HVA OM - åra 2005 -2009

2009

2009 06 04

NAV kontor i Rødøy

Nytt NAV–kontor i Rødøy


Den 4. juni er det nye NAV-kontoret i Rødøy klart for å ta imot publikum. Den offisielle åpningen av kontoret er datofestet til 10. september og denne mellomperioden skal vi i tillegg til de daglige arbeidsoppgaver bruke til kompetanseheving og samkjøring av tre tidligere selvstendige etater til NAV Rødøy.

Publisert av Oddmund Mathisen. Ansvarlig Tove Aag. Sist endret 22.05.2009
I Rødøy har vi nå samlet tjenester fra tidligere arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor på et sted. Kontoret er lokalisert på rådhuset i Vågaholmen ved tidligere NAV-trygd.
Planlegging, påbygging, maling og oppussing har pågått i lang tid nå, og vi som skal arbeide her gleder oss til å komme sammen og utnytte de mulighetene dette gir til å jobbe fram løsninger på tvers av gamle skillelinjer.
Etableringen av det nye NAV-kontoret betyr ikke bare at vi har flyttet sammen. Vi er blitt et helt nytt kontor der vi organiserer oss på en annerledes måte og tar i bruk nye arbeidsmetoder.
Alle som kan og vil arbeide bør få muligheten til det. Å kjenne både arbeidsmarkedet og arbeidssøkerne vil sette oss i stand til å bistå begge parter. Arbeidstakere som er sykemeldt skal få tettere oppfølging, da vi vet at sjansen for å holde fotfeste i arbeidslivet øker jo raskere man er tilbake i jobb. Vårt mål er å få til et tett samarbeid mellom brukerne, arbeidsgivere, nav, helsetjenesten og andre aktører.

Hvilke tjenester inngår i NAV Rødøy:
Fra statlig side vil tidligere NAV Rødøy Trygd og de tjenester som NAV Arbeid Ørnes leverer Rødøy`s innbyggere nå inngå i NAV Rødøy ( tidligere Nav Ørnes Arbeid vil i en overgangsperiode være inne i NAV Rødøy da kompetanseoverføring skal pågå utover høsten). I tillegg kommer de tjenester som er overført fra Rødøy kommune til NAV Rødøy:
o Økonomisk sosialhjelp, Gjeldsrådgivning
o Andre sosiale tjenester, som støttekontakt og avlasning
o Barnevern ( Siri Midttun er utnevt til barneversleder)
o Rusomsorg
Det overføres to fagstillinger fra sosialetaten til NAV Rødøy, mens den merkantile stillingen ved sosialetaten skal overføres rådmannens stab. De oppgaver som tidligere lå under sosialetaten og som nå overføres rådmannens stab er:
o Saksbehandling for saker etter serveringsloven og alkoholloven
o Ulike ordninger i forhold til boligformål, tilskudd og lån
o Transporttjenesten, ledsagerbevis, parkeringsbevis
o Administrering av trygdeleiligheter
NAV Rødøy vil nå - som tidligere NAV Trygd være tilsluttet Kundesenteret med telefonnr. 815 81 018. Ved å ringe dette nummeret får du veiledning om NAV`s tjenester og ytelser, få svar på status i saken, bestille time på NAV-kontoret, og få veiledning i selvbetjeningsløsningene. Dette nummeret skal også nyttes ved tjenester som tidligere var knyttet til Rødøy Sosialkontor og som nå inngår i NAV Rødøy.
Her vil du bli satt over til NAV Rødøys telefon som alltid er betjent i åpningstiden. Barnevernet vil få et eget telefonnummer. Dette vil bli orientert om når nummerseriene er klare.

På www.nav.no kan du få løst mange oppgaver når det passer deg. Her ligger både selvbetjeningsløsninger og mye informasjon som det kan lønne seg å lese før du kontakter oss.

På NAV Rødøy vil vi også ha terminaler som kan nyttes til selvbetjeningsløsninger og som vi vil bistå å bruken av.
NAV Rødøy vil ha åpningstid hver dag mellom 09.00 og 15.00, men med muligheter for fleksible løsninger etter nærmere avtaler innen ordinær arbeidstid 08.00 og 15.30.
Telefontiden er mellom 08.00 og 15.30.

NAV Rødøy vil bidra til oppfylle hovedmålene med Nav-reformen:
o Flere i arbeid, færre på stønad
o God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
o En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
Med Siri Midttun og Dag Olsen fra Rødøy kommune og Johan Mathisen og Kato Kvarv fra tidligere Nav Trygd på laget er jeg sikker på at mål nr. 1. for NAV Rødøy om at vi "skal bli et fullverdig og velfungerende NAV-kontor for innbyggerne i Rødøy kommune" snart blir oppfylt.
OBS: Den 3 juni vil kontoret være stengt, grunnet oppkobling av nytt IKT - utstyr.
Tove Aag, Nav-leder

2008

Uten dato

2008.00.00

Årets Nordlending

Uten dato:
Malin Arntsen blir "ÅRETS NORDLENDING".

2008.00.00

Fiskebåter fra Træna

Bok hvor også mange båter i Rødøy er omtalt.

2008.00.00

Kongeboka

Bok om kongebesøket i Rødøy og flere steder på Helgeland.En bok utgitt av Fylkesmannen i Nordland.

2008.00.00

Kongeboka fra Rødøy

KONG HARALD OG DRONNING SONJA BESØKER RØDØY.
Bok som kom ut i 2008.
Foto og redigering: Yngve Brox Guldbjørnsen
Brox-Media, 8185 Vågaholmen.

2008.00.00

Rødøy historielags årbok

Den sjette av Rødøy historielags årbøker.

2007

Uten dato

2007.00.00

Historielagets årbok nr 5

Den femte årboka fra Rødøy historielag. Er fremdeles (2015) til salgs.

2006

Uten dato

2006.00.00

Årbok for Rødøy

Bok nr 4 fra Rødøy historielag.

2006.00.00

Skolen i Meløy - bok

Da skolen var nært knyttet til prestegjeldet og Meløy sogn hørte til Rødøy prestegjeld i denne tid - er det mye overlappende opplysninger - også som en del av Rødøy skolehistorie.
Leseverdig bok for alle historieinteresserte

2006 00 00

Ny slektsbok

Ny slektsbok: "Fra Blokk til Bolga - en slektshistorie fra Rødøy og Meløy. © Karl-Ole Torissen 2006. A-4 format med enkelt trykk.

2006 Mars

2009 03 09

Fra det gamle album

Meløyavisa 09.03.2006, nr. 10, side 4:
Dekk/styrhus av fiskebåten WESTERN fra Myken. Arne Iversen, Bolga (Senere Vågaholmen og Kila) er avbildet. Innsender Trond Aakvik, Vågaholmen.

2006 03 09

Himmelsk gatefyll

Meløyavisa 09.03.2006, nr. 10, side 7:
Leserinnlegg fra Reinert Jansvik, "Himmelsk gatefyll".

2006 03 09

Uttalelse fra kretsene

Meløyavisa 09.03.2006, nr. 10, side 11:
Kretsene i Rødøy skal nå uttale seg om skolestrukturen på ungdomstrinnet, og høringsfristen er satt til 2. april. Intervju med skolesjef Kolbjørn Lorentzen (bilde), av Kristian Tvenning.

2006 03 09

Ordføreren antyder ankesak.

Meløyavisa 09.03.2006, nr. 10, side 12:
Intervju med ordfører Olav Terje Hoff (foto), av Kristian Tvenning.
Mulig anke av den tape sak mot staten,

2006 03 09

Sparket i gang FYSAK

Meløyavisa 09.03.2006, nr. 10, side 14:
Nå skal Rødøyfolket få trim når de trenger det. I kjelleren på Alderstun står treningsapparatene klare. Bilde av Christina Heimdal, Ingvild Telnes og May-Britt Hafsmo.

2006 februar

2006 02 23

Byggmakker Arnulf Hansen

Meløyavisa 23.2.2006, nr. 8, side 2:
2 annonser fra Byggmakker Arnulf Hansen, Vågaholmen.

2006 02 23

Vindkraft

Meløyavisa 23.2.2006, nr. 8, side 5:
Rødøy kommune positivt innstillet til bygging av vindkraft på Sleneset.

2006 02 23

Et artig minne fra barneårene

Meløyavisa 23.2.2006, nr. 8, side 7:
Leserinnlegg fra Reinert Jansvik, fra barneårene i Rødøy.

2006 02 23

Prioriterer

Meløyavisa 23.2.2006, nr. 8, side 11:
Formannskapet har vedtatt å gi Øresvik samfunnshus den høyeste prioritet på spillemidler for 2006. sov.

2006 02 23

Avslag fra Modolf Sjøset

Meløyavisa 23.2.2006, nr. 8, side 16:
Avslag på tilskott til bedring av kai ved fiskebruket på Myken.

2006 02 23

Næringspris til Malin

Meløyavisa 23.2.2006, nr. 8, side 16:
Malin Arntsen fra Rødøy fikk overakt fylkets næringspris.

2005 udaterte

2005.00.00

Jordbrukssjef

Den nye jordbrukssjefen på plass
Onsdag i denne uka startet Marte Refve Johannessen sin jobb som jordbrukssjef og næringsprosjektmedarbeider i Rødøy kommune.


Marte kommer opprinnelig fra Rogaland og er nyutdannet fra Norges Landbrukshøgskole (NLH) på Ås. I fritida er hun interessert i hestesport og –stell og hun har likegodt tatt hesten sin med seg nordover.
I den første tiden vil hun arbeide mye med saker som gjelder produksjonsstøtte, miljøtilskott og lokale SMIL-midler, i tillegg til løpende saksbehandling av lovsaker og annen bistand overfor gårdbrukerne i kommunen.

Samtidig er rovviltsituasjonen og viltadministrasjon noe som vil kreve oppfølgning de første to månedene.

Etterhvert vil hun utvide arbeidsoppgavene til å jobbe med lokale næringsprosjekter, ikke minst være til støtte for personer som vil starte opp med egen arbeidsplass eller kanskje går med tanker om å utvide med nye nisjeprodukter / binæring.

2005.00.00

Fem søkere til jordsjefstillingen

Fem søkere til jordbrukssjefstillingen
Ved fristens utløp for å søke på stillingen som jordbrukssjef i Rødøy kommune er det innkommet fem søkere.
:
Følgende har søkt stillingen som jordbrukssjef / næringsprosjektmedarbeider:

1) Nils K. Øijord, Tromsø
2) Pål Martin Daling, Beitstad
3) Marte Refve Johannessen, Ås
4) Erik Almhjell, Trondheim
5) Bjørg Helland, Sand

2005.00.00

Uttalelse om ruteforslaget

Uttalelse om ruteforslaget
Formannskapet vedtok på siste møte en høringsuttalelse til det reviderte båtruteforslaget som fylkeskommunen har sendt ut på høring.
:

I sak 136/2005 vedtok formannskapet enstemig følgende uttalelse:
1: Rødøy fastholder kravet om at dagens NEX-rute opprettholdes med de
stoppesteder som brukes i dag både på nord og sør alle dager.

Begrunnelse:
a) Ventetid for reisende på Tonnes (1.30 time) eller Vågaholmen (1.05 time) på
korresponderende ruter nordover, er helt uakseptabel.
b) Reisende fra de ytre øyene i Rødøy vil få 3 timer reise og venting før de er på NEX nordover.
c) Søndagsruta for NEX nordover gjennom Rødøy er ubrukelig fordi det er ingen stopp mellom Tonnes og Vågaholmen og ingen korrespondanse/reisemulighet utover mot øyene.
d) NEX på sør søndag anløper ikke Nordvernes , noe som betyr enten avstiging på Vågaholmen uten korrespondanse til Værangfjorden på noen måter, eller å følge NEX til Tonnes og returnere med Rødøyløva til Nordvernes, noe som gir 2 timer ekstra reisetid.
e) Alle situasjoner der det er overganger mellom kommunikasjonsmidler og ventetid virker ødeleggende for turismesatsing og annen næringsvirksomhet.
I øvrig vil vi sterkt støtte den uttalelse som Onøy lokalutvalg har avgitt når det gjelder NEX.
2: Rødøy ser svært positivt på ny korrespondanse mellom Rødøyløva fra Tonnes og NEX sørgående på Rødøya alle hverdager.
Begrunnelse:
a) Dette er et gammelt krav som gir reisende fra Tonnes til Rødøy-øyene 1-1.5 time kortere reisetid.

3: Korrespondansen mellom øyferga (Fykan) og NEX på Selsøyvik nord mandag - onsdag - torsdag.
Ved 15 minutter tidligere avgang for øyferga fra Nesøya vil passasjerer nå nordgående NEX på Selsøyvik. Dette vil være en stor forbedring for Nesøy og Storselsøy/Hestmannøy.

Rødøy formannskap kan ikke se noen god begrunnelse for de endringer som er foreslått for NEX gjennom Rødøy.
a) Dette forslag gir ikke bedre forhold for varetransport i ruteområdet.
b) Avgang kl. 9.05 fra Vågaholmen nordover, 15 minutter tidligere enn dagens rute, gir en helt ubetydelig tidligere ankomst til Bodø.

Dette må veies mot de store og vel dokumenterte skader for næringslivet i vårt distrikt, og de svært store problemer og plager reisende påføres.

2005

2005 08 18

Rødøy kirkelige fellesråd med stort overskott

Nyheter 18/08 2005
Rødøy kirkelige fellesråd med stort overskott
Fellesrådet i Rødøy hadde i 2004 et overskott på regnskapet på 176.000 kroner. Av totale driftsinntekter på over 1,7 millioner kroner, så sparte altså fellesrådet nøyaktig 10 prosent av sine inntekter. I revisjonens beretning til regnskapet påpekes det at fellesrådet ikke har levert budsjett for 2004 og at dette er et obligatorisk dokument som må foreligger hvert år.
Det kommer nok som en overraskelse på mange at fellesrådet i Rødøy fikk et så stort overskott i 2004. Gjennom året var det mange som klaget på vedlikeholdet av de kirkelige eiendommene. Særlig var det reaksjoner på at kirkegårdene ikke ble stelt ordentlig. Sommeren 2004 gikk også lederen i fellesrådet ut med kritikk av Rødøy kommune for manglende bevilgninger, selv om det er fellesrådets ansvar å stelle disse eiendommene. Når det nå viser seg at fellesrådet har stort overskott på regnskapet for 2004, så er det flere som stiller spørsmål ved hvordan økonomistyringen i rådet.
Ved pas, kl 20:57

2005 08 22

Tjongsfjord Gjestegård blir Arctic Inn

Nyheter 22/08 2005
Tjongsfjord Gjestegård blir Arctic Inn

Tjongsfjord gjestegård (foto:)
Tjongsfjord Gjestegård i Kila i Rødøy skifter navn og ledelse. Det nye navnet på gjestegården blir Arctic Inn og tre nye navn fra Sverige står som styre etter hamskiftet.
Det nye selskapet har vedtatt at virksomhetens formål skal være: "Utleie av rom, restaurantdrift, turisme, dykking og virksomhet som faller inn under dette."
Det er samme formål som Nye Tjongsfjord Gjestegård hadde.
Daglig leder av selskapet er Hans Daniel Karlsson, mens styret består av Cecilia Anna Maria Andersson (styreleder bosatt i Øverturingen, Sverige og Hans Daniel Karlsson Varamedlem til styret er Mats Erik Andersson.
De siste par åra har Tjongsfjord Gjestgård stort sett drevet bare sommerdrift og hatt stengt lange perioder om vinteren. Det gjenstår å se hvilket driftskonsept den nye ledelsen legger opp til.
Ved pas, kl 18:04

2005 08 25

Nytt minikraftprosjekt i Strømdalen

Nytt minikraftprosjekt i Strømdalen

Møllebekken i Strømdal (foto:sol)
Gårdbrukeren og grunneieren Hans Strømdal har i samarbeid med det Rana-baserte selskapet Minikraft AS lagt fram foreløpige planer for bygging av minikraftverk i Møllebekken og Austerelva i Strømdalen i Rødøy. Prosjektet går ut på å utnytte fallet i Møllebekken, som ligger like vest for den søndre inngang av Straumdalstunnelen og fallet av Austerelva, som kommer fra Østerdalen like ovenfor brua ved Straumdalstunnelen. En felles kraftstasjon for de to prosjektene er tenkt plassert på fyllingsarealet like nedenfor riksvegbrua.
I Møllebekkprosjektet regner en med å utvinne en årsproduksjon på 1,0 GWh med en brutto fallhøyde på 134 meter og i Austerelvprosjektet 1,56 GWh med en brutto fallhøyde på 62 meter.
I de foreløpige planene som er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det tenkt bygd en inntaksdam ved utløpet av Møllevatnet som ligger på kote 229. Inntaket vil bli bygd nedstrøms utløpet av vatnet slik at det ikke vil endre dagens vannstand på Møllevatnet. Det vil bli lagt en rørledning i cirka 360 meters lengde ned til kote 95 hvor kraftstasjonen skal bygges.
For Austerelvprosjektet skal det bygges et inntak på kote 157 inne i Østerdalen og det vil bli bygd i en naturlig klipe i fjellet. Herfra legges en 450 meter lang rørgate ned til kraftstasjonen på kote 95.
Selve kraftstasjonen vil bli plassert der begge vassdragene møtes og avløpet fra turbinene vil her renne direkte ut i elva igjen. Rørgatene vil bli gravd ned eller tildekket der det er mulig.
Det framkommer ikke i de foreløpige planen hva prosjektet vil koste.
Ved pas, kl 19:59

2005 08 25

Fylkestilskott til ekspedisjonskaia i Våga

Nyheter 25/08 2005
Fylkestilskott til ekspedisjonskaia i Våga

Vågaholmen eksp kai (foto:pas)
Fylkesrådet i Nordland har innvilget et tilskott på 160.000 kroner til reparasjon av ekspedisjonskaia på Vågaholmen i Rødøy. Tilskottet kommer fra fylkeskommunens kaifond og gis på bakgrunn av et totalt kostnadsoverslag på 848.000 kroner som skal oppgradere trekaia. Prosjektet omfatter cirka 29 meter ny kaifront foran eksisterende trekai, samt utbedring og bygging av cirka 13 x 3 meter kai mellom trekaia og kommunens betongkai. I tillegg skal det anlegges nytt dekke på deler av trekaia. Fylkeskommunen peker i sitt vedtak på at det er tilfredsstillende at det er lagt opp til skille mellom person- og godstrafikk over kaiene. Fylkeskommunen forutsetter videre at reparasjonene skal skje i nært samarbeid mellom kaieieren og OVDS.
Ved pas, kl 19:57

2005 08 19

Formannskapsmøte

sak 140/2005 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 141/2005 Boligsaker
sak 142/2005 Søknad om startlån til kjøp og utbedring av bolig - dok unnt offentlighet
sak 143/2005 Søknad om økonomisk støtte til deltakelse på leir - dok unnt offentlighet
sak 144/2005 Søknad om fortsatt tilbud på ekstern institusjon - dok unnt offentlighet
sak 145/2005 Vedr kommunale krav i samband med endrede konsesjonsvilkår for Reppa kraftverk
sak 146/2005 Forslag til nye båtruter for NEX, Rødøyløven m.v. - høringsutkast
sak 147/2005 Oppfølging av utbyggingssaken Smibelg og Storåvatn kraftverk
sak 148/2005 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy
sak 149/2005 Næringssak - søknad om støtte til mineralprogram

2005 08 18

Tilskott til nettleie for Rødøy-Lurøy kraftverk

Nyheter 18/08 2005
Tilskott til nettleie for Rødøy-Lurøy kraftverk

Kraftlinje (foto:pas)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt et tilskott på 12 millioner kroner til 12 nettselskap som har de høyeste nettleiene i landet. Dette tilskottet kommer i tillegg til tidligere tilskott på 17,5 millioner kroner. Det totale tilskottet for dette året på 29,5 millioner kroner bidrar til at 43.500 strømkunder får redusert nettleie med gjennomsnittlig 4,1 øre/kWh for 2005.
Tilskottet er bevilget av Stortinget, og formålet er å utjevne nettleie i områder av landet med vanskelige forsyningsforhold og høy nettleie. Nettselskapene plikter å la overskottet komme kundene til gode med redusert nettleie det samme året som tilskottet er gitt.
Følgende selskap i Nord-Norge har fått tilskott:
· Ballangen Energi AS Nordland
· Rødøy-Lurøy Kraftlag AS, Nordland
· Sjøfossen Energi AS, Nordland
Ved pas, kl 20:58

2005 08 18

Folkemøte om kraftutbygging 6. september

Nyheter 18/08 2005
Folkemøte om kraftutbygging 6. september
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) arrangerer folkemøte om Smibelg og Storåvatn kraftverk på Øresvik skole tirsdag 6. september klokken 17.30. På møtet vil representanter fra NVE og SKS-Produksjon AS delta og informere om saksgangen og gjøre rede for utbyggingsplanene. Møtet er en del av den offisielle saksbehandlingen med planendringssøknaden til SKS om de to kraftprosjektene.
Det var i 2002 at SKS la fram sin konsesjonssøknad og også da ble det arrangert folkemøte. Siden den gang har SKS arbeidet med å justere enkelte detaljer i sine planer. Det er disse justeringene som nå skal behandles og høringsfristen er satt til 25. oktober.
Ved pas, kl 21:04

2005 08 10

Forhåndsstemming

Forhåndstemmegivingen starter 10. august
Forhåndstemmegivingen til årets stortings- og sametingsvalg starter opp 10. august. Den første uka kan en forhåndsstemme på ordførerens kontor. Fra skolestart og fram til fredag før valget vil velgerne i Rødøy få tilbud om å avgi stemmeseddel på skolene i kretsene.

Forhåndstemmegivingen vil foregå fram til fredag 9. september. I likhet med lokalvalget for to år siden er det ikke mulig å avgi forhåndsstemme på Posten. I Rødøy skal det være mulig å forhåndstemme i alle kretsene som har skole. I tillegg kan det forhåndstemmes på ordførerens kontor på kontorbygget, Vågaholmen.

Åpningstidene er mandag – fredag og hver dag klokka 09.00 – 15.00.

På alle disse stedene må velgerne ringe på forhånd for å avtale tidspunkt. Da unngår en at det blir unødig venting eller andre vanskeligheter.

Er det noen som har spørsmål om forhåndstemmegivingen, så kontakt
kommunens valgsekretariat (direktenummer: 750-98004) eller (750-98000).

2005 08 05

Siste formannskapsmøte før ferien

Siste formannskapsmøte før ferien
Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet på gården Einvik og det er siste ordinære møte før sommerferien. Sakslista ser slik ut:
:
sak 114/2005 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 115/2005 Boligsaker
sak 116/2005 Sluttrapport for prosjektet "Utvikling av reiselivsnæringen i Polarsirkelregionen"
sak 117/2005 Leieavtale mellom Posten og Rødøy kommune om postlokaler, Selsøyvik
sak 118/2005 Søknad om kjøp av kommunal eiendom på gnr 74
sak 119/2005 Sommeravlastning til funksjonshemmet søsken - dok unntatt off.
sak 120/2005 Søknad om avlasting p.g.a. sykdom - dok unntatt off.
sak 121/2005 Kommunal betaling for opphold i institusjon - dok unntatt off.
sak 122/2005 Uttalelse fra Sande kommune vedr skyss av helsepersonell
sak 123/2005 Vedr etablering av rådgivende utvalg for de større verneområdene på Saltfjellet
sak 124/2005 Henvendelse om mobildekning på Melfjordbotn
2005.08.05

2005 07 29

Dårligere elvefiske i 2004

Nyheter 29/07 2005
Dårligere elvefiske i 2004

Laksefiske (foto:)
I Nordland ble det i 2004 rapportert om en elvefangst av laks, sjøaure og sjørøye på 42 tonn. Dette er mindre enn for 2003 og Fylkesmannen, som har utarbeidet statistikken, betegner særlig laksesesongen 2004 for dårlig. Fangsten fordeler seg på 15,9 tonn laks, 24,4 tonn sjøørett og 1,7 tonn sjørøye.
De tre beste elvene i Nordland i 2004 var Vefsnavassdraget, Beiarvassdraget og Åbjøra i Bindal. Beiarn kom høyest for fangst av laks (721 stykker med total vekt på 3.357 kg) mens Vefsna kom høyest for sjøaure (6.168 stykker med vekt på 6.509 kg). I fangststatistikken er 101 elver og vassdrag i Nordland med.
Vassdragene på Nord-Helgeland kommer ikke opp blant de beste.

Nr 18) Spildervassdraget i Meløy:
59 laks (91,6 kg) – 370 sjøaure (360,9 kg) – 37 sjørøye (18,7 kg)

Nr 31) Silavassdraget i Lurøy:
2 laks (3,8 kg) – 262 sjøaure (146,4 kg) – 305 sjørøye (95,2 kg)

Nr 32) Gjervalelva i Rødøy:
47 laks (157 kg) – 134 sjøaure (86,3 kg)

Nr 45) Reipåvassdraget i Meløy:
18 laks (32,7 kg) – 100 sjøaure (94,1 kg)

Nr 83) Kjerringåga (Brattlandvassdraget) i Lurøy:
3 laks (11,7 kg) – 5 sjøaure (6,3 kg)
Ved pas, kl 18:29

2015 07 22

Kortreist mat i skoleprosjekter

Nyheter 22/07 2005
Kortreist mat i skoleprosjekter
Fylkesmannen i Nordland har gitt Rødøyskolene Hestmannøy, Selsøyvik og Tjongsfjord tilskott til å drive aktiviteter høsten 2005 under vignetten ”Kortreist Mat”. Til sammen har 21 skoler i Nordland søkt om aktivitetsmidler til slike prosjekter. Kortreist mat er et nasjonalt samarbeidsprosjekt med blant annet myndigheter og produsenter som fokuserer på utnyttelse av lokale matprodukter og –tradisjoner.
Hestmannøy skole skal belyse hva som skjer med melka når den blir levert til meieriet og hva som skjer med husdyra når de blir sendt til slakteriet. Videre er det planlagt et måltid med lokale matprodukter, der elevene kan invitere gjester fra lokalmiljøet som en fin avslutning på prosjektet.
Tjongsfjord skole planlegger å lage måltider med lokale matprodukter sammen med bygdekvinnelaget.
Selsøyvik skole ønsker å belyse de samme tingene som Hestmannøy skole.
Ved pas, kl 19:23

2005 07 22

Bedre resultat i Helgeland Avfallsforedling

Nyheter 22/07 2005
Bedre resultat i Helgeland Avfallsforedling

HAF (foto:)
Avfallsselskapet på Nord-Helgeland fikk i 2004 et overskott på 770.000 kroner etter en omsetning på 34,8 millioner kroner. Dette er et bedre resultat enn 2003, men den viktigste grunnen til dette er betydelig lavere rentekostnader.
Mengden husholdningsavfall levert til Optibag-anlegget på Røssvollheia var i 2004 på samme nivå som 2003. Til deponiet ble det tilført 8.734 tonn avfall. Gjenvinningsgraden gikk ned i 2004 i forhold til 2003 og endte på cirka 45 prosent gjenvinning.
Selskapet har en rentebærende gjeld på 24,2 millioner kroner og en egenkapital på 11,6 millioner kroner. På selskapets generalforsamling avholdt i juni ble Stig Frammarsvik fra Rana valgt til ny styreleder. Han tar over vervet etter tidligere Rana-ordfører Svein Bogen som har sittet som styreleder helt siden selskapet ble etablert i 1995.
Ved pas, kl 19:22

2005 07 14

Elgkvotene

Nyheter 14/07 2005
Elgkvotene 2005 i Rødøy
Fellingstillatelsene for elg og rådyr i Rødøy er fordelt. Plan- og jordstyret i kommunen, delegert av kommunestyret til å fatte vedtak i medhold av viltloven, gjorde på møte i juni vedtak med fordeling av kvoter.
Til sammen er kvota for elg på 51 dyr. Fordelingen er slik:
Gjervalvatnet (1 kalv)
Gjervalen (1 okse)
Sørfjorden (1 ku, 1 kalv)
Lines (1 okse)
”Jotunheimen” (2 okser, 2 kalver)
Nord-Melfjord (1 okse, 2 kalver)
Sleipnes – Våga (2 okser, 3 kyr, 6 kalver)
”Tjongsfjordhalvøya” (23 frie dyr i.h.t. bestandsplan)
Våtvik (1 okse)
Nordvernes – Blokk (1 okse, 2 kalver)
Nordfjordholmen (1 kalv)

Samtidig er det gitt fellingstillatelser på rådyr med til sammen 22 dyr fordelt slik:
Våga (3 dyr)
Segelfore-Æsvik (4 dyr)
Sleipnes (3 dyr)
Reppen (3 dyr)
Tjongsfjord-Åg (7 dyr)
Våtvik (2 dyr)

Når det gjelder elgvaldet ”Sleipnes-Våga” benyttes kommunens adgang til å justere gjeldende minsteareal med inntil 50 % - minsteareal for 2005 settes til 1500 daa for elg og 3000 daa for rådyr. Justeringene begrunnes med at forekomsten av elg er betydelig større i dette området enn ellers i kommunen, noe som medfører stor skade for landbruksdriften i området. Utvalget henviser til søknad fra Torgeir Hansen og skriv fra Rune Hansen.

Når det gjelder valdet ”Tjongsfjordhalvøya” benyttes kommunens adgang til å justere gjeldende minsteareal med inntil 50 % - minsteareal for 2005 settes til 2500 daa for elg – jfr. lokal bestandsplan for vald nr. 10, og 3000 daa for rådyr.
Ved pas, kl 19:44

2005 07 14

Mot bredbåndløsning i Træna, Rødøy og Lurøy

Nyheter 14/07 2005

Mot bredbåndløsning i Træna, Rødøy og Lurøy

Bredband (foto:)
I neste uke kan det være klart for at ordførerne i de tre kommunen Træna, Rødøy og Lurøy kan undertegne avtale om etablering av bredbånd. Nå pågår de siste kontraktsforhandlingene med sikte på å få avtalen på plass. De tre kommunene, i samarbeid med Rødøy-Lurøy kraftverk AS har gått sammen om å lage felles anbudsgrunnlag og da fristen gikk ut i midten av juni måned hadde 6 selskapskonstellasjoner meldt sin interesse.
Formannskapene i både Lurøy og Rødøy har gjort vedtak om at en bør sikre at alle telefonsentralene i de tre kommunene blir utbygd samtidig. Dersom dette kan gjennomføres vil over 90 prosent av husstandene i området kunne få tilgang om bredbåndstilknytning.
De tre kommune har fått støtte av RDA-milder (kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift) på inntil 1 million kroner til dette prosjektet.
Ved pas, kl 19:47

2005 07 14

Nytt servicebygg ved Hilstad Camping

Nyheter 14/07 2005
Nytt servicebygg ved Hilstad Camping

Servicebygg på Hilstad (foto:pas)
Polarsirkelen Kystferie AS har denne våren investert i nytt servicebygg på campingsplassen. Det nye bygget inneholder toaletter, dusj og vaskerom og betyr en kraftig oppgradering av tilbudet til turistene som bor i campingvogner, bobiler eller telt på campingsplassen. Bedriften har fått støtte fra Rødøy kommune til prosjektet og har også søkt Innovasjon Norge om tilskott og lån.
Ved pas, kl 19:44

2005 07 14

Små endringer i arbeidsledigheten på Nord-Helgeland

Nyheter 14/07 2005
Små endringer i arbeidsledigheten på Nord-Helgeland

Logo aetat (foto:)
Arbeidsledigheten på Nord-Helgeland holdt seg noenlunde stabil fra mai til juni. Til sammen var 178 personer helt ledige ved utgangen av juni måned i de fem kommunene Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy og Meløy, mot 167 personer for en måned siden.
Ved utgangen av juni måned var ledigheten høyest i Lurøy med 4,0 prosent og Nesna med 3,5 prosent. Lavest var ledigheten i Rødøy med en ledighet på 1,4 prosent. Antallet helt arbeidsledige i Rødøy var på 9 personer som er det laveste tall registrert på mange år.
Situasjonen er slik per utgangen av juni måned 2005 med forrige måned i parantes:
Nesna: 3,5 %, (2,4 %)
Lurøy: 4,0 %, (4,2 %)
Træna: 2,2 %, (2,2 %)
Rødøy: 1,4 %, (2,5 %)
Meløy: 3,1 %, (2,7 %)
Ved pas, kl 19:42

2005 07 14

Næringslivsstøtte til Ytre Nord-Helgeland

Nyheter 14/07 2005
Næringslivsstøtte til Ytre Nord-Helgeland

Innovasjon Norge (foto:)
Innovasjon Norge gir støtte i form av tilskott og lån til næringslivet. Dette selskapet har overtatt de oppgavene som det tidligere var Distriktenes Utbyggingsfond (DU) og Landbrukets Utbyggingsfond (LUF) som forvaltet. I løpet av tremåneders-perioden mars - mai 2005 har selskapet gitt tilsagn om støtte på over 14 millioner kroner til bedrifter og næringsdrivende på Ytre Nord-Helgeland.

Her er oversikten:

Mars:
Onøy havnekro, Lurøy 425.000 Tilskott

April:
Ingen.

Mai:
Trænhavet AS, Træna 2.500.000 Risikolån
Trænhavet AS, Træna 6.000.000 GFL-flåte
Leif A. Ulriksen, Meløy 800.000 GFL-flåte
Bjarne Johansen jr, Meløy 640.000 Tilskott
Olav Aga, Rødøy 1.735.000 Landbrukslån
Olav Aga, Rødøy 500.000 BU-midler
Olav Aga, Rødøy 174.375 Rentestøtte
PR Heidi Anita DA, Træna 300.000 GFL-flåte
Erik Berntsen, Lurøy 4.800 BU-midler
Martin T. Arntsen, Lurøy 9.600 BU-midler
Polarcirkelen Båttr, Rødøy 111.000 Tilskott
Scanwafer AS, Meløy 1.477.721 Tr. støtte
Ved pas, kl 19:41

2005

2005 05 25

Fylket kutter NEX i Rødøy

Fylket kutter NEX i Rødøy

Steigtind.2 (foto:pas)
Fylkesrådet i Nordland foreslår å kutte anløp av Nordlandsekspressens rute (NEX) og alle kuttene kommer i Rødøy. Dette er resultatet av rutesaka som i vinter var ute på høring. Kuttene kommer på morgenruta til NEX og det er anløpene av Selsøyvik, Gjerøy, Rødøy og Nordvernes som etter planen skal kuttes. – Forslaget tar hensyn til anmerkningene fra alle kommunene bortsett fra Rødøy, heter det i fylkeskommunens saksutredning.
Fylket ønsker en raskere NEX på morgenruta, men forslaget innebærer at båten skal gå seinere fra Sandnessjøen.
Fylket regner også med økonomiske innsparinger. - Innsparingene i produksjonen til NEX brukes til å finansiere turer for frakt av fisk på dager som ikke Kystgodsruta kan utføre denne transporten, heter det i fylkesrådets sak som skal endelig avgjøres på rådets møte i begynnelsen av neste uke.
Fylkesrådet sier også at ”- problemet med NEX er at det er lagt inn for mange anløpsteder og at den i prinsippet fungerer som lokalbåt i flere kommuner”. Men selv om problemet med mange anløp finnes i flere kommuner er det altså bare i Rødøy at kuttene kommer nå.
Endringene i denne saken skal etter fylkesrådets plan iverksettes fra 23.06.2005.
Ved pas, kl 19:47

2005 05 23

Jervehi

Nyheter 23/05 2005
Jervehi i Rødøy i år også

Jerv.liten (foto:)
Direktoratet for naturforvaltning (DN) bekrefter nå at det er registrert ynglende jerv i Rødøy også i år. Jervehiet skal være funnet nær kommunegrensen til Rana og ikke så veldig langt unna stedet hvor det i fjor vår ble oppsporet et hi med tre valper og ei tispe. Den gang ble to av valpene avlivet mens tispa slapp unna.
Ordføreren i Rødøy har dag skrevet en krass note til DN hvor han krever at det blir utstedt fellingstillatelse dyrene i hiet. Dette begrunnes i at det ikke skal være ynglende jerv i dette distriktet og at slik yngling to år etter hverandre tyder på fastere bestand av jerv enn det har vært grunn til å tro tidligere. Likeledes er denne ynglingen er stor risiko for sauebøndene som skal slippe dyrene på beite i neste måned.
Ved pas, kl 19:43

2005 05 13

Halveis på Melfjellet

Nyheter
Halvveis på Melfjellet
Statens Vegvesen venter at vegen over Melfjellet vil være åpne for alminnelig ferdsel fredag 27. mai. Denne datoen er viktig å holde fordi det den dagen er planlagt at en større cruisetur med turister skal over fjellet. Brøytemannskapet har holdt på med å ta opp den vinterstengte vegen siden mandag 9. mai og etter en ukes arbeid kommet omtrent midtveis inn på fjellet. Men arbeidet, som foregår med snøfres og to skift, vil gå noe saktere fram når de kommer fram til skjæringene på Melfjordsiden. I år er det generelt sett mer snø i fjellet enn på mange år.
Ved pas, kl 20:00

2005 05 02

Vurderer ny kraftlinje gjennom Gjervalen

Nyheter 02/05 2005
Vurderer ny kraftlinje gjennom Gjervalen

Vindmøller (foto:)
De storstilte planene om vindkraftverk på Sleneset krever bygging av nye kraftlinjer for å få kraften på sentralnettet. I de opprinnelige planene fra 2004 forelå tre ulike alternativer for linjetrase fra Sleneset til Rana men nå vil utbyggerne vurdere et nytt alternativ for nettilknytning. Det nye alternativet går inn fra Sleneset til trafostasjonen ved Øresvik og følger eksisterende linje fra Øresvik til Gjervalvatnet (13,2 kilometer). Videre skal det bygges ny kraftlinje gjennom Gjervaldalen til Melfjordbotn (12,5 kiliometer) hvor det skal etableres ny trafostasjon for tilkobling på den store 420 kV-linja som ble bygd i 1990 mellom Rana og Glomfjord. Det er nå igangsatt en konsekvensvurdering av en slik linjeutbygging gjennom Gjervaldalen.
Etter planene skal vindkraftanlegget på Sleneset bestå av 42 vindmøller med en samlet installert effekt på 111 megawatt (MW) som skal gi en årsproduksjon på cirka 333 GWh.
Ved pas, kl 20:36

2005 04 26

Nytt drosjeløyve i Øresvik

Nyheter 26/04 2005
Nytt drosjeløyve i Øresvik
Nordland fylkeskommune har tildelt Helge Hilstad det ledige drosjeløyve W-251 i Rødøy kommune med stasjoneringssted Øresvik. Det var to søkere til det ledige løyvet som blir ledig 1. juni i år, da dagens innhaver Finn Karstensen går over i pensjonistens rekker. Helge Hilstad (38) har kjørt drosje for Karstensen siden høsten 2000 og på full tid siden januar 2002. Han har også tatt NKIs taxiløyvekurs våren 2004.
Søkeren må framlegge garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro, eller 75.000 kroner.
Ved pas, kl 20:12

2005 04 26

Turistseminaret i Rødøy avholdes i mai

Nyheter 26/04 2005
Turistseminaret i Rødøy avholdes i mai
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Rødøy kommunestyre i april 2004 for å satse på turisme, er nå klar med planene for et seminar om reiselivsutviklingen i kommunen. Seminaret skal avholdes i siste del av mai måned og målet er å få alle aktører i kommunen til å treffes og utveksle ideer.
Både Innovasjon Norge, VINN og Sparebanken Rana er invitert til å delta på samlingen for å fortelle hva de kan bidra med når det gjelder etablering av nye aktiviteter. I programmet som gruppen har satt opp, skal rådgiver Eivind Hellevik fra konsulentselskapet Bedriftskompetanse lede seminaret.
Ved pas, kl 20:14

2005 04 20

Nordfjorden i Adidas-reklame

Nyheter 20/04 2005
Nordfjorden i Adidas-reklame

Nordfjorden (foto:pas)
Utstyrsprodusenten Adidas vurderer å la Nordfjorden i Rødøy være bakgrunn for en del av bildene på selskapets høst- og vinterkolleksjon. Sist helg var en representant på rundtur i ”Polarsirkellandet” og så på mulige lokaliteter hvor en kan ta bilder til reklame rundt produktene kommende år. Nordfjorden er en aktuell lokalitet i tillegg til Okstindan i Hemnes.
Det er Polarsirkelen Reiseliv som har fått i stand denne kontakten gjennom markedsføringen av dette distriktet.
Dersom det blir virkelighet av planene, så vil Adidas sine fotografer og modeller komme til Nordfjorden i mai måned. Fotoseansen vil så danne grunnlag for reklamematriell, kataloger og brosjyrer til neste års høst- og vinterkolleksjon.
Ved pas, kl 19:12

2005 04 12

Fiskebruket i Jektvik åpner i morgen

Nyheter 12/04 2005
Fiskebruket i Jektvik åpner i morgen

Jektvikbruket.liten (foto:pas)
Seløy Fisk AS melder at de vil åpne fiskemottaket i Jektvik onsdag 13. april klokka 09.00. Fra dette tidspunktet kan lokale fiskere levere sin fangst. Fiskebruket i Jektvik har vært stengt siden juni ifjor da Br. Hoff innstilte driften. Siden da har det vært arbeidet med ulike løsninger, men tidlig i vinter fikk Seløy Fisk AS fra Herøy kjøpe anlegget av Sparebanken Rana. Det er ikke klart hvor mye bearbeiding som vil finne sted i Jektvik.
Ved pas, kl 08:42

2005 04 01

Stabil arbeidsledighet på Nord-Helgeland i mars

Nyheter 01/04 2005
Stabil arbeidsledighet på Nord-Helgeland i mars
Arbeidsledigheten på Nord-Helgeland holdt seg noenlunde stabil fra februar til mars. Til sammen var 195 personer helt ledige ved utgangen av mars måned i de fem kommunene Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy og Meløy, mot 186 personer for en måned siden.
Ved utgangen av mars måned var ledigheten høyest i Meløy med 3,7 prosent og Lurøy med 3,3 prosent. Lavest var ledigheten i Træna, som vanlig, med en ledighet på 0,9 prosent. Antallet helt arbeidsledige i Rødøy var på 18 personer som er fem flere enn forrige måned.
Situasjonen er slik per utgangen av mars måned 2005 med forrige måned i parantes:
Nesna: 2,9 %, (2,6 %)
Lurøy: 3,3 %, (3,1 %)
Træna: 0,9 %, (0,9 %)
Rødøy: 2,8 %, (2,6 %)
Meløy: 3,7 %, (3,6 %)
Ved pas, kl 19:40

2005 04 01

Fylket støtter kraftutbygging i Kistafossen

Nyheter 01/04 2005
Fylket støtter kraftutbygging i Kistafossen
Nordland fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon til Småkraft AS for utbygging av Kistafossen kraftverk i Værangfjorden. I et vedtak gjort av fylkesrådet heter det at utbyggingen vurderes til ikke å medføre negative konsekvenser for regionale interesser, ikke minst fordi utbyggingen vil foregå i et allerede svært påvirket område og ikke medføre vesentlig negative konsekvenser for andre interesser.
Men fylkesrådet minner likevel om at det er viktig å tenke på landskapsmessig utforming. Fylkesrådet ber derfor om at det tas landskapsestetiske hensyn ved planlegging og utføring av utbyggingen.
Ved pas, kl 19:41

2005

2005 03 23

Vil selge aksjene i Salten kraftsamband

Nyheter 23/03 2005
Vil selge aksjene i Salten kraftsamband

SKS-logo2 (foto:pas)
Styret i Rødøy-Lurøy kraftverk AS foreslår å selge aksjene selskapet har i Salten kraftsamband AS (SKS) og saken kommer nå opp til behandling på selskapets generalforsamling den 1. april. Rødøy-Lurøy kraftverk har siden 2001 vært en datterbedrift i SKS-konsernet, men eier samtidig en mindre post på 1,7 prosent av aksjene i SKS. Denne aksjeposten har Rødøy-Lurøy kraftverk hatt siden SKS ble stiftet i 1975.
For et år siden solgte Troms Krafts AS seg ut av SKS ved å inngå avtale med de to samarbeidspartnerne Narvik Energi og danske Energi E2 om overtakelse av aksjeposten. Den gang ble aksjene omsatt for 25.200 kroner stykket, noe som verdsatte hele SKS-konsernet til 2,6 milliarder kroner. Dersom Rødøy-Lurøy kraftverk oppnår samme pris for sin beskjedne aksjepost på 1,7 prosent, vil dette kunne innbringe en salgsgevinst på 44 millioner kroner. Det er mer enn selskapet hadde i total årsomsetning i 2004. Dersom salget gjennomføres er det ventet at en vesentlig del av salgsgevinsten vil bli overført eierne gjennom ekstraordinært utbytte.
Ved pas, kl 17:54

2005 03 17

Klager på mobildekningen

Nyheter 17/03 2005
Klager på mobildekningen

Mobiltelefoner (foto:)
Øresvik lokalutvalg krever bedre mobiltelefondekning på strekningen langs riksveg 17 fra Øresvik til Olvik. I et brev til Rødøy kommune ber lokalutvalget om at kommunen går videre til de rette instanser med kravet. Lokalutvalget påpeker at problemene er blitt større etter at systemet 450 nylig ble nedlagt og det er yrkestrafikken og utrykningskjøretøy som rammes hardest. Det påpekes også at området fra Eihaugen og langs Olvikvatnet er et rasfarlig område og en vegstrekning som stadig sperres av vogntog i vinterhalvåret.
Ved pas, kl 19

2005 03 23

Barmark og mildvær i påsken

Nyheter 23/03 2005
Barmark og mildvær i påsken

Langfredagsfjæra (foto:pas)
Påsken 2005 innledes med varmegrader og regnvær. På de fleste steder langs Helgelandskysten er det lille snø- og islaget som har ligget i ro gjennom tre uker med austavind, nå borte. Meteorologisk institutt melder om fortsatt mildvær de nærmeste dagene fram mot helga. Og da blir det nok heller en tur i fjæra på langfredag framfor en tur på ski.

Varselet for onsdag til fredag for Helgeland, Saltfjellet, Sør-Salten: Sørvestlig liten kuling 12 m/s på kysten og i fjellet. Regn. Torsdag sørvestlig liten kuling 12 m/s, om ettermiddagen minking til vestlig frisk bris 10 m/s. Regnbyger, snøbyger over 600m. Stedvis mye regn. Temperatur 0 til 8 grader, høyest på kysten i sør. Nedbør 15-30 mm.

Langtidsvarselet fra lørdag til fredag i neste uke for Nordland: Fredag nordlig bris og etter hvert oppholdsvær. Lørdag skiftende bris. I nord stort sett opphold og til dels pent vær, i sør pent vær. Kaldere, særlig om natten. Søndag til onsdag vind for det meste mellom sørvest og nordvest, av og til kuling på kysten lengst i nord. Perioder med nedbør, vesentlig fra Vestfjorden og nordover. Sør for Bodø lange perioder med pent vær. Varierende temperatur.
Ved pas, kl 17:45

2005 03 23

Solid overskott i Rødøy-Lurøy kraftverk

Nyheter
23/03 2005
Solid overskott i Rødøy-Lurøy kraftverk

Kraftlinje (foto:pas)
Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) legger fram et årsregnskap for 2004 med et overskott før skatt på 12,1 millioner kroner. Det er 1,5 millioner kroner dårligere resultat enn for 2003, noe som i vesentlig grad skyldes lavere avkastning på fondsformuen. Med en omsetning på 42,5 millioner kroner ble driftsresultatet på 10,7 millioner kroner som tilsvarer en resultatgrad på 28,5 %.
Det disponible årsoverskottet etter skatt ble i 2004 på 7,1 millioner kroner mot 8,0 millioner kroner i 2003. Styret foreslår at 6,0 av disse millionene skal tildeles eierne i utbytte. Utbyttet tilsvarer 500 kroner per aksje og dermed har eierne de fire siste årene fått ut tilsammen 2.000 kroner i utbytte for hver aksje, tilsvarende 20 ganger opprinnelig aksjeverdi.

Etter mange år med gode resultater står selskapet seg godt med en egenkapital på 126 millioner kroner og ingen langsiktige låneforpliktelser. Selskapet har 50 millioner kroner liggende i rene kontanter og i tillegg omlag 40 millioner kroner i reelle verdier av SKS-aksjer, som ikke kommer fram i regnskapet.

Etter at SKS kjøpte seg inn med majoritet i selskapet i 2001 er RLK blitt en ren datterbedrift i SKS-konsernet og antallet småaksjonærer er redusert fra 1.150 til 500. Nå eier Salten Kraftsamband (SKS) 57,6 % av aksjene i selskapet. Nest største aksjonær er Rødøy kommune med 13,2 %, Lurøy kommune har 12,0 % og Træna kommune 4,2 %. Private småaksjonærer har tilsammen 13,0 % av aksjene i selskapet.

Produksjonen ved selskapets kraftverk i Reppen var i 2004 på 72,3 gigawatttimer (GWh). Av årsrapporten framgår det videre at det i 2004 ble registrert 63 feil eller avbrudd i linjenettet, av disse var 36 planlagte utkoblinger og 27 driftsforstyrrelser. Dette er en bedre situasjon enn i 2003. Ved utgangen av 2003 hadde RLK 23 fast ansatte.
Ved pas, kl 17:49

2005 03 23

Vil selge aksjene i Salten kraftsamband

Nyheter 23/03 2005
Vil selge aksjene i Salten kraftsamband

SKS-logo2 (foto:pas)
Styret i Rødøy-Lurøy kraftverk AS foreslår å selge aksjene selskapet har i Salten kraftsamband AS (SKS) og saken kommer nå opp til behandling på selskapets generalforsamling den 1. april. Rødøy-Lurøy kraftverk har siden 2001 vært en datterbedrift i SKS-konsernet, men eier samtidig en mindre post på 1,7 prosent av aksjene i SKS. Denne aksjeposten har Rødøy-Lurøy kraftverk hatt siden SKS ble stiftet i 1975.
For et år siden solgte Troms Krafts AS seg ut av SKS ved å inngå avtale med de to samarbeidspartnerne Narvik Energi og danske Energi E2 om overtakelse av aksjeposten. Den gang ble aksjene omsatt for 25.200 kroner stykket, noe som verdsatte hele SKS-konsernet til 2,6 milliarder kroner. Dersom Rødøy-Lurøy kraftverk oppnår samme pris for sin beskjedne aksjepost på 1,7 prosent, vil dette kunne innbringe en salgsgevinst på 44 millioner kroner. Det er mer enn selskapet hadde i total årsomsetning i 2004. Dersom salget gjennomføres er det ventet at en vesentlig del av salgsgevinsten vil bli overført eierne gjennom ekstraordinært utbytte.
Ved pas, kl 17:54

2005 03 08

Vellykket småsamfunnsseminar på Lovund

Nyheter 08/03 2005
Vellykket småsamfunnsseminar på Lovund

Lovundseminar (foto:pas)
Seminaret om bosetting i skjærgården som ble avholdt på Lovund i torsdag ble et vellykket arrangement. Seminaret skulle egentlig gå av stabelen i september i fjor men ble forhindret som følge av flygelederaksjonen på Gardermoen. Denne gangen gikk det bedre og seinaret samlet rundt 40 deltakere, den størstedelen fra nærkommunene Træna, Lurøy og Rødøy.
Seminaret åpnet med at Bjørn Skauge gjennomgikk resultatene av spørreundersøkelsen som ble gjort i alle kretsene i de tre kommune Træna, Lurøy og Rødøy.
Professor i sosialmedisin Per Fugelli ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo holdt så foredraget Det helsebringende lokalsamfunn – en sosialmedisinsk resept. Fugelli har vært kommunelege på Røst og er velkjent med utkantproblematikk.
Jorma Leppänen er konsultativ tjänsteman ved det finske Inrikesministeriet (tilsvarer Kommunaldepartementet), i avdelingen for utvikling av regioner og offentlig forvaltning. Han er også generalsekretær for den finske Skärgårdsdelegationen. Han holdt innlegg under tittelen Lag om främjande av skärgårdens utveckling.
Christjan Brander er kommundirektör (tilsvarer rådmann), i øykommunen Iniö i Åboland, vest for Åbo. Iniö er en av Finlands minste kommuner, med knapt 250 fastboende. Hans innlegg hadde tittelen Betydningen av skjærgårdsloven for en finsk øykommune.
Fylkesvaraordfører Sonja Steen representerte en sykmeldt Heidi Kristin Sæthre og hennes arbeidstittelen på innlegget var: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør.
Forsker Mette Rye er er cand. oecon. og arbeider ved Møreforsking. Hun var sekretær for det offentlige "Handlingsromsutvalget" som har sett på muligheter og begrensninger innenfor EØS-avtalen, og har arbeidet med regional- og konjunktur-analyser samt evaluering av konsekvenser ved omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. Hennes tittelen på innlegget var: Lovlige og hensiktsmessige næringsretta virkemidler.
Regionrådssekretær Bjørn Helge Hansen ledet den avsluttende paneldebatten.
Ved pas, kl 09:32

2005 03 01

Dronningens bilder fra Polarsirkelkysten

Nyheter 01/03 2005
Dronningens bilder fra Polarsirkelkysten

HM Dronning Sonja (foto:)
H. M. Dronning Sonja er i dag i New York og åpner en utstilling med bilder fra sitt private album. Blant disse finnes bilder fra dronningens private ferietur til Helgelandskysten i juni 2004. Denne turen gikk til Lovund, Træna, Nordnesøy og Storselsøy. På Selsøya var dronningen og hennes følge på tur til toppen av Hestmannen og et av bildene fra toppen av Hestmannen viser utsyn over store deler av Rødøy.
Et utdrag av denne bildeserien er gjengitt av Aftenposten og dronningens bilde av Rødøy kan sees på denne webadressen:
http://www.aftenposten.no/nyheter/kongelige/article983199.ece?start=8
Ved pas, kl 23:04

2003 03 04

Nedgang i arbeidsledigheten

Nyheter 04/03 2005
Nedgang i ledigheten på Nord-Helgeland

Aetat-logo (foto:)
Tallet på helt ledige gikk ned fra januar til februar i alle kommune på Nord-Helgeland unntatt Meløy. Aetat melder om en positiv trend og lavest er ledigheten på Træna med 0,9 prosent. I Meløy økte ledigheten fra 3,5 til 3,6 prosent fra januar til februar måned.
Til sammen var 186 personer helt ledige ved utgangen av januar måned i de fem kommunene Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy og Meløy, mot 227 personer for en måned siden. I hele Nordland fylke var 5.229 personer helt ledige noe som er nedgang fra forrige måned da tallet på helt ledige var 5.666.
Situasjonen er slik per utgangen av februar måned 2005 med forrige måned i parantes:
Nesna: 2,6 %, (3,6 %)
Lurøy: 3,1 %, (5,4 %)
Træna: 0,9 %, (2,1 %)
Rødøy: 2,6 %, (4,5 %)
Meløy: 3,6 %, (3,5 %)
Ved pas, kl 19:04

2005 03 04

Bodil Holmen nominert til bedriftspris

Nyheter 04/03 2005
Bodil Holmen nominert til bedriftspris
Daglig leder ved Nord-Reker AS på Hilstad i Rødøy, Bodil J. Holmen, er nominert til en landsomfattende pris for kvinnelige bedriftsledere. Tirsdag 8. mars skal Innovasjon Norge dele ut pris til kvinnelige gründere som gjennom sin bedriftsutvikling og ledelse har utmerket seg siste året. Bedriftens vekstpotensiale nasjonalt og internasjonalt samt gjennomføringsevne er viktige kriterier. Målet med kåringen er å vise gode eksempler og stimulere andre kvinner til nyskapende virksomhet.
Utvelgelsen har skjedd i flere etapper. Totalt har nesten 200 bedrifter blitt vurdert av distriktskontorene i Innovasjon Norge. 50 bedrifter ble plukket ut og blant disse har Innovasjon Norge valgt ut de 11 finalistene. Seks av de elleve bedriftene får et finansieringstilskudd på kr 350.000 for videreutvikling av sin virksomhet og tre av disse får tilbud om en ytterligere oppfølging.
I juryen sitter: Gunn Ovesen (Innovasjon Norge), Inger Ellen Nikolaisen (Nikita), Anthony Kallevig (LO) og Kirsti Rogne (Den Britiske Ambassade)
Juryen er i arbeid og følgende 11 bedrifter er nominert:
Arts & Crafts , Birgitt Løitegaard, BUSKERUD
Tendo Tech, Irene Kristiane From, HORDALAND
Media Total. Camilla Andersson, HORDALAND
Nord-Reker, Bodil Holmen, NORDLAND
Magic North, Kirsten Holmen, NORDLAND
Number One, Gudveig Dalbakk, OPPLAND
Den blinde ku, Inger Skjervold Rosenfeld, AKERSHUS/ROGALAND
Ricco Vero Woman, Kjersti Kvamme, SOGN OG FJORDANE
Dry Products, Elin Flisen, SØR TRØNDELAG
Gem Vax, Mona Møller, TELEMARK
Mothermade, Vibeke Doksæter Horn, VESTFOLD

Bodil Holmen's forretningsidé er å selge håndpillede ferske reker. Hun satser på at Nord Reker AS i fremtiden skal være landets ledende leverandør av denne kvalitetsvaren, og at bedriften skal ha et godt grep om internasjonale nisjemarkeder.
De seks vinnerne vil bli tildelt kr 350.000 hver. Disse midlene skal bidra til å videreutvikle prosjektet/bedriften. De tre prosjektene som juryen vurderer som de aller beste, vil i tillegg til premien bli tilbudt håndplukkede ressurspersoner som skal følge prosjektene tett og bidra til at de lykkes internasjonalt.
Ved pas, kl 19:06

2005.00.00

Rødøy baptistmenighet

Rødøy Baptistmenighet
Kontaktadresse:
v/ Hans Indrevoll, Tverrveien 6, 8150 Ørnes.
Tlf. 75753835
Besøksadresse i Tjongsfjord: Breivika.
Kontakt Ole Rønneberg. Tlf. 35097829


I Rødøy på Helgelandskysten er det en liten baptistmenighet. hovedkirken ligger ved kystriksveien ved den nordre bredden av Tjongsfjorden, mens menigheten også har et bedehus ved fotenden av landemerket Hestmannen på Storselsøy.
Menigheten ble stiftet i 1915, og har i underkant av 20 medlemmer bosatt langs Helgelandskysten, både i Meløy, Rødøy og Lurøy kommuner.
Menigheten samles til gudstjenester, bønne og vitnemøter, for det meste i Tjongsfjorden, og bare av og til i bedehuset på Storselsøy.Menigheten har en kvinneforening som er i virksomhet.
Tor L. Rønneberg i Porsgrunn er forstander og Hans Indrevoll lokal kontaktperson.

2005 02 28

Ny database for utflyttere

Nyheter 28/02 2005
Ny database for utflyttere

Database (foto:)
I regi av ”Prosjekt Småsamfunn” planlegges det nå å etablere en egen database i kommunene Lurøy, Træna og Rødøy som skal inneholde alle som har gått ut av grunnskolene i området de siste 30 år. Saken er allerede diskutert i prosjektstyret som består av ordførerne i hver kommune. Meningen med databasen er å kunne gi blant annet lokalt næringsliv tilgang til data om utflyttere med ønsket kompetanse som kan kontaktes når en har behov for rekruttering av fagfolk. Databasen vil også kunne gi kommunene bedre muligheter til å kommunisere med utflyttere, slik at en kan få kunnskap om hvilke forhold som må være tilstede for at de skal flytte hjem igjen. Endelig vil databasen også gi utflyttere anledning til å holde bedre kontakt med hjemkommunen.
Det er den utflyttede rødøymannen Rolf Inge Sleipnes som har presentert den tekniske siden av ideen overfor representanter for de tre kommunene. I prosjektet som skal gjennomføres vil de lokale grunnskolene bli trukket inn i arbeidet med kartlegging av utflyttere.
Ved pas, kl 19:5

205 02 25

Folketall

Nyheter 25/02 2005
Flere kommuner med nedgang i folketall
Nesna, Træna og Gildeskål taper mens Rana går litt fram. Det er status for utviklingen av folketallet i kommunene på Nord-Helgeland i 2004. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Hemnes, Lurøy og Rødøy holder omtrent stillingen.
Derimot er situasjonen verre for Gildeskål kommune som i 2004 hadde minus 15 i fødselsoverskott (6 fødte og 21 døde). Rødøy kommune kom bedre ut med 25 fødte og 17 døde som ga et fødselsoverskott på pluss 8.

Endringene av folketall 2004 er slik for noen kommuner i distriktet:
Nesna (-21)
Hemnes (+ 3)
Rana (+ 12)
Lurøy (+ 2)
Træna (- 12)
Rødøy (- 2)
Meløy (- 13)
Gildeskål (-37)

2005 02 25

Navn

Nyheter 25/02 2005
Nye og gamle navn
En språkforsker ved Universitet i Tromsø reagerer på at mange søker om å få nye, rare navn. Han viser til at noen har fått godkjent å bruke mellomnavn som Keikoburger og Fillibom-bom-bom. En student fra Mo i Rana har nylig fått Folkeregisterets godkjennelse til å bruke Batman som mellomnavn.
Språkforskeren fra Tromsø har heller ikke sans for jålete og «dekorative» stavemåter som Evelyhn, Joruhn og Kjethil.

Men navneformer endres fra generasjon til generasjon. Dersom en ser på folketellingen for 200 år siden, så dukker det opp navn som nå helt har forsvunnet ut av bruk.

- Damenavn fra folketellingen 1801 i Rødøy fjæring:
Adelus
Benonetta
Hilken
Jonetta
Lalina
Massi
Thomina

- Mannsnavn fra folketellingen 1801 i Rødøy fjæring:
Brynel
Eberthard
Grægus
Haftor
Mogens
Størker

- 10 mest populære navn i Rødøy i året 1801:
1. Karen
2. Ane
3. Ole
4. Niels
5. Peder
6. Lars
7. Beret
8. Hans
9. Jacob
10. Maren
Ved pas, kl 19:29

2005 02 15

Nye bedrifter 2004

Nyheter 15/02 2005
Nye bedriftstableringer i 2004
I Nordland ble det i 2004 registrert 1.118 nye foretak med kommersielt formål. Dette er en svak økning fra året før (2003) da det ble registrert 1.023 nye næringsforetak. Dette går fram av tall fra Brønnøysundregistrene.
Tallene på nyregistrerte foretak på Nord-Helgeland er slik (tall fra 2003 i parantes):
Nesna: 12 (10)
Rana: 83 (79)
Lurøy: 10 (11)
Træna: 10 (0)
Rødøy: 3 (7)
Meløy: 23 (26)
Hele Nordland: 1.118 (1.023)

Men det slettes og oppløses også selskap. Lurøy med 12 i minus, Meløy med 14 slettinger og Rødøy med 3 og Træna med 1.
Ved pas, kl 20:17

2005 02 15

Fergekai Vågaholmen

Nyheter 15/02 2005
Vegvesenet demonterer gammel ferjekai

Ferjekai Vågaholmen (foto:pas)
Statens vegvesen er i disse dager i gang med å plukke ned installasjonene på det gamle ferjekaiet på Vågaholmen. Trafikken på ferjekaia ble nedlagt i 1992 da det nye sambandet Kilboghamn - Jektvik ble åpnet. Dette skjedde etter at vegparsellen Strømsvik – Reppen ble ferdigstilt og dermed ble ferjeturen over Melfjorden redusert fra over 2 timer til vel 1 time.
Siden 1992 har ferjekaia på Vågaholmen vært ute av bruk og det har ført til slitasje på installasjonene og forstøtningsmuren opp mot oppstillingsplassen. Nå er altså oppryddingen av området startet.
Ved pas, kl 20:18

2005 02 15

Ny historiebok

Ny historiebok om Rødøy prestegjeld
Nå planlegges nytt bind om oldtidshistorien til Rødøy prestegjeld. Da bindet ”Disse tider, disse skikker” kom ut i 1997 med Alan Hutchington som forfatter var det perioden 1500 – 1800 som var tema. Nå er det perioden før dette, det vil si den eldste tid fra steinalder, vikingtid og tidlig middelalder som skal under lupen.
Rødøy formannskap behandlet saken på møte i går og ga tilslutning til å sette i gang det nye bokprosjektet med en total kostnadsramme på nærmere 1,2 millioner kroner.
Ønsket om en felles historie for det gamle Rødøy prestegjeld med kommunene Træna, Lurøy, Rødøy og Meløy, ble tatt og behandlet i de enkelte kommunene i 1986. Den boka det nå er snakk om, bind I, skal omhandle perioden før reformasjonen, altså perioden steinalder, bronsealder, jernalder, vikingtid, middelalder innenfor det samme geografiske området som omhandles i det allerede utkommet bind II. Til dette arbeidet vil vi trenge en godt skrivefør arkeolog og sannsynligvis tidvis en historiker for den siste del av perioden, med arkeologen som hovedforfatter av boka.
Hovedoppgaven vil i hovedsak være å samordne den informasjonen som allerede finnes innen fagmiljøer . Nye utgravninger innen området vil primært ikke bli foretatt, med unntak av at det måtte synes helt påkrevd for helheten i boka. Kanskje kan en i så fall gjøre bruk av arkeologi - studenter til denne oppgaven.
Når det gjelder illustrasjoner, ønsker bokkomiteen å benytte samme lest som sist, ved bruk av landskapsfotografier, gjennstandsfotografier, enkelte malerier og tegninger. Mye av dette materialet vil bli gjengitt i farger og da i et omfang og en kvalitet som i forrige bind. Boka bør være i samme format som " Disse tider.." og med et sidetall på rundt 250 sider. Boka vil bli trykket i et opplag på ca. 1800 bøker og vil ha utgifter for den enkelte kommune etter samme fordelingsnøkkel som sist.
Kommunene vil da sitte med en helhetlig historie for området gjennom flere tusen år, som så ville danne basis for egne lokalhistoriske bøker på enkeltkommunenivå. Dersom nødvendig vedtak blir fattet i de enkelte kommuner , vil således dette prosjektet- som startet i 1986 - kunne ha sin avslutning høsten 2006. Følgelig har utgivelsen av denne regionhistorien på 2. bind i heldigste fall, tatt 20 år.

Det legges derfor opp til følgende fordeling når det gjelder antallet bøker og økonomi:
Lønn, sosiale utgifter: kr. 520.000
Reiseutgifter: " 48.200
Illustrasjoner m.m. " 100.000
Markedsføring: " 30.000
Trykking: " 420.000
Andre utgifter: " 50.000
TOTALT 1.168.200

Arbeidsinnsatsen tar utgangspunkt i vel et årsverk, fordelt på arkeolog og historiker. Det legges imidlertid opp til at arbeidet primært skal foregå over to år, årene 2005 og 2006. De største utgiftene påregnes i utgivelsesåret
2006 p.g.a. trykkeutgiftene for boka. Dersom det skal være mulig med utgivelse høsten 2006, må arkeolog/forfatter være i arbeid senest 1. juli 2005, helst noe tidligere.

2005 02 16

Vassdrag

Nyheter 16/02 2005
Innstillingen om vassdragsverneplan klar

Kleivforsen (foto:)
Igår la energi- og miljøkomiteen på Stortinget fram sin innstilling om supplering av verneplanen for vassdrag.
I hovedtrekk følger flertallet i komiteen, bestående av medlemmene fra regjeringsfraksjonen (KrF, Høyre og Venstre) og Arbeiderpartiet, tilrådningen som Regjeringa la fram i juni i fjor.
I Nordland er det særlig spørsmålet om vern av Vefsna som det har vært uttrykt mye tvil om, men stortingsflertallet gjør det samme som Regjeringen og tar ikkje vassdraget inn i verneplanen.
På Nord-Helgeland støtter stortingsflertallet at Glomåga skal inn i verneplanen, men Senterpartiets medlem fremmer eget forslag hvor det heter: ”Stortinget ber Regjeringen om å verne Glomåga. Sidevassdraget Tverråga unntas fra vern. ”
Senterpartiets begrunner sitt forslag slik: ”Viser til at Rana kommune, Rødøy kommune og Nordland fylkeskommune går imot vern av Glomåga. Store deler av vassdraget er allerede verna etter naturvernloven, og de nordlige delene ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Som sekundærstandpunkt har de berørte kommunene fremma ønske om at sideelva Tverråga tas ut av verneplanen. Det er lite påviste verneverdier i denne sideelva. På denne bakgrunn fremmer dette medlem følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen om å verne Glomåga. Sidevassdraget Tverråga unntas fra vern."
Sosialistisk Venstreparti går langt lengre i å ville verne flere mindre vassdrag i distriktet, selv om kommunene har gått imot dette. SV ønsker vern av bl. a. Rødøyvassdragene Storelva i Melfjorden, Indre Stelåga, Ytre Stelåga, Nattmoråga, Oldervikelva og Lurøyvassdraget Kjerringåga.
Ved pas, kl 19:13

2005 02 14

Formannskapet

Lang saksliste til neste formannskapsmøte
Formannskapet skal ha sitt neste møte mandag 14. februar og det er mange, viktige saker som står på dagsorden, blant annet mange søknader til næringsfondet.
L
Ordføreren har innkalt formannskapet til møte mandag den
14. februar 2005 kl. 09.30 på møterommet, Vågaholmen.
Følgende saker foreligger til behandling:

sak 020/2005 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 021/2004 Boligsaker
sak 005/2005 KS strategikonferanser 2005 - debattgrunnlag - utsatt sak
sak 022/2005 Næringsplan 2005-2006 - 2. gangs behandling
sak 023/2005 Oppfølgning av fylkesvegplan 2006 - 2015 - kommunal uttalelse
sak 024/2005 Avtale om kjøp av jordmortjenester - Helgelandsykehuset - Rødøy kommune
sak 025/2005 Avtale om skogfaglig kompetanse m.v.
sak 026/2005 Rødøy kommune - videre engasjement i felleshistorien
sak 027/2005 Konsesjonssøknad for utbygging av Kistafossen kraftverk - Småkraft AS - høringsuttalelse
sak 028/2005 Næringssak - søknad om støtte til investeringer, Angellbruket AS
sak 029/2005 Næringssak - søknad om støtte til gårdsveg, Elinor K. Herseth / Gunnar Johansen
sak 030/2005 Næringssak - søknad om støtte til investeringer, Monica Brandt Bikset
sak 031/2005 Næringssak - søknad om støtte til investeringer, Hallgeir Hafsmo
sak 032/2005 Næringssak - søknad om støtte til fiskefartøy, Sjåviknes AS
sak 033/2005 Næringssak - søknad om støtte til investeringer, Seløy Fisk AS / Jektvik Fisk AS
sak 034/2005 Næringssak - søknad om støtte til refinansiering av lån, Nord-Reker AS
sak 035/2005 Vedr uttalelse om KS kommunestrukturprosjekt
sak 036/2005 Vedr gjennomføring av budsjett 2005
sak 037/2005 Søknad om omsorgslønn - dok unnt offentlighet
sak 038/2005 Søknad om omsorgslønn - dok unnt offentlighet

2005 02 04

Høyere arbeidsledighet i januar

Nyheter 04/02 2005
Høyere arbeidsledighet i januar

Logo aetat (foto:)
Arbeidsledigheten på ytre Nord-Helgeland økte fra desember til januar. Til sammen var 227 personer helt ledige ved utgangen av januar måned i de fem kommunene Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy og Meløy, mot 206 personer for en måned siden.
Ved utgangen av januar måned var ledigheten høyest i Lurøy med 5,4 prosent. Lavest var ledigheten i Træna, som vanlig, med en ledighet på 2,1 prosent. Antallet helt arbeidsledige i Rødøy var 29 personer som er 6 flere enn forrige måned. I hele Nordland fylke var 5.666 personer helt ledige noe som tilsvarer 4,9 prosent.
Situasjonen er slik per utgangen av januar måned 2005 med forrige måned i parantes:
Nesna: 3,6 %, (2,6 %)
Lurøy: 5,4 %, (3,9 %)
Træna: 2,1 %, (2,1 %)
Rødøy: 4,5 %, (3,5 %)
Meløy: 3,5 %, (3,7 %)
Ved pas, kl 19:41

2005 02 04

Erstatningssaken om Melfjord rykker nærmere

Nyheter 04/02 2005
Erstatningssaken om Melfjord rykker nærmere

Oslo tinghus (foto:)
Onsdag i neste uke skal Rødøy kommune møte sin advokat for å forberede den kommende rettsaken om erstatning etter Stortingets vedtak om å tilbakekalle vedtaket om utbygging av Melfjordvassdraget. Det var i desember 2003 at Rødøy kommune gikk til Oslo tingrett med stevning mot Staten. Nå skal det altså avholdes et informasjonsmøte på Værnes flyplass ved Trondheim der advokatene skal gi råd om den videre veg mot rettsak.
Det hele startet i 2001 da et flertall i Stortinget vedtok å stoppe utbyggingen av Melfjordvassdraget, som Stortinget i 1990 hadde godkjent og gitt lovlig konsesjon. I 1996 hadde daværende næringsminister Jens Stoltenberg konfirmert Melfjordkonsesjonen, men fire år senere snudde Stortinget opp ned på saken. Nordland fylkeskommune og Statkraft fikk kompensasjon for snuvedtaket, men ikke Rødøy kommune. Etter dette vedtok et enstemmig Stortinget at Rødøy kommune var i en særstilling og at erstatning var berettiget. Men flere runder mellom Regjering og Storting det påfølgende året førte ikke fram og høsten 2003 ble det gjort vedtak om at eneste utveg var å gå til rettsak mot Staten.
I den kommende rettsaken vil det være to saker som skal gå parallelt. Rødøy kommune er alene om å saksøke Staten for den manglende Melfjordutbyggingen. Samtidig har de tre nordlandskommunene Brønnøy, Vevelstad og Grane samt Agderkommunen Hægebostad gått til sak om lignende erstatningssaker for ikke-utbygginger av vassdrag.
Det er ennå ikke berammet tidspunkt for saken.
Ved pas, kl 19:43

2005 02 04

Øyværinger på tippetoppen

Nyheter 04/02 2005
Øyværinger på tippetoppen

Norsk Tipping (foto:)
Øykommunene Herøy og Træna har de mest spilleglade innbyggerne i Nordland når det gjelder pengebruk på Norsk Tipping sine spill. Hver herøyfjæring brukte i 2004 til sammen 3.529 kroner og hver trænværing 3.191 kroner, går det fram av tall som Norsk Tipping har offentliggjort. Dette er over dobbelt så mye som de kommuner med minst spilleglede.
I hele Nordland brukte hver innbygger i gjennomsnitt 2.253 kroner til tippespill i 2004, noe som er en liten reduksjon fra forrige året (- 0,7 prosent). Til sammen satset nordlendingene over 534 millioner kroner på spillene til Norsk Tipping.
Tallene forteller også at ingen andre steder i Nordland er Oddsen så populær som i Meløy kommune. Folk i Lurøy ligger stort sett på gjennomsnittet i de ulike spillene, men de har en forkjærlighet til Flaxlodd. Rødøyfjæringene liker også Flax og bruker lite på vanlig tipping og Oddsen.
Spillepenger 2004 per innbygger for kommunene på ytre Nord-Helgeland (endring fra forrige år i parantes):

Nesna: 1.806 kroner (- 0,6 %)
Rana: 2.210 kroner (- 4,0 %)
Lurøy: 2.184 kroner (+ 4,1 %)
Træna: 3.191 kroner (+ 1,6 %)
Rødøy: 1.882 kroner (+ 3,3 %)
Meløy: 2.473 kroner (+ 4,1 %)
Ved pas, kl 19:46

2005 02 04

Småsamfunnsseminaret avholdes i mars

Nyheter 04/02 2005
Småsamfunnsseminaret avholdes i mars
Torsdag 3. mars avholdes oppsummeringsseminar etter forprosjektet ”Bosetting i skjærgården”. Seminaret skulle gå av stabelen i september i fjor høst, men flykaos på Gardermoen forårsaket at seminaret måtte avlyses fordi flere innledere fikk problemer med reisen.
Nå er det altså klart for et nytt forsøk på å avholde seminaret og programmet er i store trekk det samme som planlagt i fjor. Til seminaret er det hentet innledere både fra nasjonalt og internasjonalt hold. Professor Per Fugelli, som tidligere har vært kommunelege på Røst, vil holde innlegg om det gode liv i små samfunn. Fra Finland kommer innledere som vil foredra om den finske skjærgårdsloven og hvordan lokale, geografiske virkemidler kan fungere innenfor rammen av EU-medlemskapet.
Fylkesråd i Nordland, Heidi Kristin Sæthre vil tale om fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, mens
forsker Mette Rye fra Møreforskning vil redegjøre for hvilket handlingsrom som finnes for å drive aktiv distriktspolitikk.
Seminaret tar sikte på å legge et grunnlag for hvordan de distriktspolitiske virkemidlene kan gjøres bedre, spesielt for små samfunn uten fast vegforbindelse. Hele forprosjektet er et ledd i hovedprosjektet ”Småsamfunn” som kommunene Træna, Lurøy og Rødøy har satt i gang i samarbeid med Nordland fylkeskommune.
Ved pas, kl 19:44

2005 Januar

2005 01 28

Lodde fra Island til Træna

Nyheter 28/01 2005
Lodde fra Island til Træna

MS Herøyhav (foto:pas)
I disse dager pågår full produksjon av konsumlodde ved anlegget til Modolf Sjøset på Træna. I går torsdag lå Møre-snurpereren ”Herøyhav” ved kai på Træna for å levere fangsten på vel 1.000 tonn lodde. Båten hadde da gått i to døgn fra Island for å nå fram til Træna. Etter at Herøyhav var ferdig med lossingen, ventet Sjøset-bruket på at meløybåten ”Selvåg Senior” skulle komme for levering av sin fangst.
Den samfengte konsumlodda som nå produseres fryses inn og eksporteres til både Øst-Europa og Vest-Europa. Om etpar uker regner fiskebruket med at tida er kommet for å sette i gang med lodderognproduksjon, såfremt det er mulig å få tilstrekkelig råstoff av gjenstående loddekvote. Lodderogna vil i stor grad gå i eksport til Japan.
Modolf Sjøset er den største fiskeindustribedriften på Helgeland som tar imot om lag 35.000 tonn fisk per år. Det er sild og lodde som utgjør opp mot 90 % av råstoffgrunnlaget og silda produseres halvt om halvt av filet og rundfisk. Samlet sett omsetter Sjøset-konsernet for om lag 200 millioner per år.
Ved pas, kl 19:28

2005 01 28

Tomtebefaring på Hilstad

Nyheter 28/01 2005
Tomtebefaring på Hilstad

Hilstad-befaring (foto:pas)
I forrige uke var representanter fra Rødøy kommune på befaring ved industriområdet på Hilstad. Formålet med befaringen var å finne en god løsning for videreutvikling av rekefabrikken Nord-Reker AS. Kommunen arbeider nå med å finne det beste tomtealternativet som kan huse en ny fabrikkbygning som skal legges i samband med eksisterende bygg. På befaringen hadde ordføreren samtaler med både grunneiere og ledelsen ved rekefabrikken.
I tillegg til tomtespørsmålet ble også kaiutbygging og vegadkomst drøftet.
Ved pas, kl 19:27

2005 01 21

Statoil interessert i Nordlandskysten

Nyheter 21/01 2005
Statoil interessert i Nordlandskysten

Statoil-gass (foto:)
Helgeland er fortsatt på Statoil-kartet. Dette kom tydelig fram på Sandefjordkonferansen denne uka hvor konsernsjef i Statoil Helge Lund holdt foredrag om petroleumsutviklingen på norsk sokkel i framtida, med særlig fokus på utviklingen i nordområdene.
- Det er store verdier på Nordlandskysten og Statoil ønsker åpning av området i 2007, var et fokus i Lunds innlegg. Han la ikke skjul på at områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er de mest interessante og at Statoil innrømmer at dette er et fiskeriintensivt område der spesielle tiltak er nødvendige. Derfor ønsker man sameksistens og samarbeid med fiskerinæringen.
Statoil vil bygge videre på erfaringene en har høstet gjennom Snøhvit-prosjektet på Finnmark-kysten. Det betyr landbaserte utbyggingsløsninger med overfiskbare havbunnsinstallasjoner. Det betyr utvikling av lokal industri og arbeidsplasser. Fra landanleggene skal gassen omgjøres til flytende form som transporteres videre på skip ved LNG-teknologi.
Gjennom kartskisser ble det presentert mulige løsninger for ilandføring av gassrør til Vesterålen og Helgeland. For Helgeland viser ilandsføringsskissen at Nord-Helgeland, nærmere bestemt Rødøy-området, er interessant som lokaliseringssted. Men før dette kan bli aktuelt må det påvises større drivbare forekomster av gass på sokkelen.
Ved pas, kl 20:14

2005 01 21

Næringslivsstøtte til Ytre Nord-Helgeland

Nyheter 21/01 2005
Næringslivsstøtte til Ytre Nord-Helgeland

Innovasjon Norge (foto:)
Innovasjon Norge gir støtte i form av tilskott og lån til næringslivet. Dette selskapet har overtatt de oppgavene som det tidligere var Distriktenes Utbyggingsfond (DU) og Landbrukets Utbyggingsfond (LUF) som forvaltet. I løpet av tremåneders-perioden oktober – desember 2004 har selskapet gitt tilsagn om støtte på over 5,3 millioner kroner til bedrifter og næringsdrivende på Ytre Nord-Helgeland. Blant satsingene som Innovasjon Norge ga støtte i desember er oppstart av torskeoppdrett i regi av morselskapet Helgelandstorsk AS på Lovund, men hvor de enkelte anlegg i første fase skal etableres i Dønna, Herøy og Lurøy.

Her er oversikten:

Oktober:
Svein H. Meløysund, Meløy: 580.000 GLF-flåte
Alf Magne Telnes, Rødøy: 21.600 BU-midler
Rune Hansen, Rødøy: 23.200 BU-midler

November:
Geir Falk, Meløy: 1.316.000 Strukturtiltak fiskeflåten
Lars-Gøran Ulriksen, Meløy: 55.000 GLF-flåte
Polarsirkel Maritime AS, Lurøy: 250.000 Inves. tilskott
Paul Magnor Bang, Meløy: 8.800 BU-midler

Desember:
Klokkergården kystturisme AS, Rødøy: 400.000 Invest. tilskott
Helgelandstorsk AS, Lurøy m. fl.: 825.000 Bedriftsutv. tilskott
Kvarøy Marinkultur AS, Lurøy: 58.000 Inves. tilskott
Kvarøy Marinkultur AS, Lurøy: 444.000 Bedriftsutv. tilskott
Løkta Torsk SUS, Lurøy/Dønna: 444.000 Bedriftsutvik. tilskott
Løkta Torsk AS, Lurøy/Dønna: 58.000 Invest. tilskott
Meløy næringsutvikling AS, Meløy 390.000 Bedriftsutv. tilskott
Seløy Torsk SUS, Lurøy/Herøy. 58.000 Invest. tilskott
Seløy Torsk SUS, Lurøy/Herøy: 444.000 Bedriftsutv. tilskott
Ved pas, kl 20:12

2005 01 21

Monsbrygga i Myken smadret av Hårek-stormen

Nyheter 21/01 2005
Monsbrygga i Myken smadret av Hårek-stormen

Monsbrygga (foto:Bj Skauge)
Den 104 år gamle markante Monsbrygga i Mykensundet ble offer for storstormen ”Hårek” som gikk over distriktet ei natt i forrige uke. Brygga ble bygd av Mons Kristensen omkring århundreskiftet 1899/1900. Han var opprinnelig fra Manger i Hordaland (f. 1856), men kom nordover og ble gift med ei Mykenjente ved navn Gurine Petrine Skjeldrup Gabrielsdatter (f. 1847). Etter Mons sin tid, ble brygga trolig kjøpt av Johan Eliassen omkring 1930. Året etter bygde Eliassen ei steinkai framfor brygga og utvidet den noe. I 1945 ble brygga overtatt av dattera Marie og hennes mann Hans Hansen. Han bygde trekaia foran brygga i 1946 og drev i mange år notfiske med båtene MK Langholmen og MK Mykenværing.
For etpar år siden ble brygga kjøpt av Bjørn Skauge i Myken og han har brukt mye tid på å arbeide med et prosjekt for å bevare brygga. Hans plan var å tilbakeføre brygga slik den var før utvidelsen i 1930-åra og før trekaia ble satt opp. Hele prosjektet var kommet så langt at Skauge hadde sin søknad kulturvernmidler fra Nordland fylkeskommune til behandling. Og da han kontaktet fylkeskommunen dagen etter stormen og fortalte at brygga var totalødelagt, så ble han meddelt at han var innvilget støtte. Men da hadde altså den særmerkte Monsbrygga lagt seg ned.
Ved pas, kl 20:06

2005 01 14

Rv 17 på Nord-Helgeland blir Nasjonal turistveg

Nyheter 14/01 2005
Rv 17 på Nord-Helgeland blir Nasjonal turistveg

Rv 17 forbi Lia i Lurøy (foto:pas)
Denne uka la Vegdirektøren fram fram sitt forslag til hvilke strekninger som skal utvikles til Nasjonale turistveger. Strekningen Stokkvågen i Lurøy - Storvika i Gildeskål på Rv 17 er en av de fire vegstrekningene som nå prioriteres. De tre andre er Hardanger (rv. 7), Sognefjellet og Gamle Strynefjellsvegen.
Hovedmålet med turistvegprosjektet er å medvirke til verdiskaping og næringsutvikling som skal gi positive økonomiske ringvirkninger, ikke minst i distriktene. Turistvegprosjektet er et ledd i en storstilt nasjonal reiselivssatsing.
Turistvegene skal bli turistattraksjoner med høy kvalitet som skal vekke internasjonal interesse og friste de vegfarende rundreiseturistene til å bruke Norge som sitt feriemål. Vegstrekningene skal bli spennende og spesielle kjøreturer i unik norsk natur, og gode og varierte avvekslinger fra mas og stress på hovedvegene.

I første omgang er fire veger prioritert og senere vil det komme 14 nye. - Med dette har turistvegprosjektet fått et godt fundament for å kunne gjennomføre et effektivt og operativt arbeid fram mot 2015, som er målet for å få godkjent i alt 18 eksklusive vegstrekninger som Nasjonale turistveger, konstaterer Jan Andresen, som leder turistvegkontoret på Lillehammer.
I 1999 mottok turistvegkontoret 52 forslag til nye strekninger.
Etter en første utvelgelsesprosess stod det igjen 18 strekninger med en samlet foreslått lengde på 4000 kilometer. Etter flere gjennomganger frem til årsskiftet 2004/05 konkluderte vegdirektøren, i samråd med sitt kvalitetsstyre og på faglig grunnlag, med en samlet lengde for framtidige nasjonale turistveger på 1520 kilometer.
Strekningen Stokkvågen – Storvika som kalles for ”Helgelandskysten nord” i turistvegprosjektet er totalt 129 kilometer lang.
Ved pas, kl 21:23

2005 01 14

Flere protesterer mot nye båtruter

Nyheter
Flere protesterer mot nye båtruter

Steigtind (foto:pas)
Forslaget til nye ruter for Nordlandsekspressen (NEX) og lokalbåtene i Rødøy og Lurøy møter motstand. Forslaget som er kommet fra samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune er nå på høring i kommunene og lokalutvalgene med frist til 25. januar. Allerede har flere lokalutvalg i Rødøy protestert mot endringene, som de mener vil gi et dårligere rutetilbud.
Fylkeskommunen hevder at endringene skal ivareta behovene til både fiskerinæringen og passasjerer og føre til at rutetilbudet er bedre tilpasset dagens behov. Det trekkes fram behovet for transport av fisk og bidra til å etablere gode transporttilbud for både mottaksstasjonene og lokale fiskere i området. Forslaget er utarbeidet etter at Seløy Fisk AS tok opp behovet for å få transportere fisk fra Rødøy via Sleneset til Seløy dersom de skal åpne fiskemottak i Jektvik. Men i tillegg til omdisponeringer som omfatter de lokale hurtigbåtene Lurøyprinsessen og Rødøyløven, skal NEX sine ruteturer på nordtur fra Sandnessjøen til Bodø endres. For NEX er det forslått at anløpet av Onøy flyttes til Stokkvågen og at anløpene av Selsøyvik, Gjerøy, Rødøy og Nordvernes kuttes. Lurøyprinsessen skal ikke lenger gå ruta fra Sørnesøy – Hestmona til Stokkvågen, mens Rødøyløven flere dager i uka skal gå fra Jektvik via Sleneset til Seløy.
Fylkeskommunen mener at en slik frigjøring av ressurser vil føre til at ruteføringen til Nordlandsekspressen (NEX) blir strammet opp og at kravene om en raskere NEX til Bodø blir innfridd. Men de lokale uttalelsene peker på at endret NEX-rute betyr dårligere, og ikke bedre, rutetilbud.
Saken skal etter høringene i kommunene, behandles av fylkesrådet i Nordland.
Ved pas, kl 21:20

2005 01 14

Klokkergården på Rødøy utvider

Nyheter
Klokkergården på Rødøy utvider
Reiselivsbedriften Klokkergården Gjestgiveri på Rødøy arbeider med betydelige utbyggingsplaner. Bedriften har søkt Innovasjon Norge og Rødøy kommune om bistand til å finansiere en utbygging til over 2,5 millioner kroner. Utbyggingen omfatter fem nye campinghytter (rorbuer) med god standard, servicebygg med tilbud til turbåtflåten og større flytebryggeanlegg. Etter dette ser bedriften også muligheter for et nytt og større bygg med 15 – 20 rom av hotellstandard plassert like inntil Klokkergården. I de nye planene inngår også tilrettelegging for nye aktiviteter for funksjonshemmede, firmaturer og bobilturister.
Klokkergården ble etablert av Malin Arntsen i 1998 etter et omfattende restaureringsarbeide av den tidligere gammelskolen i Selvågen. Klokkergården har i dag 10 sengeplasser og kafe med plass til 50 personer.
Ved pas, kl 21:19

2005 01 11

Hissige Hårek herjet i natt

Nyheter
Hissige Hårek herjet i natt

Ødelagt kaianlegg Rødøy (foto:pas)
Stormen "Hårek" raste i natt over hele søndre del av Nordland. På Nord-Helgeland var stormen på sitt sterkeste mellom midnatt og klokka 03.00, før den dro nordover mot Salten. På det sterkeste kan den ha vært opp mot sterk storm og 30 meter per sekund.
Hurtigbåten Rødøyløven har sløyfet hele morgenturen og ligger ved kai til i ettermiddag.
Ferja mellom Kilboghamn-Jektvik har sløyfet morgenturen klokka 06.30 og tar trolig opp ruta fra Jektvik klokka 10.30. Ferja "Fykan" går i ordinær rute og ankommer Kilboghamn klokka 09.00 før den går til Jektvik.
Hvorvidt Nordlandsekspressen går hele morgenruta er uklart.
Ennå har ingen oversikt over eventuelle matrielle skader som følge av stormen. På Rødøy ble et mindre privat kaianlegg blåst på havet og landgangen til småbåtforeningens flytebrygge i Selvågen ødelagt. Også på Nordnesøy og Myken er det meldt om skader på brygger og kaianlegg.
- Hainn va' trøillstærk i natt ska' eg sei deg, er kommentaren fra lokale kjentfolk. - Det er lenge siden han har vært så sterk som i natt.
Nå i morgentimene har stormen lagt seg og det blåser vestlig liten kulig.
Ved pas, kl 08:02

2005

Ny bok om norsk-amerikaner fra Rødøy

Ny bok om norsk-amerikaner fra Rødøy

Built on solid rock (foto:)
Nå foreligger snart boka om livet til Halton Molvik. Han var født 1920 på en liten fjordgård i Rødøy og vokste opp i en stor familie med hele 14 søsken. Som ungdom forlot han heimbygda og levde mestedelen av sitt liv i Amerika. Boka er skrevet av Mickey Bambrick, som også har norske aner.
I en alder av 28 år reiste Molvik med passasjerskipet Stavanger Fjord fra Oslo vinteren 1948. Han kom først til New York men dro etter kort tid videre til Seattle. ”I had only 34 dollars in my pocket when I arrived in Seattle” forteller Molvik i boka. Historia om Halton, eller Halvdan som var hans opprinnelige norske navn, er nokså lik den typiske skildringen av en mann fra fattige kår i utkant-Norge som slår rot i Amerika. Boka forteller at hans tanker ofte går tilbake til heimplassen. Den gir også en god skildring av en dypt religiøs mann som tar barnetroen med seg til sitt nye liv.
Under arbeidet tok forfatteren Mickey Bambrick kontakt med Rødøy kommune. Hun fikk så oversendt Hyttanvisa (sangen om den store snøskreda på gården Hyttan i 1856, hvor 3 mennesker ble feid på fjorden). Den var godt kjent for Halton fra sine unge dager i heimbygda fordi hans slekt kom fra Hyttan. Men han hadde ikke hørt ordene i visa på mange år og da han fikk lese versene i den sørgmodige via på nytt rant tårene hos den gamle mannen, forteller forfatteren.
Boka har fått tittelen "Built on solid rock" og vil være mulig å kjøpe gjennom Rødøy historielag eller kulturkontoret.
Ved pas, kl 18:20