Kirkegaardshegnet, hvortil enstemmig saadan Erklæring afgaves:
Kirken ligger ikke nordenfor Kirkegaardshegnet, men dette agtes ført hen til Kirkens nordøstlige og nordvestlige hjørner. Forøvrigt bliver der en 8 - otte - Fods Vei rundt om Kirken.

2) Fremsattes Spørgsmaal fra Ordføreren om Arbeide paa Kirken skulde begyndes, hvortil med 5 - fem - Stemmer mod 1 - en - , erklæredes at Arbeidet skulde begyndes snarest muligt, for at Kirken kan blive ferdig til den berammede Tid.

3) Besluttedes enstemmig at indgaa til Kirke-Departementet med Andragende om et yderligere Laan af 1000 - et tusende Spd. mod samme sikkerhed som er givet for det første Laan og paa samme Betingelser, og dertil bemærke at Kirken i dens nuværende Stand er taxerede og assureret til 7300 - syv Tusende tre Hundrede Specidaler, hvilket Andragende blive at indsende ved Ordføreren.

4) Forespørgsel fra Herr Sognepræsten on hvorvidt Communebestyrelsen ønskede Anbudene paa Kirken betingede af Herr Mosling og til hvilken Tid.
Bygningscommisionen var nærværende og blev tilspurgt i overnævnte Anledning. Formandskabets Erklæring til dette var følgende: Her paa Stedet er at faa 5 - fem - Arbeidere, og forøvrigt henstilles det til Moslings Skjøn at betinge saa mange Arbeidere at Kirken kan være ferdig til før næmte Tid, og at disse Arbeidere maa komme snarest mulig. Endvidere ønskes Mosling at maatte komme hertil med det samme, hvilket bliver at indsende fra Herr Sognepræsten.

5) Forslag fra Vise-Ordføreren om Anskaffelse af de manglede Materialer til Kirken.
Man besluttede at de manglede Materialer anskaffes snarest mulig, og overdrages det til Herr Handelsmand Meyer at akkordere Fragt paa billigste Maade for de paa Løding beroede indkjøbte Materialer, samt at anskaffe Materialer efter den før givne Fortegnelse over hvad der behøves.

6) Stiftsdirektionens Skrivelse af 16. Februar d. A. om hvorvidt Communebestyrelsen er villig til at overtage Vedligeholdelsen af Lærerboligen, Vaaningshuuset og Udhuuset eller de paa den istedenfor Lærerjord leide Gaard. Formandskabets Erklæring hertil var paalydende:
Til Læreboligen henhører ingen Udhuuse. Huusene paa den istedenfor Lærerjord leide Gaard ere gamle og forfalne, og Formandskabet troer sig ikke forpligtet til at vedligeholde dem. Med den nuværende Erstatning er Læreren fornøiet.

7) Forespørgsel fra Sognepræsten om Formandskabet bifalder at de i Stiftsdiriktionens Skrivelse 15. Januar 1867 nævnede Melodier til Lesebogen af Lindeman blive indkjøbt paa Skolekassens Regning (4 Exemplarer) Bifaldes eenstemmig.

8) Fremsattes Forespørgsel fra snekkersvend Johan Helgesen om naar Trappearbeidene skal paabegyndes, og om han skal have noget tilsyn dermed, hvortil erklæredes: Arbeidet paabegyndes Strax, og bemyndiges Johan Helgesen at have Tilsyn med Arbeidet indtil Mosling kommer, for en Godtgjørelse af 12 - tolv- Skilling mere end forrige Aars Dagpenge (72 Skilling) .

9) Fremlagdes tvende Regninger fra Johan Helgesen, stor 27 Spd. 1: 18. der anvises til Udbetaling.

Derefter hævedes Mødet.

Melø den 20. April 1867. H. M. Jæger A. Olsen E. Grønning

Hans Gabrielsen Johan Jacobsen C. Helgesen

Peder Johan Olsen

1867 07 05

Møte om Formynderbestyrelsen

Aar 1867 den 7. Mai sammentraadte efter forudgaaende Indkallelse paa Thingstedet Ørnes i Rødø , Sorenskriveren og Underskrevne Medlemmer af Rødø Formandskab.
Ordfører Gaardbruger Hans Jæger, samt Qumanderne Sognepræst Motzfeldt, Handelsmand Grønning og Gaardbruger Andreas Olsen Spilleren, for at foretage Valg paa en ny Overformynder for Rødø Distrikt til at indtræde fra Begyndelsen af Aaret 1868 istedet for Kirkesanger Andersen, der fra den Tid skal udgaa af Formynderbestyrelsen.
Til den omhandlede Funktion blev af samtlige Mødende eenstemmig valgt Handelsmand Ole Jæger af Selsøvik.

Forretningen hermed sluttet.

Alex Holst H. M. Jæger Motzfeldt

E. Grønning A. Olsen

1867 05 07

Møte av Melø kommunestyrelse på stedet Ørnes

Aar 1867 den 7. Mai afholdtes paa Thingstedet Ørnes et Møde af Melø Communebestyrelse.
Samtlige Medlemmer vare tilstede.
Hvor da !
1) Fremlagdes Skrivelse fra Johan Helgesen af Dags Dato om Anskaffelse af en Deel Laaser, Hengsler, Skruer m. m. til Melø Kirke, samt om de udvendige Trapper, hvorvidt de skulle arbeides af Træ eller Steen.
Man besluttede eenstemmig: Johan Helgesen anmodes om at bestille i Trondhjem efter nøiagtig Opgivende 10 Par Dørhengsler med tilstaaende Skruer, 4 Stykker indstemte Dørlaaser, 3 Stykke Større Laaser til indvendige Dører, 5 Stykker Dørlaaser med Vridere. De udvendige Trapper skulle arbeides af Træ.

2) Fremlagt Skrivelse fra Wilhelm Helgesen af Dags Dato om at han for Fremtiden maa blive tilstaaet 3 Ort pr. Dag i Arbeidspenge, samt om hvorvidt det ydre Bordklædnings-Arbeide paa Kirken kan blive bortlisideret.
Man besluttede ikke at forhøie Daglønnen for ham, hvorvidt det udvendige Arbeide skal bortlisideres skal senere efter Samraad med Mosling blive bestemt.

3) Fremlagdes Skrivelse fra Maler Holst i Trondhjem med Anbud paa Melø Kirkes Maling samt Opgivende af Prisen. Da Kirken ikke dette Aar agtes malet indvendig, kan man for nærværende ikke indlade sig paa at slutte Accord.

4) Sognepræsten fremsatte Forslag om, at Communebestyrelsen ville bevilge afskjediget Skolelærer Jens Nathanalsen den før belovede Pension af Skolecassen 12 Spd. Aarlig. Med 5 Stemmer mod 3 blev besluttet:
Aarlig Pension af 12 Spd. tilstaaes Jens Nathanalsen af Skolecassen fra den Tid han aftraadte.

5) Fremlagdes Regning fra E. Johnsen Vall over de som ei har betalt den Sæd som er indkjøbt for Communens Midler, samt Regning over de paa den solgte Sæd indbetalte 48 Spd. 3 Ort 19 Skilling.
Man besluttedes at overlevere Listen over den indbetalte Sæd til Chr. Helgesen og Sivert Kolberg Spilleren for at indfordre samme, og indbetale Pengene til Kirkekasse-Kasserer K. Hoff Melø, de hos A. Meyer og A. Olsen beroede 48 Spd. 3 Ort 19 Skilling bliver ogsaa at indbetale til Kirkekasse-Kasserer

6) Efter Bestemmelse fra Biskopen gjennom Herr Sognepræst Motzfeldt om at Kirken paa Melø ogsaa indvies den 25. Juli d. A. Som Beslutning om hvordan Biskopen og Præstene skulle beværtes paa Indvielsesdagen og hvordan disse Omkostninger skulle betales.
Det besluttedes at overdrage det til Handelsmand Grønning til paa bedste Maade at akkordere med nogen paa Melø om Bevertningen af Biskopen og Præsterne paa Indvielsesdagen.

7) Fremlagdes 3 Restanselister for Aaret 1864 - 1865 over uindbetalt Fattigskat og Skoleskat .
Det besluttedes eenstemmig at sende Listene til Const. Lensmand K. Andersen ved privat Sognemaal at ærholde indforet de Udestaaende af Juli Maaned (saafremt det ikke inden udgangen af Juli Maaned er indbetalt)

8) Derefter foretoges Valg paa Indkassatører af Skoleskatten, hvortil valgtes:
Jens Nathanalsen Fore for Kretsen 1, - 3 mcl.
Jacob Andersen Valle for Kretsen 4 a 6 - 5 og 9.
Lars Nilsen Engen for Kretsen 6 - 7 og 8.
Elling Johnsen Tvenning for Kretsen 10 og 12 mcl.
Hvilke have at kræve Enhvær som er ilignet Skoleskat og inden August Maaneds Udgang at indsende Listene til Regnskabsføreren. Vice-Ordføreren har at bekjentgjøre de valgte Indkasorer ved Opslag i Kirken Strax.

Da intet mere var at foretage sluttedes Mødet.

H. M. Jæger E. Grønning Johan Jacobsen

A. Olsen Hans Gabrielsen Johan P. Olsen Peter J. Olsen

O. Helgesen Rasmus Larsen

1867 05 18

Møte - av representantene på Rødø

Aar 1867 den 18. Mai afholdtes Representantsmøde paa Rødø.
Fraværende var Lensmand Pleym, Andreas Christensen Storselsø og Svend Benjaminsen Tjong.
Hvor da !
1) Fremlagdes Fogdens Skrivelse af 25. April til Forslag paa 3 gode Mænd til Forligelsescommicair med Supleant.
Der foresloges:
H. Jæger Gjærø
John Jensen Havnøen
Anders Hoff ---vik

Mødet herved sluttet.

H. M. Jæger Motzfeldt Gabriel Nilsen Christen Monsen m. p. P. m. p. P.

Mathis Andersen I. Andersen Christian Brok

1867 06 10

Møte - Rødø formandskab på Rødø præstegård

Aar 1867 den 10. Juni sammentraadte Rødø Formandskab til Møde paa Rødø Præstegaard.
Fraværende var Christen Monsen, Andreas Christensen og Mathis Andersen.
Hvor da !
1) Foretoges fornyet Forslag paa 3 gode Mænd til Forligelsescommisair med Supleant istedet for de før foreslaaede, som efter Lensmandens Erklæring ei kunde ansees Lovlige at foreslaa.
Der foresloges:
Sognepræst Motzfeldt med 7 Stemmer
H. M. Jæger Nordgjærø med 7 Stemmer
Samuel Pedersen Gjærøhavn med 8 Stemmer

2) Fremlagdes Skrivelse fra Petter Nilsen Tjong med klage over Ligning af hans Søn Nikolai som Selvfesterkarl istedet for Dreng. Det bestemtes at nedsette Ligningen af Vedkommende til 1 Spd. 12 Skilling.

3) Middelpriserne paa Kornvarer i Tidsrummet fra 1. Juli 1866 til 30. Juni d. A. tagseres saaledes:
Bedste Rug 4 Spd. 4 Ort pr. Tønde.
Ringere Rug 4 Spd. 2 Ort pr. Tønde.
Bedste Byg 4 Spd. 3 Ort pr. Tønde.
Ringere Byg 4 Spd. 1 Ort pr. Tønde.
Erter 6 Spd. 2 Ort 12 Skilling pr. Tønde.
Havre 3 Spd. pr. Tønde.
Rugmel 6 Ort pr. Vog.
Bygmel 6 Ort pr. Vog.
Havremel 1 Spd. pr. Vog.

Mødet sluttet.

H. M. Jæger Motzfeldt Gabriel Nilsen Andreas Christensen

Christian Brokt Svend Benjaminsen - .- . Christensen M. Andersen