Langnes skolekrets

1958

Rødøy skolestyre i møte den 6. mai 1958:

"Refusjon fra Lurøy i høve skyss og skolegang.  Saken gjalt barn fra Molvik og Gjersvik som hadde søkt i Konsvik skole i Lurøy.  Enstemmig vedtak: Skolestyre gir formannen fullmakt til å tilvise beløpet, kr 1234,88 utbetalt.  En er også enig med skoleinspektøren i Lurøy i at begge kommuner refunderer samme beløp pr elev. Med hensyn til skyssregningen vil en anføre at kommunen så lenge ordningen varer, er villig til å betale pr. elev det som det koster Lurøy kommune netto når statens refusjon til skyss er fratrukket. Likeoverfor foreldrene i Rødøy presiserer stolestyret at ingen må føre varn til skoler i andre kommuner uten at de i god tid før skoleårets begynnelse har fått skolestyrets tillatelse.  Slik tillatelse må skolestyret gi for hvert år.  NA 1958.

1901

Klipp: © RLA.