2003 A

01 - 06 2003

Hovedsiden

2003 januar

2003 uten dato: Prosjekt småsamfunn

Prosjekt Småsamfunn
Rødøy kommunes hjemmeside.
Nordland fylkeskommune har invitert Træna, Lurøy og Rødøy kommuner til å delta i et prosjekt som har fått arbeidstittelen "Småsamfunn". Det startet på et orienteringsmøte 8. januar i år og før dette hadde fylkestinget behandlet en sak om å sette i gang to slike prosjekter i Nordland, det ene i Nord Salten og det andre på Ytre Nord-Helgeland.

Utgangspunktet for denne satsningen finnes også i St.meld. 34 (2000-2001) "Om distrikts- og regionalpolitikken" og i Kommunal- og regionalministerens redegjørelse for Stortinget av 30. april 2002. I denne sammenhengen er begrepet småsamfunn definert som områder med stor nedgang i befolkningen, lang avstand til regionale sentra og problematisk næringsstruktur.
Kommunalminister Erna Solberg sa bl. a. i sin redegjørelse i april i fjor at "Regjeringen vil rette spesiell oppmerksomhet mot utkantkommuner og småsamfunn."
Gjennom en egen småsamfunnssatsing vil regjeringen bidra til å sikre viktige velferds- og tjenestetilbud, utforme utdanningstilbud, stimulere til tiltak innenfor landbrukspolitikken og rette en spesifikk innsats mot unge.
Med dette som utgangspunkt har Rødøy kommune arbeidet utover vinteren og våren, i samarbeid med Lurøy og Træna, for å finne gode prosjekter som kan prioriteres. Saken er også behandlet av formannskapet og kommunestyret. Det er diskutert mange ting som går på næringsutvikling og bedre kommunikasjoner, men det er på den kulturelle siden og tiltak rettet mot barn og ungdom at en ønsker å komme i gang raskest mulig. Det arbeides for at søknaden skal være ferdig medio juni måned.

Nedenfor presenteres noen av de ideskissene som har vært diskutert underveis:


Tiltak: UNGDOM OG TILHØRIGHET

Statsråd Solberg sa i sin redegjørelse i april 2002 bl.a. "ikke minst er det viktig at kommunene prøver å imøtekomme ungdommens ønsker og drømmer om det gode liv. Distriktene har ikke samme mangfoldet av kultur- og fritidstilbud som byene. Men ved å lytte til ungdommen og slippe dem til i saker som berører dem, kan kommunen være med å gi dem en tilhørighet til hjemstedet som varer inn i voksenlivet."

Tiltaksgruppe: Ungdom i alderen 15 - 19 år

Målsetting (kort formulert)
* Medvirke til identitetsfølelse og tilhørighet - fra ungdom til voksen.
* Etablere ?større? vennekretser. Bidra til at de "riktige" valg gjøres,- virke forebyggende.
* ?Lev i lag? - formidle grunnlag for samfølelse og samarbeidsforståelse.
* Forståelse av våre små lokalsamfunnets verdier.
* Gi kunnskap og informasjon om våre samfunn, spesielt med tanke på RLT (Rødøy, Lurøy, Træna).

Prosjektet inneholder 3 hovedelementer:

1. "Lev i lag" i Rødøy/Lurøy/Træna
Grunnskolen: (15-16) 5 helgesamlinger i løpet av grunnskolens 9. og 10. skoletrinn. Fire av samlingene foregår kommunevis, mens den femte, mot slutten av 10. årstrinnet avvikles i fellesskap (RLT) Kulturmønstring for ungdom
Motivasjon: Store avstander og kompliserte kommunikasjoner gjør det vanskelig for ungdom fra våre småsamfunn å møtes både innenfor den enkelte kommune og i regionen for øvrig.

2. Etablering av ungdomsråd i RLT
Grunnskolen: (15-16) Det etableres ungdomsråd i hver enkel kommune. I tillegg etableres et felles ungdomsråd for disse tre kommunene.

3. "Jobb i lag" i Rødøy/Lurøy/Træna
Videregående skole: (16-19) Dette elementet er tenkt som et utvidet Ung jobb tilbud.
Kommunene formidler jobbtiltak i et vist antall sommeruker for ungdom i denne aldersgrupperingen. Arbeidstiltaket kan organiseres på ulike måter, formidling mot privat/kommunalt arbeidsmarked, samling i grupper (kommunevis) der arbeid, kultur og informasjon inngår som delkomponenter, - kombinasjoner av ulike modeller.
Ung Jobb avsluttes med kultur/næringsmesse (felles) i RLT,- arrangementet kan gå på omgang i de tre kommunene. Avholdes annethvert år. Kompetanseoppbygging. Etablering av tilbud innenfor videregående skole " Utkantskoleprosjektet". Utvikling av entrepenørskap koplet til næringslivet.
Tiltak: REGIONALT KULTURFOND

Kulturfondet retter seg inn mot følgende tiltak:

Kulturvern

1. Felles museumstiltak.
Bakgrunn: Museumsstrukturen er i endring. Fra statlig hold er det lagt sterke føringer i det å oppnå tilskudd til museumsdrift. Det legges opp til større enheter, dette medfører at Nordland vil få tre "hovedmuseer": Museum Nord, Salten Museum og Helgeland Museum. Inngangsbilletten for nyordingen er kr. 250.000, det er summen som hver kommune som vil delta i ordningen må ut med, "gulroten" er at det blir stilt med likelydende beløp på kr. 250.000 fra stat og fylke. Dette skal dekke driftsmidler og lønnsmidler for en museumsfaglig person. Rødøy, Lurøy og Træna har ikke vært med i den gamle tilskottsordningen, det finnes derfor ikke "rene" offentlige museumssamlinger i de tre kommunene.
Det finnes imidlertid flere samlinger (tema) i de tre kommunene, eid av stiftelser som må defineres som museale samlinger. Uten tilskott har det vært mangelfull registrering, og små muligheter for profesjonell tilrettelegging.
Slik situasjon synes å være vil vår "lille" region være tjent med et samarbeid om en museums- faglig stilling som betjener alle våre samlinger. For at våre kommuner skal kunne delta i denne museumsutviklingen søkes det opp et årlig tilskott på kr. 250.000

2. Regionhistorie
Rødøy, Lurøy , Træna og Meløy ga i 1999 ut regionhistorien "Disse tider - Disse skikker" 1500-1800. Det var et tungt løft, men populært tiltak. Det er sterkt ønskelig at prosjektet fortsetter med ny regionhistorie fra de eldste tider fram til år 1500. Det søkes om prosjektmidler til å realisere dette prosjektet med kr. 100.000 årlig i tre år.

3. Øvrige lokalhistoriske publikasjoner
Kommunene Rødøy, Lurøy og Træna søker samarbeid om i fellesskap å få utarbeidet temahefter bl.a. for grunnskolen med lokalhistorisk innhold, årbokspublikasjoner m.v. Det søkes om tilskudd på kr. 200.000 årlig i tre år.

4. Bildedokumentasjon
Det har i en rekke år pågått innsamling, avfotografering og registrering av bilder i områder av vår kommuner. Moderne utstyr til dette formål forefinnes, men arbeidet er tidkrevende og det har derfor vært kostnadskrevende å få videreutvikle dette viktige arbeidet. Det må være et mål å komme i kontakt med flest mulig i vår ?lille? region med tanke på å få registrert og avfotografere gamle foto. Det søkes om et tilskudd på kr. 200.000 årlig i tre år.


II. Bibliotektjenesten/kunnskapsformidlingen
Bibliotektjenesten- mobiltjenesten er et godt tjenestetilbud for våre småsamfunn. Kostnadene for denne tjenesten er økende, og det er fare for at tilbudet kan opphøre. Det søkes ikke om noe konkret tilskuddsbeløp, det får en heller komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det søkes om årlig tilskudd på kr. 50.000,- i tre år.

III. Lokale aktivitetstiltak
Tiltak som utvikles i det enkelte småsamfunn (lokalsamfunn). Initiering og prosess er en viktig del av tiltaket. Det søkes et årlig tilskudd på kr. 100.000,- i tre år.

V. Kulturstevnet ved polarsirkelen
Innhold kan bl.a. være:
- Markedstradisjoner - presentasjon og salg
- Lokal amatørvirksomhet ( revy, sang og musikk, dans. m.v.)
- Utstillinger
- Tradisjon/ brukskunst etc
- Tematiske emner.
- Brei kulturmønstring for barn og unge
Stevnet kan ambulere innen for regionen. Det søkes et årlig tilskudd på kr.100.000 i tre år.

VI. Andre kulturtiltak
Bl.a. Instruktørstøtte/seminarvirksomhet:
- kor
- korps


Egen skjærgårdslov ?
I anledning "prosjekt Småsamfunn" skal de tre kommunene være aktive overfor den nye Distriktskommisjonen som er nedsatt av regjeringa. Denne kommisjonen skal komme fram til premissene for en ny distriktspolitikk og derfor er det viktig at kommunene legger fram sine krav og forventninger sett ut fra virkeligheten slik den er på Helgelandskysten.
En av de ideene som nå planlegges i de tre kommunene er å foreslå at det bør komme en ny lovgivning i Norge som sikrer at de som bor ute på kysten uten fastlandsforbindelse får bedre vilkår i framtida.
Da må en ta et nytt, offensivt og overordnet grep. En egen «skjærgårdslov» kan bli en slik overordnet ramme for tiltak og utvikling. Finland har i over 20 år hatt en "lov om skjærgårdens utveckling" og skjærgården blir oppfattet som et positivt element, som må sikres spesielle vilkår. Også EU har egne regler for øysamfunn.
Bosettingen i denne skjærgården særpreges av småskala næringsvirksomhet og bosetting i små, isolerte samfunn. Helgelandskysten kan være et typisk eksempel på et landskap med en vidstrakt skjærgård hvor store deler av befolkningen bor uten fastlandsforbindelse.
Med en egen lov for et begrenset geografisk område har en hjemmel for iverksetting av egne virkemiddelsystem.
Den fastboende befolkningen i skjærgårdsområdet kan gis individrettede stimuleringsmidler såsom f. eks.:
- et skattefradrag for kostnadsulempene ved ferje- og båtbilletter,
- skoleungdom kan gis ekstra borteboerstipend
- egne virkemidler (evt. skattefradrag) til yrkeskombinasjonsløsninger, osv.

Individuelle rettigheter som avstandskompensasjonstiltak, f eks:
- til spesielle helsetjenester (tannlege, jordmor, m.m.) - avstandstiltak
- post- og banktjenester, osv.

Bedrifter kan gis støtte f. eks.:
- dagligvarebutikker kan gis spesielle støtteordninger p.g.a. begrenset kundegrunnlag,
- produksjonsbedrifter kan gis spesielle ordninger med transportstøtte, osv.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 12.06.2003

2003 01 31 Telefontrøbbel for Rødøy kommune

Nyheter 31/01 2003
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Telefontrøbbel for Rødøy kommune
Det som trolig er overspenning på kraftverkets forsyningsnett har ført til flere skader på tekniske anlegg som tilhører Rødøy kommune.
Telefonanlegget inne i det kommunale kontorbygget på Vågaholmen er ødelagt og datamaskiner er satt ut av drift.
Det vil ta flere uker å få reparert skadene. Inntil videre omkobles telefonlinjene til blant annet kommunekontorene på Smiholmen og det tas i bruk mobiltelefoner.
Ved pas, kl 09:56

2003 01 30 Statstilskott til strømabonnentene

Nyheter 30/01 2003
Statstilskott til strømabonnentene

Kraftlinje (foto:pas)
Abonnentene til Rødøy-Lurøy kraftverk får også i år tilskott som reduserer nettleia. For kundene i Rødøy-Lurøy kraftverks forsyningsområde betyr tilkottet 2,9 øre rimeligere pris per kilowatt. Til sammen får kraftverket vel 1,6 millioner kroner som skal fordeles direkte på abonnentene.
På statsbudsjettet i år er det bevilget 20 millioner kroner til utjevning av overføringstariffer og det er dobbelt så mye som på fjorårets budsjett.
I hele Norge er det 10 lokale kraftselskap i distrikts-Norge som får del av dette tilskottet. Tysnes i Hordaland får mest med 8,9 øre per kilowatt i tilskott.
Andre selskap i Nordland er Sjøfossen Energi AS, Skjerstad Kraftlag AL og Nord-Salten Kraftlag AS.
Ved pas, kl 10:02

2003 01 28 NVE tar ut Storelva, men foreslår vern av Glomåga

Nyheter
Rødøy kommune Nettavisa Polarsirkelen 28/01 2003
NVE tar ut Storelva, men foreslår vern av Glomåga


Forsåga 2 (foto:pas)

Idag la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sin innstilling til supplering av verneplanen for vassdrag. NVE foreslår at Storelva i Melfjorden og de tre vassdragene på nordsiden av Melfjorden (Nattmoråga, indre og ytre Stelåga) ikke skal vernes. Dette er helt i tråd med Rødøy kommunes standpunkt. Derimot foreslår NVE at Glomåga skal inngå i verneplanen. Dette er i strid med hva Rødøy kommune ønsker.
NVE skriver dessuten i sitt oversendelsesskriv til Olje- og energidepartementet (OED) at det er en utbredt frustrasjon i mange kommuner over at denne saken kjøres i så høyt tempo og uten at alle konsekvenser av vern er kommet fram. Dette er et punkt som Rødøy kommune la stor vekt på i møtet med NVE i forrige uke.

I NVE sin innstilling heter det:

NVE anbefaler vern av 40 vassdrag med et samlet utbyggingspotensial på ca. 6 TWh. I tillegg vil
hensynet til verneverdier og urørt natur kunne ivaretas i ytterligere 6 vassdrag gjennom vern av nye nasjonalparker og landskapsvernområder. NVE har lagt vesentlig vekt på hensynet til verneverdier og urørt natur. Synspunkter framkommet gjennom høringsprosessen er også tillagt vekt. Vi mener innstillingen sikrer norsk vassdragnatur på en god måte for fremtidige generasjoner, samtidig som en
ivaretar mulighetene for lokal og regional næringsutvikling basert på utnyttelse av stedlige
naturressurser.
Mange høringsinstanser trekker frem at de savner et bedre grunnlag for sine vedtak.
Det som trekkes frem er bl.a. et bedre og/eller oppdatert faglig grunnlag for en del verneforslag og fravær av utredning av konsekvensene av vern. Videre mener mange at høringsfristen har vært svært kort, noe som har umuliggjort en lokal/regional utredning
for å avbøte de manglene nevnt foran. Det vises i denne sammenheng til det bedre beslutningsgrunnlaget som forelå særlig i forbindelse med Verneplan III og IV.
NVE har forståelse for den frustrasjonen som gis uttrykk for i denne sammenheng. Vi vil imidlertid vise til den tidsrammen NVE har hatt til disposisjon. Når det gjelder de faglige utredingene, har en nå et langt bedre kjennskap til verneverdiene generelt enn på 70- og 80-tallet. Videre har de fleste vassdragene vært undersøkt i forbindelse med tidligere verneplaner og/eller konsekvensutredinger i forbindelse med konsesjonssøknader. På denne bakgrunn mener NVE at det foreliggende materialet er tilstrekkelig til å kunne foreta en forsvarlig innstilling vedrørende vernespørsmålet.

Om de enkelte forslag heter det i NVE`s innstilling:

Storelva i Melfjorden
Rødøy kommune og Rana kommune går imot vern av vassdraget. Nordland fylkeskommune går imot vern, mens Fylkesmannen i Nordland går inn for vern av vassdraget og viser bl.a. til at det utgjør del av et større sammenhengende naturområde som grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Rødøy-Lurøy kraftverk og Salten Kraftsamband peker på utbyggingsmulighetene nord for Storvatn og vest for Evendalen og ønsker ikke vern av denne delen av vassdraget. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget. Reindriftsforvaltningen mener reindriftinteressene må vektlegges sterkt
i vernevurderingen. Statkrafts konsesjon for Melfjordutbyggingen er ikke lenger aktuell for gjennomføring, NVE legger vekt på dette forholdet men anser ikke dette som et forhold som tilsier at vassdragene må tas med i verneplanen. Styringsgruppen har vurdert vassdragene individuelt på grunnlag av at vassdragene er ulike både når det gjelder verneverdier og størrelse, og NVE er enig i framgangsmåten. NVE er av den oppfatning at vassdraget har varierende men begrensede verneverdier, og på dette grunnlag anbefaler NVE ikke vern av vassdraget. Dette er også i tråd med lokale myndigheters uttalelser.


Glomåga (Glomdalselva)
Rana kommune og Rødøy kommune går imot vern. Nordland fylkeskommune går også mot vern, mens Fylkesmannen i Nordland går inn for vern. Rødøy-Lurøy kraftverk og Saltens Kraftsamband ønsker ikke vern av sidevassdraget Tverråga. Salten Friluftsråd og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern, mens Reindriftsforvaltningen mener reindriftinteressene må vektlegges sterkt i vernevurderingen, men påpeker også at vern etter naturvernloven kan være et alternativ. Rana kommune går imot vern og viser til en mulig framtidig bygging av gassrørledning. NVE er av den oppfatning at vassdragsvern ikke nødvendigvis vil være til hinder for lokalisering av en eventuell gassrørledning i dette området.

Statkrafts konsesjon for Melfjordutbyggingen er ikke lenger aktuell for gjennomføring. NVE legger vekt på dette forholdet men anser ikke dette som et forhold som tilsier at vassdragene må tas med i verneplanen. Styringsgruppen har vurdert vassdragene individuelt på grunnlag av at vassdragene er ulike både når det gjelder verneverdier og størrelse, og NVE er enig i framgangsmåten. NVE legger avgjørende vekt på at vassdraget har vesentlige verneverdier og anbefaler vern av vassdraget.

Indre Stelåga / Ytre Stelåga / Nattmoråga Rødøy kommune har ikke merknader til at vassdragene ikke vernes. Nordland fylkeskommune går imot vern, mens Fylkesmannen i Nordland går inn for vern av vassdragene og viser bl.a. til at de utgjør del av et større sammenhengende naturområde som grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Rødøy-Lurøy kraftverk og Salten Kraftsamband peker på at Indre Stelåga kan utnyttes sammen med andre vassdrag og ønsker ikke vern. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker og Direktoratet for naturforvaltning går inn for vern av vassdragene. Reindriftsforvaltningen mener reindriftinteressene må vektlegges sterkt i vernevurderingen. Statkrafts konsesjon for Melfjordutbyggingen er ikke lenger aktuell for gjennomføring. NVE legger
vekt på dette forholdet men anser ikke dette som et forhold som tilsier at vassdragene må tas med i verneplanen. Styringsgruppen har vurdert vassdragene individuelt på grunnlag av at vassdragene er ulike både når det gjelder verneverdier og størrelse, og NVE er enig i framgangsmåten.


Styringsgruppen har ikke foreslått vern av vassdragene med begrunnelse at det er små vassdrag med begrenset verdi ut fra en helhetsvurdering. NVE er klar over at Nattmoråga utpeker seg landskapsmessig med et dramatisk fossefall ned mot fjorden, men slutter seg til styringsgruppens vurdering og anbefaler ikke vern av vassdragene.
Ved pas, kl 10:40

2003 01 24 Rødøy kommune møtte NVE

Nyheter 24/01 2003
Rødøy kommune møtte NVE

NVE logo (foto:)
Idag formiddag møtte ordfører og rådmann i Rødøy kommune representanter for Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) i Oslo. På møtet la kommunen fram sine synspunkter på forslaget til supplering av verneplanen for vassdrag.
NVE er nå inne i sluttfasen av sitt arbeid med å supplere planen og vil så sende den over til videre behandling i olje- og energidepartementet (OED) før den forelegges Stortinget til endelig godkjenning.
Rødøy kommune presenterte sitt syn på at Storelva i Melfjorden og Glomåga må tas ut av verneplanen. En av de viktigste begrunnelsene for dette er at verneplanen vil kunne hindre muligheten for gassrørledning fra Nordlandssokkelen og inn til land. Andre viktige momenter er at verneplanen vil hindre mulighetene for å utnytte området til nye, miljøvennlige vannkraftprosjekter og lokal næringsutvikling innen bergverk, mineralutvinning, reiseliv og turisme. NVE vil legge fram sin innstilling i neste uke.
Ved pas, kl 11:21

2003 01 10 En boligbrann i distriktet i jula

Et bolighus på Storselsøy brant ned til grunnen i julehelga. Ester Kristiansen (83) som bodde i huset klarte å berge seg ut men hun mistet alle sine eiendeler.

Det var ved middagstid lille julaften at ulykken skjedde. Boligeiendommen ligger på Brennmoa som er like sør for kommunegrensen mellom Lurøy og Rødøy. Ole Klausen, nestleder i det lokale brannkorpset, kom snart til stedet. Han forteller til Rana Blad at det var en veldig røykutvikling fra loftet. - Vi prøvde å ta oss inn med vatn og startet brannpumpa. Men huset ble raskt overtent, og vi måtte konsentrere oss om å berge uthusene i lesida, forteller Ole Klausen til Rana Blad.

Han sier at det heldigvis var litt snø på marka, slik at brannen ikke fikk spre seg i gresset. Bortsett fra at brannmannskapene fikk berget ut TV, noen bilder og medisiner, mistet 83-åringen alt i huset. Ole Klausen sier til Rana Blad at kvinnen nå bor hos noen naboer, og at hun trøster seg med at hele bygda kom til for å prøve å berge det som berges kunne fra brannen.
På nyttåret har hun fått leie en kommunal bolig av Rødøy kommune. Politiet kan ikke si noe om årsaken til brannen

2003 01 10 M/S Fjordlast får installert fryserom

Nyheter 10/01 2003
M/S Fjordlast får installert fryserom

Fjordlast (foto:pas)

I løpet av vinteren vil det bli installert fryserom på godsbåten ”M/S Fjordlast”. Det er klart etter at Nordland fylkeskommune har gitt støtte på kr 73.500,- til Finn Olsen Rederi AS til investeringen. Dette gjøres på grunn av det økende behovet for transport av fryselast, og for å tilfredstille reglene og kundens behov i forbindelse med slik transport. Fra før har M/S Fjordlast kjølerom. Finn Olsen Rederi AS har avtale med Nordland fylkeskommune om kystgodsruten Bodø - Helgeland fram til 30. juni 2005.

Fylkeskommunen har i tilsagnets forutsetninger blant annet stilt krav om at fryserommet skal være i drift innen 1. mars 2003.

Rødøy kommune, nettavisa Polarsirkelen, 10.1.2003.

2003 01 10 Mot lysere tider

Mot lysere tider
Det er vinter. Det er kaldt. Men det går mot lysere tider. På Rødøy kom det første solglimtet den 3. januar og ettpar dager seinere hadde heile solskiva klart å karre seg over åskammen. Men bare for noen få minutter.
Kilde: Rødøy kommune, nettavisa Polarsirkelen. 10.01.03.

2003 Helgeland Avfallsforedling omorganiseres

Helgeland Avfallsforedling omorganiseres
Helgeland Avfallsforedling (HAF) omorganiseres. Fra nyttår er det gjort endringer i selskapsstrukturen og nå heter det HAF (IKS) mot HAF (DA) tidligere. Grunnen til endringene er at lovene og reglene om interkommunalt samarbeid er forandret. Endringene vil ikke bety noe for kundene eller befolkningen.
Den nye selskapsstrukturen innebærer at hver av kommunene får en viss eienandel i selskapet. Tidligere var hver deltakerkommune solidarisk ansvarlig for selskapet. Rana kommune har 70 % av innbyggertallet i regionen, men skal ha 47,6 % av andelene. Begrunnelsen ligger i at dette er et interkommunalt organ og da er det ikke naturlig at en av kommunene skal ha over halvparten av eierandelene. Det ville isåfall betydd at en kommunene alene kunne bestemme alt i selskapet.

Deltakerkommunenes eier og ansvarsandeler blir slik:
Hemnes kommune 14,30 %
Lurøy kommune 9,52 %
Nesna kommune 9,52 %
Rana kommune 47,62 %
Rødøy kommune 9,52 %
Træna kommune 9,52 %
Ved pas, kl 11:10

2003 februar

2003 02 03 Topper venstre lista

Topper Venstre-lista
Rana Blad - Nettavisa
Av: Roger Marthinsen
NESNA: Nominasjonskomitéen har plassert Arne Langset på toppen av Venstres fylkestingstingsliste.

Det er en enstemmig nominasjonsnemd som har foreslått den 46 år gamle førstekonsulenten ved Høgskolen i Nesna, som førstekandidat.
Arne Langset er medlem av Fylkestinget også inneværende periode, hvor han sammen med Gunnhill Andreassen utgjør Venstres gruppe. Han innehar denne perioden også vervet som første vara til Landsdelsutvalget for Nord-Norge.
Langset har også bred erfaring fra kommunestyret i Nesna, hvor han har representert Venstre i flere perioder. Han har også jobbet i Norges Naturvernforbund samt vært assisterende generalsekretær i Nei til EU.
Som andrekandidat har nominasjonskomitéen foreslått Hamarøy-ordfører May Valle. Bak henne, på det som i Venstre lanseres som en kampplass i håpet om å øke fra to til tre plasser i Fylkestinget ved valget til høsten, er Asbjørn Ingebrigtsen fra Fauske satt opp.
Mary Ann Dahl fra Mo i Rana er satt opp på en 6. plass, Torstein Simonsen fra Rødøy på 17. plass, Lars Sivert Larsen fra Hemnes på 23. plass, Jens Olsen fra Lurøy på 28. plass, på 40. plass Kerstin Ander Trønsdal fra Rana, Arild Lorentsen fra Rødøy på 44. plass mens Dag Østerdal fra Rana er foreslått på den 55. og siste plassen på lista.

Publisert : 03.02.2003 - 21:31 Oppdatert: 03.02.2003 - 21:31

2003 02 20 Nordfjorden i Rødøy med i ny marin verneplan

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
20/02 2003
Nordfjorden i Rødøy med i ny marin verneplan


Nordfjorden (foto:pas)

I forslaget til marin verneplan er syv områder fra Nordland tatt med og blant disse er Nordfjorden i Rødøy. Det betyr at selve Melfjorden, som har vært med i vurderingen, er tatt ut i det endelige forslaget. Dette samsvarer med Rødøy kommunes standpunkt som ikke har ønsket at det store Melfjordsystemet skulle vernes.

De syv områdene i Nordland er Vistenfjorden i Vevelstad kommune, Nordfjorden i Rødøy kommune, Saltstraumen i Bodø kommune (og en liten flik av Skjerstad kommune), Karlsøyvær i Bodø kommune (og en liten flik av Steigen kommune), Kaldvågfjorden og Husøyområdet i Hamarøy kommune, Tysfjorden i Tysfjord kommune, Andfjorden i Andøy kommune og Røstrevet utenfor Røst kommune.

Det er det nasjonale rådgivende utvalget for marint vern som nå har prioritert områder som bør utredes videre for marint vern. Utvalget for marin vaerneplan ble nedsatt av Miljøverndepartementet 15. mai 2001 og har forskningssjef Hein Rune Skjoldal ved Havforskningsinstituttet i Bergen som leder. Både Norges Fiskarlag, Norske Fiskeoppdretteres Forening og Norges Naturvernforbund er representert i utvalget.
Utvalget skal foreslå hvilke områder som bør utredes videre, valg av verneform, bruk av lovverk og forslag til verneregler.

Marine verneområder er en helt ny vernekategori og både lokale myndigheter og brukergrupper har vært skeptiske til å verne større kystområder under havoverflaten.
I sitt forslag sier utvalget at naturvernloven er den best egnede når formålet er vern av rent marine naturverdier av regional, nasjonal eller internasjonal verdi.
Vernekategorien naturreservat kan egne seg i mange tilfeller. Vernekategoriene nasjonalpark og landskapsvernområde kan anvendes for noen av områdene, der de har tilknytning til verneområder på land med samme vernekategori.

Utvalget viser til at arbeidet med ny biomangfoldlov og ny havressurslov forventes å gi mer hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag fremover. I påvente av disse er det behov for midlertidige løsninger for å dekke behovene i marin verneplan, som utvalget vil arbeide videre med.

Generelt tilrådes strenge restriksjoner i forhold til inngrep i bunnen, for eksempel ved uttak av sand/grus og deponering av masser. Med hensyn på utnyttelse av levende ressurser og havbruksaktivitet tilrådes det liberale restriksjoner, men med nødvendig overvåking og kontroll for å sikre at verneverdiene ikke gradvis forringes.

I Nordland foregår det noe oppdrett, snurrevad- og trålfiskeri som kan påvirke naturverdiene innenfor foreslåtte områder. Utvalget tilrår at denne virksomheten i stor grad kan fortsette innenfor de foreslåtte områdene. Forutsetningen er at det ikke gir negativ påvirkning relatert til verneformålet, at det stilles strenge krav til overvåking av bunnsubstratet / bunndyrssamfunnene og at nærmere avgrensete områder avsettes som referanseområder uten slike aktiviteter.
Ved pas, kl 15:52

2003 02 20 Stygge befolkningstall på Helgeland

Nyheter
Rødøy kommune Nettavisa Polarsirkelen 20/02 2003
Stygge befolkningstall på Helgeland


Steinkjerring (foto:pas)

Folketallet på Helgeland raser nedover. Bare to kommuner hadde vekst i folketallet i 2002; Leirfjord (+14)og Alstahaug (+8). Resten av Helgeland opplevde sterk nedgang og til sammen sank folketallet i regionen med 413 personer. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som er offentliggjort i dag.

Størst var nedgangen i Rana (-52), Lurøy (-50) og Bindal (-47). Men også Herøy (-42) og Rødøy (-41) hadde en sterk nedgang.

Det er flyttebevegelsene som utgjør størstedelen av folkenedgangen. I fjor flyttet det 2819 personer inn til Helgeland mens 3217 flyttet ut. Det ga en nettoflytting på –398.
Fødselsoverskottet var også negativt med 815 fødte og 835 døde som ga en netto på –15.

I hele Nordland sank folketallet med 593 personer i løpet av 2002.
Ved pas, kl 12:15

2003 02 19 Rødøy distriktsfiskerlag protesterer mot torskefiskereguleringene

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 19/02 2003
Rødøy distriktsfiskerlag protesterer mot torskefiskereguleringene


Fiskemottak (foto:pas)

I en uttalelse ber distriktsfiskerlaget i Rødøy om at alle ordførerne på Ytre Helgeland engasjerer seg til kamp mot reguleringsregimet som er innført i torskefiskeriene. Uroen knytter seg særlig til vinterens torskefiske for fartøyer over 15 meter og periodiseringen for kystflåten.

Uttalelsen i sin helhet lyder slik:

Rødøy Distriktsfiskerlag ser med bekymring på utviklingen i vinterens torskefiske for fartøyene over 15 m. Med kappfiske og påfølgende leveringsproblemer, som resultat. Erfaringene fra de siste års fiske viser også at det både fra flåteleddet og fra industrien er tendenser til å sette kvaliteten til side. Dette er forhold som vi som fiskerinasjon ikke kan være bekjent av, det som kommer på markedene av dårlig kvalitet det ene året må fiskerne som kjent betale for det neste år.

Fiskerne og lagene har de siste år krevd stabile rammebetingelser, men opplever at myndighetenes reguleringer stadig har forverret fiskernes situasjon. Fra myndighetene har det i forhold til kritikken vært sagt at fiskerne har fått det slik som reguleringsrådet har foreslått.

Hvis fiskerlagets representanter er medskyldig i den situasjonen som er oppstått og som vi ser i ” Fiskeribladet ” at Norges Fiskarlag krever å få forandret, synes vi at en naturlig konsekvens blir at fiskerlaget tar initiativ til at reguleringsrådet møtes igjen og gir nytt råd til myndighetene.

Laget ser det som en omgåelse av stortingets intensjoner at hensynet til industriens råstoffbehov om høsten overføres fra trålerne / havfiskeflåten og til kystflåten, all den tid det er bestemt at trålerflåten skal være et supplement til kystflåten.
Laget vil samtidig minne om at fiskeriministeren ved sin tiltredelse forkynte at han skulle gjøre kystflåten lønnsom, samtidig som det skulle ryddes opp i diverse regelverk for utøvelsen av fisket, slik at fiskerne skulle få en lettere hverdag å forholde seg til. Etter lagets mening har det motsatte vist seg.
Ved pas, kl 14:35

2003 02 16 Elg i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 16/02 2003
Nytt rekordår for elgjakta i Rødøy

Elgkalv (foto:)

Ifjor ble det felt 30 elg i Rødøy og det er 2 færre enn i 2001. Det ble felt 58,8 prosent av kvota i 2002 og dette er en god del lavere enn 2001 da det ble tatt 74,4 prosent. Men 2002 er likevel et toppår og markerer at elgstammen i Rødøy er stor og stabil. De fire siste åra har jakta gitt et stadig større utbytte. I 1999 ble det felt 20 dyr, i 2000 ble det felt 27 dyr, i 2001 32 dyr og altså 30 i fjor. Til sammen-ligning lå avskytingen i perioden 1990-95 på omkring 10 dyr. Og med 30 felte dyr klatrer Rødøy nærmere de tradisjonelt sterke elgkommunene som for eksempel Hemnes som "bare" felte 35 dyr ifjor. Det er en tydelig utvikling at elgstammen vokser på hele Ytre Helgeland mens den stagnerer på innlandet. Av de 30 dyrene felt i Rødøy var 18 hunndyr og 12 hanndyr. Det var 12 kalver, 8 ungdyr og 10 eldre dyr.

I hele Nordland ble det i 2002 felt 2.271 elg og det utgjorde en felllingsprosent på 81,5. Det er Helgeland som dominerer og her felles 65 % av det totale antall dyr i fylket. Flest elg ble felt i Brønnøy med 255, etterfulgt av Bindal og Vefsn begge med 230.

Vega var eneste kommune som felte hele kvota som var på 21 dyr. Vevelstad og Rødøy hadde den laveste fellingsprosenten av Helgelandskommunene.
Ved pas, kl 21:04

2003 02 15 Træna og Rødøy får ungdomsmidler fra Staten

Nyheter 15/02 2003
Rødøy kommune – nettavisa ”Polarsirkelen”

Træna og Rødøy får ungdomsmidler fra Staten

Ungdomstiltak (foto:sol)

Til sammen 17 kommuner i Nordland er invitert av Barne- og familiedepartementet til å søke om tilskott til ungdomsprosjekter. Blant kommunene er Træna, Rødøy, Herøy, Dønna og Gildeskål. Departementet har satt av 2,6 millioner kroner på årets statsbudsjett til fordeling og 64 kommuner i landet er med dette. Hver av kommunene kan søke om prosjekter for inntil 100.000 kroner. Departementet kaller denne ordningen for en ungdomssatsing i distriktskommuner og også i fjor ble det gitt slike midler. Kommunene har frist til 1. mars med å søke om midler.

- Vi ønsker å stimulere til aktiv kommunal ungdomspolitikk, særlig i kommuner som opplever fraflytting og står i fare for å miste sine unge innbyggere. Ordningen skal også bidra til å styrke de unges muligheter til medvirkning i sin kommune. Dette er også aktiv distriktspolitikk, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

- Tilskuddene skal først og fremst brukes til å støtte opp om fritidsaktiviteter. Ønsket er at kommunene satser på lokale aktiviteter som styrker unges trivsel i hjemkommunen og tro på en fremtid der. Lokale myndigheter forutsettes å samarbeide aktivt med ungdom og la deres ønsker være grunnleggende i arbeidet. Ungdom skal trekkes inn i utforming av søknaden og i gjennomføring av arbeidet. I utformingen av tilbud skal det tas hensyn til både gutters og jenters interesser, forteller Dåvøy i en pressemelding.

Det er de 64 kommunene med størst nedgang i folketallet de senere år som er invitert til å søke om tilskudd. Invitasjon er sendt 39 kommuner i Nord-Norge og 12 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. I Sør-Norge gjelder tilskuddsordningen totalt 13 kommuner i Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Oppland og Hedmark.

Tilskuddsordningen for ungdomssatsing i distriktene ble etablert i 1999. Ved tildelingen i fjor ble søknader fra 39 kommuner imøtekommet med tilskudd på mellom 30 000 og 80 000 kroner hver.
Ved pas, kl 12:42

2003 02 06 Fylkestinget vil gi tilskott til venterom for

Nyheter
Nettavis Polarsirkenen 06/02 2003

Fylkestinget vil gi tilskott til venterom for hurtigbåtene


Kaiskur Nordnesøy (foto:pas)

På fylkestingets samling neste uke legges det fram en egen sak om å gi tilskott til bygging av venterom og leskur for hurtigbåtene. Det skjer ved at fylkesrådet foreslår at vedtektene for det gamle kaifondet utvides slik at kaieiere i framtida kan søke om støtte til oppføring av venteriom og leskur. Til nå har det fylkeskommunale kaifondet bare gitt tilskott til bygging og større reparasjoner av selve kaiene.

Der var Kystpartiet som på fylkestingets samling i februar ifjor tok opp spørsmålet om å kartlegge behovet for leskur for hurtigbåtene. Dengang svarte fylkesrådet at det ville be trafikkselskapene om en tilbakemelding over hvor det var etablert leskur og hvor selskapene mente det burde etableres leskur. Oversikten fra selskapene som nå foreligger, viser at det er behov for 44 nye leskur og 6 nye venterom på kaiene i hele Nordland fylke. Det er beregnet at en slik utbygging vil komme til å koste 2,5 millioner kroner.

I saken heter det at en ønsker å gi støtte både til leskur og venterom. Fylkeskommunen har definert leskur som "uoppvarmet skur, jamfør skur for busstopp", mens venterom defineres som "oppvarmet rom med toalett".
Ved pas, kl 19:15

2003 02 05 Rømt oppdrettslaks i Holandsfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
05/02 2003
Rømt oppdrettslaks i Holandsfjorden

Lakseoppdrett (foto:pas)

Flere titalls tusen laks med en snittsvekt på 1,1 kilo er rømt fra Torris Products anlegg i Skålsvika i Holandsfjorden. Dette skal ha skjedd i en gang i perioden 1-3 februar og årsaken skal være hull i not. Fylkesmannen i Nordland har idag gjort vedtak om tillatelse til oppfisking av den rømte oppdrettsfisken og tillatelsen gjelder for perioden 5. februar til 3. mars. Det kan brukes vanlig sportfiskeutstyr, settegarn, krokgarn, drivgarn, kastenot, dorg og oter. Tillatt fiskeområde er Holandsfjorden, Skarsfjorden og Bjærangsfjorden.
Ved pas, kl 21:33

2003 02 03 Ny NEX-hurtigbåt på prøvetur idag

Nyheter 03/02 2003
Ny NEX-hurtigbåt på prøvetur idag

M/S Børtind (foto:(ovds))
Arbeidet med de nye hurtigbåtene som skal settes inn i NEX-ruta går helt etter planen. I dag gjennomførte den ene av båtene, ”M/S Børtind”, sin første prøvetur etter at den ble sjøsatt 17. januar iår. Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS) opplyser at prøveturen var vellykket, men det gjenstår enda en del prøver og justeringer før de sendes fra Australia med båt i april måned.
OVDS mener at alt går etter planen og det betyr at båtene skal være klare til å bli innsatt i ruta i juni måned, etter at nødvendige tester er gjennomført.

Børtind er altså navnet på den ene båten, den andre har fått navnet Steigtind.
Hoveddata på båtene er:
Lengde: 41,3 m
Bredde: 12,0 m
Hastighet: 35 knop
Passasjer: 214
Last: 30 paller
Ved pas, kl 18:12

2003 mars

2003 03 31 Ytre Nord Helgeland er et miljørent område

Nyheter 31/03 2003
Ytre Nord Helgeland er et miljørent område

Lufta (foto:pas)
Mens utslippene av klimagasser har økt med 13 % i norske kommuner de siste ti år er det ingen økning å registrere i Lurøy, Træna eller Rødøy. I en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) framgår det utslippene av karbondioksid (CO2 ), metan (CH4 ) og lystgass (N2 O) er stabilt i disse tre kommunene.
For hele Norge økte utslippene fra 45223 i 1991 til 53852 tonn CO2-ekvivalenter i 2000. I de tre Helgelandskommunene økte utslippene fra 22 tonn til 23 tonn i denne perioden. Tallene er beregnet av SSB i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) og er for 2000 med oppdatering av tidligere publiserte kommunetall for 1991 og 1995.
Beregningene viser at det er industri, veitrafikk, jordbruk og avfallsdeponier som er de største kildene til klimagassutslipp i de fleste kommuner. Veksten skyldes for det meste økte utslipp fra industri og veitrafikk.
Ved pas, kl 19:35

2003 03 28 Vintercupen 2003

28.03.2003 kl. 09:20:57)
Vintercupen 2003MELØY: IL Halsakameratene gjennomførte en prikkfri fotballturnering, forrige helg. Atten lag fra Meløy, Gildeskål og Rødøy var påmeldt i to årsklasser, lillegutter og smågutter. Vinner av klassen smågutter ble Ørnes 1.

Tekst/Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

Stor oppslutning
Rundt 200 barn fordelt på 18 lag deltok i SpareBank1's vintercup 2003. Det var smågutter og lilleguttlagene som sist helg møttes til turnering i Glomfjordhallen. I år stilte for øvrig to rene jentelag. Oppslutningen rundt denne turneringen, som nå har vært arrangert i snart 15 år, er meget god. Det er IL Halsakameratene som har arbeidet med arrangementet, og sørget for gjennomføringen av hele 45 kamper. En jobb de kom meget godt i fra. Både lørdag og søndag bar preg av proff gjennomføring. Publikumsoppslutningen var også god, spesielt søndag var det til tider ganske fullt på tribunene.
Ørnes 1 vant klassen for smågutter
I klassen "lillegutter" ble det premiering til alle som deltok. For denne klassens del ble det ikke foretatt plasseringer. I klassen "smågutter" var det Ørnes 1 som til sist vant en spennende finale mot Halsa 1. Resultatet ble: 5 - 0 til Ørnes 1. Også bronsefinalen ble ett spennende oppgjør mellom Splint 2 og Glomgutten 1. Her var det Glomgutten 1 som gikk av med seieren, de vant 2-1 over Splint 2.
Brannalarm
På slutten av turneringen lørdag, ble brannalarmen i Glomfjordhallen løst ut. Til tross for mye folk i bygningen, gikk evakueringen på en rolig og disiplinert måte. I løpet av få minutter var alle ute og etter en rask sjekk viste det seg å være feilmelding. Arrangøren roser publikum og spillere for flott og korrekt oppførsel.
Ros til medlemmer, deltakere og sponsorer
Leder for turneringen Ken-Henry Solhaug sier til Meløyavisa at det er all grunn til å takke medlemmene i IL Halsakameratene for det flotte arbeidet de utfører i løpet av en slik turnering. Både under planleggingen og gjennomføringen. -Uten støtte fra sponsorer, og da spesielt SpareBank1 Nord-Norge, som har vært med helt fra da turneringen startet, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette, sier Ken-Henry Solhaug. Han synes også at både Splint og Tjongsfjord IL skal ha ros for måten de lar lagene delta på. -I stedet får å melde på ett lag med mange spillere, har de valgt å dele lagene i to for å gi ungene mer spilletid, dette synes vi er flott gjort av de to lagene, avslutter en meget godt fornøyd turneleder. Som takker alle som har deltatt for godt samarbeid.

2003 03 14 Rødøyprotest mot reisekutt for skoleelever

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 14/03 2003

Rødøyprotest mot reisekutt for skoleelever

Rødøy formannskap protesterer i et vedtak mot de foreslåtte endringer av reisemoderasjon for elever i den videregående skole. I formannskapets vedtak heter det Nordland fylke har plikt til å opprette og drive tjenelige videregående skoler for elever også fra Rødøy kommune.
- Denne plikt har fylket valgt å oppfylle slik at elever fra Rødøy må flytte på hybel. En reisemoderasjonsordning må også gjøre det økonomisk mulig for elevene å reise heim hver helg om de ønsker det. Rødøy formannskap finner det helt urimelig og på grensen til det uansvarlige at ordninga foreslås endret slik at mange ikke vil ha råd til det. Det er ikke ønskelig at det utvikles egne hybelmiljøer for 15 - 16 åringer i helgene uten foreldre eller andre voksnes tilsyn. Her er det helt nødvendig at fylkets politikere ser sitt ansvar for alle fylkets innbyggere og beholder de helt nødvendige tjenestetilbud, heter det i uttalelsen.
Ved pas, kl 20:04

2003 03 14 9,6 millioner til skoleutbygging i Rødøy

Nyheter 14/03 2003
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

9,6 millioner til skoleutbygging i Rødøy
Rødøy kommune har nå utarbeidet sin plan for rehabilitering av skolebygg og den skal ferdigbehandles av kommunestyret i neste uke. Utgangspunktet for planen er den statlige skolepakken som Stortinget har bevilget for å sette skolebyggene bedre i stand. Rødøy kommune er tildelt en økonomisk ramme på 9,6 millioner kroner i statsmidler. Disse pengene må kommunen selv ta opp i lån men så vil Staten gi tilskott til å dekke rentene de neste 20 år.
I planen har en gjennomgått alle skolene og det er satt opp en prioriteringsrekkefølge for hva som skal skje de nærmeste åra. I planen er det blant annet vurdert opprusting av svømmebassengene, ventilasjonsanlegg og ombygginger for å redusere energikostnadene.
Ved pas, kl 20:07

2003 03 14 NEX innstilt tre dager siste uke

Nyheter 14/03 2003
NEX innstilt tre dager siste uke
Nordlandsekspressens Helgelandsrute fra Bodø fredag ettermiddag ble innstilt. Det samme skjedde igår og mandag denne uka. Det er ikke dårlig vær på Helgeland som er årsaken men vanskeligheter for reservebåten "Nordfolda" å gå over Saltenfjorden og å gå forbi Rota i Meløy.
I Rødøybassenget er det "Øykongen" som går i den lokale hurtigbåtruta som erstatningsbåt mens "Rødøyløven" er på det årlige verkstedsoppholdet.
"Øykongen" har ikke hatt nevneverdige problemer bortsett fra den er noe sein i ruta.
Heller ikke "Lødingen" som går som vikarferje i ruta mellom Kilboghamn og Jektvik mens "Rødøy" er på et langvarig verkstedsopphold eller "Fykan" i Rødøybassenget har hatt nevneverdige problemer med å holde ruta den siste uka.
Ved pas, kl 20:08

2003 03 12 Nye telefonnummer i Rødøy kommune

12/03 2003
Nye telefonnummer i Rødøy kommune
Etter en periode med vanskelige telefonforhold i Rødøy kommune er det nå installert nytt telefonanlegg på Kontorbygget på Vågaholmen som vil loette situasjonen betraktelig. Fra imorgen vil kontorene der være koblet opp og i løpet av kort tid vil dette anlegget bli satt inn i et lokalt nett med øvrige kommunale funksjoner.
Det nye telefonsystemet vil innebære direkte innvalg og dermed gjøre det enklere for publikum å kommunisere.
Noen av de viktigste nye numrene er:

Direkte til ordfører: 750 98002
Direkte til rådmannen: 750 98004
Direkte til jordbrukssjef: 750 98007
Direkte til kultursekretær: 750 98008
Direkte til kommunekasserer: 750 98012
Direkte til skolesjef: 750 98022
Direkte til kommuneingeniør: 750 98032

Telefax til ordfører og rådmann: 750 98001
Telefax til skolesjefen: 750 98021
Telefax til teknisk etat: 750 98031
Ved pas, kl 17:59

2003 03 05 Lindasaken

Nyheter 05/03 2003
Lindasaken: Samboeren frifunnet, men må betale erstatning

Salten tingrett (foto:pas)
Klokka 13 i dag startet sorenskriver Gunnar Lind å lese opp dommen i Salten Tingrett i Bodø. Tingretten kom ikke til enighet i skyldspørsmålet, men var enige om at samboeren skulle betale erstatning til Lindas foreldre.
Den 21 år gamle mannen fra Inndyr i Gildeskål kommune var tiltalt for drapet på sin gravide samboer Linda Didriksen fra Rødøy. Aktoratet la ned påstand om 12 års fengsel, men i dag ble 21-åringen frifunnet i Salten tingrett. Dette skriver Aftenposten i dag.
21-åringen er likevel dømt til å betale oppreisning på tilsammen 250.000 kroner til Lindas foreldre. Det betyr at retten mener det er sannsynlig at samboeren drepte Linda, men at det er såpass mye tvil om dette at han ikke kan dømmes og fengsles for drapet.
I dommen heter det at retten ikke har funnet enkeltstående bevis som er avgjørende verken for samboerens skyld eller uskyld. Det er en samlet vurdering av sakens fakta og vitneforklaringer som har ført til frifinnelsen.
Retten mener likevel at funnet av klær i Skaugvollelva peker mot tiltalte som drapsmann, og at urinen i madrassen tyder på at Linda ble kvalt og drept der av samboeren. Retten mener også det er mulig at samboeren brukte den store bagen sin til å frakte liket til Storvikskaret.
Retten mener det er uforståelig at samboeren ikke deltok mer aktivt i letingen etter Linda dersom han ikke drepte henne. Dersom han tok livet av Linda, mener retten at dette må ha skjedd som en impulshandling. Retten kan vanskelig se noe motiv for at samboeren skal ha drept Linda.
Retten mener også det er lite sannsynlig at Linda noen gang forlot leiligheten i live, men at dette likevel ikke kan utelukkes. Retten mener også at samboeren ikke har gitt en troverdig forklaring.
Ved pas, kl 13:42

2003 03 04 Engabreen

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 04/03 2003
Engenbreen smeltet mye sommeren 2002

Svartisen (foto:pas)

Den varme sommeren ifjor gjorde et kraftig innhogg på Svartisen. Smeltingen på Engenbreen var ca 165 % av et normalår og bare i 1988 har avsmeltingen vært større siden målingene begynte i 1970. Det ble dermed et betydelig netto massetap på Engenbreen. Dette opplyser hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE måler massebalanse på breene, dvs hvor mye snø kommer om vinteren, hvor mye snø og is smelter vekk om sommeren, og hvor stort blir netto tap eller pålagring.

Også på Storglombreen ble det i 2002 et betydelig netto massetap på Storglombreen, men her har målingene pågått i en mye kortere periode (7 år så langt), så det er mer usikkert hva som er normalt. NVE opplyser at snømengden var omtrent som normalt, mens sommersmeltingen var svært stor. Det aller meste av vintersnøen smeltet vekk på Storglombreen. NVE gjør ikke slike målinger på Østisen/Austerdalsbreen. NVE opplyser likevel at inntrykket er at det aller meste av vintersnøen hadde smeltet vekk i løpet av sommeren, slik at Austerdalsbreen også har hatt et netto massetap i 2002.
Ved pas, kl 18:33

2003 03 04 Biskopbesøk til Rødøy i mai

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 04/03 2003
Biskopbesøk til Rødøy i mai

Rødøy hovedkirke (foto:pas)
Kirkelig fellesråd i Rødøy har søkt Rødøy kommune om ekstra støtte i samband med at det planlegges besøk av biskopen i Sør Hålogaland i begynnelsen mai måned. Biskopbesøket i Rødøy skal vare nesten en hel uke og det er planlagt flere ulike arrangement.
Det kirkelige fellesrådet søker kommunen om tilskott på 18.000 kroner til å dekke utgifter til bespisning, kost og losji. I tillegg ber Fellesrådet om at kommunen spanderer måltider i forbindelse med at biskopen skal ha møter med lærerne i grunnskolen.
Ved pas, kl 18:30

2003 03 01 Kommunestyremøte i Rødøy 12. mars

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 01/03 2003

Kommunestyremøte i Rødøy 12. mars

Ordføreren i Rødøy har sendt ut innkalling til ordinært møte i kommunestyret onsdag 12. mars.
Møtet er berammet til Jektvik grendehus og sakslista ser slik ut:
sak 01/2003 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 68/2002 Vedr delegasjonsreglement for formannskapet og organisasjonsplan m.v. - utsatt sak
sak 73/2002 Vedr. kommunalt næringsengasjement m.v. - utsatt sak
sak 76/2002 Rødøy kommunes budsjett 2003 - ny behandling
sak 78/2002 Status for de store kraftsakene - orientering - utsatt sak
sak 02/2003 Sammenslåing av diverse lån i Husbanken
sak 03/2003 Forespørsel om fornyet behandling av omsøkt tomt på gnr 65
sak 04/2003 Endring av kommunal norm for økonomisk sosialhjelp, stønad til livsopphold
sak 05/2003 Søknad om serveringsbevilling - Jektvik kafe
sak 06/2003 Valg av leder og nestleder i valgstyret
sak 07/2003 Helgeland Avfallsforedling - endringer i selskapsform og valg
sak 08/2003 Plan for skolebygg - rehabiliterings- og bruksplan 2003-2009
sak 09/2003 Utredning om finansiering av ressurskrevende brukere - høringsutkast

Samtidig har ordføreren innkalt kommunestyret til møte onsdag 19. mars og dette vil være et temamøte som skal gjennomgå større, viktige saker i Rødøy samt opopstart av Økonomiplan 2004-2007.
Ved pas, kl 11:06

2003 april

2003 04 31 Møte med olje- og energiminister Steensnæs

Nyheter 31/03 2003
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Møte med olje- og energiminister Steensnæs

Leiråga (foto:pas)
Denne uka reiser en delegasjon med representanter fra Rana kommune, Rødøy kommune og Nordland fylkeskommune til Oslo for å møte olje- og energiminister Einar Steensnæs. Delegasjonen skal legge fram sitt syn på forslaget til supplering av verneplan for vassdrag som nå er til behandling i departementet. Hovedsaken for delegasjonen er å påpeke at Glomåga med side elva Tverråga må tas ut av verneplanen. Det er ordførerne i Rana og Rødøy som i et felles brev har bedt om dette møtet.
Da det første utkastet til supplering av verneplan for vassdrag var ute på høring ifjor høst ble det fattet vedtak både i Rana kommune og Rødøy kommune om at Glomåga med Tverråga må ut av verneplanen og det samme har Nordland fylkesting vedtatt.
Ved pas, kl 19:37

2003 04 26 Møte i Rødøy kommunestyre 6. mai

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen. 26/04 2003

Møte i Rødøy kommunestyre 6. mai
Ordføreren i Rødøy har innkalt kommunestyret til møte tirsdag 6. mai klokka 12 på Selsøyvik skole.
Sakslista ser slik ut:
sak 012/2003 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 013/2003 Prosjekt småsamfunn - forslag til tiltaksplan
sak 014/2003 Reglement for innsynsrett til folkevalgte - utkast
sak 015/2003 Scenarier for landbruket i Nordland - høringsuttalelse
sak 016/2003 Budsjettrapport 1. kvartal 2003
sak 017/2003 Evaluering av redusert ungdomstrinn ved Nygård skole
sak 018/2003 Prosjekt enerom Sykehjemmet
sak 019/2003 Handlingsplan psykiatri - oppdatering
sak 020/2003 Vedr midtskyss i grunnskolen
sak 021/2003 Verneplan for vassdrag - uttalelse
Ved pas, kl 14:42

2003 04 23 Kulturmidler 2003

Nyheter 25/04 2003
Kulturmidler 2003

(foto:sol)

Rødøy kommune utlyser i disse dager årets kulturmidler. Søknaden må fremmes på eget skjema. Søknaden må være utfylt etter skjemaets oppsett med redegjørelse for:
1. Hva midlene skal brukes til.
2. Revidert regnskap fra siste års drift.
3. Årsmelding for siste år, med oversikt over aktiviteter
4. Oversikt over hva forrige års kulturmidler ble brukt til

Kulturmidlene er en av flere støtteordninger som Rødøy kommune yter til aktivitetsfremmende tiltak.

Kulturmidlene fordeles en gang i året og er særlig rettet mot det arbeidet lag og foreninger driver. Midlene skal brukes til aktivitet, ikke til å "sette på bok" eller kjøp av utstyr uten å drive aktivitet. I og med at midlene er knappe blir barn og unge prioritert.

Mange trofaste ildsjeler gjør en stor innsats for sitt lokalmiljø gjennom det arbeidet de legger ned i lokale lag og foreninger - kulturmidlene blir i mange henseende bare et lite klapp på skulderen for det arbeidet som drives.

Søknadsfrist: 10. mai

Søknadsskjema og retningslinjer for søknaden fås ved henvendelse til:
Rødøy kommune, kulturkontoret, 8185 Vågaholmen
Tlf. 75 09 8008
Ved sol, kl 10:29

2003 04 14 Næringsfond til kommunene

Nyheter 14/04 2003
Næringsfond til kommunene
Fylkesrådet i Nordland har kommet med sitt forslag til fordeling av kommunale næringsfond. I forslaget som skal ferdigbehandles 28. april, gis det tilskott til 21 av fylkets 45 kommuner. På ytre Nord-Helgeland får Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy slike næringsfond i år.
Årets bevilgning inneholder likevel mindre beløp enn tidligere. Herøy, Dønna, Lurøy og Træna får 369.000 kroner hver. Nesna og Leirfjord får 330.000 kroner mens Rødøy får 286.000 kroner. Rødøy får trekk på grunn av at kommunen har en del kraft-konsesjonsinntekter.

Fylkeskommunens grunnlag for tildeling av kommunale næringsfond er folketall og kraft-konsesjonsinntekter. Fylkestinget gjorde i 1999 vedtak om hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av kommunale næringsfond og fylkesrådet har presisert dette for inneværende år:
1. Tilskudd gis til kommuner med inntil 5000 innbyggere.
2. Satsing på kvinner og ungdom skal prioriteres
3. Kommuner med kraftfond eller konsesjonskraftinntekter over kr. 250.000,- utelates. De som har inntekter under samme beløp blir tilsvarende redusert.
4. Nedgang i folketallet
5. Tilskudd kan kun gis til prosjekter med kapitalbehov under kr. 300.000,-. Det kan ikke gis støtte til aksjetegning.
Ved pas, kl 11:42

2003 04 12 TV-serie til Helgelandskysten ?

Nyheter 12/04 2003
TV-serie til Helgelandskysten ?

Tv2-logo (foto:)
Tv2 vurderer nå om reality-serien ”Farmen” som gikk skjermene i fjor skal få en oppfølger. Ifjor var det en nedlagt fjellgård i Hallingdal som var lokasjon for innspillingen. Nå letes det etter nye steder i Nord-Norge.
Det er produksjonsselskapet Stix som lager serien og de har nå rettet blikket nordover på leting etter et fraflyttet gårdsbruk som må ligge avskjermet, utenfor allfarveg og uten fast bosetting i nærheten.
I år ønsker de å satse på en gammel gård ved sjøen og helst i Nord-Norge. Det vurderes også om en kan bruke et nedlagt fiskevær til lokasjon. Rødøy kommune har flere aktuelle fraflyttede steder som kan være god lokasjon for en tv-serie og kommunen har derfor svart positivt på henvendelsen.
I Tv-serien "Farmen" fikk publikum møte en gjeng som skulle leve sammmen på en fjellgård i flere måneder. Arbeidet på gården måtte deles på alle deltakerne og ansvar for driften gikk på omgang.
For hver uke ble måtte en deltaker forlate gården etter konkurranse eller utstemming, inntil det bare var en vinner tilbake.
Ved pas, kl 14:53

2003 04 09 Kai Nordvernes

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Tilskott til d/s-kaia på Nordværnes

Nye Nordværnes ds-kai (foto:pas)

Fylkesråden for næringsvirksomhet og samferdsel i Nordland fylkeskommune har bevilget et tilskott på 150.000 kroner til Reidar Jensen på Nordværnes. Tilskottet er bevilget av fylkeskommunens kaifond og skal gå til å dekke deler kostnadene til den hovedreparasjon og utbygging av ekspedisjonskaia som Reidar Jensen har gjort i vinter. Hele utbyggingen er kostndsberegnet til 744.000 kroner og Jensen søkte opprinnelig kaifondet om dekning av 50 % av kostnadene.

Det er firmaet Brønnøypæl AS som har hatt entreprisen på utbygging av ekspedisjonskaia på Nordværnes. En viktig del av utbyggingen har vært forlengelsen av kaifronten og dette betyr blant annet at Fjordlast nå kan anløpe Nordværnes på fast basis og det vil lette situasjonen for det lokale næringslivet. Det er beregnet at det er ca 2.700 personer som reiser over Nordværnes kai per år.
Ved pas, kl 16:30

2003 04 03 "Rødøy" endelig tilbake i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 03/04 2003
"Rødøy" endelig tilbake i Rødøy

Jektvik ferjekai (foto:pas)
I kveld kom riksvegferja "Rødøy" tilbake til Rødøy etter et fravær på over et halvt år. Rødøy-ferja har vært på et omfattende verkstedsopphold og de siste ukene trafikkert i samband lenger nord i fylket. Den går nå inn i sitt faste rutesamband mellom Kilboghamn og Jektvik på riksveg 17.

2003 04 01 Seks lister til kommunevalget i Rødøy

Seks lister til kommunevalget i Rødøy
Nyheter 01/04 2003
Seks lister til kommunevalget i Rødøy

Valglogo (foto:)
Fristen for å levere lister til lokalvalget i høst gikk ut igår. I Rødøy er det innkommet ialt seks lister og det er en liste mer enn for fire år siden.
Listene er :
Rødøy Arbeiderpartis liste
Høyres liste
Rødøy Kristelig Folkepartis liste
Rødøy Senterpartis liste
Rødøy Kystparti
Rødøy Fellesliste
Ved pas, kl 19:37

05 mai

2003 05 29 Nøkkeltall

Nøkkeltall om Rødøy


Kommunale nøkkeltall
År Rødøy Nordland Hele landet
Areal km2 2000 705,7 38.462,8 323.757,7
Jordbruksareal i drift, km2 1999 8 580 10.382

Befolkning
Folketall pr. 1.1. 2002 1.509 237.503 4.524.066
Endring siste 10 år 2001 -195 -1.108 +253.606
Befolkning pr. km2 2002 2,1 6,2 14,0
Andel bosatt i tettbygde strøk. Pst. 2000 0 65 76
Andel kvinner pr. 100 menn 20-39 år. Pst. 2002 104 95 97
Andel barn og unge 0-17 år. Pst. 2002 27,7 24,0 23,6
Andel eldre 67 år og over. Pst. 2002 16,6 14,5 13,5
Andel barn/unge og eldre pr. 100 i yrkesaktiv alder 2002 79 63 59
Fødselsoverskudd/-underskudd 2000 +3 +329 +15 232
Netto inn-/utflytting 2000 -43 -1 154 +9 688
Andel personer med innvandrerbakgrunn: Ikke-vestlig. Pst. 2000 0,3 1,5 4,2

Barnehager
Barnehagedekning 1-5 år. Pst. 2000 54,2 63,8 61,8
Herav andel m/heldagsplass. Pst. 2000 27,1 66,1 63,4
Barnehagedekning 1-2 år. Pst. 2000 34,6 40,7 36,9
Barnehagedekning 3-5 år. Pst. 2000 72,7 78,4 78,0
Andel barn med kommunal barnehageplass. Pst. 2000 100,0 60,1 57,1
Driftsutgifter barnehager pr. innbygger 2000 2.904 1.932 1.792

Utdanning
Antall elever pr. skole i grunnskolen 2000 24 120 181
Antall elever pr. klasse i grunnskolen 2000 8,1 17,7 20,1
Andel i grunnskole med språklig minoritetsbakgrunn. Pst. 1999 0,0 2,2 6,9
Driftsutgifter til grunnskolen pr. elev 2000 101.209 51.832 49.374
Driftsutgifter til grunnskolen pr. innbygger 2000 15.270 7.040 6.409
Andel 16-18 år i videregående opplæring pr. 1.10.. Pst. 2000 89,9 88,3 89,3
Menn 2000 91,9 87,4 88,6
Kvinner 2000 87,5 89,1 90,2
Andel av befolkningen over 16 år med høyere utdanning. %. 2000 9,8 16,0 21,3
Menn 2000 8,3 15,3 21,3
Kvinner 2000 11,3 16,6 21,3

Kommunestyrevalget 1999
Valgdeltagelse 1999 67,7 56,4 60,4
Andel kvinnelige representanter i kommunestyret. Pst. 1999 47 33 34

Arbeid/inntekt og Helse, sosial og omsorg
Reg. arb. ledige 16-24 år som andel av arbeidsstyrken. Pst. des 2001 5,2 5,8 3,8
Reg. arb. ledige 25-66 år som andel av arbeidsstyrken. Pst. des 2001 3,3 3,1 2,6
Uførepensjonister 16-66 år pr. 1 000 innbyggere 2000 100 117 96
Bruttoinntekt pr. innbygger 17 år + 2000 169.174 205.204 237.284
Menn 2000 207.106 247.912 300.662
Kvinner 2000 131.500 163.096 176.310
Dødelighet pr. 1 000 innbyggere 60-74 år 1998-2000 22 19 18
Barn i barnevernstiltak pr. 31.12. pr. 1 000 barn 0-19 år 2000 23 25 21
Sosialhjelpstilfelle pr. 100 innbyggere 16 år + 1997 3 5 5
Andel enslige forsørgere i % av alle barnetrygdmottakere 1997 15 20 18

Kommuneøkonomi
Driftsutgifter pr. innbygger 2000 47.397 33.175 32.696
Skatt på inntekt og formue pr. innbygger 2000 8.261 10.792 14.337
Rammetilskudd pr. innbygger 2000 29.499 12.512 8.161
Investeringer pr. innbygger 2000 8.534 4.794 4.713
2002 © Statistisk sentralbyrå


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 29.05.2003

2003 05 28 Kjempeoverskott for Rødøy-Lurøy kraftverk

Nyheter 28/05 2003
Kjempeoverskott for Rødøy-Lurøy kraftverk

Rødøy Lurøy kraftverk (foto:)
AS Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) legger fram årsregnskap for 2002 med et overskott før skatt på 14,2 millioner kroner. Det er 1 million kroner bedre enn 2001. Årsoverskottet etter skatt ble i 2002 på 10,4 millioner kroner mot 8,7 millioner kroner i 2001. Styret foreslår at 6,0 mill.kr av dette avsettes til utbytte noe som tilsvarer 500 kroner per aksje (mot 400 kroner i fjor).
Når overskottet blir 10,3 millioner kroner av en omsetning på 39,1 millioner kroner, så betyr det at selskapet har en ren fortjeneste på over 25 øre for hver omsatt krone – og det er meget bra. Etter flere år med gode resultater står selskapet seg godt med en egenkapital på 124 millioner kroner og ingen langsiktige låneforpliktelser.
Selskapet har 45 millioner kroner liggende i rene kontanter og i tillegg omlag 30 millioner kroner i reelle verdier av SKS-aksjer som ikke kommer fram i regnskapet.
Produksjonen på Reppa kraftverk gikk i 2002 opp til 78,1 GWh noe som er hele 18,7 % over gjennomsnittlig produksjon i siste 15-årsperiode. Av årsrapporten framgår at det i 2002 ble registrert 68 feil eller avbrudd i linjenettet, av disse var 38 planlagte utkoblinger og 30 driftsforstyrrelser. Dette er omtrent samme situasjon som i 2001.
Ved utgangen av 2002 eier Salten Kraftsamband (SKS) 57,6 `% av aksjene i selskapet. Nerst største aksjonær er Rødøy kommune med 13,2 %. Lurøy kommune har 12,0 % og Træna kommune 4,2 %.
Private småaksjonærer har tilsammen 13,0 % av aksjene i selskapet. Etter at SKS kjøpte seg inn med majoritet i selskapet i 2001 er RLK blitt en ren datterbedrift i SKS-konsernet og antallet småaksjonærer er redusert fra 1.150 til 500. Ved utgangen av 2002 hadde RLK omlag 24 ansatte. Årets generalforsamling skal være fredag 13. juni.
Ved pas, kl 15:48

2003 05 27 Rødøy helselag

Hjemler:
27.05.2003: Gnr 74 bnr 70 er overdratt fra Rødøy helselag til Rødøy kommune.

2003 05 25 Telefonliste

Telefonliste Rødøy kommune
Ajour 25. mai 2003

Direkte telefonnummer Navn Mobilnummer

Ordfører og Rådmann

750 98001 Telefax til fskapskontor / rådmann
750 98002 Ordfører Johan Svartis 416 23880
750 98003 Formannskapskontoret Else Uran
750 98004 Rådmann Per A. Sperstad 971 53519
750 98005 Konsulent Siri E. Rasch

Kommunekassen

750 98012 Kommunekasserer Lise Rådal
750 96760 Sekretær Ingvild Karlsen
750 98014 Sekretær Ragnhild S. Mathisen
750 98015 Sekretær Nina Våtvik
750 98016 Revisor

Skolekontoret

750 98021 Telefax skolekontoret
750 98022 Skolesjef Kolbjørn Lorentzen 948 54818
750 98023 Pedagogisk konsulent
750 98024 Sekretær Bjørn Thyrhaug
750 98025 Barnehagekonsulent Randi Storvik Telnes

Helseetaten


750 98850 Helsesjefen (10-12) Ann-May Olaisen
750 98853 Helsesøster Asbjørg Lorås
Legesekretær Ragnhild Arntsen
750 98859 Prosj. leder psykiatri (psyk sykepl) Sverre Sittlinger
750 98860 Telefax til Smiholmen

Omsorgsetaten


750 98851 Omsorgsetaten Gerd Gundersen
750 98852 Omsorgssjefen
750 98854 Omsorgssjef Bjørg A Andreassen
750 98860 Telefax til Smiholmen

Sosialetaten


750 96400 Sekretær Anny Lauritzen
750 96448 Telefax til kontoret
750 96405 Sosialsjef Siri Midttun
750 96415 Sosialkonsulent Dag Olsen

Landbrukskontoret


750 98007 Jordbrukssjef Håvard Holeplass 975 18712

Kulturkontoret


750 98008 Kultursekretær Solfrid Lorentzen

Teknisk etat


750 98030 Teknisk etat (kontor) Elsa Breivik
750 98031 Telefax teknisk etat
750 98032 Kommuneingeniør Kjetil Hansen 905 60527
750 98033 Avd ing Robert Storheil
750 98034 Avd ing Rolf J. Jørgensen
750 98035 Oppmålings ing Oddmund Mathisen


Andre telefonnumre


Skolene

750 96430 Gjerøy skole Fax: 750 96128
750 96920 Hestmannøy skole Fax: 750 96920
750 97625 Jektvik skole Fax: 750 97731
750 96020 Myken skole Fax: 750 96020
750 96720 Nesøy skole Fax: 750 96188
750 97320 Nygård skole Fax: 750 97838
750 96166 Rødøy skole Fax: 750 96166
750 96420 Selsøyvik skole Fax: 750 96420
750 98345 Tjongsfjord skole Fax: 750 98183
750 97128 Øresvik skole Fax: 750 97187

Barnehagene

750 96413 Gjerøy Fax: 750 96448
750 97697 Jektvik Fax: 750 97697
750 96716 Nordnesøy Fax: 750 96188
750 96102 Rødøy Fax: 750 96102
750 96495 Selsøyvik Fax: 750 96495
750 98437 Tjongfjord Fax: 750 98437

Annet


948 11150 M/S Rødøyfjord
750 98970 Telefon til Sykehjemmet
750 98971 Telefax til sykehjemmet
750 98387 Alderstunet, Kila

750 91080 YH Kommunerevisjon, avd Lurøy
750 98890 Rødøy trygdekontor
750 63650 Rødøy ligningskontor
750 98340 Tannhelsetjenesten i Rødøy
750 98920 Rødøy lensmannskontor

2003 05 25 Nye nettside

Rødøy kommune ønsker deg velkommen til nye internettsider.
På disse sidene vil du finne informasjon fra Rødøy kommune.
Trenger du mer informasjon eller hjelp, kan du kontakte oss
på telefon 750-98000 eller 750-96400 mellom 08.30 og 15.00 på hverdager eller på mail radmannen@rodoy.kommune.no.
Dette nettstedet eies og drives av Rødøy kommune, organisasjonsnummer 945.717.173.
Ansvarlig web-redaktør: rådmann Per A. Sperstad.
Telefon 750-98004. Telefax 750-98001.
E-post: radmannen@rodoy.kommune.no.
Kommentarer og feilmelding sendes til redaktøren.

Direkte navn, adresse og telefon finnes på hver enkelt etatsside.

2003 05 16 kr 150.000 til Selsøyvik handelssted

Nyheter 16/05 2003
kr 150.000 til Selsøyvik handelssted
Selsøyvik handelssted er av Nordland fylkeskommune innvilget kr 150.000 til restaureringsarbeidet som pågår.

Fylkeskommunen har behandlet i alt 46 søknader om støtte til istandsetting av kulturminner av disse er 18 innvilget (15 med støtte fra riksantikvaren etter tilråding fra fylkeskommunen og tre med direkte støtte fra fylkeskommunen). Søknadene har omfattet fredede anlegg, verneverdige bygninger og anlegg, et større parkanlegg, brannsikring av kirkebygg og søknader som handler om immaterielt kulturminnevern. Søknadsbeløpet har vært på 13,1 mill. kr.

Nordlands fylkeskommunes budsjettpost til bygningsvern for 2003 er på kr 103.800 mens det fra Riksantikvaren er gitt et rammetilskudd for samme formål på kr 2.414.900. Samlet beløp til disposisjon er kr 2.518.700. Restbeløpet på kr 404.900 skal settes av til sikringstiltak og ekstraordinære tiltak. Dette i følge pressemelding fra Nordland fylkeskommune.
Ved sol, kl 13:18

2003 05 13 Kurs i datakortet

Kurs i Datakortet
Kurs i Datakortets 7 moduler.
Folkeuniversitetet Nord-Helgeland har arrangert kurs i Datakortet på ettervinteren.
Kurset har vært gjennomført med en gruppe i Tjongsfjord og en gruppe i Jektvik, begge har hatt fult deltakerantall – 5 på hvert sted.
Kurset er delt i to deler, 2 moduler er gjennomført og resten går videre til høsten.

Datakortet er en felles europeisk standard på dokumentasjon som viser at innehaveren har bestått sju tester. Den første testen kontrollerer kandidatens kunnskaper om de grunnleggende begrepene innen IT, mens de øvrige seks er praktiske tester som kontrollerer kandidatens kompetanse på bruk av datamaskinen.

Vinterens kurs er nå gjennomført og testene gjenstår. Lærere på kursene er Kjell B. Hammer og Arne Tore Bang. Ved sol, kl 00:23

2003 05 07 Rødøy Kammerkor - Vårkonsert

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 07/05 2003
Rødøy Kammerkor - Vårkonsert

(foto:)
Rødøy Kammerkor arrangert vårkonsert i Tjongsfjord kirke søndag 4. mai.

Det var en frisk og humørfylt konsert de ca 30 personene fikk som i fint vårvær hadde funnet veien til Tjongsfjord kirke.

Konsertprogrammet hadde en spennvidde fra Petter Dass til Halvdan Sivertsen og de 19 sangene konserten bestod av var satt sammen i en lett og humørfylt ramme. Dirigent Lyder Storhaug og medlemmene i Rødøy kammerkor kan være fornøyd med sin vårkonsert.
Ved sol, kl 00:41

2003 05 13 Datakortet

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 13/05 2003
Kurs i Datakortet

(foto:)

Kurs i Datakortets 7 moduler.
Folkeuniversitetet Nord-Helgeland har arrangert kurs i Datakortet på ettervinteren.
Kurset har vært gjennomført med en gruppe i Tjongsfjord og en gruppe i Jektvik, begge har hatt fult deltakerantall – 5 på hvert sted.
Kurset er delt i to deler, 2 moduler er gjennomført og resten går videre til høsten.

Datakortet er en felles europeisk standard på dokumentasjon som viser at innehaveren har bestått sju tester. Den første testen kontrollerer kandidatens kunnskaper om de grunnleggende begrepene innen IT, mens de øvrige seks er praktiske tester som kontrollerer kandidatens kompetanse på bruk av datamaskinen.

Vinterens kurs er nå gjennomført og testene gjenstår. Lærere på kursene er Kjell B. Hammer og Arne Tore Bang
Ved sol, kl 00:23

06 juni

2003 06 04 Stemmestyrene ved valget

Stemmestyrene ved valget
Valgstyret har nå foretatt oppnevning av stemmestyrer som skal fungere som valgkorps på hvert av de 11 valglokalene ved høstens valg.
Hvert stemmestyre består av tre medlemmer.


Oppnevningen er skjedd på valgstyrets møte 3. juni og følgende er valgt.

Stemmestyre for Nordnesøy krets:
1. Kåre Olsen (nestleder)
2. Henny Nilsen (leder)
3. Toril Jentoft
Vara: 1. Evelyn Staulen og 2. Hans Grimsland

Stemmestyre for Storselsøy krets:
1. Ole Klausen (leder)
2. Aaksel Mathisen (nestleder)
3. Margareth Mathisen
Vara: 1. Gunvor Lauritsen og 2. Gerd Opdal

Stemmestyre for Selsøyvik krets:
1. Thor Danielsen (leder)
2. Jens Selsøyvold (nestleder)
3. Ragnhild Roaldseth
Vara: 1. Kjell Setvik og 2. Tommy Benjaminsen

Stemmestyre for Øresvik krets:
1. Sigrid Pedersen (nestleder)
2. Bodil Pettersen (leder)
3. Sigfred Simonsen
Vara: 1. Helga Julie Pedersen og 2. Elly Pedersen

Stemmestyre for Nygård krets:
1. Gunnar Skivik (leder)
2. Svanhild Andersen (nestleder)
3. Tordis Iversen
Vara: 1. Henry Hansen og 2. Laila Johansen

Stemmestyre for Melfjordbotn krets:
1. Erling Olsen (leder)
2. Ella Olsen (nestleder)
3. Helma Danielsen
Vara: 1. Nanna Storeng og 2. Bjørn Eliassen

Stemmestyre for Jektvik/ Nordvernes krets:
1. Finn Kristensen (leder)
2. Odd Kvalvik (nestleder)
3. Borghild Strømdal
Vara: 1. Hans Strømdal og 2. Turid Telnes

Stemmestyre for Tjongsfjord/ Vågaholmen krets:
1. Magne Hansen (leder)
2. Elsa Breivik (nestleder)
3. Kirsti Taraldsen
Vara: 1. Ingvar Hansen og 2. Lina Olufsen

Stemmestyre for Myken krets:
1. Magnhild Nilsen (leder)
2. Sigmund Gabrielsen (nestleder)
3. Ulf Skauge
Vara: 1. Johan Nilsen og 2. Eileen Rørdal

Stemmestyre for Rødøy krets:
1. Per S. Johannessen (leder)
2. Eva Johannessen (nestleder)
3. Anna Kvalvik
Vara: 1. Aasta Rossvoll og 2. Toril Olaisen

Stemmestyre for Gjerøy krets:
1. Ingvild Karlsen (nestleder)
2. Gunn Aakre Strøm (leder)
3. Terje Lauritzen
Vara: 1. Paul Aakre og 2. Jim R. Monsen


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 04.06.2003

2003 06 04 Lindasaken startet i lagmannsretten

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
04/06 2003
Lindasaken startet i lagmannsretten
Denne uka starter ankesaken mot Linda Didriksens samboer i Hålogaland lagmannsrett. Den tiltalte 22-åringen ble frifunnet for forsettlig drap i Salten tingrett ved rettsforhandlingene tidligere i år.
Det var i juni for tre år siden av Linda Didriksen fra Nordnesøy i Rødøy ble meldt savnet fra sin skolehybel på Ørneset i Meløy der hun gikk på videregående skole. Ett år senere ble etterlevningene av ungjenta funnet i Gildeskål og hennes samboer ble siktet for drap.
I tingretten ble samboeren frifunnet for drap, men dømt til å betale erstatning til Lindas foreldre.
Saken ble anket til lagmannsretten og det er satt av fire uker til saken. Det skal føres over 100 vitner i saken.
Ved pas, kl 17:27

2003 06 11 Kommunevåpen

Kommunevåpenet

Rødøy kommune fikk sitt våpen og flagg godkjent i statsråd den 12. februar 1988 og våpenet skulle være «i sølv en liggende rød løve». Dette skjedde etter at Riksantikvaren den 19. januar 1988 hadde lagt fram sitt foredrag med anbefaling av den valgte løsning som Rødøy kommunestyre den 30. april 1985 hadde vedtatt.
Motivet er hentet fra fjellformasjonen Rødøyløva. Rødfargen henspeiler på navnet Rødøy og rødfargen i fjellet. Bunnen skal være sølv både rent symbolsk (havet) og sett fra et kunstner-estetisk syn.
Det er tidligere lærer ved Rødøy skole, Olga Grimsmo Nilsen som har tegnet våpen og flagg.

Rødøyløva ser ut som en kollosal, gotisk sfinks og har gjennom alle tider har vært et særmerke i skipsleia. Når en seiler langs Nordlandsleia kan en se fjellet stige fram på lang avstand, både fra sør og nord.

Major Peter Schnitler skrev i 1745 om merkverdigheter på Helgeland og nevner Rødøyløva:
- «Dend Øe Rødøe, hvor hoved Kiercken ligger paa, præsenterer Sig paa dend væstere siide, Som en liggendes løve, og der for af de Søefarende kaldes dend Norske Løve;»
"I sølv en liggende rød løve"


REGLEMENT FOR BRUKEN AV KOMMUNEVÅPENET

Vedtatt av Rødøy kommunestyre den 21. februar 1996.

§ 1
Kommunens enerett til bruk av sine kommunevåpen er hjemlet i straffelovens
§ 328 punkt 4.

§ 2
Kommuevåpenet kan brukes på trykksaker, i stempler og segl av samtlige
kommunale institusjoner og etater. Flagget benyttes i samsvar med lov av
29. juni 1933, nr. 2 om flagging fra kommunens offentlige bygninger.

§ 3
Kommunevåpenet for Rødøy tillates ikke brukt på bygninger, skip, båter,
biler, sykler o.l. eller brevpapir, kort, konvolutter eller andre
gjenstander på en måte som kan gi et feilaktig inntrykk av at eieren eller
brukeren representerer den kommunale forvaltning.

§ 4
Det er ikke lovlig adgang for firmaer, næringsdrivende, private,
kooperasjoner eller organisasjoner å bruke kommunevåpenet eller deler av
kommunevåpenets motiv, som emblem eller sammensatt i varemerke.
I særlige tilfelle av kulturell art (arrangement m.v.) kan det gis
dispensasjon fra ovenstående. Slik tillatelse må gis for hvert enkelt
tilfelle av formannskapet.
§ 5
Har formannskapet gitt tillatelse til bruk av våpenet, er det en
prinispiell betingelse at kommunevåpenet gjengis i korekt utforming.
Formannskapet kan kreve at prøver av bruksområdet skal følge søknaden.

§ 6
Tildeling av kommunevåpenet i form av jakkemerker, flagg, skjold eller i
andre utformingen til enkeltpersoner, organisasjoner eller til andre, kan
skje i samråd med ordfører og rådmann,

§ 7
Dispensasjon fra ovenstående reglement kan bare gis av formannskapet.Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 11.06.2003

2003 06 11 Liste over Rødøystevnene

Vi tar med en liten historisk gjennomgang av årstall og sted for alle Rødøystevnene.

1978 11. juni Tjongsfjord
1979 10. juni Rødøy
1980 8. juni Tjongsfjord
1981 14. juni Jektvik
1983 19. juni Tjongsfjord
1984 17. juni Storselsøy
1985 18. aug Rødøy
1986 14.-15.juni Nordnesøy
1987 13.-14.juni Jektvik
1988 10.-12.juni Gjerøy
1989 9.-11.juni Øresvik
1990 16.-17.juni Tjongsfjord
1991 15.-16.juni Rødøy
1992 20.-21.juni Storselsøy
1993 19.-20.juni Nordnesøy
1994 18.-19.juni Sørfjorden
1997 28.-29.juni Jektvik
1999 26.-27.juni Tjongsfjord
2001 23.-24.juni Gjerøy


Sist oppdatert av Solfrid Lorentzen, 11.06.2003

2003 06 12 Markdag på Storselsøy

Kunngjøringer 12/06 2003
Markdag på Storselsøy
Onsdag 18. juni kl. 10.00 blir det markdag i biologisk mangfold, kulturlandskap og miljøplan på Hestmona gård på Lurøysida av Storselsøy/Hestmona.
Arrangør er Forsøksringene i Salten og Nord-Helgeland, og biologen Mats Nettelbladt fra Fylkesmannen i Nordland blir også med.

Formålet er å knytte arbeidet med miljøplan (obligatorisk fra 2004) opp mot egen nytteverdi og kunnskap om egen gård. Enkel servering. Slutt ca. 13.30
Ved sol, kl 11:18

2003 06 12 Næring og tiltak

Næring og tiltak
L
Rødøy kommune har eget kontor for å ivareta kommunens næringsengasjement. Næringsavdelingas hovedfelt er faglig bistand overfor næringslivet, tilrettelegging for videre nyskaping samt saksbehandling av søknader til næringsfondene.

Rødøy kommune forvalter ulike typer virkemidler, blant annet næringsfond, som kan brukes til å støtte nye tiltak.
Rødøy kommune har tre ulike næringsfond; det kommunale A-fondet som er basert på kommunal grunnkapital og tilrettelagt for primærnæringene, det statlige B-fondet som er basert på statstilskott samt Melfjordfondet som er dannet av midler bevilget i 1990 i samband med kraftutbyggings-konsesjonen til Statkraft.Fisk ilandbrakt i Myken klar for sending til Jektvik.

Les mer om:
Generelt regelverk for næringsfondene
Vedtekter for næringsfond A
Kommunale retningslinjer for næringsfond B
Spesielle regler for støtte til kjøp av fiskefartøy i Rødøy
Næringsutviklingsprosjektet ved kraftutbygging (NæRiKu)

Liste over registrerte fiskefartøy i Rødøy

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 12.06.2003

2003 06 13 Skoleruta 2003 - 2004

Rødøy kommune hjemmeside – På Tavla.
Skoleruta 2003 - 2004

Formannskapet vedtok på siste møte skoleruta for kommende skoleår. Skoleåret starter tirsdag 19. august og siste skoledag før jul er 19. desember. Høstferien er fastsatt til 8. - 10. oktober.
Skoleårets siste dag er 18. juni 2004.
L
Hvert år bestemmer kommunen hvordan skoleåret skal planlegges. Til grunn for vurderingene ligger anbefaling fra Utdanningsdirektøren i fylket (tidl Skoledirektøren). Han kommer med et forslag slik at kommmune kan ha noe å sammenligne seg med. I Rødøy er det kommende år gjort bare etpar mindre endringer i forhold til utdanningsdirektørens forslag.

Skoleruta i Rødøy for skoleåret 2003 - 2004 er bestemt å være slik:
Høsthalvåret 2002
Skolestart: 19. august
Høstferie: 8.- 10. oktober
Elevfri: 21. november
Siste skoledag før jul: 19. desember
Vårhalvåret 2003
Første skoledag: 5. januar
Vinterferie: 1. - 5. mars
Siste skoledag før påske: 2. april
Første skoledag etter påske: 13. april
Elevfri: 21. mai
Siste skoledag: 18. juni

Tilsammen antall skoledager: 190.

Andre opplysninger
Felles kursdag for alle tilsatte i skolene er mandag 18. august. Tema: mobbing.
I tillegg skal skolene ha ytterligere 4 planleggingsdager. Hvorvidt noen av disse knyttes opp til anti-mobbeprogrammet Zero vil skolesjefen komme nærmere tilbake til.
Disponible dager for planleggingsdager:
11. - 15. august
8. - 10. oktober
21. november
2. januar
1. - 5. mars
21. mai.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 13.06.2003

2003 06 14 Rødøy kommunale viltfond

Rødøy kommunale viltfond
L
Vedtatt av Rødøy kommunestyre 17. oktober 2001 (ksak 66/2002)


§ 1 Formål: Viltfondet er opprettet i. h. t. viltlovens § 43. Fondet er et bundet driftsfond hvis kapital avsettes på rentebærende konto.

§ 2 Kapital: Fondets kapital dannes ved innbetaling av fellingsavgifter, inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt, fallvilt og skadefelling av elg, eventuelt tilskott fra det statlige viltfond samt fondets årlige renteavkastning.

§ 3 Bruk og forvaltning av fondet: Fondet skal så langt det er mulig dekke utgifter til ettersøk og håndtering av skadd- og fallvilt. I tillegg skal fondet til å forebygge skader på landbruksnæringen, tiltak for å fremme viltforvaltning generelt, styrking av kunnskapen om viltet samt bedring av jaktorganisering i kommunen.

§ 4 Årsrapport: Viltfondet avgir hvert år rapport om sitt virke, bruken av fondsmidlene og status for fondet.

Les mer om:
Resultater av elgjakta 1983-2002


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 14.06.2003

2003 06 16 Ny NEX fra i dag

Nyheter 16/06 2003
Ny NEX-rute fra idag
Mandag 16. juni starter de nye NEX-rutene slik de er annonsert i ruteheftet. OVDS opplyser at de nye hurtigbåtene er forsinket og vil ikke bli satt inn i drift før i midten av juli. I mellomtiden er det MS Ofoten og MS Nordfolda som betjener Helgelandsruta. Når det er disse to gammelbåtene som trafikkerer ruta, så melder OVDS at det må påregnes mindre forsinkelser i turen fra Sandnessjøen til Bodø. Ankomst Bodø skal etter ruta være klokken 11.40, men i tiden til nybåtene kommer vil ankomsten bli cirka 12.05.
I Rødøy innebærer de nye rutene at det på morgenturen blir faste anløp på signal for sentraløyene (Selsøyvik, Gjerøy og Rødøy) samt Nordvernes.
Ved pas, kl 08:09

2003 06 16 Rødøystevnet 2003

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen. 16/06 2003
Rødøystevnet 2003
Lørdag 21.- og søndag 22. juni arrangeres Rødøystevnet på Rødøy.

Program for stevnet:

Lørdag:
Kl. 10.00 Kafé og kiosk åpner
Kl. 10.00 Utstillingene åpner, gymhallen
Kl. 10-17 Havhurbrygga sjøhus/museum
Kl. 11.00 Kransnedlegging ved bautaen
Kl. 12.00 Åpning av Rødøystevnet, Rødøy kirke
Kl. 12.30 Historisk spørrekonkurranse,Rødøy kirke
Kl. 13-15 Ridning på hest - Solheimsvollen
Kl. 17.00 Konsert ved Bodø Håndverkersangforening, Rødøy kirke
Kl. 22-02 Offentlig dansefest på fiskernes hus - Rally ball spiller opp

Kafé og kiosk har åpent til kl. 17.00

Søndag:
Kl. 09.30 Kafé og kiosk åpner
Kl. 09.30 Utstillingene åpner, gymhallen
Kl. 10.30 Gudstjeneste v/A. Guttormsen
Kl. 12-14 Ridning på hest, Solheimsvollen
Kl. 10-15 Havdurbrygga sjøhus/museum
Kl. 14.30 Kulturkonsert, Rødøy kirke

I tillegg til kafé og kiosk er det salg av middag begge dager, middagssalget er på skolen, kafé er på skolen og i gymhallen

Velkommen
Ved sol, kl 10:39

2003 06 16 Arbeiderpartiet vil gi 10 millioner til Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 16/06 2003
Arbeiderpartiet vil gi 10 millioner til Rødøy

Stortinget (foto:pas)

I Stortingets finanskomite har Arbeiderpartiet foreslått å gi en kompensasjon til Rødøy kommune på 10 millioner kroner. Dette kommer fram i budsjettinnstillinga som nå er framlagt. Senterpartiet vil trolig støtte forslaget, men det er usikkert om FrP og SV vil gjøre det samme, slik at det blir flertall på Stortinget for forslaget.
Bakgrunnen for kompensasjonssaken er at Stortinget i 2001 vedtok å ta tilbake den tidligere konsesjonen for utbygging av Melfjordvassdraget. Rødøy kommune ved ordfører og rådmann var tilstede under finanskomiteens budsjetthøring 23. mai for å presentere kommunens krav.
Stortinget vil behandle revidert nasjonalbudsjett førstkommende fredag.
Ved pas, kl 18:51

2003 06 17 Rødøystevnet

Rødøystevnet
L
Et nytt Rødøystevne er i ferde med å ta form, og aktivitetene rundt de ulike gjøremål er stor, og "ulike gjøremål" er det utrolig mange av når det gjelder et arrangement som Rødøystevnet. Arrangementskomiteen på Rødøy er i rute og det ser ut til å bli et fint stevne.

Rødøystevnet har jubileum i år - det er 25 år siden første stevne ble arrangert. De første stevnene var mer rene korps, kor og musikkstevner. Etter hvert har det kommet med innhold som minner om gamle markedstradisjoner, med salg av håndverksprodukter av alle slag. Rødøystevnet er på den måten blitt en møteplass for folk med tilknytning til Rødøy, der du kan vise fram dine ferdigheter enten de er skapt med hender eller eller stemme og instrumenter.
Kunnskaper om lokal historie, eller Rødøy i dag er også ferdigheter som er verd å ta med. Denne form for kulturmønstring som vi har klart og holde ved like, og utviklet videre skal vi være stolte av. Det er etter hvert nesten ingen kommuner som ikke stiller med "dager" av noe slag, men Rødøystevnets lange tradisjon og lokale forankring er det ikke mange som kan vise til.

Det er det 20. stevnet som arrangeres i år - men selv om det er en stor alder på et slikt arrangement har Rødøystevnet noe nytt og friskt over seg for hver gang.
Stevnet arrangeres på ulike steder i kommunen fra år til år, dette er med på å gi enda et innhild, nemmelig litt bedre kjennskap til Rødøy kommune.

Alt arbeid til tross - om ikke rødøyfjerdinger og andre interesserte setter kursen til Rødøy 21. og 22. juni blir det ikke Rødøystevne, det er i møte mellom arrangørene og de tilreisende at stevnet blir til.
Stevnemedaljer fra alle stevnene

Med dette oppfordrer jeg alle om å legge til side
andre gjøremål og være med på Rødøystevnet
disse to dager. Sist men ikke minst må alle de
som i flere måneder har tenkt Rødøystevnet
og lagt ned utallige arbeidstimer for
arrangementet ha stor takk, men husk den
største takken er at mange møter opp
- velkommen til Rødøystevnet 21. og 22. juni på Rødøy.

Rødøystevnet 2003
Program for stevnet
Les mer om:
Liste over alle Rødøystevner
Rapport fra Rødøystevnet 1991
Rapport fra Rødøystevnet 1997
Rapport fra Rødøystevnet 1999
Rapport fra Rødøystevnet 2001

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 17.06.200

2003 06 19 Kommunestyremøte

Kommunestyremøte 19. juni
Ordføreren har innkalt til ordinært møte i Rødøy kommunestyre torsdag 19. juni kl. 11.00 på Jektvik grendehus. Dette er tredje møte iår og siste før ferien. På sakslista står bl. a. godkjenning av kommuneregnskapet 2002 og vedtekter for det nye næringsselskapet som Rødøy kommune skal stifte.
L

Sakslista i sin helhet er slik:

sak 025/2003 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 014/2003 Reglement for innsynsrett til folkevalgte
sak 018/2003 Prosjekt enerom Sykehjemmet
sak 026/2003 Årsrapport for 2002
sak 027/2003 Rødøy kommunes årsregnskap for 2002
sak 028/2003 Handlingsplan psykiatri - oppdatering
sak 029/2003 Vedr etableringen av regionalt næringsfond - vedtekter
sak 030/2003 Etableringen av Rødøy kommunale næringsselskap AS - vedtekter m.v.
sak 031/2003 TV-aksjonen 2003
sak 032/2003 Budsjettrapport mai 2003
sak 033/2003 Prosjekt rehabilitering skolebygg - finansiering
sak 034/2003 Prosjekt småsamfunn- etablering av regionalt kulturfond
sak 035/2003 Godtgjøring av protokollen fra lokale forhandlinger
sak 036/2003 Smittevernplan for Rødøy
sak 037/2003 Vedr spørsmål om to dagers valg i Rødøy

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 13.06.2003

2003 06 20 2 dagers valg

To dagers valg i Rødøy
Rødøy kommunestyre vedtok på siste møte at lokalvalget i høst skal foregå over to dager. Det betyr at valglokalene i Rødøy er åpne både søndag 14. september og mandag 15. september.
L
Dermed har kommunestyret endret sitt opprinnelige vedtak som var at valget skal foregå kun mandag. Den viktigste grunnen til endringen er at forhåndstemmegivningen iår blir mye forandret fordi Postverket ikke lenger skal samle inn stemmer på sine landpostruter. Avtalen om forhåndstemmegivning mellom Postverket og Staten er sagt opp, og iår er det kommunene selv som blir pålagt å stå for forhåndstemmegivingen. Men mens Postverket fikk betaling fra Staten for å gjøre arbeidet, får kommunene ingenting fra Staten for dette. Det er derfor klart at kommunene ikke kan ha en slik service som Postverket drev med å samle inn forhåndsstemmer rundt omkring i bygdene.
For å kompensere dette noe reduserte forhåndstemmesystemet, vil valglokalene i Rødøy være åpne også søndag 14. september.

Det er ikke fastsatt hvilket tidspunkt valglokalene åpner søndag. Det skal valgstyret ta stilling til på førstkommende møte.

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 20.06.2003

2003 06 25 Nybåtene forsinket

Nyheter 25/06 2003
Nybåtene forsinket
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen.

M/S Børtind (foto:(ovds))
OVDS melder at de to nye hurtigbåtene som skal inn i NEX-sambandet er så forsinket at dåpsseremonien er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er at fartøyene ennå ikke er kommet til Norge og at OVDS ikke vet når dette kan skje.
Opprinnelige var det meningen at dåpen av de to nye fartøyene skulle skje tirsdag 24. juni med de to OVDS-styremedlemmene Edel Storelvmo og Gry Mølleskog som gudmødre. De to skipene vil få navnene MS Salten og MS Steigtind.
Nå oppgir OVDS at skipet som frakter hurtigbåtene fra byggeverkstedet i Australia til Norge er blitt sterkt forsinket og kan ennå ikke tidfeste når de ankommer Norge.
Ved pas, kl 11:55

2003 06 25 Fortsatt på "Svartlista"

Nyheter 25/06 2003
Fortsatt på "svartelista"
Seks kommuner i Nordland står nå innregistrert i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Disse kommunene som er "svartelistet” må ha godkjenning av Fylkesmannen for blant annet å kunne ta opp lån og leie bygninger og anlegg. Rødøy, Alstahaug og Dønna har stått i registeret de siste to årene. Ny av året er Lødingen kommunen som kom inn den 16. juni i år på grunn av ubalanse i budsjettet for 2003. Dette går fram av en oversikt Fylkesmannen i Nordland har laget.

Følgende kommuner i Nordland finnes i dag i register om betinget godkjenning og kontroll:

Alstahaug kommune, som ikke har dekket inn regnskapsmessig underskudd fra 1998

Dønna kommune, som ikke har dekket inn regnskapsmessig underskudd fra 1999

Rødøy kommune, som vedtok budsjett for 2002 og økonomiplan 2002 – 2005 med underbalanse

Saltdal kommune, som hadde en uspesifisert innsparing i sitt budsjett for 2002. I følge Kommunal- og regionaldepartementet tilsier dette at budsjettet er i underbalanse

Tysfjord kommune, som ikke har dekket inn regnskapsmessig underskudd fra 1998

Lødingen kommune, som har vedtatt et årsbudsjett for 2003 uten at alle utgifter er dekket inn.
Ved pas, kl 11:40

2003 06 25 Nord-Reker AS

Nyheter 25/06 2003
Fra minus til pluss for Nord-Reker AS
Rekefabrikken Nord-Reker AS på Hilstad i Rødøy kommune snudde resultatet fra minus i 2001 til pluss i 2002. Bedriften, som blant annet er kjent for sine håndpillede reker, omsatte for 6,3 millioner kroner i 2002 og fikk et resultat før skatt på 22.000 kroner. Året før måtte selskapet bokføre et underskott på en halv million kroner av en omsetning på 7,2 millioner kroner.
Nord-Reker AS er en av de få rekemottakene som er igjen langs Nordlandskysten.
Ved pas, kl 11:45

2003 06 25 Slåttonna i gang

Nyheter 25/06 2003
Slåttonna i gang denne uka
Mandag denne uka, på selve sankthansdagen, startet slåttonna for fullt i Rødøy og Lurøy-distriktet. Det er til ganske normal tid og litt senere enn situasjonen i det ekstraordinære fjoråret. Først ute var gårdbrukerne på Storselsøy og Hestmona og så kommer de andre i tur og orden. Det meldes om bra til brukbare avlinger så langt.
Ved pas, kl 12:01

2003 06 30 Skoleruta 2003 - 2004

Skoleruta 2003 - 2004
Formannskapet vedtok på siste møte skoleruta for kommende skoleår. Skoleåret starter tirsdag 19. august og siste skoledag før jul er 19. desember. Høstferien er fastsatt til 8. - 10. oktober.
Skoleårets siste dag er 18. juni 2004.
L
Hvert år bestemmer kommunen hvordan skoleåret skal planlegges. Til grunn for vurderingene ligger anbefaling fra Utdanningsdirektøren i fylket (tidl Skoledirektøren). Han kommer med et forslag slik at kommmune kan ha noe å sammenligne seg med. I Rødøy er det kommende år gjort bare etpar mindre endringer i forhold til utdanningsdirektørens forslag.

Skoleruta i Rødøy for skoleåret 2003 - 2004 er bestemt å være slik:
Høsthalvåret 2003
Skolestart: 19. august
Høstferie: 8.- 10. oktober
Elevfri: 21. november
Siste skoledag før jul: 19. desember
Vårhalvåret 2004
Første skoledag: 5. januar
Vinterferie: 1. - 5. mars
Siste skoledag før påske: 2. april
Første skoledag etter påske: 13. april
Elevfri: 21. mai
Siste skoledag: 18. juni

Tilsammen antall skoledager: 190.

Andre opplysninger
Felles kursdag for alle tilsatte i skolene er mandag 18. august. Tema: mobbing.
I tillegg skal skolene ha ytterligere 4 planleggingsdager. Hvorvidt noen av disse knyttes opp til anti-mobbeprogrammet Zero vil skolesjefen komme nærmere tilbake til.
Disponible dager for planleggingsdager:
11. - 15. august
8. - 10. oktober
21. november
2. januar
1. - 5. mars
21. mai.

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 30.06.2003