De berørte i denne sammenhengen

PARTIENE OG LISTER I RØDØY

Felleslista - mulig best som egen kommune...

Rødøy fellesliste vil jobbe for at Rødøy kommune skal bestå som egen kommune dersom dette gir befolkningen et bedre tjenestetilbud enn i en større kommune. For å få det rette beslutningsgrunnlaget i denne saken har administrasjonen og politikerne over tid jobbet med mange ulike alternativer, og konsekvenser av disse. Det er bred enighet blant de folkevalgte om at det eneste alternativet til å bestå som egen kommune, er en ny storkommune «Ytre Salten». Bodø blir naturlig kommunesenter i en slik ny storkommune. Befolkningen i Rødøy kommune vil i løpet av våren motta et informasjonsskriv hvor «Ytre Salten» beskrives. Kommunene som jobber med dette alternativet vil fram mot juni 2016 jobbe fram en intensjonsavtale. I denne avtalen kan kommunene komme med sine innspill på hvilke interesser som er viktige for oss å ivareta for framtiden. Når intensjonsavtalen foreligger vil befolkningen i Rødøy kommune få si hva de mener gjennom en opinionsundersøkelse. Dersom befolkningen og politikerne i kommunen ikke er fornøyd med intensjonsavtalen, retningsvalget eller sammenslåingen står vi helt fritt til å avvise avtalen og vi blir da stående slik som i dag. Det er viktig for Rødøy fellesliste å jobbe videre for at regjeringen ikke gir oss dårligere handlingsrom dersom vi består slik som i dag. Det nye inntektssystemet som er foreslått gir Rødøy kommune ca.2 % reduserte inntekter fra staten. Dersom vi i framtiden ser for oss økte inntekter på oppdrett og kraft, så ser ikke de økonomiske framtidsutsiktene for Rødøy kommune så dystre ut, og da er det mye som taler for at vi får det beste tjenestetilbudet dersom vi består som i dag. Forutsatt at vi fortsatt kan kjøpe interkommunale tjenester hos andre som i dag. Når det gjelder grensejustering, mener vi at dette er helt uaktuelt dersom vi består som egen kommune. Vi både tror og mener at både helse, omsorg og skoletilbudet vil bli dårligere i Øresvik krets dersom de blir en utkant i nabokommunene i sør. Det er selvfølgelig helt naturlig at befolkningen i kretsene får si sin mening om grensejustering dersom Rødøy kommune skal slås sammen med andre kommuner.

FORHANDLINGER MED BODØ OG ANDRE I NORDLAND

Hamarøy - et klart NEI

I Hamarøy var valgdeltakelsen ved rådgivende folkeavstemning om kommunereformen på 37,37 prosent.
Det ble avgitt 556 stemmer av totalt 1488 stemmeberettigede.
75 prosent stemte for at Hamarøy skal bestå som egen kommune med 417 stemmer.
12,95 prosent stemte for at Hamarøy skal slå seg sammen med kommunene Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal med 72 stemmer.
12,05 prosent stemte blankt med 67 stemmer.
Det var 153 stemmeberettigede som brukte muligheten til å forhåndsstemte, altså 10,3 prosent av de stemmeberettigede.

.

Sørfold - et veldig klart - fortsatt egen kommune

I Sørfold deltok 1.046 personer, noe som gir en valgdeltakelse på 63 prosent.
Her kunne folket stemme på to hovedalternativer.
Alternativet med at Sørfold består som egen kommune fikk 97,6 prosent av stemmene.
Det andre hovedalternativet var å slå seg sammen med andre kommuner.
Dette stemte til sammen 2,4 prosent på.
Her var det også to underalternativer.
Indre Salten-alternativet fikk 1,3 prosent av stemmene, mens alternativet med et Stor-Salten fikk 0,9 prosent av stemmene.
I Sørfold ble det avgitt to blanke stemmer.
Ordfører Lars Kristian Hansen Evjenth er fornøyd med valgdeltakelsen.
– 63 prosent er vi rimelig fornøyde med. Det er på nivå med kommunevalgene, sier ordføreren.
– Det har vært veldig viktig for oss å få til ei folkeavstemning og det er viktig at folket får si sin mening. Politikerne er på linje med innbyggerne og vi er opptatt av å få et klart budskap til rikspolitikerne.

.

Fauske - klart være egen kommune

Også i Fauske kommune er resultatet klart.
Her var det en valgdeltakelse på 22 prosent kommunen sett under ett.
60,4 prosent stemte for at Fauske fortsatt skal være en egen kommune.
Indre Salten-alternativet fikk 21,9 prosent av stemmene.
Stor-Salten var det 5,9 prosent av de oppmøtte som stemte for.
Alternativet med Bodø og Fauske fikk 11,5 prosent av stemmene.
Det ble ikke avgitt noen blanke stemmer i Fauske kommune.
Ordfører Jørn Stene er ikke fornøyd med valgdeltakelsen.
– Nei, vi skulle ha sett at det var flere som stemte. Men fra dem som har avgitt sine stemmer har vi nå fått et klart råd om å fortsette som egen kommune. Dette tar vi med oss videre til kommunestyrets møte den 23. juni, sier Stene.

.

Saltdal - klart være egen kommune

Resultatet fra den rådgivende folkeavstemningen i Saltdal er nå klart.
1.888 personer deltok, noe som gir en valgdeltakelse på 48,9 prosent.
Alternativet med Saltdal som fortsatt egen kommune fikk 89,5 prosent.
Ytre Salten-alternativet fikk 5 prosent av stemmene.
Indre Salten-alternativet fikk 4,3 prosent.
I tillegg var det levert 15 blanke stemmer.
Ordfører Rune Berg er fornøyd med oppmøtet.
– I et slikt fantastisk vær var jeg redd det kunne slå negativt ut, men at nesten halvparten av de stemmeberettigede møtte opp må vi være fornøyde med. Nå har vi også fått en veldig klar mening fra folket i Saltdal, sier ordføreren.

.

ANDRE

Steigen
Beiarn - vedtatt egen kommune
Værøy
Folkeavstemning holdt. 77,3 prosent mente de burde være alene som kommune.

Røst
Folkeavstemning holdt. 90,7 mente at de burde fortsatt være alene.

Gildeskål
Siste er at ordfører har anbefalt "egen kommune". Og har også fått et stort NEI ved folkeavstemning.

Meløy
Ikke forhandlet med Bodø. Snakka med Rødøy og Gildeskål, ikke klar for å gå sammen med noen.

Rødøy
Forhandlet med Bodø. Se utviklingen ved å trykke på lenken. Flertall i formannskapet for å være alene, skal i kommunestyret litt senere. Alene - status Que - mot to stemmer i kommunestyret 23.6.2016.

Verangfjorden og Tjongsfjorden

2016 05 26 folkemøte

Per Ivar Myrbekk
24. mai kl. 17:06
Det blir FOLKEMØTE om kommunereform og undersøke i forbindelse med intensjonsgrunnlag for 'nye Bodø kommune' / bestå som egen kommune på JEKTVIK GRENDEHUS TORSDAG 26/5 kl. 19! Representasjon fra kommunen vil være til stede. MØT OPP OG DELTA!
Mvh Lokalutvalget for Jektvik/Nordvernes.

og en kommentar fra Rødøy debatt
Harry Pedersen • På folkemøtet i Øresvik og på Rødøya ble intensjonsavtalens, 25 m basseng i Jektvik, til en av "de flere røde kluter", som sannsynligvis var sterkt med på å prege stemning og utfall . Ordføreren var klar på at det ikke var han som i arbeidsgruppa hadde lagt frem forslaget om 25 m basseng (også VTA utbygging prioriteres) til Jektvik.

• Arbeidsgruppas faste medlemmer er Tone H. Olsen, Anita Kristin Tustervatn, Frank Kristiansen Heimdal, Arne Tore Bang, Vidar Solheim ogOlav Terje Hoff, med personlige vara. Vidar Solheim har i følge han selv, på Rødøy politisk debatt, ikke fått anledning til å møte i gruppa.

• Intensjonsavtalens ivaretakelse av Jektvik krets kan benyttes både til å få aksept for avtalen, av Jektviks befolkning, og til å oppnå underkjennelse av avtalen på Øyer -og Søndre fastland i Rødøy.

• Jeg har derfor grunn til å tro, at spesielt folk i Jektvik, på morgendagens folkemøte, ønsker å få klarhet i, hvem som presenterte- og stemte for, disse 2 prioriterte forutsetninger til avtale mot BODØ.

NORDNESØY - øya mot Lurøy

AVISA NORDLAND

Av JOHAN VOTVIK
Publisert: 24. mai 2016, kl. 11:34
Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i Øresvik krets under et folkemøte mandag.

Av JOHAN VOTVIK
Publisert:24. mai 2016, kl. 11:34
Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i Øresvik krets under et folkemøte mandag.

RØDØY: Grensejustering mellom Rødøy og Lurøy ble et hett tema under et folkemøte i Øresvik krets mandag.

Her var begge ordførerne invitert, og fikk klar tilbakemelding, ifølge fungerende leder Siv Tove Hansen.

Én person stemte for at Rødøy burde stå alene, en annen for å slå seg sammen med Bodø, mens hele 46 personer stemte for at kretsen bør bli en del av Lurøy kommune.

Onsdag er det duket for folkemøte på Nesøya, som i dag er delt mellom Lurøy i sør og Rødøy i nord, slik også Storselsøy er. Her vil spørsmålet om grensejustering være et av spørsmålene som tas opp.

Svaret på hvordan rødøyfjerdingene stiller seg til kommunesammenslåing eller ikke, og grensejustering mot Lurøy, kommer når resultatet etter Opinions spørreundersøkelse er klart. Den skal gjennomføres i perioden 31. mai til 10. juni.

På kommunens nettside oppfordres folk til å ta telefonen med nummeret 73 10 21 00, og svare på spørsmålene som stilles her.

Intensjonsavtalen om sammenslåing med Bodø, og Nivis rapport om kommunesammenslåing Røst-Bodø, er tilgjengelig på kommunens nettside.

2016 08 26 referat fra folkemøtet

Folkemøte - referat
Referat fra folkemøte 26.08.16 ang. grensejustering/ tilhørlighet
Møtet ble berammet av lokalutvalgene i Sørnesøy og Nordnesøy, på grunn av at en gruppe på seks personer hadde tatt initiativ til et innspill til Fylkesmannen i Nordland. Denne gruppa består av tre medlemmer fra sør, og tre fra Nord.
Ordførerne i Rødøy og Lurøy ble invitert til møtet, og begge takket ja til å komme.
Møtelederne Trine Jentoft og Mats Mathisen ønsket velkommen.
Inger- Lise Martinsen orienterte om initiativtakernes intensjoner for å ha møte om dette tema.
Så orienterte ordførerne om saken fra kommunene sin side-
Teje-Olav Hoff : Innstillingen fra Rødøy til Fylket er at Rødøy kommune består som egen kommune uten grensejusteringer. Samtidig ønsket ordfører Hoff alle nye bebyggere hjertelig velkommen.
Carl Einar Isachsen: Lurøy har levert innstilling om at Lurøy består som egen kommune, men med grensejustering.
han begrunnet dette med at det har vert en negativ befolkningsutvikling spesielt for Nesøya og Storselsøya som er delt mellom Rødøy og Lurøy.
Etter en liten pause ble det åpnet for spørsmålsrunde.

I-L : Hva får øya hvid den går til Lurøy?
Svar: Skole og barnehage vil bli opprettholdt som nå.
Litt bedre på vei kontra Rødøy, litt høyere avgiter, samt eiendomsskatt som hjelper på investeringsbudsjettet.
J D : Hvordan er Lurøy på næringsutvikling?
Svar: Lurøy har ordning med støtte til kjøp av båt og kvoter
Rødøy har også hjelp til finansiering av fiskebåt med 10%,topp 400.000-
Ang turisme så er kommunene behjelpelig med arbeid inn mot Innovasjon Norge.
Hanne: For lite gjennomgangsboliger.
Der har Lurøy bygd for lite. Rødøy er bedre i gang med det, og det er budsjettert med dette i Nordnesøy i 2017 hvis alt går etter planen
H-A: Fergeleie på Tonnes?
Begge ordførerne er positiv og støtter det.
B-T: Hvordan blir det med besøk til lege hvis det blir Lurøy?
Svar: Sånn som det er i dag, må folk reise til Onøy eller til innlandet.
Det er satt av penger til å utrede et event utekontor i Nesøya, men kan ikke love noe.
Rødøyordføreren redegjorde for legetjenesten i Rødøy.
Et spørsmål om økonomi og overføringer
Utedagene blir beholdt så lenge båten ligger på Rødøy, men vist den blir flyttet til Tonnes, blir situasjonen en annen. Akutt vil det bli mer helikopterbruk.
Ingen planer om å flytte legen fra Rødøy til Tjongsfjord
Begge enige om at man står sterkere sammen som en krets ang omsorgsboliger / hjemmesykepleie.
G H :Hvor mange arbplasser går tapt ved en sammenslåing med Rana/ Bodø?
Ingen av kommunene har gjort beregninger på det
I spørsmålet om kommunikasjon, var begge ordførerne tydelig på det at det blir forandringer uansett
Etter dette forlot ordførerne møtet til applaus fra de 41 fremmøtte
24 fra nord og 17 fra sør

Til slutt ble det bestemt en felles avstemming der folk få si sin mening om tilhørlighet
Stemmeseddel og urne ligger på butikken. Det kan stemmes helt til kl 16.00 på tirsdag
Det er åpent også på søndag fra kl 17.- til kl 20.00
Det ligger stemmeseddel på nesøysia, som kan sendes
sornesoy.lokalutvalg@hotmail.com

Kirsten Dahl lokalutvalgssekretær

2016 05 27 Fjesbok: Hans-Axel Graarud

Jeg synes at kommunesammenslåingsdebatten minner mer og mer om EU slaget vi hadde, der stort sett alle etablerte politikere mente at det kom til å gå til ....... med Norge hvis vi ikke ble medlem, det har gått bedre med Norge en med EU og jeg tror kommunene klarer seg godt ved å stå alene og samarbeide med sine naboer.

DET SØRLIG FASTLAND

2016 05 23 Øresvik og Sørfjorden

Morten Karlsen
23. mai kl. 23:35 · Rødøy
Da har befolkningen I øresvik og sørfjorden talt. Etter dagens avstemning ble det 46 stemmer for at vi skal sokne for lurøy å grensejustering. 1 for at rødøy kommune skal bestå og en for å slå oss sammen med Bodø. 2 stemte blankt. Er I bunn å grunn ganske så klartalende hva befolkningen synes om politikken som er ført I kommunen I de siste årene. Så igjenstår det å se hva øyene bestemmer seg til. Lykke til.

2016 05 23 Rødøy debatt - inlegg

Harry Pedersen • På folkemøtet i Øresvik og på Rødøya ble intensjonsavtalens, 25 m basseng i Jektvik, til en av "de flere røde kluter", som sannsynligvis var sterkt med på å prege stemning og utfall . Ordføreren var klar på at det ikke var han som i arbeidsgruppa hadde lagt frem forslaget om 25 m basseng (også VTA utbygging prioriteres) til Jektvik.

• Arbeidsgruppas faste medlemmer er Tone H. Olsen, Anita Kristin Tustervatn, Frank Kristiansen Heimdal, Arne Tore Bang, Vidar Solheim ogOlav Terje Hoff, med personlige vara. Vidar Solheim har i følge han selv, på Rødøy politisk debatt, ikke fått anledning til å møte i gruppa.

• Intensjonsavtalens ivaretakelse av Jektvik krets kan benyttes både til å få aksept for avtalen, av Jektviks befolkning, og til å oppnå underkjennelse av avtalen på Øyer -og Søndre fastland i Rødøy.

• Jeg har derfor grunn til å tro, at spesielt folk i Jektvik, på morgendagens folkemøte, ønsker å få klarhet i, hvem som presenterte- og stemte for, disse 2 prioriterte forutsetninger til avtale mot BODØ.