Noen kommunale saker...

1935 - 173

Melfjorden

1935/173
Flere oppsittere i Melfjorden søker herredsstyrets anbefaling til å få Melfjorden innenfor grensen Olderneset på den ene siden og Nordfjordnøva på den andre siden av fjorden fredet for sildfiskerne med snurpenot.
Vedtak:
Andragendet anbefales på det beste, da dette er et alminnelig og meget sterkt folkekrav. I denne forbindelse vil herredsstyret også ha medtatt og fredet for snurpning og slepning de øvrige fjorder i Rødøy.
Tjongsfjorden innenfor en grense Kilaosen - Kvalviknova, Værangfjorden innenfor Esjeholmøya – Sperstadklubben, og Sørfjorden innenfor Oldervik hammeren – Steinslandskjæret.
Forholdene er ens for alle fjordene i Rødøy. Særlig skadelig virker snurpning og slepningen i høstmånedene fra og med oktober og utover idet – hjemme fiskerne således ikke bare mister sin levevei, men også sitt bruk og settes ut av drift.
At snurpedriften skal bli så alminnelig at den erstatter små fisket som næringsvei er i forholdene utelukket. En fredning av de indre fjorden det hele år – eller i alle fall den mørkeste tid av året ansees absolutt påkrevet.

1935 -174

Gjerøy skole

Helserådets ordfører henstiller til herredsstyret å sørge for at de av sunnhetsvesenets påpekte arbeide ved Gjerøy skole blir utført til kommende skoleår begynner. Tidligere henvendelse fra skolestyret og helseråd til kretsformann Aakre har ikke ført til noget.
Vedtak:
Til å uføre de påpekte arbeider velges Jens Pedersen, Gjerøy. Arbeide skal utføres snarest og efter helserådets anvisning

1935 - 176

Fiskeribanken

Bernt Sandvik og Peder Sandvik søker om kommunegaranti for lån i Fiskeri Banken, stort kr 1500 for kjøp av ny båt og innløsning av sin gamle motor. Som kommunegaranti stiller han sin eiendom «Matmorsteigen». Herredskassereren opplyser at «Matmorsteigen» er pantsatt for skatt.
Vedtak:
Saken tilbakesendes fiskerinemnden idet herredsstyret vil uttale at for tilfelle kommunegaranti skal påregnes må bedre kontragaranti skaffes.

1935-177

Grense for kirkegårdene

Fastsettelse av grense for hjelpekirkegårdene m.m. Menighetsrådet har avgitt forslag til grense og takster.
Tjongs hjelpekirkegård:
Fra Meløy grense, rundt Sleipnesodden og rundt Tjongsfjorden, til og med Vassdal. Kontrakt med Erling Tjong søkes ordnet snarest.

Telnes hjelpekirkegård:
Lauknes, rundt Værangfjorden, Votvik, Langnes og Bunes.

Melfjordbotn hjelpekirkegård:
Nordfjord, rund Melfjorden til og med Hyttan og Aspvik.

Nygård gravplass:
Fra og med Lines, rundt Sørfjorden til og med Molvik.

Storselsøy hjelpekirkegård:
Storselsøy, Nesøy og Myken med tilliggende øyer.

Til hovedkirkegården på Rødøy
..søkes da resten av herredet.

- Rangsundøya
- Selsøyvik
- Sundøy
- Gjerøy
- Rengen
- Esjeholmen – Nordvernes
- Svinvær
- Otervær
- Skogsholmen
- Valvær
- .samt Rødøy med omliggende øyer.


Menighetsmedlemmer som ønskes å begraves i en annen kirkegård enn den de efter reguleringen tilhører, må henvende seg til menighetsrådet om tillatelse. Avgift erlegges ikke.
For reserverte gravplasser betales kr 2.- pr grav.
For fastede gravsteder (familiegravsteder) betales kr 2 pr. kvadradsmeter.
Dissentere som ønsker å begrav sine døde i ikke felles gravsteder – må ha tillatelse dertil av menighetsrådet. Avgift erlegges ikke.

1935 - 178

Lossius & Co

Referertes en mengde skrivelser i en skattetvist mellom kommunen og Lossius & Co og Christensen personlig.
Efter oppgaver fra herredskassereren utgjorde restansene pr. dato kr 1057,87 og Christensen tilbød å betale som fulle dekning for det hele beløp kr 600.

Vedtak enstemmig:
Kommunestyret godtar kr 800, som full dekning for det skyldige beløp. Christensen godtok dette vedtak så forlik oppnåddes.

Kommunestyremøte 15.7.1935

1935 - 181

Indre Tjongsfjorden

Didrik Reppen, Tjongsfjorden underretter herredsstyret om at den forlangte favn bjerkeved ligger ferdig til avhenting i Tjongsfjorden.

Vedtak:
Veden leveres Alfred Svinvær for kr 16 som betales til herredskassereren.

1935-182

Tjongsfjord veibudsjett

Det besluttedes enstemmig å belaste Tjongsfjordfjords veibudsjett kr 48,60, som herredskassen har utbetalt til lensmann Losvik for opptakelse av attest for ekte underskrifter på dok. i veitvisten i Tjongsfjorden, cf. 142/35.

1935 - 183

Dyrevern

Valg av dyrevern for 1936-37-38.
Som således valgtes:
1. Lyder Forsmo, Melfjorden.
2. Olaf Aga, Tjongsfjorden.
3. Olaf Arntsen, Myken.
Varamenn:
1. For nr. 1: Jens Aakre, Gjerøy.
2. For nr. 2: Marie Mathisen, Tjongsfjorden.
3. Joh. Eliassen, Myken.
Som formann valgtes Lyder Forsmo

1935 - 185

Tvangsauksjoner

Overrettssakfører E. N. Jacobsen, Mo, underretter kommunen om at følgende boligbankbruk er kjøpt opp på tvangsauksjon av Boligbanken, og at navnsretten har stadfestet auksjonsbudene 8.6.1935.

Langvik, eier Martin L. Gjersvik
Sandvik, Storselsøy, eier Magnus Hansen.
Nyheim, Hellvik i Sørfjorden – Edvin Strand.
Vedtak:
Det blir å foreta nye takst over ovennevnte bruk.

135 - 187

Tjong

På herredskasserens foranledning besluttedes å tinglyse utskrift av Rødøy lensmannskontor skjønnsforretning av 22.6.1920 på Tjong. Enstemmig vedtatt.

1935 - 188

Fiskeribanken

1935/ 188 15. juli
Ingvald Takøy, Rødøy, søker om kommunegaranti for et lån på kr 2000 – i Fiskeribanken, til anskaffelse av motor til sin båt.
Vedtak:
Saken sendes over til fiskeribanknemnden.

1935 - 189

Flatøy

1935/189 15. juli
Søknad fra Johs. Hansen m.fl. om merker på diverse grunner i Flatøysundet, samt lykt på innseilingen til Sjursøynakken.

1935 -190

Veibidrag

Anton Bjerkås protesterer mot at han er trukket kr 5,85 som veibidrag i Tjongsfjorden.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til Anton Bjerkås idet en anser å være herredstyret uvedkommende.

1935 - 191

Stormskadefondet

Peter Pedersen, Engan, Øresvik, søker stormskadefondet om bidrag.
Vedtak:
Andragendet anbefales og som takstmenn utnevnes:
Albert Hilstad og
P.B. Andersen, Sørfjorden.
Som varamann valgtes Lars Aanes.

1935 - 192