Om

året 2004

Hovedsiden

2004 desember

2002 12 31 administrasjon

Etter kommuneloven er rådmannen øverste leder for kommunens administrasjon innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter. Administrasjonen i kommunen er organisert med rådmann Per A. Sperstad som øverste leder for sju etater med hver sin virksomhetsleder i tillegg til tre sentrale stabsfunksjoner.
Rødøy kommune har en sektororganisert ledelse som bygger på funksjonelle og identifiserbare enheter. Strukturen har vært omlag den samme siden midten av 1980-åra. Denne sektorstrukturen har vist seg å være robust mot ulike typer forslag til endringer, enten det har vært fra eksterne konsulenter eller statlige myndigheter. Fordelen med den sektorbaserte strukturen er også at det ligger godt tilrette for å utvikle f. eks. en ny flatere struktur med resultatenheter.

Administrativ ledelse
(per 31.12.2002):
Rådmann: Per A. Sperstad
Konsulent: Siri E. Rasch
Kommunekasserer: Lise Rådal
Skolesjef: Kolbjørn Lorentzen
Helsesjef: Patrick Eriksson
Sosialsjef: Siri Midttun
Omsorgssjef: Bjørg A. Andreassen
Jordbrukssjef: Håvard Holeplass
Kultursekretær: Solfrid Lorentzen
Teknisk sjef: Kjetil Hansen

2004 12 24 Kommunestyremøte 20. desember

Kommunestyremøte 20. desember
Kommunestyret er innkalt til møte mandag 20. desember 2004. Viktigste saker på sakslista er behandlingen av Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005-2008.
L
Møtet starter klokka 11.00 på Jektvik grendehus.
Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:

074/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
075/2004 Justering av gebyrregulativ
076/2004 Fastsetjing av valdag for stortings- og sametingsvalet 2005
077/2004 Helse- , omsorgs- og sosialplan - evaluering
078/2004 Godkjenning av reguleringsplan for Gråtarvika hytteområde gnr 18
079/2004 Økonomiplan 2005 - 2008
080/2004 Rødøy kommunes budsjett for 2005
081/2004 Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte verv
082/2004 Vedr utleie av lokaler til lensmannskontor
083/2004 Endring av selskapsform for Helgeland regionråd

2004 12 06 Forslag til Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008

Forslag til Budsjett 2005 og Økonomiplan
2005 - 2008
Formannskapet behandlet på møte 6. desember forslag til budsjett 2005 og økonomiplan 2005 - 2008 og dokumentene er nå utlagt til offentlig ettersyn i perioden fram til 20. desember
L
Formannskapets innstilling til budsjett 2005 og
økonomiplan er lagt ut til offentlig ettersyn rundt
om i kommunen i perioden 6. desember - 20. desember.
Sakene skal sluttbehandles av kommunestyret på
møte 20. desember.

Budsjettforslaget er også lagt ut her på websiden som pdf-fil (241kB).

2004 12 15 Formannskapsmøte 15. desember

Formannskapsmøte 15. desember
Formannskapets siste møte i år er berammet til onsdag den 15. desember.
L
Møtet er fastsatt til onsdag den 15. desember 2004
kl. 09.30 på møterommet, Vågaholmen.
Følgende saker foreligger til behandling:

193/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
194/2004 Boligsaker
177/2004 Status for gjennomføring av skolerehabiliteringsplan - utsatt sak
191/2004 Vedr utleie av lokaler til lensmannskontor - utsatt sak
192/2004 Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte verv - utsatt sak
195/2004 Vedr salg av bolig på Selsøyvik gnr 4
196/2004 Næringssak - søknad om støtte til oppstart, Thomas Lie
197/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy, Brynjulf Pedersen

2004 12 01 Formannskapet fortsetter budsjettarbeidet

Formannskapet fortsetter budsjettarbeidet
Arbeidet med budsjettet for 2005 er en krevende oppgave. Etter en gjennomgang med etatene fredag 26. november har ordføreren kalt inn til nytt møte i formannskapet førstkommende onsdag.
L
Møtet er innkalt til onsdag den 1. desember 2004 kl. 09.30 på
møterommet, Vågaholmen. Følgende saker foreligger til behandling:

187/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
188/2004 Boligsaker
185/2004 Næringssak - søknad om tilskott, Rødøy Slip og Marina AS - utsatt sak
189/2004 Rødøy kommunes budsjett 2005
190/2004 Økonomiplan 2005-08
191/2004 Vedr utleie av lokaler til lensmannskontor
192/2004 Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte verv
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 26.11.2004

2004 november

2004 11 26 Prosjektleder innen psykisk helse på plass

Prosjektleder innen psykisk helse på plass
Denne uka startet Kurt Lyngved (49) i sin nye stilling som prosjektleder med ansvar for gjennomføring av handlingsplan innen psykisk helse i Rødøy kommune.

Kurt Lyngved kommer fra stilling innen samme fagfelt i Fauske og har dessuten allsidig erfaring innen helse- og sosialsektoren både nord og sør i landet. Opprinnelig er han fra Bodø, men har solide familiebånd til Rødøy. I oppveksten tilbrakte han ofte sommerferiene hos besteforeldrene på Rangsundøya.
Nå vil han altså tiltre stillingen i helsesjefens stab og vil etter hvert bli å treffe rundt omkring i kretsene. En stor del av hans jobb vil være utadrettet og kontakt med enkeltpersoner.
Han sier selv at han foretrekker å kalle arbeidsområdet sitt for psykisk helse heller enn psykiatri og hvorfor vil vi få vite når han er blitt varm i trøya i Rødøy.
Kurt Lyngved

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 26.11.2004

2004 11 22 Formannskapsmøte 22. november

Formannskapsmøte 22. november
Ordføreren har innkalt formannskapet til møte mandag 22. november. På møtet er det budsjettet 2005 som er viktigste sak.
L
Møtet skal avholdes mandag den 22. november 2004
kl. 09.30 på møterommet, Vågaholmen.
Følgende saker foreligger til behandling:

180/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
181/2004 Boligsaker
182/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøytetilskott
183/2004 Høringsuttalelse ny forskrift om forvaltning av rovvilt
184/2004 Suppleringsopptak til barnehager
185/2004 Næringssak - søknad om tilskott, Rødøy Slip og Marina AS
186/2004 Budsjett 2004 - første behandlingsopplegg

2004 11 02 Kommunestyremøte

Kommunestyret er innkalt til møte tirsdag 2. november kl. 11.00 på Rødøy. På sakslista står bl.a. behandling av Næringsplan 2004-06.
L
Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:
064/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
065/2004 Næringsplan 2004 - 2006
066/2004 Godkjennelse av avtale m.h.t. legalpant
067/2004 Forslag på kandidater til dyrevernnemnd
068/2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004
069/2004 Vedr prioritering av omsorgsbolig
070/2004 Søknad om fritak for folkevalgt verv
071/2004 Revisjon av tjenesteytingsavtale mellom Rødøy kommune og Rødøy kirkelige fellesråd
072/2004 Orientering om statsbudsjettet 2005
073/2004 Retningslinjer for Selvågen brygge- og naustområde
Evt. andre saker.

2004 oktober

2004 10 08 Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 3. kvartal
Rådmannen har lagt fram kvartalsrapport for 3. kvartal. Rapporten tar for seg økonomisituasjonen per 30. september og gir i tillegg en kortfattet gjennomgang av status for de ulike områder av den kommunale drift og tjenesteproduksjon.
L
Rapporten viser at budsjettforbruket, både med hensyn til lønnskostnader og driftskostnader, ligger på et akseptabelt nivå sett i forhold til budsjett og tilsvarende periode i fjor.
De samlede lønnskostnader (eksklusive trygd og pensjon) etter 9 måneder er på vel knappe 40,9 millioner kroner mot 40,7 millioner kroner for samme periode fjor. Det betyr at lønnskostnadene i år er ligger 0,46 % over tilsvarende periode i fjor.
Skatteinngangen etter 3 kvartal i 2004 er på til sammen over 12,8 mill. kr. mot 12,3 mill. kr. til samme tid i fjor. Det tilsvarer en økning på 500.00 kroner eller 4,1 %.
Antall årsverk fortsatte å gå ned i 3. kvartal og var 1,5 årsverk lavere enn gjennomsnittet i 2. kvartal. Det var ventet en liten korreksjon oppover bl. a. fordi en har ansatt nye personer i kvartalet inklusive ny drift ved Myken skole.
Sykefraværet for 3. kvartal var lavt målt i forhold de hva som har vært vanlig de senere år. Lavt sykefravær i 3. kvartal forklares tradisjonelt med godt vær og ferieavvikling, men fraværet i år er altså lavere enn gjennomsnittet de siste 5 år. Sykefraværet er på 4,6 % blant kvinnene og 0,3 % blant mennene.
Annet fravær (enn sykefravær) er målt til 4,6 %. Her er det svangerskapspermisjonene som utgjør hoveddelen med 3,9 %. Det betyr at antall tapte dagsverk for dette aktuelle kvartalet er større som følge av svangerskapspermisjoner enn for alt sykefravær. Hele kvartalsrapporten kan lastes ned her.
(pdf-fil 305 kB)
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 08.10.2004

2004 10 12 Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 12. oktober
Det er innkalt til møte i formannskapet tirsdag 12. oktober. På saklista står blant annet flere søknader om støtte fra næringsfondet, delårsrapport for 3. kvartal og prioritering av bygging av ny omsorgsbolig.
L
tirsdag den 12. oktober 2004 kl. 09.00 på Vågaholmen. Medlemmene innkalles herved. Lovlig forfall bes meldt snarest til ordføreren, i dennes fravær til formannskapskontoret.

Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:
149/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
150/2004 Boligsaker
133/2004 Ervervelse og preparering av vilt - utsatt sak
151/2004 Skattesaker - dok unntatt offentlighet
152/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøyteutstyr
153/2004 Rapport i.h.t. alkohollovens kontrollapparat
154/2004 Søknad om ekstratiltak under opphold RIBO - dok unnt offentlighet
155/2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004
156/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av melkekvoter - Rødøy bondelag
157/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av fiskebåt - Paul Amundsen
158/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av stillas - Gunnar Urskog
159/2004 Næringssak - søknad om støtte til investeringer - Angellbruket AS
160/2004 Næringssak - søknad om støtte til etablering av drosjeforretning - Helge Hilstad
161/2004 Næringsplan 2004 - 2006 - behandling etter 1. høringsrunde
162/2004 Forslag på kandidater til dyrevernnemnd
163/2004 Søknad om utvida avlastning til funksjonshemma jenta
164/2004 Vedr prioritering av omsorgsbolig
165/2004 Godkjennelse av avtale m.h.t. legalpant Saksdokumentene
kan lastes ned her.
(pdf-fil 138 kB)
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 08.10.2004

2004 10 20 Prosjekt småsamfunn: utlysing av regionale fondsmidler

Prosjekt småsamfunn: utlysing av regionale fondsmidler
Prosjekt ”Småsamfunn” som Træna, Rødøy og Lurøy kjører i samarbeid med Nordland fylkeskommune utlyser nå årets fondsmidler. Frist for å søke er 20. oktober 2004.


Regionalt kulturfond: ungdom, trivsel og tilhørighet

Det kan gis av fondet til alt kulturelt arbeid som har samarbeid over kommunegrensene som formål eller tiltak som har regionen og dets beboere som nedslagsfelt.
Det er en forutsetning for tildeling at søkere ikke mottar tilskott fra annet kommunalt hold. Det kan søkes midler til tiltak som fortrinnsvis er rettet inn mot ungdom, trivsel og tilhørighet.
Søke kan lag og foreninger, enkeltpersoner eller offentlige instanser. Vedlagt søknaden skal ligge budsjett for tiltakene, beskrivelse av tiltaket og det vil kreves rapport fra tiltaket etter gjennomføringen.
Regionalt næringsfond: kreative ideer, spenstige tiltak

Fondet skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetting i Rødøy, Lurøy og Træna kommuner. Støtten kan ikke subsidiere drift av privat næringsvirksomhet. Det kan gis lån eller tilskott. Innenfor fondets målsetting kan midler nyttes til bl. a. fellesprosjekter mellom kommunene, samarbeidsprosjekter med private m.m.
Støtte fra fondet skal som hovedregel benyttes som toppfinansiering i samarbeid med andre finansieringskilder.


Praktiske ting

Eventuelle spørsmål rettes til den enkelte kommune. Søknad med nødvendige vedlegg sendes direkte til den enkelte kommune innen 20. oktober 2004.

Vedtektene for regionalt kulturfond (pdf-fil 31 kB)
Vedtektene for regionalt næringsfond (pdf-fil 36 kB)

2004 september

2004 09 16 Rettsforlik mellom Nordlandssykehuset og Rødøy kommune

Rettsforlik mellom Nordlandssykehuset og Rødøy kommune
I et rettsforlik har Rødøy kommune godtatt å betale Nordlandssykehuset 650.000 kroner for et pasientopphold. Sykehusets opprinnelige krav var på 2,5 mill. kr.

Rettsforlik mellom Nordlandssykehuset og Rødøy kommune

Nordlandssykehuset stevnet i desember 2002 Rødøy kommune inn for retten med krav om å betale 2,5 millioner kroner for et pasientopphold ved en institusjon i Saltdal. Pasienten var hjemmehørende i Rødøy, men innlagt på Nordlandssykehuset.
Da saken kom opp for retten 31. august i år ble partene enige om et forlik som innebærer at Rødøy kommune skal betale 650.000 kroner til Nordlandssykehuset for dette pasientoppholdet.


Bakgrunnen for at Rødøy kommune ikke ville betale regningene, var at kommunen ikke godkjente noen avtale om et slikt opphold. Kommunen ga beskjed om at kostnadene på 200.000 per måned ble alt for høye til at kommunen kunne klare det. På tross av at kommunen ga beskjed om dette, fortsatte Nordlandssykehuset behandlingsopplegget et helt år og tok ut stevning mot kommunen. Behandlingsopplegget foregikk fra august 2002 til august 2003.

I utgangspunktet ønsket Rødøy kommune full frifinnelse fordi en mente seg ikke ansvarlig for de utgifter som Nordlandssykehuset iverksatte.


Retten ble satt 31. august og nesten hele dagen gikk til ordinære partsinnlegg og vitneforklaringer. Helt på slutten av dagen ble spørsmålet om forlik tatt opp av dommeren.Etter forhandlinger godtok Nordlandssykehuset å betale alle utgifter for 2002 og så ble partene enige om at utgiftene i 2003 skulle deles noenlunde likt mellom partene.
I et ekstraordinært formannskapsmøte 7. september ble rettsforliket godkjent og Rødøy kommune skal betale regningen i to like rater på 325.000 kroner, første del innen 15. september og andre del innen 15. desember 2004.

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 16.09.2004

2004 09 22 Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 22. september
Formannskapets neste møte er innkalt til onsdag 22. september på Jektvik Cafe. Til møtet vil kommunen få besøk av Fylkesmannen.
L
Fylkesmann Åshild Hauan vil komme til møtet og sammen med formannskapet
gjennomgå kommunens opptrappingsplan innen psykiatri.

Det ordinære møtet starter kl. 09.00 på Jektvik Cafe.
Følgende saker foreligger til behandling:

139/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
140/2004 Boligsaker
141/2004 Forslag til regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland - høringsuttalelse
142/2004 Tilskott til miljøtiltak i landbruket - fordeling av lokal pott
143/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøyteutstyr
144/2004 Vedr salg av bolig på gnr 25 - Melfjord
145/2004 Søknad om parkeringsbevis for funksjonshemmede - dok unnt off
146/2004 Helgelandssykehuset - utkast til ambulanseplan
147/2004 Helgelandssykehuset - krav om økt leie på Rødøyfjord
148/2004 Næringssak - søknad om forlenget avdragsfrihet, Rangsundfisk AS Saksdokumentene
utlagt i pdf-format
(144-kB)


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 16.09.2004

2004 august

2004 08 20 Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 20. august
Ordføreren har innkalt formannskapet til første møte etter sommerferien.
L
Møtet er innkalt til fredag den 20. august 2004 kl. 09.30
på møterommet, Vågaholmen.

Følgende saker foreligger til behandling:

126/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
127/2004 Boligsaker
124/2004 Søknad om startlån - utsatt sak (tidl utsendt)
125/2004 Endring av stadnamn - kommunal klage - utsatt sak (tidl utsendt)
128/2004 Budsjettrapport 1. halvår 2004
129/2004 Overføring av veglysanlegg i Tjongsfjord krets
130/2004 Søknad om økonomisk støtte til forsamlingshuset Skreien
131/2004 Søknad om støtte til oppslagstavle ved Øresvik skole
132/2004 Søknad om økonomisk støtte til innkjøp av premier
133/2004 Ervervelse og preparering av vilt
134/2004 Næringssak - reiselivsutvikling i Polarsirkel-regionen - tilskott til forfase
135/2004 Vedr prioritering av riksvegprosjekter - uttalelse (ettersendes) Last ned saksdokumentene i pdf-format (106 kB).

2004 08 14 Kvartalsrapport for 2. kvartal viser stabil økonomisituasjon

Kvartalsrapport for 2. kvartal viser stabil økonomisituasjon
Rådmannen har lagt fram rapport for 2. kvartal (1. halvår) og den ligger til behandling på første formannskapsmøte. Rapporten oppsummerer budsjettsituasjonen per utgangen av 2. kvartal og gjelder altså perioden april - juni måned.


Det totale budsjett-forbruket i 1. halvår var på vel 43,5 millioner kroner som er vel 400.000 kr mindre enn til samme tid i fjor.
De samlede lønnskostnader (eksklusive trygd og pensjon) etter seks måneder er på vel 25,25 millioner kroner mot 25,28 millioner kroner i samme periode fjor. Det betyr at lønnskostnadene er 32.000 kroner lavere enn til samme tid i fjor, noe som tilsvarer en prosentvis endring på - 0,12.
Skatteinngangen per utgangen av 1. halvår 2004 er på til sammen 8,52 mill kr mot 7,96 mill kr til samme tid i fjor. Det betyr en halv million kroner i bedre i skatteinngang og tilsvarer en vekst siste år på 7,5 %.

Antall årsverk i kommunen gikk ned fra 148,7 i 1. kvartal 2004 til 147,7 i 2. kvartal 2004. I løpet av det siste år er antall årsverk redusert med 8,8.
Sykefraværet i 2. kvartal var på 6,2 % som er lavere enn 2. kvartal i fjor (6,8 %). Det er også betydelig lavere enn 1. kvartal i år da sykefraværet var oppe i hele 10,6 %.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 14.08.2004

2004 juli

2004 07 05 Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 5. juli
Siste møte i formannskapet før ferien avholdes mandag 5. juli på Øresvik skole.
L
Møtet er innkalt til klokka 12.00 med frammøte på bedriften Nord-Reker AS
på Hilstad.
Klokka 14.00 blir det så møte på Øresvik skole hvor planlegger S. Sund
i SKS Produksjon vil gi en gjennomgang av status for planleggingen
av kraftutbyggingsprosjektene Smibelg og Storåvatn.

Sakslista til formannskapet er slik:

119/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
120/2004 Boligsaker
121/2004 Vedtekter for sekretariatskontoret til kontrollutvalgene
122/2004 Vedr. tilkobling til Tjongsfjord vannverk
123/2004 Leie av tomt på Våga kai- og næringsområde
124/2004 Søknad om startlån
125/2004 Endring av stadnamn - kommunal klage

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 01.07.2004

2004 Juni

2004 06 23 Næringsplan 2004-06 ute på høring

Næringsplan 2004-06 ute på høring
Kommunestyret godkjente den 23. juni et utkast til Næringsplan 2004-06, og planutkastet er utsendt på høring.
L

Frist for høringsrunden er satt til 20. september 2004.

Etter dette vil planen med alle høringsuttalelsene legges fra
for kommunestyret som så skal sluttbehandle planen.
Kommunen ønsker at alle lokalutvalg, næringsdrivende og
andre med interesse for næringsutvikling skal komme med sine
kommentarer og merknader gjennom høringsrunden.

Planutkastet i pdf-format (470kB).

2004 06 23 Kommunestyremøte

Siste møte i kommunestyret avholdes på Jektvik grendehus onsdag 23. juni. Det er en veldig lang saksliste som ser slik ut:
L
Møtet er innkalt til onsdag den 23. juni 2004 klokka 10.00 på Jektvik grendehus.

Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:

sak 024/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 025/2004 Kommunal arbeidsgruppe som skal arbeide med turisme
sak 026/2004 Godkjenning av vedtekter for regionalt kulturfond og regionalt næringsfond,
valg av representanter til fondsstyre, m.v. - Prosjekt Småsamfunn
sak 027/2004 Næringsplan 2004-06 - utkast
sak 028/2004 Plan for edruskapspolitikk og salgs- og skjenkeløyver 2004-2008
sak 029/2004 Søknad om serveringsbevilling - Polarsirkelen Kystferie AS
sak 030/2004 Søknad om serveringsbevilling - Polarsirkel Maritime AS
sak 031/2004 Søknad om salgsbevilling - Angell Olsen Eftf
sak 032/2004 Søknad om salgsbevilling - Nordnesøy Handel
sak 033/2004 Søknad om salgsbevilling - Finn Olsen AS
sak 034/2004 Søknad om salgsbevilling - Sørfjorden Dagligvare
sak 035/2004 Søknad om salgsbevilling - Hoff Handel
sak 036/2004 Søknad om salgsbevilling - A. Hansen & Co AS
sak 037/2004 Søknad om salgsbevilling - O. Rossvoll
sak 038/2004 Søknad om skjenkebevilling - Unnis Øyferie
sak 039/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Kystferie AS
sak 040/2004 Søknad om skjenkebevilling - Jektvik Cafe
sak 041/2004 Søknad om skjenkebevilling - Nye Tjongsfjord Gjestegård
sak 042/2004 Søknad om skjenkebevilling - Myken fyr / Karenstua
sak 043/2004 Søknad om skjenkebevilling - Klokkergården Gjestgiveri
sak 044/2004 Søknad om skjenkebevilling - Rødøy Kro og Kyststue
sak 045/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Båttransport / Fjordcruise
sak 046/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarsirkelen Maritime AS
sak 047/2004 Rådmannens årsrapport 2003
sak 048/2004 Rødøy kommunes regnskap 2003 - desisjon
sak 049/2004 Budsjett 2004 - saldering III juni
sak 050/2004 Lokalutvalgenes mandat og arbeidsområder
sak 051/2004 Søknad om fritak fra folkevalgt verv
sak 052/2004 Vedr valg til styret i PPTR
sak 053/2004 Valg av kommunekomite for TV-aksjonen 2004
sak 054/2004 Tariffoppgjøret 2004 - uravstemning

2004 06 21 Formannskapsmøte

Ordføreren har innkalt formannskapet til ekstraordinært møte mandag 21. juni klokka 09.00.
Det var nødvendig med et ekstra møte fordi en ikke klarte å gjøre seg ferdig alle sakene i forrige møte.
L
Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:

110/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
111/2004 Boligsaker
101/2004 Næringssak - Søknad om støtte fra næringsfondet - Arnold Hagen - utsatt sak
104/2004 Rødøy kommunes regnskap 2003- desisjon
105/2004 Budsjett 2004 - saldering III juni - utsatt sak
112/2004 Vedr salg av bolig på Selsøyvik
113/2004 Samordnet tjenestetilbud for funksjonshemmet barn - dok unntatt offentlighet
114/2004 Søknad om startlån - dok unntatt offentlighet
115/2004 Vedr prosjekt vannboring på Nordnesøy
116/2004 Uttalelse vedr gjenopprettelse av 8754 Øresvik

2004 06 09 Formannskapsmøte 9. juni

Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet onsdag den 9. april klokka 09.00 på eldretunet, Jektvik. Det er en omfattende saksliste med blant annet søknader om salgs- og skjenkebevillinger for en ny fireårsperiode, tildeling av kulturmidler 2004 og utkast til næringsplan 2004-06.
L
Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:

076/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
077/2004 Boligsaker
078/2004 Botilbud m.v. for funksjonshemmet elev - dok unnt offentlighet
079/2004 Søknad om forlengelse av vilkår på næringslån - Unnis Øyferie
080/2004 Godkjenning av vedtekter for regionalt kulturfond og regionalt næringsfond,
valg av representanter til fondsstyre, m.v. - Prosjekt Småsamfunn
081/2004 Næringsplan 2004-06 - utkast
082/2004 Tildeling av kulturmidler 2004
083/2004 Rammetimetall for skoleåret 2004/2005
084/2004 Plan for edruskapspolitikk og salgs- og skjenkeløyver 2004-2008
085/2004 Søknad om salgsbevilling - Angell Olsen Eftf
086/2004 Søknad om salgsbevilling - Nordnesøy Handel
087/2004 Søknad om salgsbevilling - Finn Olsen AS
088/2004 Søknad om salgsbevilling - Sørfjorden Dagligvare
089/2004 Søknad om salgsbevilling - Hoff Handel
090/2004 Søknad om salgsbevilling - A. Hansen & Co AS
091/2004 Søknad om salgsbevilling - O. Rossvoll
092/2004 Søknad om skjenkebevilling - Unnis Øyferie
093/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Kystferie AS
094/2004 Søknad om skjenkebevilling - Jektvik Cafe
095/2004 Søknad om skjenkebevilling - Nye Tjongsfjord Gjestegård
096/2004 Søknad om skjenkebevilling - Myken fyr / Karenstua
097/2004 Søknad om skjenkebevilling - Klokkergården Gjestgiveri
098/2004 Søknad om skjenkebevilling - Rødøy Kro og Kyststue
099/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Båttransport / Fjordcruise
100/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarsirkelen Maritime AS
101/2004 Næringssak - Søknad om støtte fra næringsfondet - Arnold Hagen
102/2004 Næringssak - Søknad om støtte fra næringsfondet - Rødøy Marina AS sus
103/2004 Rådmannens årsrapport 2003
104/2004 Rødøy kommunes regnskap 2003- desisjon
105/2004 Budsjett 2004 - saldering III juni
106/2004 Utleie av turistkiosk på Jektvik ferjekai
107/2004 Vedr refusjon for husleie m.v. ved Øresvik trygdebolig I


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 02.06.2004

2004 mai

2004 05 26 Sparebanken Rana

Konstituerende møte i Sparebanken Ranas forstanderskap
Den 26. april 2004 ble det holdt konstituerende møte i bankens forstanderskap, der følgende ble valgt som representanter/vararepresentanter til bankens tillitsmannsorganer:
Forstanderskapet 2004:

Helge Stanghelle, Strandenget 34, 8614 Ytteren valgt som leder (gj,v.).

Jan Nikolaisen, Skogbrynet 49, 8618 Andfiskå valgt som nestleder (gj.v.).
Styret perioden 2004/2005:

Thore Michalsen, Mjølanvn. 67, 8622 Mo i Rana, valgt som leder (gj.v.)

Inger Lise Pettersen, 8646 Korgen, valgt som medlem (gj.v.).

Anita Pruglhei, 8615 Skonseng, valgt som medlem (gj.v.).
Varamedlemmer til styret for 2004:

Gretha Bye, Idrettsvn. 5, 8700 Nesna (gj.v.)

Thor Hoff, 8186 Tjongsfjorden. (gj.v.)

Gørild Støve Sørvik, Krøtabakken 6, 8614 Ytteren. (gj.v.)

Bente Johansen, Svartflågveien 20, 8614 Ytteren. (gj.v.)
3 medlemmer til kontrollkomiteen for 2004/2005:

Olaf Fjalstad, Båsmosjyen 5, 8616 Båsmoen (gj.v.).

Frank Høyen, Åttringvn. 30, 8616 Båsmoen (gj.v.).

Heidi Dahl, Skipper Nilsens gt. 54, 8613 Selfors (ny).
2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for 2004/2005:

Beate Aspdal , Ormenggt. 24, 8613 Selfors (ny).

Kjell Myrvang, Rognvn. 25, 8622 Mo i Rana (gj.v.).
Leder til forstanderskapets valgkomité for 2005/2006:

Ørnulf Skjæran, Parkvn. 34, 8640 Hemnesberget (ny).
1 medlem til forstanderskapets valgkomité for perioden 2005/2006:

Terje Krogh Indahl, Gaukveien 20, 8616 Båsmoen (ny)
2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for perioden 2005/2006:

Torlaug Paulsen, 8700 Nesna (gj.v.).

Kjersti Sletten, Nevernes, 8630 Storforshei (ny).

Oppdatert oversikt over bankens valgte organer

2004 05 21 Rammet av datavirus

Virus har rammet flere datatjenester i Rødøy kommune.
L
I over to uker har det nye frankeringsmaskineriet hatt problemer som følge av datavirus i ladesenteret i Oslo. Dermed må en bruke den gammeldagse metoden med frimerker for utsending av post, inntil problemene hos vår leverandør i Oslo har fått systemet iorden.
Også rådmannskontorets epost er rammet av datakolaps. Her er det den lokale maskinen som har "gått i stein" og det betyr at inngående epost ikke kan tas inn. Det vil ennå gå noen dager før dette er kommet opp.
En følge av dette er at løpende oppdatering av kommunens hjemmeside og nettavisen Polarsirkelen er rammet.
Vi beklager det inntrufne.

2004 april

2004 01 26 Lys langs veiene

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 26/01 2004
Lys langs vegene

Veglys i mørke (foto:pas)
Statens Vegvesen og Rødøy kommune har kommet fram til en overenskomst som betyr at utgiftene til veglys langs riksveg 17 skal betales av Vegvesenet i framtida. Det er imidlertid flere krav som må innfris dersom dette skal skje, blant annet må det lysarmaturene oppgraderes noe som vil koste om lag 1.250 kroner per lyspunkt.
Det var for to år siden at Rødøy kommune måtte si nei til å betale strøm på veglysene i kommunen, noe som hadde sin årsak i en vanskelig økonomi. De to siste vintrene har det altså vært opp til lokalfolkningen og veglysforeningene i hver krets å samle inn penger til å betale strøm i lysene.

Den nye avtalen med Vegvesenet betyr at strøm på veglys langs RV 17 og på enkelte andre distanser langs riksveg (Tjong-Magvoll), kan betales av Vegvesenet dersom kravene innfris. Dette gjelder veglys langs riksvegen i Øresvik og Tjongsfjord (Reppen-Sleipnes) og utgjør cirka 27 prosent av alle veglys som er satt opp langs vegene i kommunen. Rødøy kommune har derfor tatt kontakt med veglysforeningene i Øresvik krets og Tjongsfjord krets for å få disse til å stille opp med penger til dette prosjektet.

For veglysene i Øresvik og Tjongsfjord så gjelder det 151 lyspunkter og hvert punkt koster 1.250 kroner ekslusive moms å reparere / oppgradere. Samlet sum blir dermed cirka 190.000 kroner ekslusive moms ifølge beregninger gjort av Rødøy-Lurøy kraftverk.
- Langs RV 17 i Øresvik er det 22 veglys og kostnaden blir dermed cirka 27.500 kroner eksl moms.
- Langs RV 17 Reppen-Tjong er det 21 veglys og kostnaden blir dermed 26.250 kroner eksl moms.
- Langs RV 831 (Tjong - Magvoll) er det 108 lys og kostnaden blir 135.000 kroner eksl moms.

Nå er det opp til veglysforeningene å gi tillbakemelding om de ønsker å være med på et slikt opplegg.
Ved pas, kl 14:20

2004 04 21 Kommunestyremøte

Kommunestyremøte 21. april
Kommunestyret har sitt neste møte onsdag 21. april klokka 11.00 på Jektvik grendehus. Blant sakene er innspill til ny fylkesvegplan.

Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:

sak 014/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 008/2004 Vedr spørsmål om eget utvalg for satsing på reiseliv / turisme - utsatt sak
sak 015/2004 Delegering av vedtaksmyndighet til administrasjonen i kurante saker etter jordloven,
konsesjonsloven og odelsloven
sak 016/2004 Skatteregnskapet for 2003
sak 017/2004 Innspill fylkesvegplan 2006-2015, handlingsplan 2006-2009
sak 018/2004 Reguleringsplan Selvågen sør gnr 74 - fornyet behandling
sak 019/2004 Rapport om bruken av næringsfond 2000 - 2003
sak 020/2004 Kvartalsrapport (budsjettrapport) 1. kvartal 2004
sak 021/2004 Innspill Distriktskommisjonen
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 15.04.2004

2004 04 20 Skoleruten 2004 -2005

Skoleruta 2004-2005
Formannskapet vedtok på siste møte skolerute for kommende skoleår. Skoleåret starter torsdag 19. august og siste skoledag før jul er 17. desember. Høstferien er fastsatt til 6. - 8. oktober. Skoleårets siste dag er 22. juni 2005.
L
L
Hvert år bestemmer kommunen hvordan skoleåret skal planlegges. Til grunn for vurderingene ligger anbefaling fra Fylkesmannen (tidl utdanningsdirektøren/Skoledirektøren). Han kommer med et forslag slik at kommmune kan ha noe å sammenligne seg med. I Rødøy er det kommende år gjort bare etpar mindre endringer i forhold til utdanningsdirektørens forslag.

Skoleruta i Rødøy for skoleåret 2004 - 2005 er bestemt å være slik:
Høsthalvåret 2004
Skolestart: 19. august
Høstferie: 6.- 8. oktober
Siste skoledag før jul: 17. desember
Vårhalvåret 2005
Første skoledag: 4. januar
Vinterferie: 21- 25. februar
Siste skoledag før påske: 18. mars
Elevfri: 6. mai
Siste skoledag: 22. juni

Tilsammen antall skoledager: 190.

Andre opplysninger
Skolene ha 5 planleggingsdager.
Disponible dager for planleggingsdager:
16. - 18. august
6. - 8. oktober
3. januar
21. - 25. februar
29. mars
6. mai.
23. - 24. juni

2004 04 19 Formannskapsmøte 19. april

Formannskapsmøte 19. april
Ordføreren har innkalt formannskapet til møte mandag 19. april klokka 12.30. Se sakslista:

Møtet er innkalt til mandag den 19. april 2004
kl. 12.30 på møterommet, Vågaholmen.


Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:

051/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
052/2004 Boligsaker
053/2004 Skatteregnskapet for 2003
054/2004 Innspill fylkesvegplan 2006-2015, handlingsplan 2006-2009
055/2004 Kvartalsrapport (budsjettrapport) 1. kvartal 2004
056/2004 Skoleruta 2004/2005
057/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøyteutstyr - Ole Klausen
058/2004 Søknad om kommunalt tilskott til fullfinansiering av småbåthavn i Jektvik
059/2004 Rapport om bruken av næringsfond 2000 - 2003
060/2004 Innspill til Distriktskommisjonen
061/2004 Søknad fra KS om tilskott til utredning om kommuneøkonomi
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 15.04.2004

2004 04 15 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004
Rapporten beskriver den økonomiske situasjonen for kommunen etter de tre første månedene av året og gir samtidig en status for den kommunale drift og tjenesteproduksjon.
L
Denne rapporten oppsummerer budsjettsituasjonen per utgangen av 1. kvartal og gjelder altså perioden januar-mars måned. Rapportens hoveddel tar for seg status for budsjettstyringen og økonomiske data og bygger på den mal som er utviklet for budsjettrapportene. I tillegg presenteres i korte trekk en status for den kommunale drift og tjenesteproduksjon, herunder personalinnsats.


Når det gjelder økonomistyringen så ligger forbruket, både med hensyn til lønnskostnader og driftskostnader, på et akseptabelt nivå sett i forhold til budsjett og tilsvarende periode i fjor. Lønnskostnadene i 1. kvartal 2004 er lavere enn for 1. kvartal 2003. Den eneste kostnadskomponenten som stiger er den statlige arbeidsgiveravgiften der satsen i år er økt med 2 %.

Antall årsverk i kommunen gikk ned fra 150,9 i 4. kvartal 2003 til 148,7 i 1. kvartal 2004. I løpet av siste år er årsverk redusert med 8,2.

Sykefraværet i 1. kvartal 2004 er bekymringsfullt. Det er registrert et sykefravær på hele 11,3 % og så høyt har det aldri vært før. Tilsvarende situasjon for 1. kvartal i fjor var en fraværsprosent på 7,2 %.


Utsiktene framover peker på at det knytter seg spenning til lønnsoppgjøret denne våren. Budsjettet er ikke oppsatt for å tåle høyere lønnskostnader og da er en ny runde med innsparing i antall årsverk eneste utveg.
Videre knytter det seg spenning til innholdet i Regjeringens "Kommuneproposisjon" som kommer i mai måned og som vil gi signaler om kommunenes økonomi framover mot 2005.
Det er også verdt å ta med i betraktningen at det vedtatte budsjettet for 2004 ikke er i balanse og godkjent av Fylkesmannen og en saldering må skje i løpet av 2. kvartal.


Kvartalsrapporten skal behandles av formannskapet og kommunestyre neste uke.
Rapporten i pdf-fil (215 kB)
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 15.04.2004

2004 mars

2004 03 17 Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 17. mars
Ordføreren har innkalt formannskapet til ordinært møte onsdag 17. mars klokka 9.00 på Jektvik eldretun.
L
Sakslista ser slik ut:
038/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
039/2004 Boligsaker
031/2004 Øresvik helselag - søknad om overtakelse av ansvar for trygdebolig - utsatt sak
040/2004 Jektvik skole - søknad om godkjenning av skoletur til Polen
041/2004 Dekning av ekstra utgifter for funksjonshemmet elev i forbindelse med skoletur
042/2004 Næringssak - søknad om støtte til "Yrkesmessa 2004"
043/2004 Rapport for bruken av ambulerende skjenkebevillinger 2003
044/2004 Styringsgruppe Rødøy Utvikling (NæRiKu)
045/2004 Søknad om vedhogst på kommunal grunn - Dagfinn Johansen
046/2004 Hurtigbåtrute Brønnøysund - Sandnessjøen - høring
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 13.03.2004

2004 03 16 Kursdag for kommunestyret

En hel dag var avsatt til opplæring i arbeidet som
folkevalgt. Kurset var en del av det opplegget som
Kommunenes Sentralforbund (KS) har laget for
alle kommunene i landet.
Det var tidligere varaordfører i Fauske, Jan Åke
Storjord, som var foreleser.
Blant temaene var folkevalgt-rollen, forholdet mellom
kommunestyret og administrasjonen samt hvordan
opptre i den kommunale hverdagen.

2004 09 07 Eiendomsskatt 2004

Liste over eiendomsskatt for 2004 i Rødøy kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars.
L
I medhold av lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975, er det skrevet ut eiendomsskatt for verker og bruk i Rødøy kommune for året 2004. Skatteseddel med utregning blir sendt til den enkelte skatteyter. Liste over utskrevet eiendomsskatt ligger ute til offentlig ettersyn på rådmannens kontor (kontakt telefon 750 98004) i tre uker fra 1. mars 2004.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 07.03.2004

2004 03 03 Kommunestyremøte

Kommunestyremøte 3. mars
Rødøy kommunestyre samles til møte onsdag 3. mars klokka 11.00 på Jektvik grendehus. Sakene som skal behandles er opplistet her:
L

sak 001/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 089/2003 Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer/ meddommere til lagmanns-
retten, og jordskiftemeddommere og skjønnsutvalg for perioden 2004 - 2008
sak 002/2004 Suppleringsvalg lokalutvalg Myken
sak 003/2004 Vedr nytt valg av partssammensatt utvalg (PSU)
sak 004/2004 Vedr justeringer av skolerehabiliteringsplan - svømmebasseng i Jektvik
sak 005/2004 Vedr Økonomiplan 2004 - 2007
sak 006/2004 Fraværsrapport 2003
sak 007/2004 Om startlån
sak 008/2004 Vedr spørsmål om eget utvalg for satsing på reiseliv / turisme
sak 009/2004 Avtale om kjøp av jordmortjenester 2004 - Helgelandssykehuset
sak 010/2004 Avtale om utskrivingsklare pasienter - Helgelandssykehuset - Rødøy kommune
sak 011/2004 Samarbeidsavtale med Statens Kartverk om kartproduksjon "Ortofoto Helgeland"
sak 012/2004 Budsjettsituasjonen 2004 - videre framdrift


I samband med sak 008/2004 er lederen av Polarsirkelen Reiseliv, Tare Steiro,
invitert til å holde innledning, med muligheter for spørsmål og debatt.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 28.02.2004

2004 03 03 Valg av

Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer/ meddommere til lagmannsretten, og jordskiftemeddommere og skjønnsutvalg
Kommunestyret har fremmet forslag på kandidater til valgene på fire ulike typer rettsorganer med ulik sammensetting og valgmåte. Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til neste møte i kommunestyret.
L
Forslag til kandidater for perioden 2004 - 2008. De fire valgene er som følger:

1. Meddommere i tingretten for valgperioden 2004 - 2008
Domstollova av 13.08.15 nr. 5 lyder bl.a. slik i § 71:
I hvert domssogn skal det være to alminnelige utvalg av meddommere for herreds- og byrettssaker, ett for kvinner og ett for menn. Til hvert av utvalgene velges to ganger så mange meddommere som det antas at det i løpet av året vil falle rettsdager i tvistemål og straffesaker med meddommere fra disse utvalgene.

Rødøy kommune skal oppnevne 24 meddommere til tingretten, fordelt på to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn. Valgperioden er fire år fra 1. mai 2004 til 30. april 2008.

2. Lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten for perioden 2004 - 2008
Domstollova av 13.08.15 nr. 5 lyder bl.a. slik i § 70:

I hvert lagsokn skal det for lagmannsrettsaker være to alminnelige utvalg av lag-rettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Til hvert av utvalgene velges i regelen fire ganger så mange medlemmer som det antas at det i løpet av et år vil falle rettsdager med lagrettemedlemmer eller meddommere fra disse utvalgene.

Rødøy kommune velges 2 kvinner og 2 menn.


1. Valg av meddommere til herredretten

Utvalg for kvinner

1. Husmor Turid Abelsen, 8187 Jektvik
2. Husmor Signe Marie Hansen, 8185 Vågaholmen
3. Hjelpepl. Eva Johannessen, 8193 Rødøy
4. Hjelpepl. Aud Steinrem Johansen, 8193 Rødøy
5. Sekretær Ingvild Karlsen, 8195 Gjerøy
6. Husmor Margareth Mathisen, 8197 Storselsøy
7. Dagmar Pedersen, 8193 Rødøy
8. Husmor Elly Pedersen , 8754 Øresvik
9. Lærer Inger Monsen, 8187 Jektvik
10.Husmor Karina Endresen, 8187 Jektvik
11.Hjelpepl Elin Monsen, 8183 Rødøy
12.Hjelpepl. Torunn Fremstad, 8186 Tjongsfjorden

Utvalg for menn

1. Vaktmester Bernt Arntsen, 8193 Rødøy
2. Gbr. Hans Grimsland, 8198 Nordnesøy
3. Gbr. Magne Hansen, 8185 Vågaholmen
4. Båtekspeditør Odd Rossvoll, 8193 Rødøy
5. Gbr./vaktmester Finn Sjåvik, 8187 Jektvik
6. Maskinst Ståle Gjersvik, 8197 Storselsøy
7. Gbr. /kons. Kato Kvarv, 8185 Vågaholmen
8. Fisker Herbjørn Fyhn, 8193 Rødøy
9. Butikkmedarb. Sigurd Seljevoll, 8186 Tjonsgfjorden
10 Skipper Egil Hilstad, 8754 Øresvik
11 Ingeniør Thor Magne Hoff, 8186 Tjongfjorden
12 Bonde Trond Danielsen, 8197 Storselsøy


2. Lagrettemedlemmer

Lærer Kari Ravnsborg, 8190 Sørfjorden
Husmor Tove Folkedal , 8188 Nordvernes
Gårdbruker Nils Ellefsen, 8188 Nordvernes
Konsulent Arne Tore Bang, 8186 Tjongsfjorden

3. Valg av jordskiftemeddommere for valperioden 2004 - 2008
I § 8 i jordskiftelova heiter det følgjande om utval for jordskiftesaker:
I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet, skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen.
Fylkesjordskiftesjefen fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolane om val av meddommarar.
Lagrettemedlemmer og meddommarar er ikkje fritatt
for val til jordskifteutvalet.

Det skal være 12 jordskiftemeddommere i Rødøy.

4. Skjønnsmenn for valperioden 2004 - 2008
Skjønsprosesslova av 01.06.1917 nr. 1 lyder bl.a. slik i § 14:

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestingetetter forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene.Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn.

Rødøy skal velge 3 skjønnsmenn.
3. Medlemmer til jordskifteutvalg

1. Gbr. Aksel Mathisen, 8197 Storselsøy
2. Husmor Astrid Kvarv, 8185 Vågaholmen
3. Hjelpepl. Inger-Elise Stensland, 8754 Øresvik
4. Gbr. Kjell Setvik, 8196 Selsøyvik
5. Gbr. Magne Hansen, 8185 Vågaholmen
6. Knut Sperstad, 8187 Jektvik
7. Agronom Julianne Ellefsen, 8188 Nordvernes
8. Husmor Laila Aakre, 8195 Gjerøy
9. Gbr. Nikolai Nikolaisen, 8186 Tjongsfjorden
10 Gbr Ragnar Gjersvik, 8189 Gjersvikgrenda
11 Husmor Bjørg Ovesen, 8186 Tjongsfjorden
12 Gbr. Torgeir Hansen, 8185 Vågaholmen
13 Gbr. Tone Klausen, 8197 Storseløy
14 Gbr. Odd Kalås, Sundøy, 8185 Vågaholmen
15 Gbr. Rolf Mathisen, 8185 Vågaholmen
16 Gbr Arnold Nygård, 8190 Sørfjorden
17 Renholder Bodil Pettersen, 8754 Øresvik
18 Hjeplepl. Grete Mathisen, 8185 Vågaholmen
19 Bonde Stig Monsen, 8195 Gjerøy
20 Husmor Inger Eliassen, 8188 Nordvernes
21 Husmor Mary-Ann Strømdal, 8186 Tjongsfjorden
22 Gbr. Hans Strømdal, 8187 Jektvik
23 Lærer Toril Olaisen, 8193 Rødøy
24 Husmor Alfrida Svartis, 8186 Tjongsfjorden
25 Husmor Margareth Mathisen, 8197 Storselsøy
4 Skjønnsutvalg

Gårdbruker/kon., Kato Kvarv, 8185 Vågaholmen
Næringsdrivende Gerd Opdal, 81897 Storselsøy
Maskinholder Einar Abelsen, 8187 Jektvik

2004 februar

2004 02 16 Formannskapsmøte 16. februar

L

Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet onsdag 21. januar 2004. Blant sakene som skal behandles er en uttalelse til forslaget om nye båtruter både for Nordlandsekspressen (NEX) og Rødøyløven. Samtidig foreligger det flere søknader om støtte fra næringsfondet.
Sakslista ser slik ut:
018/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
019/2004 Boligsaker
010/2004 KS strategikonferanse 2004 - utsatt sak
020/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
021/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
022/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
023/2004 Om startlån
024/2004 Søknad om fortsatt avlastning - dok unnt offh.
025/2004 Klage over avslag på søknad om dekning av ubetalte regninger - dok unnt offh.
026/2004 Fysioterapeut Henning Myhre - søknad om deling av praksis
027/2004 Forespørsel om kjøp av kommunal bolig
028/2004 Vedr Økonomiplan 2004 - 2007
029/2004 Forslag til båtruter for Rødøyløven, NEX m.v. - høringsuttalelse
030/2004 Fraværsrapport 2003
031/2004 Øresvik helselag - søknad om overtakelse av ansvar for trygdebolig
032/2004 Vedr spørsmål om eget utvalg for satsing på reiseliv / turisme
033/2004 Næringssak - Eldor Johannessen
034/2004 Næringssak - Nord-Reker AS
035/2004 Næringssak - Rødøy Elektro AS v/ Erling Hafsmo
036/2004 Næringssak - Stiftelsen gamle Myken


NB:
Næringssakene (fsak 32 - 35) framlegges i møtet.
Saksdokumentene er lagt ut på
kommunens websider, klikk her.
(pdf-fil 177 kB).

2004 januar

2004 01 24 Bedrifter

Nyheter
Bedrifter får støtte fra SND
I perioden september-desember 2003 ble det gitt 13 ulike vedtak fra SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) om støtte i Rødøy, Træna og Lurøy. Mest støtte ble gitt til en ny båt i Lurøy som skal drives i regi av det nye selskapet Lovundværing AS.
Men flest søknader er fra landbrukets aktører som søker om tilskott fra de såkalte BU-midlene (Bygdeutviklingsmidlene).

Positive SND-vedtak september-desember 2003:

Gunnar Hansen, Lurøy 4.000 kr BU-midler
Alf Magne Telnes, Rødøy 9.315 BU-midler
Tommy Kenneth Benjaminsen, 11.220 kr. BU-midler
Torgeir Hansen, Rødøy, 4.000 kr. BU-midler
Rolf G. A. Mathisen, Rødøy, BU-midler
Bent Harald Sund, Lurøy, 126.015, BU-midler
Bent Harald Sund, Lurøy, 108.400, BU-midler
Rødøy fiskebåtrederi, Rødøy, 150.000 kr, Distriktsrettede risikolån
Lovundværing AS, Lurøy, 4 mill kr, GFL-flåte
Lovundværing AS, Lurøy, 3 mill kr, GFL-flåte
Glomfjord Smolt AS, Lurøy, 490.000 kr, Bedriftsutviklingstilskott
Rødøy fiskebåtrederi AS; 190.000 kr, distriktsrett. risikolån
Sala samdrift, Lurøy, 12.000 kr, BU-midler
Ved pas, kl 17:45

2004 01 24 Nyetableringer

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 24/01 2004
Nye etableringer i 2003
I Nordland ble det i 2003 registrert 1.023 nye foretak med kommersielt formål. Dette er en svak nedgang fra året (2002) før da det ble registrert 1.097 nye næringsforetak.
Dette går fram av tall fra Brønnøysundregistrene.

Tallene på nyregistrerte foretak på Nord-Helgeland i 2003 er slik (tall fra 2002 i parantes):

Nesna: 10 (8)
Rana: 79 (107)
Lurøy: 11 (12)
Træna: 0 (2)
Rødøy: 7 (3)
Meløy: 26 (26)

Hele Nordland: 1.023 (1.097)
Ved pas, kl 17:46

2004 01 22 Nytt ruteopplegg

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 22/01 2004
Nytt ruteforslag på høring

Steigtind.2 (foto:pas)
Samferdselsavdelinga i Nordland fylkeskommune har nå sendt ut et nytt forslag til båtruter i Rødøy / Lurøy – distriktet og Nordlandsekspressens rute mellom Sandnessjøen-Bodø. Innen 18. februar skal kommuner og publikum få anledning til å komme med sine sine uttalelser.
Dette ruteforslaget er korrigert på noen punkter I forhold til ruteforslaget som var på høring i november i fjor og som vakte mange negative reaksjoner i de to kommunene.

Det nye forslaget inneholder som tidligere et kutt av anløp på de tre sentraløyene i Rødøy og Nordværnes. I stedet må reisende som skal til f eks Selsøyvik reise to ganger over Rødøyfjorden – først nordover med Nordlandsekspressen og så sørover med Rødøyløven.
Som tidligere er det foreslått å kutte Lurøyprinsessens anløp av Sørnesøy og Hestmona og trafikken legges til Rødøyløvens rute.

Ett av de nye forslagene er at Lurøyprinsessen skal ligge i Jektvik om natten (i det første ruteforslaget skulle den ligge i Vågaholmen). Båten er tenkt å gå fra Jektvik klokka 05.30 og vil anløpe Rødøy, Gjerøy og Selsøyvik før Tonnes klokka 07.00 i korrespondanse med buss til Mo. Etter dette vil den gå til Stokkvågen (i korrespondanse med hurtigbåten Helgelands tur til Sandnessjøen) og så til Onøy.

Rødøy kommune har sendt ruteforslaget ut til lokalutvalgene i de ulike kretsene og disse har fått frist til 1. februar med å komme med synspunkter før formannskapet behandles saken 16. februar.
Ved pas, kl 19:07

204 01 21 Møteplan kommunestyre og formannskap

Møteplan 2004
Her er møteplan 2004 for kommunestyre og formannskap, slik den er vedtatt av formannskapet. I første omgang gjelder det for 1. halvår.
L

Møteplanen er behandlet av formannskapet og gjelder i første omgang for 1. halvår:

Kommunestyre Formannskap

Onsdag 3. mars 2003
Onsdag 21. april 2003
Onsdag 23. juni 2003Onsdag 21. januar 2003
Mandag 16. februar 2003
Onsdag 17. mars 2003
Onsdag 14. april 2003
Onsdag 12. mai 2003
Mandag 7. juni 2003
Mandag 5. juli 2003
Møtested, starttidspunkt og saksliste kunngjøres i forbindelse med innkallingen til hvert enkelt møte.

2004 01 21 Årets første møte i formannskapet

Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet onsdag 21. januar 2004. Blant sakene som skal behandles er en uttalelse om lensmannskontorets framtid og et krav om innføring av lokal avgift på oppdrettsanlegg.

Sakslista ser slik ut:
001/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
002/2004 Møteplan 1. halvår 2004
003/2004 Boligsaker
004/2004 Vedr politireform 2000 - fase II - uttalelse
005/2004 Avistjenesten for sjøfolk
006/2004 Næringssak - Nord-Helgeland forsøksring 2004
007/2004 Næringssak - Polarsirkelen reiseliv 2004
008/2004 Om oppdrettsnæringens konsesjonsbestemmelser - uttalelse
009/2004 Vedr tilskott fra næringsfondet til kjøp av melkekvoter
010/2004 KS strategikonferanse 2004
011/2004 Avlastningstilbud for funksjonshemmet barn 2004
(dok unntatt offentlighet)
012/2004 Næringssak - Kjøp av fiskebåt - Steinar B. Kvalvik
013/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
014/2004 Vedr justeringer av skolerehabiliteringsplan - svømmebasseng i Jektvik

I tillegg er det lagt fram to tilleggssaker.
Saksdokumentene er lagt ut på
kommunens websider, klikk her.
(pdf-fil 159 kB).

2004 01 18 Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 18. januar
Formannskapets første ordinære møte i 2005 avholdes tirsdag 18. januar og på sakslista står bl.a. behandling av et høringsutkast til nye båtruter.

Møtet er innkalt til tirsdag den 18. januar 2005 kl. 09.30
på møterommet, Vågaholmen. Følgende saker foreligger
til behandling:

sak 002/2005 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 003/2004 Boligsaker
sak 004/2005 Søknad om bruk av kommunevåpen
sak 005/2005 KS strategikonferanser 2005 - debattgrunnlag
sak 006/2005 Næringssak - Klokkergården kystturisme AS
sak 007/2005 Næringssak - Polarsirkelen Reiseliv 2004
sak 008/2005 Næringssak - Nord-Helgeland forsøksring
sak 009/2005 Næringssak - deltakelse i reiselivsprosjektet Fjellkysten
sak 010/2005 Forslag til nye ruter - hurtigbåter m.v.
sak 011/2005 Vedr opprydding langs RV 17 i Øresvik

2004 01 16 Oppdrett

Nyheter 16/01 2004
Vil kreve lokal avgift på oppdrettsanlegg

Oppdrettsmærer (foto:)
Formannskapet i Rødøy vil på førstkommende møte ta stilling til om kommunen skal kreve lokal avgift på oppdrettsanlegg. Det er i en sak om framtidige konsesjonsmodeller spørsmålet om å innføre en lokal avgift på anleggene tas opp. Fiskeridepartementet har satt fram forslag om at konsesjonene i framtida skal avgrenses ved areal i stedet for biomassevolum i kubikk. Dette spørsmålet har det i flere år stått strid om mellom aktørene og de ulike myndighetene.
Når Rødøy formannskap behandler saken på møte kommende onsdag, foreligger det en innstilling fra rådmannen der kommunen skal kreve at fiskeridepartementet innfører hjemmel for å kunne ta lokale konsesjonsavgifter. Dette kan skje etter modell fra konsesjonsavgiftene på vannkraftanlegg. Det framgår i saksdokumentene at kravet om en slik lokal avgift begrunnes med at det er et rettferdighetshensyn at noe verdiskapingen føres tilbake til lokalsamfunnet. – Det er urimelig at det lokalsamfunnet blir sittende uten å få noe tilbake når arealer og naturressurser beslaglegges til bruk for oppdrett. Mange steder foregår en storstilt råvareproduksjon hvor man beslaglegger store areal på fjordene uten at kommunene får noen betaling for dette, heter det i saksutredningen. Videre blir det påpekt at det utrolig arrogant av Staten å ta betalt for nye laksekonsesjoner, mens lokalsamfunnene ikke får noe.
Rødøy kommune har idag 9 konsesjoner for laks som er i drift, fordelt på 5 til Stolt Sea Farm, 2 til Seafarm invest og 2 til Selsøyvik Havbruk.
Ved pas, kl 19:03

2004 01 16 Rovviltskade

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 16/01 2004
Erstatning for rovviltskader

Smålam (foto:)
Fylkesmannen i Nordland ga like før jul i fjor syv bønder i Rødøy erstatning for skader som rovvilt påførte bufe i beitesesongen 2002. Det ble gitt erstatning for tap av 37 sau og 69 lam og det var gaupe og jerv som var årsak til tapene. Tapene fordeler seg både i Sørfjorden, Værangfjorden og indre deler av Tjongsfjorden.
Den gårdbruker i Rødøy som led de største tapene i 2002 mistet 15 sau og 21 lam.
I Meløy var det 17 bønder som led tap i 2002 på til sammen 63 sau og 319 lam, mens 20 bønder i Rana mistet i alt 51 sau og 407 lam. I Lurøy var det ingen som fikk erstatning for tap, mens 1 bonde i Nesna fikk erstattet 6 sau og 20 lam.
I områdene på Nord-Helgeland er det gaupe og jerv som tar beitedyr. Skader av bjørn var det bare Grane og Hattfjelldal som opplevde i 2002.
I hele Nordland ble det gitt erstatning for tap av 385 voksne sau og 3.147 lam og totalt ble det gitt 5,15 millioner kroner i erstatning.
Ved pas, kl 19:01

2004 01 01 Kun små økninger i gebyrene i 2004

Kun små økninger i gebyrene i 2004
Kommunestyret behandlet budsjettet for 2004 på sitt møte den 17. desember og det innebærer bare små justeringer i betalingssatsene på kommunale tjenester.
L

Økningene som ble vedtatt er som følger:

* Husleie for kommunale leiegårder inklusive trygdeboliger økes med 5 % fra 1. mai 2004.
* I betalingsregulativet for bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes satsen med 5 %.
* Regulativet for utleiepriser for kommunalt maskinutstyr økes satsene med 5 %.
* Satsene for egenandel brøyting av private veger økes med 10 %.

I tillegg godkjente kommunestyret de endringer i gebyrsatsene som gjelder Helgeland Avfallsforedling (HAF), slik representantskapet i selskapet har vedtatt.

Kommunestyrets vedtak innebærer at satsene i barnehage og brukerbetaling i musikkskolen og SFO holdes uendret i 2004. Også når det gjelder betaling for omsorgstjenestene blir satsene uendret. Det gjelder også for husleie ved omsorgsboligene.
Satsene for brukerbetaling for landbruksvikar og konsesjonssaksgebyr holdes uendret på 2003-nivå.
Videre ble det vedtatt å ikke øke feiergebyret i 2004, ettersom økningen har vært til dels meget stor de siste år, med både innføring av årsavgift og økning i satsen. Endelig ble avløpssatsene vedtatt å holdes på 2003-nivå ettersom økningen var stor i 2003.

2004 Kommuneregnskapet 2003 med overskott

Kommuneregnskapet 2003 med overskott
Årsregnskapet 2003 for Rødøy kommune er oppgjort med et overskott på 803.000 kroner. Den fremste årsaken til dette er lavere renter i 2003.
L
Likevel er regnskapsresultatet svakt selv om selve driften viser god budsjettdisiplin uten vesentlige overskridelser. Dette kommer av at kommunen sliter med en tung driftsside særpreget ved at 70 prosent er bundet opp i lønnsutgifter og det medfører et underliggende sterkt kostnadspress.
I løpet av året 2003 er antall årsverk i kommunen redusert med 9,6 og i løpet av de to siste år er til sammen 14,4 årsverk tatt bort i kommunen. Det var 154,5 årsverk i kommunen ved utgangen av 2003.

Rådmannen har overfor formannskapet anbefalt at hele overskottet avsettes til et eget disposisjonsfond som kan brukes på et senere tidspunkt til gode formål eller nødvendige budsjett-tiltak som for eksempel oppdekning av framtidige underskott.

Les hele årsrapporten 2003 her i pdf-format (715kB).

2004 Møteplan 2005

Møteplan 2005
Her er den godkjente møteplanen 2005 for formannskap og kommunestyre.
Formannskapet
18. januar
9. februar
16. mars
13. april
10. mai
6. juni
5. juli
19. august
14. september
12. oktober
11. november
5. desember
Kommunestyret
23. februar
27. april
20. juni
5. september
26. oktober
19. desember