Noe om - STYRE - RÅD og UTVALG

 

Styrer, råd og utvalg

Etter Kommuneloven § 10 er det kommunestyret selv som avgjør hvilke faste utvalg kommunen ønsker, og når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg.  I tillegg er det noen organ som er lovpålagt.  Disse er Eldreråd, valgstyre og stemmestyre, fast utvalg for plansaker, kontrollutvalg, og anke- og klagenemnd.

Ved konstitueringen etter valget høsten 2007 ble det vedtatt å videreføre Plan- og jordstyre og Partsammensatt utvalg, i tillegg ble det vedtatt å opprette et kulturstyre.

2011 HJELPEORGANER (nemnder m.m.)

I kommunestyresak 061/2011 ble behandla: KOMMUNESTYRETS ARBEIDSORDNING - BEHOV FOR HJELPEORGAN, jfr. saksutredning 26711.


Vedtak i møte 27.10.11:
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret viderefører den eksisterende organisering med hjelpeorganer.

Forslag fra Torsten Simonsen:
Pkt. 2: Kulturstyret utvides til 7 representanter.
Pkt. 3: Delegasjonsreglementene skal forelegges kommunestyret i neste møte med tanke på eventulle endringer.

Vedtak (enstemmig).
1. Kommunestyret viderefører den eksisterende organisering med hjelpeorganer.
2. Kulturstyret utvides til 7 representanter.
3. Delegasjonsreglementet skal forelegges kommunestyret i neste møte med tanke på eventuelle endringer.