RV 17 - Kystriksveien 1930-åra

1935

Kystriksveien - møte Glomfjord

51 ÅR GAMMELT VEIKRAV
Nordlandsposten 1986 v/Kristian Tvenning.

Kystriktsveiens råd var et interkommunalt organ som nå er lagt ned, om enn ikke formelt så reelt. Men dette var i sin tid et viktig organ, og akkurat nå foran tunellåpningen i Meløy, kan det være artig å sitere fra første side i protokollen.

"Den interkommunale kommunikasjonskommite valgt av herredsstyrene i i Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål og Beiarn har hatt fellesmøte i Glomfjord den 19.10.1935 for å forme og understreke de krav som distriktene maa samles om, og er enig i følgende krav til adminstrasjon og herredstyrer:

1.
Vei fra Nordsjona, Sila, Kvina, Gjoravalen (?), Melfjordbotten, Strømsvik, Reppe, Tjong, Aag, Arhaug til Holandsfjorden - derfra til Sandvik - Neverdal - Storvik, Inndyr, Sund - Beinarns grense, Beiardalen, Kosmo i Skjerstad - til riksveien i Saltdalen idet man forutsetter veiforbindelse Melfjordbotten - riksveien i Nordrana.

2.
Fylkesveien Inndyr - Neverdal - Glomfjord, likeledes den ferdigbygde fylkesvei i Beiarn, må snarest mulig omklassifiseres til Riksvei, da man anser at betingelsene herfor er tilstede.

Komiteen må innstendig anmode om at de parseller av dette veikrav som ikke er bygget eller utarbeidet plan for, blir befart og beregnet og at manglende planer og omkostningsforeslag i nær framtidig blir fremlagt.

Folketallet i de her interesserte kommuner er ca. 17000 og næringsveiene er altoverveiende fiskeri og jordbruk, og industri i Glomfjord og Rendalsvik.

Med den betydelige eksport av fisk og landmandsprodukter som foregaar, er det nødvendig og folket har krav paa at de her omhandlede veier blir bygget, og at sjødistriktene faar sin sammenbindingsvei som skaffer forbindelse til avsetningssted, hurtigruteanløpssteder, riksvei, jernbane.

Skal dette kunne bli virkelighet i en rimelig tidsrum, maa de ingangværende parseller av denne sammenbindingsvei faa økende bevilgninger, og andre parceller må maa bli paabegynt hurtigst mulig.

Med det kjendskap man har til forholdene i kystdistriktene, anser man det tvingende nødvenid at denne veiforbindelse kommer i stand for derved aa gi befolkningen bedre livsvilkår.

Kommiteen tillater sig aa paakalle de bevilgende myndigheters oppmerksomhet på veinøden i disse bygder, og uttaler haapet om at nevnte berettigede veikrav nu blir løst. Samtidig som veibyggingen forseres i den øvrige del av fylket, kan befolkningen i de her interesserte kommuner ikke rolig se paa at man blir satt tilbake i den utvikling som distrikte har krav på."

1935/349 herredsstyret

1935/349 – 4. november
Referat fra det interkommunale kommunikasjonsmøte i Glomfjord 19.10. d.å.
Vedtak:
Herredsstyret slutter sig hel til de krav den interkommunale kommunikasjonskomite i møte 19/10 d. å. er blitt enig om. Herredsstyret tillater sig å henlede administrasjonens og de bevilgende myndigheters oppmerksomhet på nødvendigheten av denne sambindingsvei som utvilsomt vil gi befolkningen i innlands- og kystdistriktene bedre livsvilkår og skape uante muligheter for eksport av fisk og landmannsprodukter m.m., selv lenge før den påtenkte kystvei kan bli ferdigbygget.

Da den parsell – Melfjordbotn-riksveien-Nord-Rana som er nevnt i veikravet, foruten å tjene som sambinding kan veien til riksveien også danne forbindelse mellom kysten og innlandet, må man på det sterkeste anmode om at nevnte veiparsell blir befart så plan og omkostningsoverslag snarest mulig kan bli fremlagt.
De forskjellige alternativer for sambinding Melfjordbotn-Strømsvik må bli tatt under fagkyndig overveielse.

1935/397 herredsstyret

1935/397 20. november
Formannen i den interkommunale kommunikasjonskomite meddeler at den foreslåtte kystvei er kartlagt og forslaget vil ut over vinteren bli videre bearbeidet. Til bestridelse av utgifter er allerede anvist kr 60 og han henstiller til de interesserte kommunen å utbetale sin del.
Enstemmig vedtak:
Kommunens andel i fellesutgiftene kr 10 anvises ubetalt. Til Rødøy kommunikasjonskomite for møtet i Glomfjord anvises refusjon for hatte utgifter kr 33,50.

1935 - de som skrev under vedtaket