Om årene 1990 - 1999

1999

1999

Planlegging av tusenårsmarkeringen

Planlegging av tusenårsmarkeringen

Tidlig på året ble det nedsatt en tusenårskomite som skulle komme med råd og ideer på hvordan kommunen og folket skulle feire og markere millenniumsskiftet. Både formannskapet, alle lokalutvalgsledere og kirkens ledere var med i dette komitéarbeidet.

Blant ideene som det var enighet om å iverksette var bl.a.:
1. Vardetenning på Rødøyløva nyttårsaften kl. 17.00 - og senere på kvelden tennes en varde i hver krets. Alle skolebarna i kommunen skulle i løpet av høsten på dagstur til Rødøyløva og bringe hver sin vedbør opp til vardestedet. Varden på Rødøya er den siste varde i Norge som var i aktivt offisielt bruk. Det skjedde i 1884 da lensmannen Motzfeldt tente varden for å varsle bygdefolket at tømmeret til nykirka var kommet og det var signalet på at folk skulle komme til dugnad.
2. Kirkesøndag den 9. januar 2000, som skulle være det kirkelige høydepunkt for millenniumsmarkeringen.
3. Produksjon av en samtidsdokumentasjon av barn og ungdom, gjennom innsamling av gjenstander, tekstbidrag og fotografier av hverdagssituasjoner i skole, barnehage og fritid.
Muligvis kan dette utgis i et hefte.
4. Utdeling av spesiallaget smykkepins i gull med kommunemotiv til alle millenniumsbarna som fødes i Rødøy.
Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1999

Omsorgsbolig-utbygging til 12 mill.kr.

Omsorgsbolig-utbygging til 12 mill.kr.

I 1999 kom det igang en stor utbygging av omsorgsboliger for en samlet kostnad på vel 12 mill.kr. Denne utbyggingen omfatter 9 omsorgsboliger på Kila og 2 omsorgsboliger pluss 3 sykehjemsrom på Rødøy og kom igang med tilskott og lån fra statlige ordninger.

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1999

Kommunevalget 1999 - avskjed med "gamle travere"

Kommunevalget 1999 - avskjed med "gamle travere"

Ved kommunestyrevalget i september 1999 ble det avgitt 772 godkjente stemmer av i alt 1.166 stemmeberettigede og det ga en frammøteprosent på 66,2 %. Det var en liten nedgang i valgdeltakelse på 1,8 % fra valget 1995. Av de 772 godkjente stemmene ble 537 avgitt på valgtinget og 235 på forhånd.


Kommunevalget 1999 i Rødøy:
Arbeiderpartiet 179 stemmer 23,2 % (- 0,7 %) 4 repr.
Kristelig Folkeparti 83 stemmer 10,7 % (+ 2,7 %) 2 repr.
Senterpartiet 274 stemmer 35,5 % (+ 9,4 %) 6 repr.
Rødøy fellesliste 96 stemmer 12,4 % (- 18,4 %) 3 repr.
Rødøy kystparti 86 stemmer 11,1 % (+ 11,1 %) 2 repr.

SUM 772 stemmer 17 repr.
I det nye kommunestyret er det 8 kvinner (av 17) og det betyr en kvinneandel på 47,1 % som er en stor økning fra forrige valg (1995: 28,5 %).
Ved konstitueringen ble Johan Svartis (SP) valgt til ordfører og Torsten Simonsen (RF) valgt til varaordfører.

Ved dette valget takket gamle travere som Nils Ellefsen og Gustav Lorentzen for seg fra vervene i formannskap og kommunestyret og de to har tidsammen 56 års fartstid i kommunestyret!

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1999

AS Rødøy-Lurøy kraftverk for salg ?

AS Rødøy-Lurøy kraftverk for salg ?

Spørsmålet om å endre eierstatus i AS Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) ble brakt på dagsorden innad i selskapet i 1997. Hensikten var å hindre at Reppa kraftstasjon skal hjemfalle til staten i 2006 (i konsesjonsvilkårene står det at staten skal overta kraftstasjonen etter 50 år) og i såfall må selskapet ha en offentlig eierandel på minst 66,7 %. Det ene alternativet var å la de 3 eierkommunene øke sin andel fra 47,5 % til 66,7 % ved retta emisjon på nye B-aksjer, men dette forslaget ble stilt i bero av generalforsamlingen 1998.

Styret i RLK la så i september 1999 fram sin anbefaling om at Salten Kraftsamband AS (som tilfredsstiller kravet om å ha offentlig eierskap) skal få kjøpe seg opp til 51 % eierandel gjennom aksjekjøp eller retta emisjon. Salten Kraftsamband AS har tilbydt seg å få hand om 51 % for en sum på ca. 61 mill.kr. Denne saken skal avgjøres av generalforsamlingen i RLK i juni 2000.

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1999

Tilrettelegging for næringslivet

Tilrettelegging for næringslivet

I 1999 arbeidet kommunen med 2 konkrete utbyggingsprosjekter rettet spesielt mot fiskernæringa. Det ene var utlegging av ny flytebrygge i Myken, slik at fremmedfiskere kan få bedre liggeforhold og Myken bli mer attraktiv som fiskerihavn.

Dette prosjektet kostet omlag 600.000 kr. og Rødøy kommune fikk støtte på 200.000 kr. fra Kystverket.

Den andre utbyggingen var veg og næringsområde på Kjerringsskjæret i Nordnesøyvågen. Dette prosjektet til ca. 700.000 kr. bygde kommunen ut med støtte (statstilskott) på 350.000 kr. fra Nordland fylkeskommune. I dette området vil aktive fiskere kunne få leie tomt til brygge/kai.

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000

1999.06.26

Rødøy-stevne i Tjongsfjord

Rødøy-stevne i Tjongsfjord

Rødøystevnet 1999 ble avholdt helga 26. - 27. juni i Tjongsfjord krets med tradisjonelt program som inneholdt bl.a. med utstillinger, sang- og musikkonsert, lokalhistorisk konkurranse og revymix. Stevnemedaljen var rund med Blokktinden som hovedmotiv og laget av Leidulf Mortensen.

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1998

1998.07.00

Fysioterapeut Peggy Hage slutter og flytter

Fysioterapeut Peggy Hage slutter og flytter sørover

I juli 1998 sluttet Peggy Hage sin virksomhet som fysioterapeut i Rødøy. Hun hadde da drevet klinikken i rektorboligen på Kila siden 1990 og det hadde vært et kjærkommet tilbud for mange.

Peggy og husbonden John Hage, som i denne perioden hadde hatt ansvaret for oppmålingsarbeidet ved teknisk etat i kommunen, dro sammen med barna sørover til Østlandet.

Kilde: Rødøy kommunens nettside (PAS 2000).

1998.06.26

Tsjernobyl-barn til Rødøy

Tsjernobyl-barn til Rødøy

I perioden 29. juni til 23. juli 1998 var Rødøy kommune vertskap for 15 barn i alderen 7 - 13 år fra Tsjernobyl som var på sommerferie i Norge. Det var Norsk Folkehjelp som gjennom flere år hadde arrangerte slike ferieopphold og Rødøy var den eneste kommunen i Nord-Norge som var med på opplegget dette året. De 4 ukene ble delt i 3 bolker; først en uke på Kisten leirsted, så en uke hos vertsfamilier på Rødøya og så to uker på Nordnesøy.

Kommunen la dette opp som et samarrangement med UngJobb, der ungjobberne skulle planlegge og holde i gang aktiviteter for barna. Både Tsjernobyl-barna, ungjobberne og bygdefolket syntes dette var et spennende prosjekt.
Kilde: Rødøy kommunens nettside (PAS 2000).

1998

Unnis Øyferie på Nordnesøy åpner kafe

Unnis Øyferie på Nordnesøy åpner kafe

Etter 10 års drift med hytteutleie tok nå Unni Jørgensen et skritt videre ved å investere i kafelokale. Hun fikk serveringsbevilling og alkoholbevilling av kommunen.
Kilde: Rødøy kommunens nettside (PAS 2000).

1998

Klokkergården gjestgiveri åpner

Klokkergården gjestgiveri åpner

Selvåg skole - eller Klokkergården som den ble hetende fordi bygget også var bolig for klokkeren/ kirkesangeren - ble bygd i årene 1907-09 og fungerte som skole for Rødøykretsen til nyskolen var ferdig i slutten av 1960-åra. Etter dette fikk den en ublid skjebne og ble stående til forfall. Ei tid ble den faktisk brukt til saufjøs.
I 1997 tok Malin Arntsen, som i flere år hadde gått med tanker om å etablere et overnattings- og serveringssted på Rødøya, fatt på den store oppgaven med å restaurere bygningen. Det ble en stor jobb men sensommeren 1998 kunne hun se resultatene av arbeidsinnsatsen som hun og familien hadde gjort.

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1998

Kjempesommer - endelig !

Sommeren 1998 kommer til å bli husket - det var som om penværet aldri ville stoppe. Mange mener at må helt tilbake til 1980 for å finne maken.
Kilde: Rødøy kommunens nettside (PAS 2000).

1998

Nye kommunale ledere

Nye kommunale ledere

Omsorgssjef Oskar Sittlinger fikk i juli 1997 ett års permisjon og etter dette valgte han å si opp stillingen. Han hadde vært omsorgssjef siden 1987, før det var han sykepleiesjef fra 1982. Han begynte som styrer ved Rødøy Sykehjem i 1977. Som ny omsorgssjef ble tilsatt Bjørg Andreassen og hun hadde også lang tjenestepraksis som sykepleier i Rødøy.

3 andre ledere sluttet i 1998; kontorsjef Rut Schulzki etter vel 20 års allsidig tjeneste ved rådmannskontoret, næringssjef Elin Wilsgård etter 9 års tjeneste og kommuneingeniør Robert Storheil som gikk over til stilling som avd. ingeniør.
Som ny kontorsjef overtok skolesjef Kolbjørn Lorentzen mens Kjetil Hansen ble ny leder av teknisk etat. I tillegg ble Patrick Erikson tilsatt som ny kommunelege.

Kilde: Rødøy kommunens hjemmeside (PAS 2000).

1997

1997 12 19

Kommunestyremøte den 19. desember 1997

Kommunestyremøte den 19. desember 1997
Møte i Rødøy kommunestyre avholdt fredag den 19. desember 1997 på Jektvik grendehus. Fra kl. 1000 - til kl. 1815. Innkalling datert 05. desember 1997. Kunngjøring: Lokalavisene, kommunens postkontorer og Øresvik skole. Formannskapets forslag til budsjett for 1998 og økonomiplan for Rødøy kommune 1998-2001 har vært utlagt til off. ettersyn på rådmannskontoret, Øresvik skole og postkontorene i kommune fra 5. desember 1997.
Tilstede:
Møtende medlemmer:
Gunn Aakre Strøm Johan Svartis
Nils Ellefsen Reidar Pedersen
Einar Johan Aga Magne Hansen
Gustav Lorentzen Reidar Jensen
Inger Lise K. Aakre
Margareth Mathisen
Aud S. Johansen
Bernt Arnsten
Ingvar Hansen
Lilian S. Abelsen
Gunn Hansen
Arild Lorentsen
Torsten Simonsen

Møtende varamedlemmer:
Hans Roger Pedersen Malin Arntsen
Randi Storvik Telne Einar Jensen
Fraværede medlemmer:
Saras Monsen Bjørnar Olsen
Finn D. Kristensen

Fra administrasjonen:
Rådmannen
Kontorsjefen
Behandlede saker: 75/97 - t. o. m. sak 83/97. Sakene 84 - 87 ble utsatt p. g. a. tidsnød.
Innkalling og utsendt sakliste ble enstemmig godkjent. En tilleggsakliste med 3 saker ble også godkjent behandlet dersom tiden tillater det.

Kommunestyresak: 75/97

SAK 75/97:REFERATER/ORIENTERINGER
1. Orientering om utspill fra politimester Hareide om et prøveprosjekt med overføring av Rødøy lensmannskontor til Meløy for en periode på 6 mnd.

2. Spørsmål fra repr. Gunn Hansen om hvorfor musikklærer ikke er fast ansatt, men går på midlertidig tilsetting. Det ble fra ordføreren opplyst at vedkommende ble fast ansatt i gårdagens møte i adm.utvalget.

3. Repr. Ingvar Hansen la fram en interpellasjon vedr. adm.utvalgets leder og administrasjonens håndtering av en spesiell sak vedr. midlertidig tilsetting.
Repr. E.J.Aga satte i den forbindelse fram følgende forslag til vedtak: Rådmannens opptreden i administrativ ansettelsessak forberedes til neste møte. Jfr. interpellasjon til kommunestyret 19.12.97.
Forslaget falt med 4 mot 17 stemmer.

Kommunestyresak: 76/97

SAK 76/97:HELGELAND AVFALLSFOREDLING - GEBYRER FOR RENOVASJON OG SEPTIKTØMMING
Jfr. saksframlegg nr. 97397 og formannskapssak 179/97.
Formannskapets innstilling: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til gebyrsatser for renovasjon og avfall som foreslått av representantskapet i Helgeland Avfallsforedling i møte 31. oktober d.å. og gjør de gjeldende som regulativ for Rødøy kommune for 1998. Det tas forbehold om at det finnes fornuftige og rimelige løsninger ang. transport av septikslam fra Lurøy, Rødøy og Nesna.
Repr. Aud S. Johansen satte på vegne av AP og KrF fram følgende forslag: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til gebyrsatser for renovasjon og avfall som foreslått av representantskapet i Helgeland Avfallsforedling i møte 31. oktober d.å. og gjør de gjeldende som regulativ for Rødøy kommune for 1998. Kravet til lik pris i HAF-området, blir opprettholdt også når det gjelder septiktømming.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyresak:77/97

SAK 77/97:LEIEAVTALE VÆRANGFJORD HELSELAG - RØDØY KOMMUNE OM BARNEHAGELOKALER
Jfr. saksframlegg nr. 97390 og formannskapssak 171/97.
Formannskapets innstilling: 1. Eksisterende leieavtale mellom Rødøy kommune og Værangfjord Helselag vedrørende lokaler til Jektvik barnehage prolongeres ut året 1997.2. Ny leieavtale godkjennes med virkning fra 01.01.1998 til 01.01.2003.3. Påtenkt renovering av inngangsparti i barnehagelokalene forutsettes utført innen oppstart av barnehageåret 1998/99.
Enstemmig vedtak: Innstillingen.

Kommunestyresak: 78/97

SAK 78/97:SAMARBEIDSAVTALE OM PPT - EVT. OPPSIGELSE
Jfr. saksframlegg nr. 97452.
Rådmannens innstilling:1. Rødøy kommune sier opp PPT-avtalen som er inngått med Nesna, Lurøy og Træna kommuner.2. Avtalen sies opp med virkning fra 01.01.2000. I henhold til samarbeidsavtalen (2 års oppsigelse).
Repr. Malin Arntsen la fram følgende forslag til tilføyelse til innstillingen: Oppvekstnemnda får i opppgave å følge opp arbeidet med en ny PPT-avtale.
Innstillingen ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer. Tilføyelsen til innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kommunestyresak: 79/97

SAK 79/97: BUDSJETTRAPPORT NR. 7 - NOVEMBER 1997
Jfr. saksframlegg nr. 97446.
Rådmannens innstilling: Budsjettrapport nr. 7 November - 1997 tas til orientering.
Enstemmig vedtak: Innstillingen.

Kommunestyresak: 80/97

SAK 80/97:JUSTERING AV BETALINGSREGLEMENT OG -SATSER
Jfr. saksframlegg nr. 97431 og formannskapssak 188/97.0
Formannskapets innstilling: 1. Fra 1. januar 1998 økes satsene i gebyrregulativ for byggesaksbehandling og byggekontroll med 2,5%.2. Fra 1. januar 1998 økes satsene i gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider med 2,5%.3. Fra 1. januar 1998 økes satsene for utleie av kommunalt maskinutstyr med 2,5%.4. Fra 1. juli 1998 økes leieprisene på de kommunale boliger med 2% ekskl. trygdeboligene.
Enstemmig vedtak: Innstillingen.

Kommunestyresak: 81/97

SAK 81/97:RØDØY KOMMUNES ØKONOMIPLAN 1998 - 2001
Jfr. saksframlegg nr. 97430 og F-sak 197/97.
Formannskapets innstilling:1. Med de endringer som er framkommet i vedtaket til årsbudsjettet 1998 slutter kommunestyret seg til det foreliggende forslag til økonomiplan 1998-2001 som retningsgivende for kommunens virksomhet i planperioden.2. Kommunestyret understreker ansvaret for at de tildelte budsjettrammene overholdes. Eventuelle overskridelser den ene budsjett-termin vil automatisk medføre en tilsvarende reduksjon i ressursinnsatsen den påfølgende termin, slik at overforbruk dekkes inn av de som har forårsaket dette.
Enstemmig vedtak: Innstillingen.
Det ble framlagt følgende forslag fra Felleslista v/repr. Simonsen som tillegg til innstillingen:
a) Økonomiplanen skal rulleres før sommeren - første gang i 1998.
b) Ved første rullering skal programområde Ungbo tas inn og være belyst ved en undersøkelse av behov og kostnadsoverslag. I første omgang ber vi om planer for Rødøya og Tjongsfjorden.
c) Etter bibliotekplanen som ble vedtatt i kommunestyret sak 130/94 og kulturstyresak 27/93 og 17/95 inngikk bygging av nytt hovedbibliotek. Saken tas inn i økonomiplanen for forsøkt realisert 2000/2001.
d) I tråd med vedtak fra 1996 skal 1/2 av skjenkeavgiften brukes til ungdomsarbeid. Pengene skal disponeres av kulturstyret og synliggjøres ved egne budsjettposter.
e) Ved første rullering vil vi ha oss forelagt en plan for RØPRO (vernede arbeidsplasser).
f) UngJobb må innarbeides i Økonomiplanen fra første rullering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Fra KrF/APs gruppe ble det framlagt følgende forslag som tillegg til innstillingen:
Ved første rullering av Økonomiplanen bygging av PU-boliger på Rødøy må tas med i Økonomiplanen - knyttet til programområde 1.38 "Tiltak for funksjonshemmede.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Repr. A. Lorentsen la på vegne av Felleslista fram følgende forslag som tillegg til innstillingen:
Biblioteksjefstillingen utvides fra 37% til 60% stilling fra 01.01.99. Formannskapet får i oppdrag å forberede saken.
Forslaget ble vedtatt. mot 3 stemmer.
Deretter ble Rødøy kommunes økonomiplan 1998-2001 med ovenstående endringer/tillegg enstemmig vedtatt.

Kommunestyresak: 82/97

SAK 82/97: RØDØY KOMMUNES BUDSJETT FOR 1998
Jfr. saksframlegg nr. 97426 og F-sak 198/97.
Formannskapets innstilling: 1. Rådmannens forslag til budsjett for 1998 vedtas med følgende endringer:
Kapitalbudsjettet: (med 4 stemmer - 1 stemme ble avgitt for rådmannens forslag til kap.budsjett) .
Punkt 1: Hovedplan for vannforsyning 8 mill. kroner
Punkt 2: Bårehus Tjong 0,15 mill. kroner - lånefin.
Punkt 3: Almenningskai Melfjordbotn: 0,075 mill. kroner
Punkt 4: Data administrasjonen 0,050 mill. kroner
Punkt 5: Ny kopieringsmaskin 0,125 mill. kroner
Punkt 6: Omsorgsboliger: Finansiering v/tilskudd og lån fra staten 2,1 mill.kroner + 6 mill. kroner
Punkt 7:
Jektvik 0,495 mill. kroner i tilskudd/lån
Nordnesøy 1,2 mill. kroner i tilskudd/lån
Tjongsfjorden 0,495 mill. kroner + 0,3 lån + egne midler + STUI 0,8 mill. og dugnad 0,5 mill. kr.
Gjerøy 2,2 mill.kronerTilskudd/lån +STUI og dugnad
Rødøy: 0,3 mill.kroner - egne midler/lån + STUI og dugnad
Alle 4 skoleanlegg har lån/tilskudd - del som svarer til "pakken" fra staten.
Driftsbudsjettet: (enstemmig)
UngJobb - kap. 1.4510 tilføres kr 150.000
Grusbane Tjongsfjorden kap. 1.5410 tilføres kr 30.000
Ref. fra andre kommuner kap. 1.2300 økes med kr 180.000
2.Ordførergodtgjørelsen økes med 2,5% og settes til kr 246.300,- i 1998.
Godtgjørelse til varaordfører økes med 2,5% til kr 19.600,-.
3. Skatte på inntekt og formue skrives ut med den høyeste tillatte sats som Stortinget fastsetter.
4.Eiendomsskatt for 1998 utlignes etter 7 o/oo av skattetakst.
5.En aktiv budsjettkontroll skal utøves innen hver sektor og skje etter følgende direktov: -Budsjettoverføringer fra postene 001-099 til 100-390 tillates ikke uten at kommunestyret på forhånd har gitt samtykke.
-Forbruket av bevilgningene etter postinndelingen 200-390 begrenses til 40% for 1. halvår av budsjett-terminen.
6.Kommunestyret poengterer at alle tilgjengelige budsjettmidler er disponert og søknader om tilleggsbevilgning vil ikke bli imøtekommet.
Repr. Reidar Jensen la fram følgende forslag: Rødøy kommunestyre bevilger kr 20.000,- til "Sveins Minnefond". Beløpet dekkes inn over reserveposten i budsjettet for 1998.
Repr. Gunn Hansen la fram følgende forslag: Budsjettforslag m/kommentarer fra den enkelte etatsjef må komme til behandling i den enkelte nemnd før formannskapets budsjettforslag. Dette for å gi politikerne større innflytelse på budsjettarbeidet.
Repr. Reidar Jensen la fram følgende forslag: Kap. 06150.126 - Kjøp av utstyr: Det må avsettes kr 250.000,- til dekning for innkjøp av kommunal lastebil. Budsjettøkningen finansieres ved låneopptak, etter at teknisk etat har utarbeidet finansieringsplan og forelagt den for kommunestyret til godkjenning.
Repr. Malin Arntsen /Felleslista la fram følgende forslag: Post 1.5200.341 - Bygdebok reduseres med kr 6.000,-. Post 1.5200.345 - Tilskott Falch-brygga økes med kr 6.000,- til kr 11.000,-.
0Repr. E.J. Aga la fram følgende forslag: Vedr. årsbudsjett -98 beskrivende del side 19 pkt. 1.3710. Uttalelse fra kommunestyret: Kommunestyret har tidligere opprettet 1/2 stilling som vaktmeester ved Alderstun. Stillingen inndras IKKE, men organiseringen av vaktmestertjenesten for kommunens bygningsmasse i Tjongsfjorden tas opp til vurdering snarest, med tanke på en samordning.
Formannskapet har ansvaret for at vurderingen foretas og saken forelegges for kommunestyret i god tid før budsjettregulering i mars/april -98.
Forslagene ble tatt opp til avstemming enkeltvis.
Formannskapets innstilling: Enstemmig. vedtatt.
Forslag fra R. Jensen vedr. Sveins Minnefond: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra R. Jensen vedr. kjøp av lastebil: Falt med 2 mot 19 stemmer.
Forslag fra Gunn Hansen: Vedtatt med 20 mot 1 stemme.
Forslag fra Malin Arntsen: Vedtatt med 20 mot 1 stemme.
Forslag fra E.J. Aga: Vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Kommunestyresak: 83/97

SAK 83/97 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN (OPPLÆRINGSPLAN) FOR RØDØY KOMMUNE 1998-2001
Jfr. saksframlegg nr. 97410 og F-sak 187/97.
Formannskapets innstilling:
1. Det framlagte forslag til kompetanseutviklingsplan for 1998-2001 vedtas.
2. Årsplan for 1998 godkjennes.
3. Årsplan for de etterfølgende år legges fram til godkjenning i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
4. Planen rulleres ved behov og minst hvert 4. år.
Enstemmig vedtak:Innstillingen.

Kommunestyresak: 84/97

SAK 84/97: BUDSJETTREGULERING DESEMBER 1997
Jfr. saksframlegg nr. 97449.
Rådmannens innstilling:
1. Budsjettet for 1997 reguleres slik det framgår av vedlagte skjema innenfor en sum av økte utgifter, reduserte inntekter på driftskapitlene med kr 3.390.700 motsvarende reduserte utgifter, økte inntekter på kr 3.390.700, samt en balansesum på kapitalbudsjettet på kr 5.667.500.
2. Formannskapet får myndighet til å regulere budsjettet på HK 1.2 innenfor den gitte bevilgningsrammen.
3. Sedvanlig gjøres poster på kapitalbudsjettet overførbare i den utstrekning budsjettet ikke går med underskott.
Saken ble utsatt.

Kommunestyresak: 85/97

SAK 85/97:FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT MED RØDØY MEK. VERKSTED
Jfr. saksframlegg nr. 97451.
Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at leiekontrakt mellom Rødøy Kommune og Rødøy Mek. verksted, datert 4. desember 1995 forlenges til 01.01.99, med leiesum for 1998 på kr 85.000,-.
Saken ble utsatt.

Kommunestyresak: 86/97

SAK 86/97:SØKNAD OM UTTREDEN AV KOMMUNALE OMBUDSVERV, SUPPLERINGSVALG - STURE BANG
Jfr. saksframlegg nr. 97444.
Rådmannens innstilling:
1. Sture Bang gis fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret og medlem/nestleder av kontrollutvalget.
2. Som nytt medlem til kontrollutvalget velges:.................................
3. Som nestleder i kontrollutvalget velges: ....................
Saken ble utsatt.

Kommunestyresak: 87/97

SAK 87/97:SØKNAD OM UTTREDEN AV KOMMUNALE OMBUDSVERV - ERNST DJUPVIK
Jfr. saksframlegg nr. 97450.
Rådmannens innstilling: Søknaden fra Ernst Djupvik innvilges og det foretas opprykk på varamedlemsrekkefølgen for Arbeiderpartiets liste.
Saken ble utsatt.
Møtet slutt.

ANDRE SAKER UNDER HER:

Reform -94 og Rødøy kommune som lærlinge-bedrift

Reform -94 og Rødøy kommune som lærlinge-bedrift

Rødøy kommune inngikk den første lærlingekontrakten høsten 1996 og det var innen institusjonskokkefaget.Valget falt på dette faget fordi kommunen hadde 2 ansatte med kokke-fagbrev ved Rødøy Sykehjem. Den første lærlingen i Rødøy var Ellen Solheim fra Steigen og etter 2 års læretid tok hun fagbrevet den 9. september 1998. Høsten 1997 tok kommunen inn 2 nye lærlinger, den ene i barne- og ungdomsarbeidfaget (Ann Merethe Raaen som startet ved Jektvik barnehage) og den andre i omsorgsarbeiderfaget (Cato Johannessen som startet ved Rødøy Sykehjem).
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Historieboka om Rødøy prestegjeld i perioden 1500-1800 ferdig

Etter 4 års arbeid kom endelig historieboka i november 1997. Forfatteren Alan Hutchinson hadde fått til ei bok som ble et prakverk, rikt illustrert med bilder og tegninger. Tittelen "Disse tider - disse skikker" er utlagt etter hva presten Erik Leganger på Rødøy skrev i kirkeboka i 1792 på latin "O Tempores, O mores" som en beklagelse over almuens slette vaner; de var så opptatte av å fiske at de ikke brydde seg om å besøke gudstjenesten.

Bokprosjektet hadde vært planlagt siden midten av 1980-tallet i et samarbeid mellom Lurøy, Meløy, Træna og Rødøy kommuner som til sammen utgjorde det gamle Rødøy prestegjeld.
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Kraftutbyggingsprosjekter i Sørfjorden

Salten Kraftsamband la fram en enkel planmelding der de varslet at de hadde ønske om å søke konsesjon for utbygging av 2 nye kraftverk i området rundt indre Sørfjorden/Gjervalen i Rødøy. Planene bygde på de utredninger en hadde gjort i 1985. Det var for det første Storåvatn kraftverk (tidligere kalt Sleåga-prosjektet) med en mulig produksjon på 68,5 GWh (kostnad: ca 210 mill.kr.) og dernest Smibelg kraftverk med produksjonsevne på 86 GWh (kostnad: ca 240 mill.kr.).
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Nye Rødøyløven satt i rutetrafikk

I juni 1997 kom den nye M/S Rødøyløven og ble satt inn i rute i Rødøybassenget. OVDS hadde fått bygget denne to-skrogs passasjerkatamaranen i aluminum ved Oma Baatbyggeri AS på Vestlandet og den var 24,25 m. lang, 9 m. bred og med lastekapasitet på 6 tonn. Maksimalt passasjertall på 92 og båten hadde kostet ca. 17 mill.kr.

Den gamle Rødøyløven ble tatt ut av tjeneste og solgt til fjerne Østen og skal etter sigende gå som turistbåt et sted i Sør-Kinahavet. Etter 20 års tjeneste på den hårdføre Helgelandskysten var det mange som unte den trofaste sliteren en "pensjonisttilværelse" i smulere farvann.
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Rødøystevne i Jektvik

Rødøystevnet 1997 ble arrangert i Jektvik krets 28. - 29. juni. Tradisjonelt program med sangaften, lokalhistorisk spørrekonkurranse, gudstjeneste og kulturkonsert. Blant de ulike utstillinger var også en om båtmotorer og en om gamle tekstiler; alt fra lekkert undertøy utført i håndsøm til grovere vadmelsfrakker. På Jektvik skole var det satt opp en temautstilling med tittelen "fra almueskole til reform -97".
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Nye datamaskiner til alle skolene

Høsten 1997 foretar Rødøy kommune et kjempeløft for data i skolene. Det inngås en kontrakt på ca. 400.000 kr. for kjøp av 30 PC-maskiner som blir delt ut til alle skolene og dermed fikk alle elevene i Rødøy tilgang til Internett.

Samtidig ble det gitt tilbud om en datapakke og kommunalt lån til alle ansatte i kommunen og ca. 25 personer gjør seg benyttelse av dette.
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Utredning om skoleøkonomi

Den vanskelige kommuneøkonomien i 1995-96 førte til at kommunestyret vedtok å sette igang et utredningsarbeid for se hvilke muligheter en hadde for å spare penger på skolebudsjettet. I utredningen ble det framlagt forslag til ulike tiltak som f.eks. sammenslåing av klasser, felles skoledrift eller kjøp av skoletjenester gjennom interkommunalt samarbeid. Men ingen av tiltakene var særlig populære og da saken ble sluttbehandlet i kommunestyret (ksak 35/97) ble det gjort følgende vedtak: "Rødøy kommunes skoleordning beholdes uendret".
Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Bok: Slekten Benkestok

Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestokk.
Slektbok som kom ut tidlig i forrige århundre.
Denne utgaven er opptrykk gjort ved DAMMS Antikvariat 1997.

Selsøyviklekene 1997

Den 26. mai ble årets Selsøyvikleker arrangert, et idrettsarrangement som samler elever fra 7 skoler til leker og konkurranser. Dette året var det påmeldt 62 deltakere og selv om været ikke var helt topp så var pågangsmotet desto større. I fotballcupen utmerket Selsøyvik seg i de innledende rundene og i finalen vant de over Rødøy. I friidrett ble Kelly Aakre fra Gjerøy beste elev i barnetrinnet og Victoria Lauritzen fra Gjerøy i ungdomstrinnet. Beste skole sammenlagt i friidrett ble Selsøyvik. I den tradisjonelle Selsøyvikstafetten vant Selsøvik skole foran Gjerøy.

Kilde: Rødøy kommunens nettside.

1996

Eldbjørg Monsen takker av som kommunekasserer

Eldbjørg Monsen sluttet etter eget ønske som kommunekasserer i 1996 etter nesten 15 år i tjenesten, men hun fortsatte å arbeide ved kontoret med hovedansvar for lønnsregnskapet til begynnelsen av 1999. Som ny kommunekasserer ble tilsatt Henrik Skovly fra Vennesla på Sørlandet. Kilde: Rødøy kommunens nettside.

Linefisket og andre folkelige viser

Meløy historielag gir ut boka: Linefisket og andre folkelige viser. Handler om Jacob Jansa (1732-1804) fra gården Kila i Rødøy. Se omtale som bruker under gården Kila, bnr. 1.

1996 Kulturlandskapet i Rødøy kommune

Tittel: Kulturlandskapet i Rødøy kommune, Nordland : hvordan måla i kulturlandskapsarbeidet kan tilpasses lokale forhold, og gjennomføres i praksis gjennom skjøtselsplan og kultursti : hovedoppgave ved NLH, Institutt for landskapsplanlegging = The countryside in Rødøy, Nordland : how the goals in the countryside work, can be adapted to local conditions, and be practiced through a plan for landscape caretaking and a culture path / skrevet av: Trond Heggem.
Forfatter: Heggem, Trond

Trykt: Oslo : [T. Heggem], 1996.
Sidetall: 95 bl. : fig.
Noter: Hovedoppgave i Landskapsarkitektur - Norges landbrukshøgskole, 1996.
Eiere: NLH

1991

1991 06 15 Rødøystevnet

15-16. juni var RØDØYSTEVNET arrangert på Rødøya. Det ble utarbeidet et hefte som gir informasjon om alt det som skjedde der disse to dagene.

1991 06 15 Rødøystevnet 1991

Lørdag 15. juni
Dagen viste seg fra sin beste side, nydelig sol, litt vind (men det regnet ikke). Åpningsseremomien ble litt forsinsket p.g.a. båt som ikke holdt ruta helt, men omsider kunne Bernt Arntsen ønske et ganske stort publikum velkommen.

Vi fikk feiende korpsmusikk, tale v/ ordfører Gustav Lorentsen, sang fra revygruppa og rockeklubben - med andre ord: Rødøystevnet var i gang. Etter en pause, hvor man hadde anledning til å spise, se på utstillinger osv., kunne vi så samles til årets historiekonkurranse der fem lag kjempet om seieren. Gjerøy gikk til topps, tett fulgt av Storselsøy og Rangsund. Godt jobbet av alle lag.

Senere på kvelden var det kirkekonsert der vi fikk høre nydelig korsang fra unge og eldre sangere. Kirka er en flott konsertsal - ingen tvil om det.

Bilde fra stevneområdet

Halsa blandakor hører vi gjerne mere til ved en senere anledning. Selsøyvik Sangkor er et meget godt kor, men de yngste, barnekoret med sin flinke solosanger Ingunn, sjarmerte oss helt i senk!!

Dansefesten på lørdagskvelden trakk fullt hus av danseglade som hadde det riktig trivelig. Alt gikk grelt også der. Stevnets første dag hadde gått stort sett som planlagt.

Søndag 16. juni
Stevnets andre dag startet med overskyet himmel og regn, noe som heldigvis bedret seg etter hvert. Så da musikk-korpsene og andre tilreisende defilerte fra kaia og til sykehjemmet, kunne vi marsjere uten paraplyer. Ved sykehjemmet fikk vi en flott morgenkonsert av unge, flinke musikere. Kl. 11.00 kunne Leif Raustøl ønske velkommen til gudstjeneste, også her fikk vi høre god korsang ved Tjongsfjord og Selsøyvik Sangkor. Ved bautasteinen som er reist til minne over omkomne på havet, fikk vi som var der ei fin stund.
Ellers gikk søndagens program stort sett greit. Folk besøkte utstillingene, spiste middag. Kaffe, kaker, is og brus gikk unna. Likeså tombolaloddene - det så ut som om alle koste seg.
Siste post på programmet var kulturkonserten. Med Bernt Arntsen som konferansier fikk vi i ca. to timer høre hva kommunen har å by på av sang og musikk. Et allsidig program, men den dårlige akustikken i stevneteltet ødela en del, særlig for korene. Dette kan vi som arrangører bare beklage. Vel, årets stevne er som sagt et avsluttet kapittel, og vi vil ønske neste krets lykke til med å skape Rødøystevnet 1992.


Unge sangere fra Selsøyvik.Bandmusikk

Hovedkomiteens sluttord
Årets Rødøystevne er nå vel overstått for denne gang og hovedkomiteen vil her komme med noen betraktninger om for oss, et vellykket arrangement.
Vi startet opp med første møte i hovedkomiteen allerede i november -90 og fikk da ned på papiret hva vi ville ha av innhold på stevnet.

Møtene fortsatte jevnt utover vinteren og våren, det var så mange detaljer og store og små ting som skulle klaffe før stevnehelga i juni. Det meste gikk grelt, var det noen glipp, håper vi ikke publikum la merke til det.

Et Rødøystevne er ei utfordring til den kretsen som har ansvaret, og vi vil her rette en stor takk til alle dere som hjalp til slik at vi fikk avviklet stevnet på Rødøya. Dere gjorde en god jobb!

Hovedkomiteen har bestått av Jens Gaundal, Evelyn Fredriksen, Bernt

Arntsen, Bjørg Sittlinger og Eva Johannessen.

(Tidligere publisert i Rødøyløva nr 2 1991)


Stevnet er over - Eva Johannessen med pengeskrinet

1990

1990 04 30 Radio Rødøy

Radio Rødøy ble dannet i åpent møte mandag 30. april 1990.
Se nærmere under "Lag og Foreninger".
Kilde: Informasjonbrev som ble sendt til alle hustander i Rødøy.

Bladet Rødøy-Løva

Bladet Rødøy-Løva ble gitt ut med 1.nr (årgang 1).
Kilde: Rødøy-Løva 19. nr 1.

Arbeidet med næringplan

Arbeidet med næringplan for kommunen ble starta opp. Under ledelse av Elin Wilsgård. Stor omtale.
Kilde: Rødøy-løva 1990, nr 1.

Fleksibel arbeidstid

Fleksibel arbeidstid innføres i administrasjonen i kommunen.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 1.

Påskjønnelse av kommunale tjenestemenn- og kvinner

Påskjønnelse av kommunale tjenestemenn- og kvinner. Sigrid Krogsvold hedret (foto).
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 1.

Gammelt nytt.

Det første møte - etter innføring av formannskapslovene, 1838, 11. juli. Referat fra møtet. C. Schmidt, ordfører. Hans K. Hansen. Anders Dass.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 1.

Befaring

Befaring
av trase for Melfjordveien 1919, foto og tekst. Navn på personene.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 1.

Nytt fra sosialkontoret

Transporttjeneste for funksjonshemmede i Rødøy (Reisekuponger). Det var da det starta.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 1.

Nytt fra landbrukskontoret

Fra nyttår er den nye jordbrukssjefen i Rødøy, Tore Wilhelmsen på plass ved landbrukskontoret på Vågaholmen.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 1.

Rødøystevnet 1990

Rødøystevnet 1990
var i Tjongsfjorden, arrangert av Tjongsfjord Idrettslag og Tjongsfjord skole og ungdomskorps (leder for hovedkommite Britt Hafsmo).
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Rødøystevnesangen

Rødøystevnesangen ble presentert. Hvem har skrevet den?
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Kommunalt smånytt omtaler

- barnekontakt i teknisk utvalg
- lokale verneområder
- opplæringsplan
- aksjon skoleveg
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Kommunens regnskap 1989

ble omtalt over flere sider...
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Rødøystevnet 1990

Rødøystevnet 1990
Tjongsfjorden 16. og 17. juli, program for dagene.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Ruteplan

for søndag den 17. juli
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Fotokonkuranse "Rødøy i fokus"

Ansvarlig: Rødøy kulturkontor
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Innbydelsen til historisk spørrekonkuranse

Ansvarlig: Rødøy historielag v/Kolbjørn Lorentzen
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Næringsplan-arbeidet

Det arbeides godt videre med planen av en gruppe bestående av næringssjef Elin Wilsgård, næringsutvalgets leder Bernt Arntsen, fiskerirettleder Brit Hafsmo og landbrukssjef Tore Wilhelmsen.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Fergeplanene for øyene.

Selsøyvik neste, kart, tegning og tekst.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Gammelt nytt

Gjærøy sauavlsgaard. Postkort fra gården og tekst med litt av historien om den.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Gammelt nytt

Kommunikasjonsdebatt anno 1902. Protest mot ruteordningen.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Rødøyfjerdingen rundt

Rødøyfjerdingen rundt
- anleggsvirksomhet i Melfjordbotn, statskraft med baserigg.
- ny butikk og almenningskai i Sørfjorden, ny butikk det gamle helsehuset (legekontor). Kaiet er oppført av Heen-Bygg (Håkon Heen).
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Regionalt kultursamarbeid i Nordland.

Prosjektperiode 1-8-89 - 31.12.91.
- rødøy og det reginale kurltursamarbeidet
- fotoregistreringsprosjektet
- ungdommens kulturmønstring
- RRRRRRock 1990
- arbeidet fremover
- prosjekt kalt: "Gjennom tradisjon til næring".
- kulturbåt
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 2.

Rødøy i fokus - foto konkuranse.

Rødøy i fokus - fotokonkuranse.
Resultatet fra fotokonkuransen som det er skrevet om tidligere her. Vinnerbilde på forsiden og nr 2 og nr 3 - siste side i bladet.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3

Barnehage

Barnehageplanlegging
Plan for perioden 1991-2004.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Fylkesveiprosjekt 1994-97

Formannskapets anbefalinger.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Havneforholdene i Myken

Søke Havnevesenet om gjestefortøyning.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Protest mot miljøavgift

Formannskapet har protesstert på forslag i budsettet for 1991 om miljøavgift for drivstoff.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Frialeraler

Frialerealer på Rødøy
Området nærmere beskrevet friareale.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Nyansettelser på rådhuset og ellers:

Nyansettelser på rådhuset:
- Bent Risjord fra Stamsund - kontorfullmektig på kommunekassen fra 13. august.
- Kjetil Rudsar som distriktsveterinær fra 1.10.90.
- Roger Andreassen fra Bodø som ligningssekretær fra 15.8.1990.
- John Hage, engasjert som oppmålingsingeniør i tidsrommet 9.7.90 - 01.09.92.
- Hermod Iversen som pedagogisk konsulent ved skolekontoret, fra 1.8.90.

Nyansettelse ellers:
- Fysioterapeut Peggy Hage startet privat praksis som i Tjongsfjorden fra 1.8.1990.
- Michael Golding begynte den 15.8.1990 som helsesjef/kommunelege I.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Vegstrekningen RV 17 - Rødøy-Rana.

Vegkontoret i Nordland - utredning om denne veg.
Med kartskisse.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Påskjønnelse av kommunalt ansatte.

Denne gang Jorun Strømdal og Johannes Johansen.
Foto av Jorun Strømdal og Einar Johan Aga, tatt med som illustrasjon sist i denne tekstrekke.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Langtidsbudsjett 1991-1994

Utredning fra rådmann - over 2 sider.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Rødøystevne - kavalkade

Tjongsfjorden 16.-17. juni. 3 sider og 7 bilder.
Foto fra underholdningen.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Gammelt nytt

Myken meterologiske stasjon.
Foto av og tekst om - Petter Moe.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Nytt fra fiskerikontoret

Orientering fra Britt Havsmo om "stå" i næringa. Side 9, fortsetter side 11.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Rødøyfjerdingen rundt.

Utdannings og kompetansehevings-tilbud i Rødøy.
KBH-DATA (Kjell Bjarne Hammer) utdanningstilbud.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Kvalvik Skipsservice a/s på Nordvernes.

Hurtigbåten "Kila" bygget ved Kvalvik skipsservice a/s på Nordvernes. Foto og omtale.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

Nytt fra kulturkontoret

Rødøy Rockeklubb - kasettutgivelse. Tegning og omtale.Trygve Danielsen/Sangria - er bl.a. nevnt.
Kilde: Rødøy-Løva 1990, nr 3.

1990 Ny almenningskai i Oldervika

Den gamle d/s-kaia i Oldervika fikk varsel om stenging fra Arbeidstilsynet i februar 1989, men fordi kommunen garanterte for at en ville bedre forholdene ble stengingen holdt tilbake. Kommunestyret godkjente så etter flere vurderingsrunder at en skulle bygge ny kai og at den burde ligge ved siden av ferjekaia. Men stedsvalget ble senere endret, kommunen kjøpte tomta til den gamle d/s-kaia av grunneieren Kyrre Einvik og inngikk avtale med Håkon Heen om å bygge ny moderne trekai.

Arbeidene startet opp i august 1990 og var ferdig i februar 1991.

Totalt kostet kaia 407.000 kr. og kommunen fikk 75.000 kr. i tilskott fra fylkets kaifond og 25.000 kr. i tilskott fra Statens Vegvesen.


Kilde:
1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).