1890 åra

1899

Handel i Kila

Victor Block i fra kila starter med handel i Mai. Han var opprinnelig fra gården Blok rett over fjorden fra Kila.

1896

Jakt Dagmar

Kolisjon 1896 i Rødøy
1896 Jakt DAGMAR fra Kristiansund. Kollisjon med Bodø Dykkerselskabs D/S Ulabrand i Rødøy. Eier J.C. Holmichen.
© Asbjørn Lind.

1896

Skoleplan for Rødø

1896 3. mai Skoleplan for Rødø
Skoleplan, som er utarbeidet forrige år for Folkeskolen i Rødø, blir godkjent av Rødø skolestyre den 3die Mai og 20de Juli 1896.
Send til trykking i Trondheim 9de September 1896.

1897

Skoleplan for Rødø

895 16. april Skoleplan for Rødø
Blir utarbeidet av H. Hansen. S.Dahl og R. Røsok. Året etter forelagt og godkjent av Rødø skolestyre.

1895

Falch på Tjong

Joh. Falck Tjongsfjorden. Fra 1941 overtatt av Mathilde og Fritjov Falck og fra 1949 fikk de autorisasjon for salg av møbler. Nedlagt ?

1893

Handel i Valvær

Elias Andreas Eliasen starter handel i Elias E. Telnæs forretningi Volvær i mai. Mulig han tar over forretningen (Se 1892)

1892

Handel i Valvær

Elias E. Telnæs starter landhandel på Volvær i mai.

1880 åra

1889

Havari

Havari 1889 "Gustav" v/Selsøy.
1889 Jekt GUSTAV fra Øksnes? Havarerte på Selsøy på vei fra Vesterålen til Kristiansund. Skipets fører: Skpr. E. Ottesen. Kjentmann: Edvard Jakobsen, Sunderø i Øxnes. © Asbjørn Lind.

1889

Myken

I et notat etter Gunvor om skolehistoria sto denne opplysningen: Den 8. desember 1889 ble følgende mykenværinger, blant i alt 45 rødøyfjerdinger, ilagt mulkt for manglende frammøte til visitas på Rødøy:
- Johan Nilsen - for Martin og Hans
- Elias Johansen - for Johan
- Hans Johansen - for Adolf og Pauline
- Erik Trondsen - for Trond og Sofie
- Per Tomassen - for Petrine

Kan du si noe om hva slags visitas dette kan ha vært? Ordet visitas forbinder jeg bare med bispevisitas, men kan det være noe annet, f.eks. ha noe med skola å gjøre?

Bjørn
2005-02-14

1885

Ny kirke

Den nye kirken blir innviet/vigslet på Rødøya den 12.September.

1888

Nye fyrlykter

To fyr blir satt i drift i søndre Rødøy. Ramsøsund og Buholmraasen. Disse var av typen Gasoliefyr.

1870 åra

1879

Handel i Losvika

M. Lussius Ass. Handel Rødøy. Senere overtatt av Oleiv Rossvoll i 1935.

1873

SELSØYVIK TELEGRAFSTASJON/ TELEFONSTASJON.

Krav om stasjon på Selsøyvik ble tatt opp av amt tinget i 1873. Stortinget hadde
da besluttet å opprette stasjonen i Grøtøy. Amtmannen skrev i sitt saksfremlegg:

"Utvidelse af Telegrafledningen til andre og flere steder i
Amtsdidtriktet tør vel trøstigt haabes efterhaanden at vilde ske.
Uden at foregribe Telegrafstyrelsens Forslag til Forføininger i
denne Retning, finder jeg dog at brude henlede Oppmærksomheden
paa et Punkt i Amtsdistriktet, hvor Oprettelse av en
Telegrafstation formentlig maa ansees at være af fortrinlig
Vigtighet. Dette Punkt er Selsøvik. Dette Steds Beliggenhed
midt i Seilingsleden og dets Viktighed for Storsildefisket synes
mig at give avgjørende Grunde for Oprettelse hedsteds af en
Telegrafstation".

Amttinget sluttet seg fullt ut til amtmannens forslag og
understreket betydningen ikke bare for sildefisket, men også for
kystfarten. Argumentet med storsildfisket holdt så vidt (det
var slutt året etter, men seinere fikk man jo noen gode
feitsildår). (1)

Selsøviks stasjon ble ferdig i 1875 med linje fra Mo og lå godt
i seilingsleia og var en viktig stasjon under storsildfisket.

1860 åra

1868 04 18

Jæger med eget gravsted

Aar 1868 den 18. April samledes Rödö Kommunebestyrelse…

Fremlagdes Skrivelse fra Handelsmand Jæger i Sælsövik angaaende Forespörgsel om Erholdelse af et Stykke Jord paa Rödö Kirkegaard til Indhegning af Begravelsesplads for sig og Familie.
Da Jæger og Familie tilhörer Rödö Kommune og saaledes har Ret til Kirkegaard finder Kommunebestyrelsen at intet er i Veien for Afstaaelse af et saadant Stykke paa Rödö Kirkegaard, hvorfor enstemmig Besluttedes:
Handelsmand Jæger i Sælsövik tilstaaes den forönskede Begravelsesplads paa Rödö Kirkegaard til Indhegning omtrent (7 Alen lang og 8 Alen bred) for en Godtgjörelse en Gang for Alle af 10 Spd. – ti Speciedaler -.