FV 17 - Kystriksveien

NP 1986 (Kekkan). Illustrasjon til artikkel. Underskiftene fra et møte 1935.

RV 17 GJENNOM RØDØY

Den lille lokale veien mellom to fergeleier

Omtale

Tidligere RV 17 - som ble overført fylket - eller omtalt som Riksvei 810?

Side med GENERELL OMTALE

Andre steder enn i Rødøy

UNDERSIDENE

2010 - 2019

2000-åran

1970-1999

1960-åran 1

1960-åran 2

1950-åran

1930-åran

2018

2018 09 17 Fylkesveg 17 blir stengt i flere dager

Fylkesveg 17 blir stengt i flere dager
Fv. 17 Røytvik-Liafjellet

Løsmasser i fjellsiden må sikres før en midlertidig veg forbi skredområdet ved Lia i Lurøy kommune kan åpnes for trafikk. [17.09.2018]

Vegen har vært stengt siden fredag ettermiddag, da det gikk et stort, undersjøisk jordskred like utenfor det som skal bli en tunnel gjennom Liatinden.

- Prioritet én nå er å sikre en midlertidig veg forbi skredområdet. Denne må ligge på stabil grunn, lenger inn på land. For at den skal være trygg å kjøre på må vi sikre fjellskjæringen ovenfor vegen, hvor det ligger en del løsmasser, forteller byggeleder Thor-Ole Stensøy i Statens vegvesen.

Entreprenør PNC sikrer skjæringen ved å bygge en mur i stein. Denne boltes fast til fjell der det er mulig. Arbeidet starter mandag formiddag, og trolig vil hele uka gå før det kan settes trafikk på den midlertidige vegen.

Minst 200 meter bredt
- Det er prognosen slik vi vurderer situasjonen per nå. Vi åpner vegen så fort det lar seg gjøre, men vi må være sikre på at det er trygt for folk å passere området, sier Stensøy.

Ifølge geotekniker Viktor Renström i Statens vegvesen har skredet startet i sjøen, og det er registrert massebevegelser helt ned på 60 meters dyp. Skredet er minst 200 meter bredt.

- Vi skal gjøre nye grunnundersøkelser senere denne uka, med borerigg både på land og i sjøen. Vi må finne ut nøyaktig hvor langt og bredt skredet er for å kunne vurdere hvordan vi skal kunne bygge ny veg her, sier Renström.

- Respekter sperringene
Gjennom helgen har Statens vegvesen får flere meldinger om folk som har tatt seg inn i skredområdet. Byggeleder Stensøy ber om at publikum respekterer sperringene som er satt opp.

- Vi kan ikke utelukke nye skred, og det å oppholde seg i området kan derfor potensielt være livsfarlig. Folk som ulovlig tar seg innenfor sperringene vil bli vurdert anmeldt, sier han.

Beredskapsrute fra Stokkvågen
Som følge av skredet er ferjesambandet Jektvik–Kilboghamn midlertidig innstilt og erstattet med en beredskapsrute med anløp av Stokkvågen, opplyser Torghatten Nord på sine nettsider.

Det er altså ingen mulighet for biler å passere skredområdet per nå. Vegtrafikksentralen opplyser til enhver tid om gjeldende trafikkmeldinger på 175.no.

2018 09 14 Stengt

Fv. 17 blir stengt under Liatinden på grunn av rasfare og åpner ikke i dag
Artikkeltags
FV 17 LURØY VEITRAFIKKSENTRALEN VEI
Av Gøran O. Pedersen
Publisert:14. september 2018, kl. 14:50
Veitrafikksentralen melder at strekningen mellom Brattland og Lia i Lurøy på Fv. 17 blir stengt på grunn av fare for ras ved Liatinden.

Veien blir ikke åpnet i dag.
Det er ingen omkjøringsmuligheter.

1969 Kystriksveien (2)

RLA 21109

2005 01 14 RV 17 Nasjonal turistveg

Nyheter 14/01 2005
Rv 17 på Nord-Helgeland blir Nasjonal turistveg

Rv 17 forbi Lia i Lurøy (foto:pas)
Denne uka la Vegdirektøren fram fram sitt forslag til hvilke strekninger som skal utvikles til Nasjonale turistveger. Strekningen Stokkvågen i Lurøy - Storvika i Gildeskål på Rv 17 er en av de fire vegstrekningene som nå prioriteres. De tre andre er Hardanger (rv. 7), Sognefjellet og Gamle Strynefjellsvegen.
Hovedmålet med turistvegprosjektet er å medvirke til verdiskaping og næringsutvikling som skal gi positive økonomiske ringvirkninger, ikke minst i distriktene. Turistvegprosjektet er et ledd i en storstilt nasjonal reiselivssatsing.
Turistvegene skal bli turistattraksjoner med høy kvalitet som skal vekke internasjonal interesse og friste de vegfarende rundreiseturistene til å bruke Norge som sitt feriemål. Vegstrekningene skal bli spennende og spesielle kjøreturer i unik norsk natur, og gode og varierte avvekslinger fra mas og stress på hovedvegene.

I første omgang er fire veger prioritert og senere vil det komme 14 nye. - Med dette har turistvegprosjektet fått et godt fundament for å kunne gjennomføre et effektivt og operativt arbeid fram mot 2015, som er målet for å få godkjent i alt 18 eksklusive vegstrekninger som Nasjonale turistveger, konstaterer Jan Andresen, som leder turistvegkontoret på Lillehammer.
I 1999 mottok turistvegkontoret 52 forslag til nye strekninger.
Etter en første utvelgelsesprosess stod det igjen 18 strekninger med en samlet foreslått lengde på 4000 kilometer. Etter flere gjennomganger frem til årsskiftet 2004/05 konkluderte vegdirektøren, i samråd med sitt kvalitetsstyre og på faglig grunnlag, med en samlet lengde for framtidige nasjonale turistveger på 1520 kilometer.
Strekningen Stokkvågen – Storvika som kalles for ”Helgelandskysten nord” i turistvegprosjektet er totalt 129 kilometer lang.
Ved pas, kl 21:23

2002 11 20 Omtale

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
RV 17 Stokkvågen-Kilboghamn opp på prioriteringslista

Rv 17 forbi Lia i Lurøy (foto:pas)
Til fylkestingets samling i desember legger fylkesrådet fram en innstilling om prioritering av større riksvegprosjekter i Nasjonal Transportplan (2006-2015). I forslaget til vedtak prioriteres først de tre prosjektene som allerede er igangsatt (RV17 Tverlandet – Godøystraumen, RV81 Oppeid – Skutvik og RV808 Finneidfjord – Hemnesberget). Etter dette forelås at strekningen RV 17 Stokkvågen-Kilboghamn må prioriteres med 200 millioner kroner i løpet av perioden.

Om strekningen Stokkvågen – Kilboghamn heter det i saksutredningen til fylkestinget:
”- Utviklingen av havbruksnæringa har vært meget sterk på hele Helgelandskysten og også nye fiskeslag for eksempel kveite og steinbit er nå under oppdrett, og det ventes sterk økning også innen disse arter.
Parsellen er smal, lav bæreevne (8 tonn) lange strekninger med nedsatt hastighet, ras (Liafjellet) og trenger gjennomgående opprustning. Kostnadsoverslag: 200 mill kr. Prosjektet var ikke prioritert ved forrige revisjon, men omtalt som aktuelt å vurdere ved denne revisjon.”

I saken til fylkestinget heter det blant annet at vegene langs kysten og mellom kysten og E6/jernbane ofte er klassifisert som ”øvrige riksveger” og det er viktig at denne post i Nasjonal transportplan blir så stor at Nordland kan utnytte de store muligheter vi ser på kysten.
- Vi er landets største laksoppdrettsfylke og oppdrett av nye arter som kveite, steinbit, piggvar etc er i gang – likeså skjelldyrking. Dette stiller nye og større krav til vegene våre, samtidig som trafikksikkerheten skal ivaretas bedre enn før gjennom nullvisjonen.
- Kystens muligheter og produktutviklingen kan bare realiseres gjennom økt satsing på infrastruktur, og gode veger ut til produksjonsstedene, heter det saksutredningen.

Den prioriteringen som forelås i saken gjøres før prioritering av utbedringer på øvrige riksvegstrekninger (stamveger) gjøres. Fylkestingets vedtak blir derfor foreløpig og endelig prioritering må gjøres ved behandlingen av handlingsprogrammet for 2006 – 2009 i fylkestinget.

Det som er framlagt til fylkestinget er følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vil prioritere investeringene til øvrige riksveger i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet i fylkestinget og nedenforstående prioritering er derfor foreløpig:Prioritet nr.
1. Tidligere bindinger (gjelder RV17 Tverlandet – Godøystraumen, RV81 Oppeid – Skutvik og RV808 Finneidfjord – Hemnesberget): 314 mill kr

2. RV 17 Stokkvågen – Kilboghamn: 200 mill kr
3. RV 835 Mortenstrand – Nordfold m/arm til Bogøy 30 mill kr
4. RV 77 Kjernfjell tunnelen: 140 mill kr
5. RV 85 Kåringen – Lødingen: 30 mill kr
6. RV 828 Nord-Herøy – Åkvik – Bjørn: 20 mill kr
7. RV 818 Gravdal – Ballstad: 6 mill kr
8. RV 816 Rørvik – Henningsvær: 16 mill kr
9. RV 815 Smorten – Skifjord: 40 mill kr
10.RV 17 Nesna – Strandlandet: 30 mill kr
11.RV 812 Misvær sentrum: 15 mill kr