Åra 2010-2019

Hovedsiden

FV 17 - kystriksveien

DEBATT 2011, ikke helt den samme forståelse...

Riksveg 17 omtales idag som fylkesvei (Fv 17) etter at fylkene har overtatt ansvaret for den.

Den mest omtalte del av denne - er den som skal knytte Meløy og Rødøy sammen.

Bru og tunell Storvika-Reppen,eller en undersjøisk tunnell under Skarsfjorden er det store spørsmålet.

2016

2016 11 14 Vegstegning Aldersund-Kilboghamn

Fv. 17 Aldersund - Kilboghamn, vegstenging
Publisert 14.11.2016
Statens vegvesen melder at Fv.17 mellom Aldersund og Kilboghamn vil være stengt på grunn av veiarbeid i følgende perioder:
15. november til 16. november
16. november til 17. november

Veiarbeidet vil innebære at veien er stengt mellom 21.45 og 07.30, og det åpnes for gjennomkjøring mellom 04.00-04.15.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere.

Av hensyn til egen og arbeidernes sikkerhet, bes alle kjøre aktsomt forbi arbeidsstedet.

2013

2013 05 27 Kistatunellen

FV 17 Kistatunnelen.

Sikringsarbeide.

Annonse om sikringsarbeide i tunnellen som er stengt mellom kl 2300-0600 27. mai til 29. mai 2013.

2013 05 16 Avisa Nordland

"Etter fylkesmannens innsigelse mot bru til Engen, begrunet i naturmangfoldloven, forslår Åg grendeutvalg i høringsutspill til kommuneplkanen, bru fra Halsa (Skolsvika) til Århågen.

Innspillet som kommer samtidig med at Rana Blad mange 6. mai blåset støvet av Aga-planen, som Torbjørn Ingolf Aga i 1957 la fram. Planen ville knytte Rødøy og Rana sammen med vei via Melfjordbotn.

Nå relanserer søskenbarnet Einar Johan Aga, den samme planen i revidert form: En tverrforbindelse mellom de to kommuner vil bli 45 kilometer lang og redusere strekningen mellom Mo i Rana og Bodø mned 55 kilometer pluss en time seilinstid over Melfjorden, passe pendleravstand.

Med en atkomsttunell fra Bjærangen til Svartistunnelen, unngår trafikken de rasfarlige områdene i Holandsfjord og Kilvik. REALIST."

2012

2012 10 02 ØNSKER SVAR OM VEISATSING

AN 2.10.2012.

Kjell Zahl (H) ønsker fergefri forbindelse på FV 17 - Tverlandet-Mo i Rana. Les mer i Avisa Nordland.

2012 11 08 Kommunestyresak 8. november 2012

Sak 086/2012: TRANSPORTPLAN NORDLAND: INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM

Jfr. saksutredning 24512

Formannskapets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret for endelig uttalelse.

Forslag fra Rødøy fellesliste og Senterpartiet:

Rødøy kommune vil uttale følgende i forbindelse med handlingsprogrammet for regional transportplan:

Nordland fylke er langstrakt der relativt store deler av befolkningen ikke er bosatt i bynære områder. Samtidig foregår det stor produksjon av eksportrelaterte varer nettopp i distriktene i fylket. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom å etablere gode samferdsels- og transportløsninger. Slike løsninger må få stor prioritet i handlingsprogrammet.

Rødøy kommune er, i likhet med flere av kommunene på Helgeland, inne i en positiv utvikling når det gjelder folketallsøkning og etablering av arbeidsplasser knyttet til næringer som har behov for gode transportløsninger. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det finnes gode løsninger for samferdsel og transport av varer internt i kommunen og inn til sentrale kommunikasjonsknutepunkter i regionen. Gode løsninger som muliggjør både pendling for arbeidskraft og som bidrar til at godstransporten kan gjennomføres på enklere måter enn i dag.

I forbindelse med utarbeidelsen av Regional transportplan, fremheves følgende punkter som svært viktige for Rødøy kommune:

• Rødøy kommune krever at Fv 17 med krysning av Holandsfjorden får høyeste prioritet i det videre arbeid med R.T.P

• Det må satses på gode transportløsninger for gods sjøveien

• Det er påkrevd med ny hurtiggående ferge i Rødøybassenget

• Det bygges bru mellom Selsøyvik og Gjerøy

• Det må bli flere ruteturer mellom Jektvik/Kilboghamn og bedre korrespondanse buss/ferge i Kilboghamn

• Asfaltering av Segelforveien, Fv 437

• For å sikre fisketransport, kreves tre ukentlige turer med kystgodsruta

• Utvide bussrute 18-341 til å starte i Kilboghamn kl. 19.40 på søndag. Den kommuniserer da med ferge i Rødøybassenget i Kilboghamn kl. 19.40.

Det er med bekymring vi registrerer at de kommunikasjonsløsninger som vi er svært avhengige av for en videre utvikling, stadig er gjenstand for vurdering når det skal kuttes i tilbudene for å spare penger. Dette er i strid med de målsettinger Nordland fylke har for den videre utvikling, og inspirerer ikke til økt bosetting og etablering av arbeidsplasser. Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune i arbeidet med handlingsprogrammet sørger for å prioritere gode samferdsels- og transportløsninger i distriktene generelt og på Helgeland spesielt.

Forslag fra Linda Olsen:

Tilleggspunkt:

• Pendlerrute utover til øyene

• Ekstra NEX rute, som går motsatt vei enn nåværende rute, Bodø - Sandnessjøen

Vedtak:

Rødøy kommune vil uttale følgende i forbindelse med handlingsprogrammet for regional transportplan:

Nordland fylke er langstrakt der relativt store deler av befolkningen ikke er bosatt i bynære områder. Samtidig foregår det stor produksjon av eksportrelaterte varer nettopp i distriktene i fylket. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom å etablere gode samferdsels- og transportløsninger. Slike løsninger må få stor prioritet i handlingsprogrammet.

Rødøy kommune er, i likhet med flere av kommunene på Helgeland, inne i en positiv utvikling når det gjelder folketallsøkning og etablering av arbeidsplasser knyttet til næringer som har behov for gode transportløsninger. Det er imidlertid av avgjørende betydning at det finnes gode løsninger for samferdsel og transport av varer internt i kommunen og inn til sentrale kommunikasjonsknutepunkter i regionen. Gode løsninger som muliggjør både pendling for arbeidskraft og som bidrar til at godstransporten kan gjennomføres på enklere måter enn i dag.

I forbindelse med utarbeidelsen av Regional transportplan, fremheves følgende punkter som svært viktige for Rødøy kommune:

• Rødøy kommune krever at Fv 17 med krysning av Holandsfjorden får høyeste prioritet i det videre arbeid med R.T.P

• Det må satses på gode transportløsninger for gods sjøveien

• Det er påkrevd med ny hurtiggående ferge i Rødøybassenget

• Det bygges bru mellom Selsøyvik og Gjerøy

• Det må bli flere ruteturer mellom Jektvik/Kilboghamn og bedre korrespondanse buss/ferge i Kilboghamn

• Asfaltering av Segelforveien, Fv 437

• For å sikre fisketransport, kreves tre ukentlige turer med kystgodsruta

• Utvide bussrute 18-341 til å starte i Kilboghamn kl. 19.40 på søndag. Den kommuniserer da med ferge i Rødøybassenget i Kilboghamn kl. 19.40.

• Pendlerrute utover til øyene

• Ekstra NEX rute, som går motsatt vei enn nåværende rute, Bodø - Sandnessjøen

Det er med bekymring vi registrerer at de kommunikasjonsløsninger som vi er svært avhengige av for en videre utvikling, stadig er gjenstand for vurdering når det skal kuttes i tilbudene for å spare penger. Dette er i strid med de målsettinger Nordland fylke har for den videre utvikling, og inspirerer ikke til økt bosetting og etablering av arbeidsplasser. Vi ber derfor om at Nordland fylkeskommune i arbeidet med handlingsprogrammet sørger for å prioritere gode samferdsels- og transportløsninger i distriktene generelt og på Helgeland spesielt.

Enstemmig.

2011

2011 april 28 Meløyavisa DEBATT

Rolf Dybvik: RV 17 - Bru eller tunnel over Holandsfjorden.

2011 april 5 Meløyavisa DEBATT

Almar Bergli: "Reindrift i Holandsfjorden".

2011 april 5 Meløyavisa DEBATT

"Almars Purister ved Svartisen og litt til".
Skrevet av : På vegne av "me sjøl". Helge J. Hansen. Nøytralist (jeg regner meg allers mest som realist).

2011 mars 29 Meløyavisa DEBATT

Innlegg "Kommentar 1 til "Trafikkant på Fv 17".
Forfattet av: Arthur, tidligere ferietrafikkant på kystriktsveien.

2011 mars 29 Meløyavisa DEBATT

Innlegg: Kommentar 2 til "Traffikant på Fv 17".
Skrevet av: "Også trafikkant".

2011 mars 24 Meløyavisa DEBATT

NÅR UTGANGSPUNKTET ER SOM GALEST, BLIR RESULTATET TIDT ORGINALEST

Et innlegg skrevet av John Howard Bottolfsen (med fargeportrett): "Skeptisk til å være høyrevelger.

2011 mars 24 Meløyavisa DEBATT

PURISTER VED SVARTISEN
Et nytt innlegg ved Almar Bergli

2011 mars 22 Meløyavisa DEBATT

FV 17 igjen.
Innlegg i debatten.
Hilsen Trafikkant på Fv 17.

2011 mars 17 Meløyavisa DEBATT

TUNELL ER UATUELT!
En anonym innringer til Avisa begrunner dette standpunkt. (dvs. undersjøisk tunell). Et svar til tidligere innlegg fra "Trafikant på FV 17".

2011 mars 17 FV 17 HOLANDSFJORDEN REPPEN

Innlegg skrevet av: "Hilsen fra søndagskjører for BRO over Holandsfjorden.

2011 mars 15 Meløyavisa DEBATT

FELLES FORMANNSKAPSMØTE.
Rødøy og Meløy møttes i forrige uke for å drøfte den nylig offentliggjorte konsekvensanalyse for fylkesvei 17, Storvik-Reppen.

Konsekvensanalysen som er utført av Asplan Viak anbefaler at det igangsettes kommuneplanarbeid for vegtrasealternativ 2.1. Tunell under skarsfjorden.

Denne ble presentert i møte av kommuneplanlegger Trond Skoglund.

Formannskapet i Rødøy og Meløy vil ha møte med konsulentene som har laget konsekvensutredningen for FV17.
2 helsiders artikkel i Meløyavisa.

2011 mars 12 Avisa Nordland

FELLES LØP FOR MELØY OG RØDØY

Formannskapene i Meløy og Rødøy skal samordne valg av trase for Kystriksvegen. Osv.
Art: Lørdag 12. mars 2011. (Johan Votvik).

2011 mars10 Meløyavisa: DEBATT

Alternativ 1
Alternativ 1 i grus
Debattinnlegg av: Nesegrus beundrer

2011 mars 10 Meløyavisa: DEBATT

Tilbake til 0-punktet
Debatinnlegg av: Arild Lorentsen

2011 mars 10 Meløyavisa: DEBATT

Debattinnlegg:
Gammelmannsprat
Hilsen trafikant på FV 17.

2011 mars 8 Meløyavisa: DEBATT

Skal bakstreverne vinne fram? Debattinnlegg av Almar Bergli.

2011 mars 8 Meløyavisa: DEBATT

Forundret
Kommentar til FRP og Rødøy Fellesliste angående konsekvensutredningen for FV 17 Storvika - Reppen. Debattinnlegg av: Ola Arnfinn Loe. Uavhengig medlem i Planutvalget i Meløy.

2011 mars 3 Meløyavisa: DEBATT

Konsekvensutredning for Fv 17 Storvika-Reppen.
Uttalelse fra Meløy FrP
På vegne av styret i Meløy FrP, Greta Solfall.

2011 mars 3 Meløyavisa: DEBATT

Konsekvensutredning for Fv 17 Storvika-Reppen.
Krysning av Holandsfjorden
Debattinnlegg av Rødøy Fellesliste v/Torsten Simonsen.