OM

Året 2002

Hovedsiden

2002 juni og Mai

2002 06 27 Slekt

Fra: Marius Larsen. E-mail:mailto:mariula2@online.no Dato: 23.06.2002
Jeg søker etter en Niels Krognes. Han er oppgitt som far til min tippoldemor Christine Nilsdatter, som er født i 1848 i Rødøy. Han er omtalt som enkemann. Christine er oppgitt som "uekte" barn. Han dør senere, nærmere bestemt i 1864, i Rønvik i Rødøy. Han er da 82 år gammel. Jeg lurer på om noen har opplysninger om denne personen. Jeg tror han stammer fra Trøndelag, men vet ingenting helt sikkert.

2002 06 27 Færre i statskirken i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa – Polarsirkelen.

Færre i statskirken i Rødøy

Tjongsfjord kapell.

Per 1. januar 2001 var 87,7 % av befolkningen i Rødøy medlemmer i Den norske kirke. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet og også lavere enn andre kommuner i distriktet.

I Nordland var det Værøy kommune som hadde den laveste oppslutning om statskirken med 87,0 % mens Flakstad kommune følger på andreplass med 87,5 % og Rødøy som nummer tre med 87,7 %. Dette viser nye tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Vevelstad kommune på Sør-Helgeland hadde den største oppslutning av nordlandskommunene med 99,6 % mens Sørfold kommune følger etter med 99,0 % og Bindal kommune med 98,7 %.

Blant kommunene på Nord-Helgeland ligger Træna og Meløy likt med en statskirkeandel på 88,4 %, Rana har 92,0 %, Nesna 93,0 % mens Lurøy har så høy andel som 96,0 %.

På landsbasis er det 3,9 millioner medlemmer i Den norske kirke.

2002 06 27 Vil ha statsministeren til Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa ”Polarsirkelen”.

Vil ha statsministeren til Rødøy

Statsminister Bondevik:

Rødøy kommunestyre vedtok på siste møte å kreve at statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til Rødøy. Meningen med besøket er å drøfte spørsmålet om Melfjord-kompensasjon etter at Stortinget har gitt Regjeringen beskjed om at penger skal bevilges på statsbudsjettet 2003.

Rødøy kommune er imidlertid ikke tilfreds med arbeidet som Regjeringen har gjort. - Måten Bondevik-regjeringen har håndtert saken i vinter, viser en arroganse overfor små samfunn i utkantene som er utålelig, heter det i brevet som kommunen har sendt statsministeren.

Det er særlig Kommunaldepartementets og Olje- og energidepartementets politiske ledelse som har provosert kommunen.

- Vi kan ikke ha tillit til disse departementer, står det i kommunens brev og man ber derfor statsministeren ta direkte hånd om saken.

2002 06 21 Salten Kraftsamband søker konsesjon på Smibelg og Storåvatn kraftverk

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Salten Kraftsamband søker konsesjon på Smibelg og Storåvatn kraftverk

Salten Kraftsamband (foto:)

Salten Kraftsamband (SKS) har endelig bestemt seg. På et styremøte i april ble planene for utbygging av de to kraftverkene Storåvatn og Smibelg godkjent og nå er konsesjonssøknaden sendt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).
Første ledd i saksbehandlingen er at saken skal sendes ut på en høringsrunde og NVE har satt høringsfristen til 25. oktober 2002. I løpet av denne høringsrunden vil det bli avholdt er folkemøte på Øresvik.

De vassdragene som omfattes av utbyggingsplanene ligger i Rødøy og Lurøy kommuner i Nordland, og er hittil ikke berørt av større tekniske eller andre inngrep. Grunn- og fallrettigheter tilhører private eiere. Utbygging av prosjektet er beregnet å ville gi 168 GWh ny kraft, fordelt på 123 GWh vinterkraft og 45 GWh sommerkraft.

Investeringene vil bli ca. 500 mill. kr. og bemanningen i anleggsfasen antas å bli ca. 150 mann i gjennomsnitt. Med gjennomsnittlig to og et halvt års byggetid kan antall årsverk anslås til ca. 375. En del av bemanningen vil bli rekruttert lokalt. Det forventes ikke stort behov for lokal arbeidskraft etter at anlegget er ferdig og satt i drift. Hovudentreprisen for bygg- og anleggstekniske arbeider vil bli ca. 250 mill. kr. Mye av dette arbeidet vil bli satt bort til underentreprenører, og virksomheter fra distriktet vil kunne delta i konkurransen om disse oppgavene.

I konsesjonssøknaden er de to prosjektene omtalt slik:

Smibelg kraftverk
Kraftverket vil utnytte avløp fra følgende vassdrag i Rødøy og Lurøy kommuner: Storåga (Kjerringåga), Tverråga (Sørfjordelva), Vassvikelva og Mangåga. Kjerringåga har avløp til Aldersundet og de øvrige til Gjervalen.
Fallet mellom Smibelgvatnet og Gjervalen utnyttes i en kraftstasjon i fjell like innenfor Vassvika. Smibelgvatnet blir inntaks- og hovedmagasin og forutsettes regulert ved senking. Via en overføringstunnel overføres avløpet fra nedre Kvannskardvatnet til Smibelgvatnet ved at Smibelgvatnet senkes permanent 6 m fra naturlig vannstand slik at det blir tilstrekkelig fall til å overføre vannet. Reguleringen av Smibelgvatnet skjer ved ytterligere 25 m senking. Nedre Kvannskardvatnet forutsettes regulert 4,1 m.
På tilløpstunnelen fra Smibelgvatnet tas avløpet fra de to grenene av Vassvikelva inn via bekkeinntak, og avløpet fra Mangåga via en grentunnel.
Det er ikke planlagt vegbygging for noen del av anlegget, bare interne veger på anleggsstedene.

Storåvatn kraftverk
Kraftverket vil utnytte avløpet fra følgende vassdrag i Rødøy kommune: Oldervikelva, Hyttelva, Sleåga, Sandvikelva og Komagåga. Oldervikelva har avløp til Sørfjorden, de andre til Melfjorden.
Utbyggingsplanen går ut på å utnytte fallet fra Storåvatnet til fjorden (Gjervalen) ca. 1 km utenfor fjordbotnen i et kraftverk i fjell. Storåvatnet blir inntaks- og hovedmagasin for kraftverket, og forutsettes regulert 24 m ved senking og 3 m ved oppdemming. Det er også forutsatt reguleringsmagasin i øvre Sleåvatn som reguleres ved 2 m oppdemming, og i østre Sandvikvatn ved 6 m oppdemming og 12 m senking.
Avløpene fra delfeltene mot Melfjorden overføres via en overføringstunnel til Storåvatnet med inntak i de forskjellige vatna underveis. Øvre Sleåvatn ligger lavere enn Storåvatnet slik at avløpet må pumpes inn på overføringstunnelen.

2002 06 21 Alkoholbevillinger

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
16 alkoholbevillinger i Rødøy
Kommunestyret ga på møtet 19. juni alkoholbevillinger for en ny toårsperiode. Sju dagligvarebutikker har fått salgsbevilling for øl, sju serveringssteder har fått skjenkebevilling for øl og vin, mens de to siste er båtselskap har fått skjenkebevilling for skjenking på spesielle turer. Bevillingene er gitt for perioden 01.07.2002 til 30.06.2004.

Følgende har fått salgsbevillinger for øl:

Nordnesøy Handel, Nordnesøy
Angell Olsen Eftf, Nordnesøy
Finn Olsen AS, Selsøyvik
Sørfjorden Dagligvare, Oldervik
Br Hoff AS, Jektvik
A. Hansen & Co AS, Vågaholmen
O. Rossvoll, Rødøy

Følgende har fått skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2004:

Unnis Øyferie, Nordnesøy
Polarsirkelen Kystferie AS v/ Bent Hilstad, Øresvik
Sjarken Kro v/ Berit Sperstad, Jektvik
Nye Tjongsfjord Gjestegård, Tjongsfjord
Klokkergården Gjestgiveri, Rødøy
Myken Fyr og Karenstua v/ Helge Eriksen, Myken
Polarsirkelen Båttransport AS, Selsøyvik
Torleif Benjaminsen Båttransport, Selsøyvik
Polarsirkelen Maritime AS, Tonnes/Gjersvikgrenda

2002 06 15 På to hjul gjennom seks kommuner

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
På to hjul gjennom seks kommuner

(foto:)
Sykkelstafetten ”På to hjul gjennom seks kommuner” er i gang. 14. juni kl. 14.30 ble stafetten blåst i gang på Myken. Blåsesignalet ble foretatt av jentene Bertine og Josefine, og instrumentene var to store konkylier fra fjerne himmelstrøk.

Myken har en veilengde på 1 km noe som tilsier at strekningen måtte sykles 5 ganger for å få den etappelengden som hver deltaker skal sykle.

Som bildet viser stilte store deler av Mykens 35 innbyggere opp - fra de som måtte ha støttehjul til personer som nærmer seg pensjonsalderen. Første etappe ble dratt i gang av Tomas Lopez som kommer fra Guatemala.

Denne sykkelstafetten skal gå gjennom kommunene; Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Skjerstad og Bodø.

Tanken bak dette opplegget er ikke å komme raskest fram fra a til å, men å skape litt aktivitet både sosialt og fysisk der sykkelløypa ligger. Det er også flere andre gode grunner til å delt – sykkelen (til ca kr 8000,-) + et fotokamera (til kr 3000,-) bli trukket ut blant de som har deltatt i stafetten enten på hovedsykkelen eller på egen sykkel.

2002 06 15 Stortinget vil gi Melfjord-kompensasjon i 2003

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 15/06 2002
Stortinget vil gi Melfjord-kompensasjon i 2003

Stortinget (foto: pas)

I går la finanskomiteen i Stortinget fram sin endelige innstilling til Revidert Nasjonalbudsjett og et flertall i komiteen kritiserer Regjeringen for ikke å ha fulgt opp Stortingets enstemmige vedtak fra desember i fjor om å gi kompensasjon til Rødøy kommune for snuvedtaket om Melfjordutbyggingen.

Flertallet, som består av alle partier unntatt Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, forventer at Regjeringen følger opp Stortingets enstemmige vedtak i statsbudsjettet for 2003 og gir Rødøy kommune kompensasjon for ikke-utbygging.

Dermed gir Stortinget Rødøy kommune medhold i at det skal gis kompesasjon. Det er flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet som står sammen om dette, mens regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ikke vil gi noe kompensasjon. Regjeringspartiene, som var enige i at Rødøy kommune burde få kompensasjon da saken ble behandlet i desember fjor, har nå skiftet mening.

Her følger det hovedpunktene i det som Stortingets finanskomité nå har gått inn for, først
Regjeringens forslag og så finanskomiteens merknader:

Dette mente Regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett:

Stortinget vedtok ved behandling av St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om vasskrafta og kraftbalansen stans av utbyggingen av Melfjord-, Bjøllåga- og Beiarnvassdraget. Rødøy kommune har søkt Olje- og energidepartementet om kompensasjon på grunn av verning av Melfjordvassdraget. Søknaden ble tatt opp og foreslått avslått i St.prp. nr. 24 (2001-2002) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristinfeltet. Ved
behandlingen av Innst. S. nr. 68 (2001-2002) ble det fattet følgende vedtak i Stortinget:
"Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Regjeringen har fattet vedtak om ikke å innstille på kompensasjon. Kommunen kan ikke gis
særbehandling når øvrige kommuner har fått avslag. Det bør også påpekes at søknaden fra Rødøy kommune er fremmet etter fristen, og at eventuelt positiv innstilling kan skape presedens for andre kommuner i samme situasjon i fremtiden.

Dette mener Stortingets finanskomite:
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at
energi- og miljøkomiteen hadde følgende enstemmige merknader i Innst. S. nr. 68 (2001-2002):
"Komiteen viser til at det tidligere ble gitt økonomisk kompensasjon til kommuner hvor vassdrag ble vernet. Stortinget har gjort vedtak om å avvikle denne typen kompensasjonsordninger. Det ble i 1997
etablert en overgangsordning som varte fram til 1999.
Komiteen viser til at konsesjon for utbygging av Melfjord ble gitt i 1987. Komiteen viser til at Rødøy kommune har kommet i en spesiell situasjon etter at Melfjordutbyggingen ble stanset i 2001. Etter at konsesjonen ble gitt i 1987 er det skapt store forventninger både til inntekter, sysselsetting og næringsutvikling i Rødøy kommune.
Komiteen viser til at Statkraft SF og Nordland fylkeskommune vil motta kompensasjon for manglende utbygging av Beiarn, Bjøllåga og Melfjord.
Komiteen mener ut i fra rimelighetsbetraktninger at Rødøy kommune bør motta kompensasjon for
manglende utbygging av Melfjord. Komiteen vil derfor be om at Regjeringen tar saken opp på nytt som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Komiteen forutsetter at en kompensasjon skal ligge innefor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Flertallet viser til at Stortinget fattet følgende enstemmige vedtak i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 68 (2001-2002):
"Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Flertallet viser til at Regjeringen i St.prp. nr. 63 (2001-2002) opplyser at "Regjeringen har fattet
vedtak om ikke å innstille på kompensasjon. Kommunen kan ikke gis særbehandling når øvrige kommuner har fått avslag".
Flertallet finner det kritikkverdig at Regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets enstemmige
merknader og vedtak vedrørende kompensasjon til Rødøy kommune.
Flertallet forventer at Regjeringen følger opp Stortingets enstemmige vedtak i statsbudsjettet for 2003 og gir Rødøy kommune kompensasjon for ikke-utbygging.

2002 06 13 WESTERN

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Krever ny granskning av Western ”N42R”

Western-grav (foto:)

Både Rødøy Distriktsfiskarlag og Værangfjord fiskarlag har sendt brev til Justisdepartementet med krav om ny granskning av Westernforliset.

Fiskebåten Western ”N42R” av Myken forliste i februar 1981 da båten var på tur heim etter å ha levert fangst i Lovund. Mannskapet på fem omkom.

Bakgrunnen for at fiskarorganisasjonene i Rødøy tar saken opp igjen nå er oppnevningen av en ny granskningskommisjon etter forlistet av Utvik Senior utenfor Senja i noen år tidligere. Den nye granskningen kommer som følge av at det i media er påvist mangler ved den offisielle rapporten.

Værangfjord fiskarlag ber om at den nye granskningskommisjonen for Utvik Senior-forliset også får i oppdrag å granske Westerns forlis.

Værangfjord fiskarlaget henviser til at fiskerimiljøet og befolkningen i nærmiljøet aldri har godtatt granskningskommisjonens forklaring om årsakssammenhengene til Western-ulykken. Og de mener det er påfallende mange likhetspunkter mellom de to forlisene.

2002 06 12 Været -mot normalt

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 12/06 2002
Mot normalt

(foto:)
Våren og forsommeren 2002 kommer til å bli et slikt tilbakevendende merkeår som kommer til å bli referert til når vi under mer normale forhold sitter og hutrer i kald og våte maidager - da blir sikkert forsommeren 2002 både nevnt og tenkt på.

Bildet er tatt 8. juni ved Hellvannet, snøen i fjellene er smeltet bakken er knusktørr temperaturen i luften er 29 grader, i vannet 24 grader - mot normalt !

Sol fra skyfrihimmel, med temperaturer som hører til under andre himmelstrøk dag etter dag. Denne situasjonen høres drømme aktig ut, men den har en bakside også det kan nevnes; avsvidde slottemarker, vannrasjonering, stor skog og lyngbrannfare.

2002 06 11 Kommunestyremøte

Nyheter 11/06 2002
Møte i Rødøy kommunestyre 19. juni
Rødøy kommunestyre er innkalt til ordinært møte onsdag 19. juni. Møtet skal avholdes på Grendehuset, Jektvik og starter kl. 11.00.
Ordføreren har satt opp denne sakslista:

sak 11/2002 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 87/2001 Regulering av leiepris på kommunale boliger - utsatt sak
sak 5/2002 Avtale om jordmortjeneste mellom Rana Sykehus og Rødøy kommune - utsatt sak
sak 6/2002 Krav om alternativ avlønning/beredskap for kommunal brøyting - utsatt sak
sak 8/2002 Opptak av lån i Husbanken til videreutlån - utsatt sak
sak 10/2002 Godkjenning av framforhandlet avtale om basistilskudd, driftstilskudd og takster for leger, fysioterapeuter og psykologer - utsatt sak
sak 12/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Nordnesøy Handel
sak 13/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Angell Olsen Eftf
sak 14/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Finn Olsen AS
sak 15/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Sørfjorden Dagligvare
sak 16/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Br Hoff AS
sak 17/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - A. Hansen & Co
sak 18/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - O. Rossvoll
sak 19/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Unnis Øyferie
sak 20/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Polarsirkelen Kystferie AS v/ Bent Hilstad
sak 21/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Sjarken Kro v/ Berit Sperstad
sak 22/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Nye Tjongsfjord Gjestegård
sak 23/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Klokkergården Gjestgiveri
sak 24/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Myken Fyr og Karenstua v/ Helge Eriksen
sak 25/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Polarsirkelen Båttransport AS
sak 26/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Torleif Benjaminsen Båttransport
sak 27/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Polarsirkelen Maritime AS
sak 28/2002 Avfallsplan for 2003 - 2007 - sluttbehandling
sak 29/2002 Fraværsrapport 2001
sak 30/2002 Budsjettrapport for 1. kvartal 2002
sak 31/2002 Rådmannens årsrapport for 2001
sak 32/2002 Kommunens regnskap for 2001
sak 33/2002 Regulering av kommunebudsjettet 2002
sak 34/2002 TV-aksjonen 2002 – valg av kommunekomite
sak 35/2002 Vedr. godkjenning av protokoller fra lokale forhandlinger
sak 36/2002 Tariffoppgjøret 2002 - utavstemming
sak 37/2002 Reguleringsplan for Hilstad, gnr 9

2002 06 11 Musikkskolen

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 11/06 2002
Vårkonsert 2002

(foto:)
Musikkskolene i Meløy og Rødøy hadde felles avslutning for inneværende vårsemester - med stor konsert fredag 7. juni på Åg skole.
Det er ingen overdrivelse å betegne temperaturen som høy på konserten - både målt i celsius og opplevelse. Rødøy kommunale musikkskole var vertskap for konserten som samlet over 100 mennesker inne i tropevarme lokaler. Den nesten to timer lange konserten med ca 60 aktører på scenen var en strålende oppvisning både i innhold og gjennomføring.
Den iver og naturlige scenebeherskelse som utøves av alle aldersgrupper er en opplevelse å være vitne til.
Konsertens innhold strakte seg over et stort spenn - fra klassisk til nyere pop/rocke musikk.

Med stor rett uttalte rektor Lyder Storhaug etter konserten at de som ikke fant noe som falt i smak av de 19 numrene som konserten besto av hadde litt smal musikksmak.
Alle som hadde bidratt med noe til konserten har all grunn til å være fornøyd med vårkonserten 2002.

2002 06 07 Tre skoler i Rødøy

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 07/06 2002
Felles idrettsdag for tre skoler

(foto:)
Mandag 3. juni ble den årlige felles idrettsdagen for skolene Øresvik, Nygård og Jektvik avviklet. Denne felles idrettsdagen har lange tradisjoner, og arrangementet går på omgang mellom Øresvik- og Jektvik skole.
Vertsskolen står for salg av mat og drikke som nytes i en felles lunsj.

I år var det Jektvik skole som var vertskap for idrettsdagen.
Det ble konkurrert i aktivitetene; kast med liten ball, lengde og 60m. De største klassene hadde dessuten høydehopp og fotball på programmet.
Natursti for 1.- 4. klasse ble gjennomført med stor iver.
Tinestafetten hadde deltakere i alle årsklasser, og alle deltakerne fikk utdelt t-skjorter og medalje for deltakelse i denne stafetten.

For å komme fram til en poengskala som kan utjevne alder og kjønn blir Tyrving-tabellen brukt i utregning av resultatlister. Listene som følger er satt opp etter dette bystemet.

Resultater 1.- 4. klasse
Andreas Hoff
Eva M. Strømsnes
Pia Aanerud
Even E. Telnes
Terese Nygård
Truls M. Telnes
Mathea Værang
Ole Johan Hilstad
Ronni Anbakk
Kim Tore Torsen
Sara Lorentzen
Rebekka Klæboe
Benjamin Hilstad
Veronica Anbakk
Tobias Hoff
Natalia Sjåvik
Irja Mari Hilstad
Trine S. Jansvik
Marius Anbakk
Sandra Konradsen
Odd Harald Svartis
Nils Ove Karlsen
Lars Elias
Christine Olsen
Monica L. Holmen

Resultater 5.- 7. klasse
Rebekka Aanes
Tord Nygård
Dan Remi Bjørnø
Henriette W. Blix
Stian O. Jansvik
Sindre Svendsen
Ann-Helen Kvalvik
Linda Pettersen
Rita Urskog
Jørn E. Telnes
Thomas L. Holmen
Camilla E. Telnes
Mariell Svartis
Daniel Sjåvik
Miriam Pettersen
Marte K. Karlsen
Sigurd Aanes
Kim Stian Lillegård
Lars Kr. Johansen
Stine Aanerud
Joakim Hilstad
Stina Mari Bjørnø

Resultater 8. - 10. klasse

Kast:
Anders Hoff Gull
Daniel Svartis Sølv
Kenneth Pettersen Bronse

Lengde:
Robin S. Sleipnes Gull
Daniel Svartis Sølv
Maritha Pedersen Bronse

60m:
Kristian Aanes Gull
Anders Hoff Sølv
Daniel Svartis Sølv
Jostein Kvalvik Sølv

Høyde:
Petter Fagereng Gull
Kristian Aanes Sølv
Rebekka Aanes Bronse

2002 06 07 Smånytt fra kretsene

Smånytt fra kretsene

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 07/06 2002
Felles idrettsdag for tre skoler


(foto:)
Mandag 3. juni ble den årlige felles idrettsdagen for skolene Øresvik, Nygård og Jektvik avviklet. Denne felles idrettsdagen har lange tradisjoner, og arrangementet går på omgang mellom Øresvik- og Jektvik skole.
Vertsskolen står for salg av mat og drikke som nytes i en felles lunsj.

I år var det Jektvik skole som var vertskap for idrettsdagen.
Det ble konkurrert i aktivitetene; kast med liten ball, lengde og 60m. De største klassene hadde dessuten høydehopp og fotball på programmet.
Natursti for 1.- 4. klasse ble gjennomført med stor iver.
Tinestafetten hadde deltakere i alle årsklasser, og alle deltakerne fikk utdelt t-skjorter og medalje for deltakelse i denne stafetten.

For å komme fram til en poengskala som kan utjevne alder og kjønn blir Tyrving-tabellen brukt i utregning av resultatlister. Listene som følger er satt opp etter dette bystemet.

Resultater 1.- 4. klasse
Andreas Hoff
Eva M. Strømsnes
Pia Aanerud
Even E. Telnes
Terese Nygård
Truls M. Telnes
Mathea Værang
Ole Johan Hilstad
Ronni Anbakk
Kim Tore Torsen
Sara Lorentzen
Rebekka Klæboe
Benjamin Hilstad
Veronica Anbakk
Tobias Hoff
Natalia Sjåvik
Irja Mari Hilstad
Trine S. Jansvik
Marius Anbakk
Sandra Konradsen
Odd Harald Svartis
Nils Ove Karlsen
Lars Elias
Christine Olsen
Monica L. Holmen

Resultater 5.- 7. klasse
Rebekka Aanes
Tord Nygård
Dan Remi Bjørnø
Henriette W. Blix
Stian O. Jansvik
Sindre Svendsen
Ann-Helen Kvalvik
Linda Pettersen
Rita Urskog
Jørn E. Telnes
Thomas L. Holmen
Camilla E. Telnes
Mariell Svartis
Daniel Sjåvik
Miriam Pettersen
Marte K. Karlsen
Sigurd Aanes
Kim Stian Lillegård
Lars Kr. Johansen
Stine Aanerud
Joakim Hilstad
Stina Mari Bjørnø

Resultater 8. - 10. klasse

Kast:
Anders Hoff Gull
Daniel Svartis Sølv
Kenneth Pettersen Bronse

Lengde:
Robin S. Sleipnes Gull
Daniel Svartis Sølv
Maritha Pedersen Bronse


60m:
Kristian Aanes Gull
Anders Hoff Sølv
Daniel Svartis Sølv
Jostein Kvalvik Sølv

Høyde:
Petter Fagereng Gull
Kristian Aanes Sølv
Rebekka Aanes Bronse

2002 06 07 Ordførere

Ordfører-samling på Rødøy

Ordførere under Rødøyløva (foto:ser)
Torsdag 6. juni var ordførerne fra Nesna, Rana, Hemnes, Lurøy og Rødøy samlet på Klokkergården på Rødøy for å diskutere mulige samarbeidsområder mellom kommunene. Dette møtet var en oppfølging av samarbeidsmøtet som ble holdt på Mo i Rana i slutten av februar i år og som ordfører i Rana Svein Bogen hadde tatt initiativ til.

På møtet i går ble det bestemt at det skal holdes en Transportkonferanse den 1. oktober 2002 der politikere, representanter for næringslivet, ansvarlige innen samferdsel og transport og andre aktuelle aktører vil bli invitert.

I tillegg ble det vedtatt en felles resolusjon i tilknytning til fylkestingets behandling av Norsk Transportplan 2006 – 2015 kommende uke. I denne resolusjonen understreker ordførerne at RV 17 er av vital betydning som langsgående forbindelse i Nordland. Utfra dette henstilles det om at fylkestinget bør vedta følgende presisering:

”- Sterkt økende produksjon og transport av fersk fiskeri- og havbruksprodukter må føre til økt vektlegging av tverrveier og andre tilførselsveier innbefattet RV 17 , mellom produktive kystområder og E6/jernbane, og videre til Sverige”.

Rammen rundt Rødøy-møtet var det aller beste - været var fint, og naturen viste seg fra sin beste side. På samlingen fokuserte ordførerne på det som de oppfattet som de største utfordringene i åra framover: nedgangen i folketallet i kommunene og hva som må gjøres for å snu utviklingen. Deres målsetting var økt folketall.
De anså som den viktigste forutsetning for vekst at det blir stor satsning på næringsutvikling, og dermed arbeidsplasser for folk som ønsker å være i distriktene. En viktig forutsetning for et lønnsomt næringsliv i distriktene, er et godt utviklet kommunikasjons- og transportsystem.

På bildet ser en f. v. ordfører i Hemnes Per Jomar Hoel, ordfører i Rødøy Johan Svartis, ordfører i Rana Svein Bogen, ordfører i Lurøy Steinar Joakimsen og ordfører i Nesna Anne Lise Wold.

2002 06 06 Ågskardet

Kunngjøringer
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Vårkonsert på Ågskaret 06/06 /2002
Rødøy kommunale musikkskole i samarbeid med Meløy musikk- og kulturskole inviterer til vårkonsert på Åg skole, fredag 7. juni kl. 17.30.

Billettpriser:
voksne kr.60,-
barn kr.40,-
VELKOMMEN

2002 06 06 Gjerøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Vannsparing på Gjerøy


Tørre vannmagasin (foto:)

Alle ser ut til å nyte det varme og tørre været som har lagt seg over Helgeland. Men nå kommer bokstavelig talt solskinnshistoriens bakside. Teknisk etat i Rødøy har i dag sendt ut varsel til abonnentene på Gjerøy vannverk om vannsparing. Grunnen er at vannmagasinet nesten er nedtappet og at det ikke ser ut til å komme væromslag og nedbør den nærmeste uken. Teknisk etat i kommunen anmoder derfor alle om å spare på vannet og at alt unødvendig vannforbruk må opphøre straks. Teknisk etat beklager de problemer dette medfører for abonnentene.

Samtidig med at varslet er gått ut til Gjerøy-abonnentene så iverksettes beredskap for å kartlegge situasjonen for de andre kommunale vannverkene.

2002 06 04 Haldis Storhaug

Haldis Storhaug 80 år


Haldis Storhaug (foto:)
En hilsen jeg sender ...
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Haldis Storhaug fyller 80 år fredag 7. juni. Haldis bor i Storhaugen på Gjerøy, sine barne- og ungdomsår hadde hun i Melfjordbotn.
Vi gratulerer

2002 06 04 RLK

Nyheter 04/06 2002
Nytt rekordoverskott for Rødøy-Lurøy kraftverk


Reppa kraftstasjon (foto:pas)

AS Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) legger fram årsregnskap for 2001 med et overskott før skatt på 13,22 mill.kr. Dette er nesten identisk med rekordtallene fra 2000 (13,29 mill.kr.). Årsoverskottet etter skatt ble på 8,7 mill.kr. mot 9,6 mill.kr. i 2000. Styret foreslår at 4,8 mill.kr av overskottet avsettes til utbytte noe som tilsvarer 400 kr. pr. aksje.

Når overskottet blir 8,7 mill.kr. av en omsetning på 35,2 mill.kr. så betyr det at selskapet har en fortjeneste på 25 øre for hver omsatt krone – og det er meget bra.

Etter flere år med gode resultater står selskapet seg godt med en egenkapital på 125 mill.kr. og langsiktig gjeld på 9,1 mill.kr. Selskapet har 50 mill.kr. i rede penger og i tillegg omlag 30 mill.kr. i reelle verdier av SKS-aksjer som ikke kommer fram i regnskapet.

Den viktigste enkelthendelse for RLK i 2001 var at Salten Kraftsamband AS (SKS) kjøpte seg inn i selskapet og var ved utgangen året den største aksjonær med 57,5 % av til sammen 12.000 aksjer i selskapet.
Foruten SKS er de største aksjonærene Rødøy kommune med 13,2 %, Lurøy kommune 12,0 % og Træna kommune 4,2 %. Private småaksjonærer har til sammen 13,1 % av aksjene. Etter denne omdannelsen framstår RLK som en ren datterbedrift i SKS-konsernet og antallet småaksjonærer er redusert fra 1.150 til 500.

Produksjonen ved Reppa kraftverk gikk i 2001 opp til 70,2 GWh noe som er 8,1 % over gjennomsnittlig produksjon de seneste årene. Av årsrapporten framgår at det i 2001 ble registrert 82 feil eller avbrudd i linjenettet, av disse var 51 planlagte utkoblinger og 31 driftsforstyrrelser. Ved utgangen av 2001 hadde RLK om lag 25 ansatte.

Årets generalforsamling skal være fredag 14. juni på Aldersund Turistanlegg.

2002 Mai

.

2002 05 31 FV

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 31/05 2002
21,6 mill. kr. til fylkesveginvesteringer på Ytre Nord-Helgeland


Ferjekai (foto:)

I forslaget til Økonomiplan 2003-2006 har fylkesrådet i Nordland avsatt penger til tre samferdselsprosjekter på Ytre Nord-Helgeland. Det gjelder utbygging av ferjekai på Kvarøy og asfaltlegging av fylkesvegene på h.h.v. Nesøy og Storselsøy. Til sammen er det avsatt 21,6 millioner kroner til realisering av disse prosjektene i 2003 og 2004. Saken kommer opp på fylkestingets samling som starter mandag 10. juni på Fauske.

I fylkeskommunens forslag til Økonomiplan heter det følgende om prosjektene:

FERJELEIE PÅ KVARØY (LURØY)
På Kvarøy i Lurøy kommune er det en større laksebedrift og en snekkeribedrift. Disse bedriftene er i dag avhengige av båttransport for å få sine produkter ut på markedet, noe som medfører store kostnader for bedriftene i forbindelse med omlasting fra båt til bil. Det foreslås bygd et ferjeleie på Kvarøy som er kostnadsberegnet til 8 mill kr. Arbeidene foreslås oppstartet i 2003 og avsluttet i 2004. Prosjektet er ikke med i gjeldende økonomiplan. For betjening av Kvarøy med ferje kan dette i første omgang gjøres med Træna- ferja, og det antas tilstrekkelig med 1 – 2 turer pr uke. Senere vil Tonnes- området bli vurdert for bygging av nytt ferjeleie i tråd med fylkesvegplanen.

FV 404, HESTMONA – STORSELSØY OG

FV 405, SØRNESØY – NORDNESØY (LURØY OG RØDØY)
Felles for disse fylkesvegene er at de ligger på øyer og at begge er delt mellom Lurøy og Rødøy kommuner. Vedlikehold av grusveger på disse øyene er tungvint og kostbart. Ut fra rasjonaliseringsstrategi er det ønskelig med fast dekke på vegene. Utbedringsarbeidene er kostnadsberegnet til 6,6 mill. kr for fv 404 og 7,0 mill. kr for fv 405. Dette er i samsvar med gjeldende økonomiplan.

2002 05 30 HAF

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
30/05 2002
Forbedret års resultat i Helgeland Avfallsforedling


Røssvollheia avfallsplass (foto:)

Fredag den 31. mai avholdes årsmøte i Helgeland Avfallsfordeling (HAF). Det interkommunale renovasjonsselskapet på Nord-Helgeland legger fram et årsresultat for 2001 på 766.572 kr. som er vel 1,0 mill. kr. bedre enn budsjettert og 1,5 mill.kr. bedre enn året før.

Driftsinntektene i 2001 kom opp i nesten 33,3 mill. kr. mot 31,9 mill. kr. i 2000 mens driftskostnadene kom på 30,5 mill. kr. mot 31,0 mill. kr. I 2000. Selskapet har en rentebærende gjeld på vel 31,7 mill. kr. og en opptjent egenkapital på 9,0 mill. kr. Selskapet har ti ansatte.

Foruten ordinære årsmøtesaker som godkjenning av årsregnskap og valg så er den viktigste saken til behandling et framlagt forslag til omorganisering av HAF. Til nå har selskapet vært etablert med hjemmel i kommuneloven av 1992 men disse bestemmelsene er nå endret. I framtida skal selskapet omorganiseres til et selskap etter bestemmelsene i den nye loven om interkommunale selskap og dette innebærer at det må lages en ny selskapsavtale og nye retningslinjer for styring og forvaltning.

HAF er eid av de seks kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna og har som formål å drive renovasjon og septikbehandling i eierkommunene og stå for driften av avfallsplassen på Røssvollheia. Selskapet ble etablert i juni 1994 og styres av et representantskap på 17 medlemmer fra de seks medlemskommunene og et arbeidsutvalg (styre) på fem medlemmer. Leder av representantskapet har siste året vært ordfører i Lurøy Steinar Joakimsen og leder av styret har vært ordfører i Rana Svein Bogen.
Ved pas, kl 08:27

2002 05 29 Kraftutbygging

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
29/05 2002
Nordland KrF går mot Regjeringen og støtter Rødøy


Reinforsen (foto:pas)

Styret i Nordland Kr.F. vedtok på møte i helga en uttalelse som gir støtte til Rødøys kamp for å få erstatning etter Stortingets snuvedtak om Melfjordutbyggingen. Dermed går fylkespartiet imot sin egen Regjering som i Revidert Nasjonalbudsjett har foreslått at Rødøy ikke skal få noen erstatning. Saken ligger nå til behandling i Stortingets finanskomite og det er ventet at komiteen fremmer sin innstilling 12. eller 14. juni.

Uttalelsen fra Nordland Kr.F. lyder slik:

Kompensasjon til Rødøy nå!
Nå må Stortinget følge opp sitt tidligere vedtak og gi Rødøy kompensasjon for skrinlegging av Melfjordutbyggingen, mener Nordland Kristelig Folkeparti. Når Regjeringen nå på nytt i revidert statsbudsjett kommer med negativ innstilling til kompensasjon, så utfordrer de et enstemmig Storting i denne saken.

I desember 2001 vedtok Stortinget, etter innstilling fra en enstemmig Energi- og Miljøkomite, følgende: "Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Bakgrunnen var at Rødøy kommune både hadde blitt forespeilet og gått inn for utbygging i Melfjorden da statsminister Jens Stoltenberg skrinla alle utbyggingene i Saltfjellet/ Svartisen i sin nyttårstale i 2001 etter uroen omkring Beiar-utbyggingen.

Regjeringen begrunner sin innstilling med at andre kommuner har fått avslag på kompensasjon etter ordningen for ikke-utbygging - og at Rødøy ikke har søkt innen fristen for avvikling av ordningen! En kompensasjon til Rødøy skulle derfor være forskjellsbehandling og som kunne skape presedens.
Stortinget har imidlertid sagt at denne saken er et særtilfelle på bakgrunn av den spesielle behandlingen denne utbyggingssaken fikk, og Regjeringen skulle derfor være forpliktet til å behandle den deretter.
Ved pas, kl 09:09

2002 05 28 Barnehage

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 23/05 2002
14 nye søkere


(foto:sol)

Ved søknadsfristens utløp for hovedopptak til barnehageåret 2002/03 var det kommet inn 14 nye søkere. Foruten de nye søkerne var det 15 barn som det ble søkt om utvidet oppholdstid for. Barn som tidligere er tildelt plass beholder plassen fram til de begynner på skolen eller sier opp sin plass.

I Rødøy er det for tiden ikke ventelister for opptak til plass i barnehage, med et lite unntak for Gjerøy der det ikke er faste plasser til alle som søkte. Men på grunn av midlertidig ledig plass fikk alle sitt plassbehov dekket i denne søkerrunden, med nye muligheter ved kommende årsskifte.

Rødøy kommune driver følgende barnehager: Gjerøy-, Jektvik-, Nordnesøy-, Selsøyvik-, Tjongsfjord- og Rødøy barnehage. Hovedopptaket til barnehageåret 2002/03, med søknadsfrist 1. april ble behandlet av Rødøy formannskap i møte 15. mai.
Ved sol, kl 11:19

2002 05 23 Rødøy kammerkor

Kunngjøringer
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 23/05 2002

Rødøy Kammerkor

"Sangen som mistet munn og mæle" er tittelen på Rødøy kammerkor sine vårkonserter. Koret gjennomfører to konserter:

Jektvik Grendehus
LØRDAG 25. MAI KL. 16.00

Fiskernes Hus på Rødøy
SØNDAG 26. MAI KL. 16.00

Billettpriser: voksne kr 60,-, barn kr 40,-

Vi slår et slag for Nordnorsk folkelig kulturtradisjon (Brukt og ubrukt fra Vesterålen til Trøndelag)

2002 05 22 Kvinneoverskudd

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 22/05 2002
Kvinneoverskott i Rødøy


Jente i vinduet (foto:)

- Unge jenter drar fra utkantene, har vært refrenget i mange år. Men dette er ikke lenger tilfelle i alle distriktskommuner. Ifølge SSB (Statistisk Sentralbyrå) var det per 1. januar 2002 flere kvinner enn menn i befolkningen i Rødøy og dette gjelder også for den viktige aldersgruppen 20-39 år. Det er i denne gruppen de fleste flytter og etablerer seg med familie.
SSB-tallene for Nordland viser at det totalt var en kvinneandel på 48,68 % i aldersgruppen 20-39 år. For åtte Nordlandskommuner er det kvinneflertall og tre av disse kommunene ligger på Ytre Nord-Helgeland. Dette må karakteriseres som ganske oppsiktsvekkende.

Slik er situasjonen for kommunene:

Nesna 50,86 %
Lurøy 46,53 %
Træna 55,37 %
Rødøy 51,03 %
Meløy 48,28 %

Det er ganske store variasjoner mellom Nordlandskommunene. Træna topper kvinneandelen i aldersgruppen 20-39 år med over 55 %, mens Rødøy følger på andreplass med vel 51 %.

Nederst på statistikken ligger Moskenes kommune med 39,39 %, Værøy med 42,51 %, Sørfold med 43,11 % og Ballangen med 43,75 %.
Ved pas, kl 08:42

2002 05 17 17. mai været

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 17/05 2002
17. mai - med vind fra nord


(foto:sol)

Været på 17. mai er alltid spennende. I år opprant dagen med vind fra nord og kraftig regn i bygene - anført av 5 "små" varmegrader. Utover formiddagen ble det lenger og lenger mellom bygene, til de ble borte rundt tidspunktet for oppstart av arrangementene rundt om i kommunen, men 5-tallet på graderstokken holdt stand. 17. mai feiring med helt utsprungen løvskog som vi har i år er så sjeldent at litt kalt vind klarte ikke å legge noen demper på den fine rammen som årets nasjonaldag hadde.
Ved sol, kl 23:0

2002 05 17 Tradisjonell 17. mai-feiring

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 17/05 2002
Tradisjonell 17. mai-feiring


(foto:)

En av tradisjonene som ligger til vår feiring av nasjonaldagen er ulike uhøytidelige kappestrider der gjerne barn og voksne deltar side om side i samme leken.

Dette var tilfellet i år også med rokonkurransen i Jektvik som vi tar med som representant for denne type lek/konkurranse. Det ble rodd to båter med to personer på laget. Båtene snudde rundt en bøye litt ut på fjorden. Det var deltakere i dame-, herre- og barneklasse. Vinner ble trukket blant alle som hadde deltatt - og premie var et par årer.
Ved sol, kl 22:43

2002 05 16 Bilavgift

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 16/05 2002
40 i Rødøy har fått purring på bilavgiften


Bil (foto:)

I forrige uke fikk 40 rødøyfjæringer purringsbrev på årsavgiften. Dette er nedgang fra i fjor da purringsbrev gikk til 64 i Rødøy.

Fristen for å betale purringen er 15. mai. Blir ikke avgiften betalt da, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet. I hele landet er det utsendt så mye som 196.000 purringer. På Ytre Nord-Helgeland er situasjonen slik: I Lurøy er det sendt ut 56 purringer (70 i 2001), Træna 3 (12), Meløy 323 (352) og Nesna 58 (82).

I februar ble sendte Tollvesenet ut nesten 2,35 millioner krav om årsavgift og avgiften gir i underkant av 5,3 milliarder kroner i inntekter til statskassen. Fristen for å betale purringen er 15. mai. Blir ikke avgiften betalt da, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet. I februar ble det sendt ut nesten 2,35 millioner krav om årsavgift. Disse tallene framgår i en pressemelding fra nettstedet toll.no.

Betalt årsavgift er ett av kravene som må oppfylles for at du skal motta kontrollmerker (oblat) fra vegmyndighetene. I tillegg må forsikring og teknisk kontroll av kjøretøyet være i orden. Vegmyndighetene starter opp utsendingen av oblatene i slutten av mai. Dersom en ser på fylkesstatistikken ser en at de flinkeste betalerne bor i Sogn og Fjordane og dårligst ut kommer Finnmark.
Ved pas, kl 15:03

2002 05 14 Kraftutbygging

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 14/05 2002
Rødøy kommune kontakter Stortinget


Stortinget (foto:)

Rødøy kommune reagerer sterkt på at Regjeringen ikke vil gi erstatning for de tap som kommunen lider etter snuvedtaket om Melfjordfjordutbyggingen.
Ordfører i Rødøy Johan Svartis sier til NRK-Nordland at han er sjokkert. - Vi har i møter med stortingspolitikere og statssekretærer fått støtte for vårt erstatningskrav, sier Svartis.

Nå har kommunen kontaktet Nordlandsrepresentantene, finanskomiteen og kommunalkomiteen på Stortinget og bedt om møte for å presentere saken på nytt.

Flere stortingsrepresentanter reagerer også på at Regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om å gi erstatning til Rødøy. Torny Pedersen (AP) sier til NRK-Nordland at hun er svært overrasket over at Rødøy kommune for andre gang har fått avslag på kravet om erstatning etter at det ikke ble noe av kraftutbygginga i Melfjorden. Hun har tidligere støttet kravet om at Rødøy skal få erstatning og vil følge dette opp nå.
Ved pas, kl 09:01

2002 05 13 Buvik fossen

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 13/05 2002
Sau med smålam under Buvikfossen


(foto:sol)

Årets sauelamming er i full gang. Det er travle tider for saubonden i den mest hektiske lammeperioden, sauene må ha tilsyn både natt og dag. De nyfødde lammene ser derimot både spreke og opplagte ut der de hopper rundt på vollen på sin første tur ut i en ufattelig stor verden.

Våren i år er uvanlig tidlig med saftig gress og god temperatur så det er ikke rart at et lite lam ute på sin første tur ikke klarer å stå stille. Bildet er tatt i Buvika i Værangfjorden, med Buvikfossen i bakgrunnen. De sauene som lammet først er begynt å trekke opp i liene, mens disse må holde seg ved heimhusene til lammene har fått noen dager til på seg.
Ved sol, kl 00:15

2002 05 07 Melfjordutbyggingen

Nyheter
Rødøy kommune – Internettavisa Polarsirkelen 07/05 2002
Regjeringa foreslår null Melfjord-erstatning


Stelåvatnet (foto:pas)

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt i dag at Rødøy kommune ikke skal få erstatning for at Melfjord-utbyggingen ble stanset i fjor vår.

Regjeringens standpunkt følger dermed ikke opp vedtaket som Stortinget gjorde i desember i fjor og som hadde følgende ordlyd:

”Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt – og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging.

Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen.”

Etter dette Stortingsvedtaket fremmet Rødøy kommune i januar måned krav om 50 millioner kroner i engangserstatning. Nå foreslår altså Regjeringen at det ikke skal gis kompensasjon og gir følgende begrunnelse:

”Regjeringen har fattet vedtak om ikke å innstille på kompensasjon. Kommunen kan ikke gis særbehandling når øvrige kommuner har fått avslag. Det bør også påpekes at søknaden fra Rødøy kommune er fremmet etter fristen, og at eventuell positiv innstilling kan skape presedens for andre kommuner i samme situasjon i fremtiden.”

Rødøy kommune vil nå ta kontakt med Stortinget for å sikre seg at de gitte løftene om erstatning holdes.
Ved pas, kl 12:30

2002 05 03 Selsøyvik handelssted

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 03/05 2002
400.000 kr. til Selsøyvik handelssted


Selsøyvik handelssted (foto:)

Fylkesrådet i Nordland har på møte 19. april gitt 400.000 kroner i tilskott til videre restaurering av Selsøyvik gamle handelssted. Tilskottet knyttes til pågående arbeider på hovedbygningen; tak, piper, laft og syllstokker, fundament, ytterpaneler og vinduer samt oppmaling.

Restaureringsarbeidene av de gamle bygningene på Selsøyvik er et tiltak som er beregnet å koste over tre millioner kroner og fylkeskommunen ga også i fjor tilskott til prosjektet. Den gang var støtten på 300.000 kroner.

Selsøyvik tilhører ett av de urgamle nordlandske handelssteder som ligger langs kysten. Handelsstedet eller borgerleiet er trolig etablert på siste del av 1600-tallet og har vært i kontinuerlig drift fram til i dag. I dag er det lakseoppdrett som er hovednæringen på Selsøyvik.
Ved pas, kl 14:10

2002 05 02 Skolerute

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 02/05 2002
Skoleruta 2002-2003


Øresvik skole (foto:)

Rødøy formannskap godkjente på sitt møte 30. april skoleruta for kommende skoleår:

Skolestart: 19. august 2002
Høstferie: 2. – 4. oktober.
Juleferie: fra 20. desember.
Skolestart etter jul: 6. januar
Vinterferie: 3. – 7. mars
Påskefeire: 12. – 22. april
Siste skoledag: 20. juni 2003.

En av de kommunale kursdagene skal være 2. oktober og i tillegg må skolene finne plass for fire kursdager til. Skoleruta er identisk med forslaget som er utsendt fra Utdanningsdirektøren i Nordland og som også er en anbefaling til alle grunnskoler og videregående skoler i fylket. Før formannskapet behandlet saken har den vært ute på høring hos samarbeidsutvalgene ved skolene. Ingen har hatt bemerkninger til ruteforslaget.
Ved pas, kl 14:12

2002 April og Mars

2002 04 24 Fiskemottak

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavis Polarsirkelen 24/04 2002
Vintersesongen i fiskeriene er over.


(foto:sol)

Det går mot vår og med den er fiskeriene for det som betegnes som vintersesongen over. I Rødøy er det fiskemottak 3 steder; Myken, Nordnesøy og Jektvik. Fisken som kommer på land i Myken og Nordnesøy blir ubearbeidet sendt videre til Jektvik hvor den saltes, skjæres til filet eller ises til ferskfisk-konsum.

Når det gjelder ilandført fisk var året 2001 i Rødøy i underkant av gjennomsnittet med et ilandført resultat på ca. 700 tonn.

De større båtene går gjerne til Lofoten i den beste skreisesongen, og leverer da sin fisk utenfor kommunen. Rødøy har en stor sjarkflåte som er fast i kommunen når det gjelder leveranse. Det kan nevnes at i uke 15 ble det skrevet fiskesedler til 42 forskjellige båter.

Det kommer på land mye uer nå om dagen, men avsetningen er vanskelig, det blir ikke etterspørsel etter denne fisketypen for senere på året. Breiflabb er en fisk som det har vært fisket på den senere tid med gode resultater.
Ved sol, kl 12:54
Nyheter
Rødøy kommune – Nettavis Polarsirkelen 24/04 2002
Vintersesongen i fiskeriene er over.


(foto:sol)

Det går mot vår og med den er fiskeriene for det som betegnes som vintersesongen over. I Rødøy er det fiskemottak 3 steder; Myken, Nordnesøy og Jektvik. Fisken som kommer på land i Myken og Nordnesøy blir ubearbeidet sendt videre til Jektvik hvor den saltes, skjæres til filet eller ises til ferskfisk-konsum.

Når det gjelder ilandført fisk var året 2001 i Rødøy i underkant av gjennomsnittet med et ilandført resultat på ca. 700 tonn.

De større båtene går gjerne til Lofoten i den beste skreisesongen, og leverer da sin fisk utenfor kommunen. Rødøy har en stor sjarkflåte som er fast i kommunen når det gjelder leveranse. Det kan nevnes at i uke 15 ble det skrevet fiskesedler til 42 forskjellige båter.

Det kommer på land mye uer nå om dagen, men avsetningen er vanskelig, det blir ikke etterspørsel etter denne fisketypen for senere på året. Breiflabb er en fisk som det har vært fisket på den senere tid med gode resultater.
Ved sol, kl 12:54

2002 04 19 Ekskursjon i fint vårvær

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Ekskursjon i fint vårvær


(foto:sol)

5-7 klasse ved skolene; Selsøyvik, Gjerøy og Rødøy var i dag på undervisningstur i egen kommune. En gruppe på 5 lærere og 16 elever reiste med "Rødøyløven" opp til Vågaholmen hvor de først var innom kontorbygget til en kort omvisning og en liten "time" med Rødøy-historie, og litt om dagens styreform i kommunen.

Turen gikk deretter til Falch gamle handelssted for omvisning. Siste del av dagen ble tilbrakt ved Tjongsfjord skole der de fikk et klasserom til disposisjon for mer vanlig undervisning. På ettermiddagen gikk turen tilbake til øyriket med hurtigbåten i et strålende vårvær.
Ved sol, kl 10:38

2002 04 19 FV 17

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 19/04 2002
- La oss løfte dette prosjektet i fellesskap

fra folkemøte i Øresvik (foto:pas)

Det var budskapet til fylkesråd Alf Ivar Samuelsen da han deltok på folkemøtet på Øresvik skole fredag ettermiddag. Nærmere 60 personer fra Lurøy, Rødøy og Meløy møtte fram for å fortelle fylkestoppene at det nå er nødvendig å utbedre Rv 17 spesielt mellom Aldersundet og Kilboghamn.

Vegsjef Arne Løvmo poengerte at denne delen av Rv 17 er en vegstrekning som er moden for utbedring. Og han mente at det var et godt tidspunkt å ta opp saken: -Vi er igang med revisjon av vegplanen og dersom kommunene samler seg om å prioritere utbedring av denne parsellen så har man lagt et godt utgangspunkt, sa Løvmo. Men både han og Samuelsen understreket at det er hard kamp om vegmidlene.

Ordførerene i Lurøy, Meløy og Rødøy la alle stor vekt på at gode veger er nødvendig for å utvikle næringslivet. -Vi har stor felles interesse av å sette fokus på denne saken og vi vil være med på å utvikle et felles prosjekt, sa Meløy-ordfører Oddleiv Torsvik.
Ved pas, kl 22:25

2002 04 19 Skyteøvelse i Vestfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 19/04 2002
Skyteøvelse i Vestfjorden


Sjøforsvaret (foto:)

Kommandøren for Sjøstridskreftene i Nord-Norge planlegger en skyteøvelse med missiler og torpedoer på «målefeltet Myken». Nå har han sendt søknad til Kystverket om tillatelse til å senke tre utrangerte marine fartøyer. «Målefelt Myken» ligger i ytre del av Vestfjorden mellom Myken og Røst og de tre fartøyene er en fregatt på 96 meter, en korvett på 69 meter og et dykkerfartøy på 29 meter.

Det er planlagt å skyte med 2 Penguin-missiler, 3 - 5 Sea-Sarrowmissliler, 2 torpedoer og inntil 15 Hellfire missiler.

Fylkesmannen i Nordland skal inspisere fartøyene før øvelsen for å sikre seg at de ikke inneholder rester av oljeprodukter og at alle løse gjenstander er fjernet. Skyteøvelsen er tenkt gjennomført i tiden 27. mai til 16. juni i år og det vil bli gitt varsling i tråd med regelverket. Kommandørens søknad er også sendt til blant andre fiskeriorganisasjonene og berørte kommuner i området (Dønna, Træna, Lurøy, Rødøy og Gildeskål).
Ved pas, kl 14:30

2002 04 18 FV 17

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 18/04 2002
Folkemøte om Rv 17


Kystriksvegen (foto:pas)

Lokalutvalgene i Øresvik, Konsvik og Aldersundet har tatt initiativ for å arrangere et folkemøte om utbedring av riksveg 17 fra Bratland via Lia-Olvikvatnet til Øresvik.

- Befolkningen som bor i området og som til daglig ferdes langs denne vegen har ved flere anledninger gitt uttrykk for skuffelse og frustrasjon over at den ene av to hovedferdselsårer som knytter nord og sør sammen, er i så dårlig forfatning at det til tider går på helsa løs, heter det i oppropet fra lokalutvalgene.

På møtet vil blant andre fylkesråd Alf Ivar Samuelsen og vegsjef Arne Løvmo delta, sammen med de lokale ordførerne. Møtet skal være på Øresvik skole fredag 19. april kl. 16.30.
Ved pas, kl 14:30

2002 04 18 Landbrukskafe

Landbrukskafe – Nettavisa Polarsirkel
Bondelaget i Rødøy arrangerer landbrukskafe torsdag 18. april. Kafèen er lagt til Sjarken kro i Jektvik og starter kl.20.00.

Foredragsholder: Jorunn Johansen.
Tema: Samarbeid skole-landbruk.

Det blir servering av kaffe og kaker.
Alle er velkommen !

2002 04 18 Mange barn

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 18/04 2002
Rødøy på barnetoppen i Norge


Mange smårollinger i Rødø (foto:pas)

Bare Alta kommune i Nord-Norge har flere 0-5 åringer i forhold til folketallet enn Rødøy kommune. Dette framkommer i den siste folketellingen som SSB (Statistisk Sentralbyrå) offentliggjorde i dag morges og som gjelder folketallet per 1. januar 2002.

Tallene viser at Fjell kommune utenfor Bergen ligger øverst på statistikken med 10,81 % barn (0-5 åringer) i forhold til folketallet, men Klepp kommune på Jæren er nummer to.
På fjerdeplass følger Alta med 10,4 % og på syvendeplass ligger Rødøy med 10,14 %. Bare disse to kommunene i Nord-Norge er med blant de 20 største ”barne-”kommunene.
Ved pas, kl 14:32

2002 04 16 Stygg trafikkulykke på RV 17 ved Jektvik i dag tidlig.

Nyheter
Rødøy kommune – Avisa Polarsirkelen 16/04 2002

Stygg trafikkulykke på RV 17 ved Jektvik i dag tidlig.

Trailervelt med store skader.

Klokken 06.20 i dag tidlig ble beboerne i Birkelund, ca. 2 km fra Jektvik vekket av metallyden fra traileren som gikk gjennom autovernet og havnet delvis i havet under bryggen og kaie på stedet.

Sjåføren, som var sterkt skadet, ble sittende fastklemt i restene av førerhytta som var løsrevet fra resten av kjøretøyet, det var et omfattende arbeid for å få han løs fra den forvridde hytta. Sjåføren var alene i bilen da ulykken skjedde, det var heller ingen andre
biler som var innblandet.

Redningsbistand fra Brønnøysund, Bodø og Meløy kom til stedet. Den skadde ble sendt til Nordland Sentralsykehus med redningshelikopter.

Traileren var på vei mot Jektvik og var lastet med fiskeavfall.
Ved sol, kl 15:30

2002 04 15 Gjerøy

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune,nettavisa Polarsirkelen
Vårtegn på Gjerøy


Vårtegn (foto:)

Dette bildet er tatt 11. april øverst i Raukleiva på Sør-Gjerøy. Langs den asfalterte fylkesvegen oppover til Nordgården var grøftekanten kledd med hestehov eller leirfiv

2002 04 15 Oppdrett

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 15/04 2002
Møte om torskeoppdrett på Nord-Helgeland


Ordfører Idar Holmen (foto:pas)

Ordføreren i Træna, Idar Holmen, har tatt initiativ til et møte mellom kommunene og næringslivet på Nord-Helgeland for å drøfte produksjon av settefisk og matfisk av torsk. Under tittelen ”Nord-Helgeland sjømatområde” inviteres det til samling på Træna 15. mai iår. Ordfører Idar Holmen ønsker at de fire kommunene Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy, lokale fiskeoppdrettere i disse kommunene og banker og finansieringsinstitusjoner skal samles for å drøfte hvilke utfordringer og muligheter som finnes for å få torskeoppdrett til å bli en vekstnæring i denne regionen. Sparebanken Rana, Sparebanken 1 og Nordlandsbanken er invitert sammen med Rana Invest, Helgeland Vekst og SND Nordland.
Ved pas, kl 17:19

2002 04 15 Litlfjorden industribygg

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen. 15/04 2002

Fortsatt uklart om Litlfjorden industribygg

Litlfjorden (foto:pas)

Formannskapet i Rødøy har på møte i dag vedtatt å vente til 10. mai med å bestemme hva som skal skje med Litlfjorden industribygg. Fram til dette tidspunktet ønsker formannskapet at kommunen gjennomfører forhandlinger med Finn Sjåvik om overtakelse av eiendommen.

Det var i desember i fjor at formannskapet tok initiativ til lyse eiendommen ut for salg, primært til næringsinteresser i Rødøy. Innen fristen 15. januar meldte det seg to lokale interessenter og av disse ble tilbudet fra Arne Engen, Segelfore valgt. Han ønsket å overta bygget og flytte det til heimgården der det skulle brukes til grisfjøs. Men i midten av mars måned meldte han fra om at han likevel trakk seg fra avtalen og etter det ble fikk Finn Sjåvik tilbud om overtakelse. Han har i sin søknad uttalt at han ønsker å overta bygget der det står og bruke det til bl.a. lagerlokale.

I løpet av vinteren har det også meldt seg interesserte kjøpere fra andre kommuner, men etter formannskapets vedtak i dag, må de vente til etter 10. mai med avklaring om eiendommens framtid.

Det var i 1993 at Rødøy kommune kjøpte eiendommen som opprinnelig ble etablert i 1987-88 som smoltanlegg. Selve industribygget har en grunnflate på 1.200 kvadratmeter og det er investert betydelige beløp i vann- og avløpsanlegg til bygget. Kommunens ønske med eiendommen var å bruke den som en ressurs i næringsutviklingsarbeidet. Selv om det har vært noen interessenter som har vurdert etablering av virksomhet i bygget i denne tidsperioden, så har kommunens mål om nye arbeidsplasser i lokalene ikke blitt oppfylt.
Ved pas, kl 17:57

2002 04 10 Vær

Nyheter

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 10/04 2002

Sterk sørvestkuling

Uvær på Helgelandskysten (foto:)

I går var det pent, stille vårvær. Inntil omslaget kom utover kvelden. I dag er det uvær med sterk sørlig kuling 20 m/s og liten storm i kastene utsatte strøk på Helgelandskysten.

Værmeldingen for Helgeland og Saltfjellet sier at dette skal fortsette til i morgen tidlig men avta noe utover morgendagen.

Langtidsutsiktene er bedre. For lørdag til tirsdag melder Meteorologisk institutt om skiftende bris, opphold og perioder med pent vær. Gradvis litt stigende temperatur.
Ved pas, kl 12:27

2002 04 09 Helgeland Regionråd på styremøte i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune Nettavisa Polarsirkelen 09/04 2002

Helgeland Regionråd på styremøte i Rødøy

Helgeland Regionråd (foto:)

Mandag 8. april avholdt styret i Helgeland Regionråd møte på Hilstad Camping. Styret samlet seg søndag kveld til felles middag og hadde styremøte mandag. Dette er første gang styret er på besøk i Rødøy etter at Vefsn kommune kom med som medlem fra siste nyttårsskifte. I tillegg møtte også ordføreren i Grane som observatør.

Til behandling forelå en saksliste med 30 saker og de fleste var organisasjonssaker. Blant disse var årsmelding, regnskap og budsjett for konfliktrådet for Ytre Helgeland, årsmelding og regnskap for Ytre Helgeland Regionråd 2001, budsjett for Helgeland Regionråd 2002 og orientering fra Gassutvalget.

Ellers ble det vedtatt flere uttalelser om bl.a. overføring av kommunale næringsmiddelstilsynene, statstilskott til landbrukskontorene, lokalisering av vegkontorer og overføring av Helgelands del av statsarkivet fra Trondheim til Tromsø.
Ved pas, kl 11:15

2002 04 09 NRK lisens nekt

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkel 09/04 2002

Støtter Sjåviks lisensnekt

nrk (foto:)

Styret i Helgeland Regionråd har vedtatt å støtte lisensnekt-aksjonen til Finn Sjåvik med 500 kroner.

Finn Sjåvik fra Jektvik i Rødøy har i fire år drevet sin kamp mot lisenssystemet til NRK og han starter nå en aksjon for å få saken prøvd for EFTA's kontrollorgan ESA.

Nå har han skrevet brev til alle kommunene i Nord-Norge og bedt om økonomisk støtte til å finansiere saken mot ESA.

Årsaken til at Sjåvik nekter å betale full lisens til NRK er at han ikke har mulighet til å få inn signalene for NRK 2, slik sendenettet er utbygd nå. Han har derfor betalt bare halv lisens så lenge han får bare "levert bare halve varen", som han sier.
Ved pas, kl 10:42

2002 04 09 Smånytt

Smånytt fra kretsene

Rødøy kommune - Nettavisa Polarsirkel 09/04 2002

Treskjæring i Rødøy

kursdeltakerne (foto:sol)

En gruppe entusiastiske treskjærere tilbrakte 20 timer ved høvelbenkene ved Tjongsfjord skole sist helg.

I august 2001 startet kurs i treskjæring for nybegynnere med deltakere fra Tjongsfjord og Jektvik. Sist helg var den første av to undervisningshelger for viderekommende, med stort sett samme gruppen.

Kurslærer er Rudolf Nyland, Utskarpen. Nyland underviser i akantus-stil. Han er en dyktig treskjærer og en god læremeister i å formidle håndverket til andre. Treskjæring er et samspill mellom material, verktøy og utøver. Dette samspillet legges det stor vekt på i kurset. I tillegg til rettledning om arbeidsteknikk, gis det kunnskap om materialbruk samt stell av verktøy.

Arrangør av kurset er Tjongsfjord Husflidslag
Ved sol, kl 14:15

2002 04 01 Opptak barnehage og SFO

Opptak i barnehage og SFO
Fristen for å søke opptak i barnehager og SFO for neste barnehage- og skoleår nærmer seg.
Rødøy kommune har 6 barnehager; Gjerøy med 12 plasser, Jektvik med 12 plasser, Nordnesøy med 12 plasser, Rødøy med 18 plasser, Selsøyvik med 12 plasser og Tjongsfjord med 18 plasser.
Skolefritidsordningen (SFO) i Rødøy drives med lokal tilpasning. Det vil si at SFO-tilbudet i noen kretser gis gjennom skolen, mens det i andre kretser gis gjennom barnehagen.

Søknadsfrist, barnehageåret 2002/03: 1. april 2002.
Søknadsfrist SFO skoleåret 2002/03: 1. mai 2002.
Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til den enkelte barnehage/skole eller Rødøy skolekontor tlf. 750-98100.

Betalingssatser for barnehager
(vedtatt av Rødøy kommunestyre 6. mars 2002)
1. Satser for foreldrebetaling fra 1. august 2002:
1-8 timer pr. uke kr. 640,-
9-16 timer pr. uke kr. 880,-
17-24 timer pr. uke kr. 1.320,-
25-32 timer pr. uke kr. 1.760,-
33-41 timer pr. uke kr. 2.255,-
over 41 timer pr. uke kr. 2.338,-
2. Dagsatsen for enkeltdag settes til kr. 100,- for inntil 4 timer og kr. 150,- for inntil 8 timer.
3. For sen henting av barn: Kr. 50 pr. påbegynte ½ time.

Betalingssatser for SFO
Oppholdstid inntil 14 timer: 575 kr.
Oppholdstid inntil 21 timer: 705 kr.
Oppholdstid inntil også på
skolefrie dager 1.025 kr.
(det siste tilbudet kan bare gis der SFO og barnehage drives sammen).

2002 03 20 Resultater fra skirennet i Tjongsfjord

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Resultater fra skirennet i Tjongsfjord

Lene vinner sin klasse (foto:)

I alt 46 stilte til start denne søndag i mars. Med temperatur nær null og lett snøvær, lå forholdene godt til rette for et skikkelig skirenn. Oppmøtet var godt og stemningen høy. Her ble det heiet både på minstemann på 2 år og på eldstemann på 55 år. Å sammenligne innspurten med OL på Lillehammer vil vel være å overdrive, men stemning var det likevel.

Resultatliste

Kl. 0 – 4 år gutter/jenter (kort løype)
1. Magnus N. Johansen
2. Katrine Hafsmo
3. Celine Helene Aga
4. Lars Rainer Hansen
5. Stein Ivar Wåtvik
6. Per Tore Engen
7. Freddy S. Bang
8. Remi Abelsen
9. Sofie Bang
10. Merete Bang
11. Eivind Roar Pedersen
12. Julian Volden

Kl. 2 – 4 år gutter/jenter
1. Lene Mathisen
2. Andreas Bang
3. Cato Pettersen
4. Alf Einar Engen
5. Joakim Danielsen
6. Kine Mariell Aga
7. Joachim Bendiksen
8. Ida Katrin Aga
9. Rebecca Engen Hoff
10. Håkon Arne Volden
11. Svein Erik Hansen
12. Mari Solheim
13. Helene Abelsen
14. Steffen Danielsen

Kl 5 – 6 år gutter/jenter
1. Sten Raymond Aga
2. Tone Marie Engen Hoff
3. Stein Ivar Abelsen
4. Sandra Mathisen
5. Kristine Elvegård
6. Mona E. Hansen
7. Susanne Wåtvik
8. Victoria Hafsmo

kl. 7 – 8 år gutter
1. Peter Nilsen
2. Gunnar Hammer
3. Arnold Eriksen


Kl. 9 – 10 år gutter
1. Ørjan Wåtvik
2. Jonny Engen

Kl. 16 – 29 år herrer
1. Erlend Wåtvik

Kl. 30 år og over
1. Sven Rune Hansen
2. Terje Abelsen
3. Leif Erik Nicolaisen
4. Ragnvald Seljevoll

Ved sol, kl 15:18

2002 03 20 RLK

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 20/03 2002

Rødøy-Lurøy kraftverk får statstilskott

Strømkundene i Rødøy-Lurøy kraftverk får nå redusert nettleie. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fordelte i forrige uke statstilskott til 10 lokale kraftverk i landet.

Tilskottet er ment å jevne ut nett-tariffene i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og tariffene høye. AS Rødøy-Lurøy kraftverk er blant de selskapene som har høyest nett-leie og de får nå et tilskott som skal komme strømkundene tilgode.

I gjennomsnitt betyr statstilskottet en redusert nett-tariff på 2,1 øre/kWh, men fordelingen er ikke lik mellok de 10 selskapene som nå har fått tilskott.

Også i fjor ga Stortinget tilskott til reduksjon av nett-leien og denne ordningen kom til som en erstatning for de nye reglene om tariffering.

I Nordland er det foruten Rødøy-Lurøy kraftverk også gitt tilskott til Skjerstad Kraftlag AL, Sjøfossen Energi AS og Nord-Salten Kraftlag AL.
Ved pas, kl 12:18

2002 03 20 Kulturmidler

Nyheter
Rødøy kommune - Nettavisa Polarsirkel

Kulturmidler 2002

kulturlogo (foto:)

Rødøy kommune utlyser i disse dager årets kulturmidler. Kulturmidlene er en av flere støtteordninger som Rødøy kommune yter til aktivitetsfremmende tiltak. Denne støtteordningen fordeles en gang i året og er særlig rettet mot det arbeidet lag og foreninger driver.

Søknaden må fremmes på eget skjema, og være utfylt etter skjemaets oppsett med redegjørelse for:

1. Hva midlene skal brukes til.
2. Revidert regnskap fra siste års drift.
3. Årsmelding for siste år, med oversikt over aktiviteter
4. Oversikt over hva forrige års kulturmidler ble brukt til.

Midlene skal brukes til aktivitet, ikke til å "sette på bok" eller kjøp av utstyr uten å drive aktiviteter. I og med at midlene er knappe blir barn og unge prioritert. Mange trofaste ildsjeler gjør en stor innsats gjennom lag- og foreningsarbeid i Rødøy - kulturmidlene blir i mange henseende bare et lite klapp på skulderen for det arbeidet som utføres.

Søknadsfrist: 30. april 2002

Søknadsskjema og retningslinjer for søknaden fås ved henvendelse til kulturkontoret på 750-98100.

2002 03 20 Revisorer

Nyheter 20.03.2002.
Rødøy kommune – Nettavisa

Polarsirkelen
Kommunerevisjonen på tjenestereise

Revisorene kommer (foto:)

Rødøy deltar sammen med 6 andre kommuner i Ytre Helgeland Kommunerevisjon som har sitt hovedkontor i Sandnessjøen og avdelingskontor på Lurøy. En eller to ganger i måneden kommer de to revisorene fra avdelingskontoret på Lurøy til Rødøy for å revidere regnskapene på kommunekassererkontoret.

Noe av det som er annerledes med disse reisene er at det brukes egen båt i tjenesten. I forrige uke ankom således revisor Bjørn Molvik på sin skute etter tre timers kjøring fra Lurøy. Han hadde to arbeidsdager i Rødøy og overnattet ombord i egen køye.

På bildet ser en skipper Molvik sammen med kompanjongen Jan Hansteen ved båten lagt til flytebrygga. Disse revisorene er ikke redd for vær og vind – selv midtvinters med mye snø og mørketid legger de til havs i embetets medfør.
Ved sol, kl 13:04

2002 03 20 Reguleringsplan for Hilstad

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkel 20/03 2002


Plan- og jordstyret har på møte 13. mars 2002 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hilstad ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Reguleringsplan for Hilstad omfatter del av gnr. 9 i Rødøy og planen omfatter et areal på ca. 150 daa inkl. sjøareal. Formålet med planen er å få avklart arealbruken innenfor området mellom i hovedsak industri, reiseliv, boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og landbruk. Meningen er at planen skal sluttbehandles av kommunestyret i juni.
Det var plan- og jordstyret som i møte den 13. september 2000 gjorde vedtak om oppstart av arbeide med utarbeidelse av reguleringsplan for et område på Hilstad. Samtidig med vedtak om oppstart av planarbeide ble det gjort vedtak om såkalt midlertidig bygge- og deleforbud i en to-års periode.

Planområdet inneholder i dag bedriftene Hilstad Camping, Polarsirkelen Kystferie, og Nord-Reker.
Aktiviteten til reiselivsvirksomheten har de senere år ekspandert, og det er blant annet bygd ut småbåthavn med molo som benyttes i forbindelse med dette formålet.


Bedriften Nord-Reker – som driver mottak og videreforedling av reker - har planer om utbygging og satsing også innenfor mottak og videreforedling av andre marine arter som bl.a. kråkeboller/skjell.
Det er satt av plass til slike etableringer i området til industri/næring langs sjøen.
Rødøy kommune var byggherre for utbygging av havneanlegg m/ kai på Hilstad i 1988-89. Målet med prosjektet var å utbedre havneforholdene og prosjektet var finansiert med bl.a. statstilskott.

Det er også gjennom planen satt av områder til fremtidig boligbygging innenfor området, samt avgrenset utstrekning av fremtidig fritidsbebyggelse. En har gjennom utarbeidelse av planen forsøkt å ta hensyn til primærnæringene i området, gjennom å sikre eksisterende landbruksareal.
Videre har en gjennom planen forsøkt å ivareta krav om miljøhensyn. Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd omgående.

I planarbeidet har det vært gjennomført møter med berørte interesser der også grunneierne hadde mulighet til å konkretisere sine innspill i forhold til oppdatert kart over området, som ble fremlagt av kommunen i møtene. Responsen i disse møtene var god, og det foreliggende planforslag gjenspeiler i stor grad den arealutnyttelse som ble diskutert/skissert i disse møtene.

Kommentarer til de enkelte hovedformål i planen :

1. Industri/næring.
Det er satt av område langs sjøen i tilknytning til eksisterende havneanlegg/rekefabrikk til eksisterende industri og næringsvirksomhet, samt nyetableringer.

2. Reiseliv.
Eksisterende camping/reiselivsvirksomhet har fått definert sitt virksomhetsområde i planen.


Reiselivsvirksomheten har innenfor sitt område mulighet til fremtidig ekspansjon.

3. Boligbebyggelse.
Det er i planen satt av områder til fremtidig boligbygging (ca. 6-7 tomter).

4. Fritidsbebyggelse.
Det er innenfor planområdet satt av areal til en ny tomt for fritidsbebyggelse. Dette er tomt som det pr. i dag foreligger søknad om fradeling for.

5. Landbruk.
En har gjennom utarbeidelse av planen forsøkt å ta hensyn til primærnæringene i området, gjennom å sikre eksisterende landbruksareal.

6. Ang. molo.
Det er på plankartet skissert inn lokalisering av fremtidig molo. Prosjektet er usikkert i tid, og avhenger blant annet at prioriteringer på fylkesnivå hva gjelder økonomi mv. Tiltaket krever for øvrig behandling av Kystverket i forhold til havne- og farvannsloven.

Når det gjelder miljøvern og naturressurser, så mener en å ha ivaretatt hensynet til dette gjennom planarbeidet.

Når det gjelder kultur- og friluftsinteresser, har en under planarbeidet ikke møtt forhold som kan være kilde til konflikter. Det er så vidt en er kjent med ikke registrert noen form for kulturminner i området, med det forbehold at sjøbunnen ikke er kartlagt.
Ved pas, kl 12:20

2002 03 20 Anløpet Nordvernes

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 20/03 2002
Krever anløp av Nordvernes

Nordvernes d/s-kai (foto:)

Formannskapet i Rødøy krever at Nordvernes fortsatt skal anløpes av hurtigbåt på morgenen.

I et ruteforslag utarbeidet av samferdselskontoret i Nordland er anløp av Nordvernes sløyfet og det er forutsatt oppsatt en egen bilrute fra Vågaholmen via Reppen til Jektvik.

Både lokalbefolkningen og Rødøy mek. Verksted på Bø-Kvalvik har protestert mot disse planene og nå har formannskapet gjort enstemmig vedtak med krav om fortsatt hurtigbåtrute til Nordvernes.

I formannskapet krav heter det at dersom det ikke lar seg ordne med NEX-anløp, må Rødøyløvens rute innpasses slik at det er mulig å korrespondere med NEX i Vågaholmen.
Ved sol, kl 12:51

2002 02 25 Slekt

Fra: Øystein Lillegaard. E-mail:mailto:olillega@c2i.net
Dato: 25.02.2002
Etterlysning Lurøy-Rødøy-Meløy. Jeg har fått forespørsel fra USA om å finne anene til Jacob og Nilsine Jørgensen, han født 1851 og hun 1855. De flyttet begge til USA med 8 barn. Nilsine var født i Rødøy og Jacob i Meløy, de bosatte seg i Lurøy, han som husmann. Etterslekten i USA søker etter slekt og plasser. Alt av interesse.

2002 03 26 Barnehage

Nyheter

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 26/03 2002

Opptak i barnehage og SFO

Fristen for å søke opptak i barnehager og SFO for neste barnehage- og skoleår nærmer seg.
Rødøy kommune har 6 barnehager; Gjerøy med 12 plasser, Jektvik med 12 plasser, Nordnesøy med 12 plasser, Rødøy med 18 plasser, Selsøyvik med 12 plasser og Tjongsfjord med 18 plasser.

Skolefritidsordningen (SFO) i Rødøy drives med lokal tilpasning. Det vil si at SFO-tilbudet i noen kretser gis gjennom skolen, mens det i andre kretser gis gjennom barnehagen.

Søknadsfrist, barnehageåret 2002/03: 1. april 2002.
Søknadsfrist SFO skoleåret 2002/03: 1. mai 2002.
Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til den enkelte barnehage/skole eller Rødøy skolekontor tlf. 750-98100.

Betalingssatser for barnehager
(vedtatt av Rødøy kommunestyre 6. mars 2002)
1. Satser for foreldrebetaling fra 1. august 2002:
1-8 timer pr. uke kr. 640,-
9-16 timer pr. uke kr. 880,-
17-24 timer pr. uke kr. 1.320,-
25-32 timer pr. uke kr. 1.760,-
33-41 timer pr. uke kr. 2.255,-
over 41 timer pr. uke kr. 2.338,-
2. Dagsatsen for enkeltdag settes til kr. 100,- for inntil 4 timer og kr. 150,- for inntil 8 timer.
3. For sen henting av barn: Kr. 50 pr. påbegynte ½ time.

Betalingssatser for SFO
Oppholdstid inntil 14 timer: 575 kr.
Oppholdstid inntil 21 timer: 705 kr.
Oppholdstid inntil også på
skolefrie dager 1.025 kr.
(det siste tilbudet kan bare gis der SFO og barnehage drives sammen).
Ved sol, kl 13:47

T2002 03 26 urmars

Smånytt fra kretsene

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
26/03 2002
Turmarsjen "Ambota rundt"

Skjærtorsdag - 28. mars – arrangerer Hestmannen ungdoms- og idrettslag ”Ambota rundt” for 22. gang. Ambota er et lite fjell som Hestmannen dro med seg rundt på sin jakt etter Lekamøya. I dag ligger hun, i likhet med sin herre, forsteinet på Helgelandskysten, akkurat passe stor til å arrangere turmarsj rundt.

Turen starter ved grendehuset kl. 12 og går gjennom et lett men svært variert terreng, før den ender opp ved utgangspunktet etter en siste veietappe. Det eneste kravet til hurtighet er at den 10 km lange løypa gjennomføres på 3 timer (dispensasjon kan gis).

Deltakerantallet har ligget jevnt på 60 over mange år – det er bra for en bygd med 90 innbyggere. Mange utflyttere kommer årlig til hjemlige trakter for å delta i ”Ambota rundt”.

Dette er ikke en turmarsj der hurtighet blir prioritert, nei her er det utholdenhet og standhaftighet som blir satt i høysete. Etter 5 års deltakelse oppnås diplom tegnet av den lokale kunstner Ronald Jacobsen, etter 10 er det bronsemedalje, 15 år sølvmedalje og etter 20 års deltakelse gullmedalje. Hittil er det delt ut sølv, bronse og 2 gullmedaljer. Men dette er ikke all premiering, blant alle deltakerne blir det trukket ut en vinner som får tildelt en vandrepokal, etter 2 napp blir de eiere av pokalen.

Etter innkomst er det sosialt samvær på grendehuset med kakao, boller, kaffe og buljong.
Ved sol, kl 16:16

2002 03 27 Jektvik fergeleie

Nyheter

Rødøy kommune – Nettavisa

Polarsirkelen
Ferjetrafikken økte i 2001

Jektvik ferjekai (foto:pas)

Ferjestatistikken 2001 fra OVDS viser økning på sambandene i Rødøy. Størst var økningen på fylkesvegsambandet i Rødøybassenget med 12,4 % flere personbilenheter (PBE) enn året før.

For ferjesambandet 960 Kilboghamn-Jektvik (M/F Rødøy) ble det i 2001 fraktet 46.692 PBE mot knappe 44.000 året før, noe som tilsvarer 6,0 % vekst. Det ble fraktet 48.884 tilleggspassasjer mot 46.729 i 2000.
Fortsatt er det feriemåneden juli som drar størst trafikk. Denne måneden ble det fraktet 11.052 PBE noe som tilsvarer nesten 1/4 av hele årsvolumet. Det ble også fraktet 16.462 tilleggspassasjerer i juli som utgjør over 32 % av årsvolumet. Minst trafikk var det i januar og februar med ca 1.750 PBE og ca 1.200 tilleggspassasjerer pr. måned.

Fylkesferjesambandet i Rødøybassenget 970 (M/F Renga og M/F Fykan) hadde samlet sett en økning fra 2000 til 2001 på hele 12,4 % målt i PBE. Det ble fraktet 12.513 PBE og 11.412 tilleggspassasjerer.

Trafikken fordeler seg ganske jevnt over heile året, men juli var også her toppmåneden med 1.423 PBE og 1.859 tilleggspassasjerer. I vinterhalvåret ligger trafikken på 800-900 PBE pr. måned.

På riksvegsambandet 961 Ågskardet-Forøy (M/F Bogøy) var økningen i 2001 på 1,6 %. Til sammenligning var det en nedgang på 1,9 % fra 1999 til 2000, slik at trafikken på dette sambandet har vært relativt jevn de siste årene.

I 2001 ble det fraktet 67.618 PBE og 64.880 tilleggspassasjerer. Trafikken pr. måned i vinterhalvåret ligger på mellom 3 - 4.000 PBE. I juni var den imidlertid oppe i 8.145 PBE, i juli med 13.443 PBE og august med 8.413 PBE, slik at ferietrafikken på RV 17 betyr mye.

2002 Januar

2002 01 31

Kilde: RØDØY KOMMUNE - hjemmeside -Mellom flo og fjære
31.01.2002
Hjelpemidler; trygdevesenets hjelpemiddelsentral sin årsrapport viser at det i Rødøy ble 32 nye brukere i 2001 og derved er det totale antall brukere 319 personer. Dette er en økning fra 2000 da det var registrert 279 brukere. Verdi av det utstyr som er utlånt pr. 31.12.2001 er vel 1,2 mill.kr.

2002

Uten dato

2002 Slektene Hammer og Svenning

Hammerslekten fra Meløy
Svenningslekten fra Rødøy
Utgitt Søgne 2002 av Håkon Svenning.