Myken skolekrets

2011 Opphør av skole på Myken?

RØDØY FORMANNSKAP 19.09.2011
Sak 089/2011: VEDRØRENDE FORTSATT DRIFT VED MYKEN SKOLE

Jfr. saksutredning 24411

Rådmannens innstilling:

1. Elevene fra Myken får sitt skoletilbud ved annen krets i kommunen.

2. Kommunen bekoster innlosjering og reise så lenge familien har bosted Myken.

3. Personale med arbeidssted Myken skole får tilbud om annen jobb i Rødøy

kommune.

4. Valg av skolekrets gjøres i samråd med familien.

5. Rødøy kommune igangsetter prosedyrer for nedlegging av Myken skole.

Det ble foretatt punktvis avstemming.

Vedtak:

Punkt 1-4: Som innstillingen. Enstemmig.

Punkt 5: Som innstillingen. Mot en stemme.

1995

Hefte: "Velkommet til Rødøy - skole barnehage. Laget av skolestyrekontoret i Rødøy ca, 1995. Klippene © RLA.

og tekst...

Hefte: "Velkommet til Rødøy - skole barnehage. Laget av skolestyrekontoret i Rødøy ca, 1995. Klippene © RLA.

1951

© RLA.

1904

Klipp; © RLA.