HVA SKJER - 2018

2018 desember

30. des, 2018

Jule- og nyttårshilsen

Jule- og nyttårshilsen
2018 har ført med seg mange endringer, særlig i regionsamarbeidene og gjennom ny kommunelov, som gjør at vi stadig utvikler oss videre.

Her i Rødøy er bredbåndsprosjektene ferdigstilt, og de fleste innbyggerne har nå god tilgang til digitale tjenester – både mobilt og fast. Dette gjør at vi kan ta i bruk digitale løsninger for å yte bedre tjenester ute på skoler, i barnehager, og etterhvert i hjemmene. Dette gir muligheter for å løse flere av våre oppgaver på nye måter, og ikke så stedsavhengig som før.

I 2019 skal politikerne utforme kommuneplanens samfunnsdel – en plan for fremtiden i Rødøy kommune, som innbyggerne ser den for seg. Det blir en spennende prosess, hvor alle blir invitert til å delta i å tenke visjonært og langsiktig.

Nå tar de fleste av oss fri noen dager for å feire jul og nyttår. Mange av mine gode kolleger skal likevel jobbe i høytiden. Mammaer og pappaer som går glipp av jule- og nyttårsfeiringen med familie og venner, mens de sørger for at hjulene går rundt, og tar vare på dem som trenger det mest. Jeg ønsker særlig disse fin tid, for fellesskapet!

Rådhuset har åpent fra 10:00-14:00 i romjulen. Alle kontor er bemannet.

Ha en fin jule- og nyttårsfeiring!

Kitt Grønningsæter
Rådmann

27. des, 2018

Gjerøy

Velkommen til julefest på Selsøyvik skole.
3. Juledag ( 27.12) kl. 16.30-19.00
Sang, opplesning, juletregang, leker for store og små, bevertning.
Ta gjerne med noe av julebaksten til kaffen
Det er mulig å ta MS Gjerøy frem og tilbake for dere som bor på Gjerøy

12. des, 2018

Laksoppdrett

Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, del av gnr. 74 bnr. 4 på Rødøy i Rødøy kommune
Plan- og jordstyret i Rødøy har i møte den 12.12.2019 under sak 032/2018 vedtatt at forslag til Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy skal legges ut til offentlig ettersyn i 45 dager iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget omfatter et område på ca. 183 daa på del av gnr. 74 bnr. 4 på Rødøy i Rødøy kommune. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for etablering av et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy.

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige, og sendes:
Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen, innen 04.02.2019.

Spørsmål kan rettes til Rødøy kommune, Teknisk etat, tlf. 7509 8032, eller pr. mail: teknisk.etat@rodoy.kommune.no

- Skriv fra Teknisk etat, datert 14.12.2018
- Adresseliste, datert 14.12.2018
- Plan- og jordstyret; utskrift av møtebok sak 032/2018
- Plan- og jordstyret; saksfremlegg sak 032/2018
- Boarch Arkitekt A/S; skriv av 06.11.18
- Sjekkliste for reguleringsplan
- Reguleringsplankart - På Bunn, 25.10.18
- Reguleringsplankart - På Grunn, 25.10.18
- Planbestemmelser, Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, 26.10.18
- Planbeskrivelse, Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy, 05.11.18
- Risiko- og sårbarhetsanalyse, 12.09.18
- Planprogram, Detaljreguleringsplan Lille Indre Rodøy, 04.04.18
- Nordland Fylkeskommune, befaringsrapport Lille Indre Rodøy, 23.08.18
- Akvaplan Niva; forundersøkelse med B-metodikk, 19.10.18
- Akvaplan Niva; konsekvensutredning for sjøfugl og strandsone, 17.08.18

8. des, 2018

Julemarked på Rødøya

Jostein Werner Fyhn
Julemarked på Rødøya 8 desember
Kl 11 - 13
Oppslag kommer snart på butikken. Ønsker noen å selge produkter, ta kontakt med meg.
Hyggelig hvis noen fra andre øyer ønsker å stille opp med produkter og.

1. des, 2018

Gjerøy

Solgun Granlund Storhaug
19 min
Velkommen til kafé i dag kl.14-16 i regi av lysforeninga!
Det blir salg av fiskesuppe og kaker (i dag blir det laget mye mer suppe enn sist da det ble tomt før alle fikk)
Utlodning av fruktkurv pluss litt til.

Reppen Øvre

Søknad til offentlig ettersyn - endring av utslippstillatelse og endring av biomasse

Helgeland Smolt AS søker om endring av utslippstillatelse på landbasert akvakulturlokalitet Reppen i Rødøy kommune, og om endring av biomasse. Lokaliteten Reppen er for settefisk av laks, ørret og regnbueørret.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset, og på kommunens nettside. 

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig, og sendes:

Rødøy kommune
Teknisk etat
8185 Vågaholmen

eller til e-post:postmottak@rodoy.kommune.no

Frist for uttalelse: 15.12.2018

 

- Skriv fra Nordland fylkeskommune av 31.10.2018: Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse
- Skriv fra Nordland fylkeskommune av 07.11.2018: Vedrørende oversendt søknad om endring av utslippstillatelse Helgeland Smolt lokalitet Reppen - Feil i søknad

Kunngjøring

- Helgeland Smolt AS, følgeskriv av 24.10.2018
- Helgeland Smolt AS, søknad revidert 02.11.2018
    Vedlegg:
      - Kart søknad
      - Situasjonsplan med ledninger
      - Planbestemmelser industriområde Reppen
      - Reguleringsplan Reppen med bygg innplassert
      - Plantegning eksisterende anlegg
      - Beskrivelse RAS-system
      - Kvalitetssystem
      - Argus Miljø - resipientundersøkelse datert 06.09.2012
      - Argus Miljø - resipientundersøkelse datert 30.04.2018
      - Vassdragskonsesjon
      - Gjeldende utslippstillatelse
      - Kvittering for betalt gebyr søknad Helgeland Smolt okt. 2018

2018 november

28. nov, 2018

Nye båtruter

Grethe E Friedrich
Kjære Mykenvenner. Fra sommeren 2019 kommer det nye båtruter i Nordland. Myken blir med disse rutene mer tilgjengelig for reisende. Fylket inviterer reiselivsnæringen til et seminar 28.november. Her er det viktig at synspunkter fra Myken kommer fram. Skriv gjerne komentarer, innspill og tanker om dette slik at de som deltar fra Myken på seminaret kan videreformidle ulike perspektiver.

STRATEGISEMINAR I BODØ, ONSDAG 28. NOVEMBER 2018

Nye båttilbud i Nordland fra sommeren -19

Vi kaller inn til idédugnad for å skape suksess! I juni 2019 åpnes to nye sommerruter med hurtigbåt i Nordland: * Bodø - Steigen - Hamarøy (med ferjeforbindelse videre til Svolvær) * Bodø - Myken - Sandnessjøen

De nye fartøyene i Nordlandsekspressen introduseres også i forkant av sesongen. De nye tilbudene er en del av Nordland fylkeskommunes arbeid for å bidra til utvikling i reiselivsnæringen i Nordland.

Nordland fylkeskommune inviterer i den forbindelsen reiselivsnæringen til strategiseminar onsdag 28. november. Møtet er på Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, Bodø. Det hele pågår fra kl 12:00 til kl 16:00.

PROGRAM FOR DAGEN:

12:00 PRESENTASJON AV DE NYE TILBUDENE. Odd Steinar Åfar Viseth, samferdselssjef i Nordland.

12:30 TRÆNA - VEGA - RØST. Moa Bjõrnson, utviklingssjef Træna.

12:50 LUNSJ 13:30 INNLEDNING TIL IDÉDUGNAD – to eksempler fra reiselivsaktører.

13:40 IDÉDUGNAD 1: Hvordan kan reiselivet få nytte av de nye rutene? Hva kan reiselivet gjøre for å sikre at tilbudet blir brukt?

14:00 Eksempler på ideer fra gruppene

14:10 Idédugnad 1 fortsetter

14:50 Presentasjon fra gruppene

15:20 Idédugnad 2 Hva bør Nordland fylkeskommune gjøre for å sikre suksess - overfor reiselivet, overfor kundene direkte, annet?

15:45 Presentasjon fra gruppene

16:00 Avslutning

VELKOMMEN!

21. nov, 2018

Rødøya

Rødøy UIL
Her skjer det ting!
Det blir flere og flere idrettsfasiliteter på Rødøya. Nå er grunnarbeidet i gang ved Rødøy skole i forbindelse med bygging av volleyballbane og et parkouranlegg.

RUIL er svært glade for å kunne bidra i finansieringen og utviklingen av idretten på øya ����

19. nov, 2018

Myken - Odinplassen salg 2

Informasjon til medlemmene i Myken

Vel angående salg av Odinsplassen
På årsmøtet juli 2018 i Myken Vel ble det protokollert at det skulle avholdes ekstraordinært årsmøte når nødvendig avklaringer knyttet til et eventuelt salg av Odinsplassen var gjennomført.
Å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte kan i praksis vise seg å være ganske krevende oppgave, så styret håper at medlemmer i Myken Vel via mail, kan gi styret fullmakt til å gå videre med salget, selv uten et ekstraordinært årsmøte.
Dere vil få samme informasjon via Myken Nytt /mail som styret vil kunne gi dere på et ekstraordinært årsmøte.
Følgende avklaringer er gjort:
• Avklaring med eierne av tomten er gjennomført. De ønsker ikke å selge tomten, men fortsatt la det være en festetomt som er regulert til næringsformål. De vil ikke bruke forkjøpsretten som de har til Odinsplassen

• Taksering av eiendommen er også gjennomført og taksten ble satt til kr 550 000,-.

• Avklaringer knyttet til dagens leiekontrakt med Myken Appartement.

• Vi har fått inn et tilbud fra en eiendomsmegler. Har ikke fått tilbakemelding fra andre eiendomsmeglere som er forespurt.


Styret i Myken Vel har enstemmig kommet fram til at vi ønsker å legge Odinsplassen ut for salg på det åpne markedet, med den restriksjonen som ligger i at tomten er regulert til næringsvirksomhet.
De av Myken Vels medlemmer som ønsker oversendt nærmere informasjon knyttet til de avklaringene som er gjort; har innsigelser til framgangsmåten eller andre innspill relatert til et eventuelt salg, ber vi kontakte Myken Vel innen 25.november 2018.
Send mail til mykenvel@gmail.com
Med vennlig hilsen
Styret i Myken Vel

19. nov, 2018

Varsel om...

Varsel om oppstart av planarbeid - kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2019-2022
I kommunestyrets møte 8. november 2018, sak 057/2018, ble det vedtatt å sette i gang arbeid med revidering av kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2019-2022, og å sende planprogrammet på høring i seks uker.
Publisert av Anita Lykkja. Sist endret 19.11.2018
Planprogrammet sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i seks uker i perioden 19. november 2018 til 4. januar 2019, i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 (jfr. § 11-13).

Oppstart og planprogram kunngjøres i Avisa Nordland. Planprogrammet blir publisert på kommunens nettside www.rodoy.kommune.no og legges tilgjengelig på rådhuset.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig innen 4. januar 2019 til:

Rødøy kommune
Formannskapskontoret
8185 Vågaholmen

Eller per e-post til postmottak@rodoy.kommune.no.
Spørsmål til planprogrammet kan rettes til formannskapskontoret på adressene over, eller per telefon 75 09 80 00.

19. nov, 2018

Myken - Odinplassen salg 1

Til medlemmer av Myken Vel.
Viktig at dere tar dere tid til å lese vedlagt informasjon som har med forberedelsene til salg av Odinsplassen. Informasjonen er også sendt pr. mail til de personene Myken Vel har maildresser til. Til dere som er medlemmer av Myken Vel, eller holder til i et av husene, men som ikke har mottatt informasjon på mail, vennligst send mailadressen din. Det gjør det mye enklerer for Myken Vel å få sendt ut informasjon til den enkelte.

19. nov, 2018

Myken

Roar Larsen
Utenom sommeren er det vanskelig å samle til "folkemøte" på Myken, så da er Myken-nytt den beste kanalen å bruke.

Som noen allerede vet, har destilleriet behov for å utvide lagerkapasiteten sin. Vi har nå fått kjøpt tomt av kommunen (på nordsiden av "skoleveien", ved Isdammen), og vi begynner å få planer på plass, og byggesøknad er under utarbeidelse. Formelle nabovarsler kommer selvsagt til de som skal ha det, men vi vil gjerne også informere Mykensamfunnet som helhet, derfor bilder og litt opplysninger her.

Vi bygger for en horisont på i alle fall 10 års produksjon, og lager et bygg som i tillegg inneholder mulighet for møter osv. Tanken vår er at bygget må være noe annet enn "bare" et standard lagerbygg - i beste fall blir det slik at arkitekturen i seg selv kan bli en liten attraksjon.

De bildene og skissene som er vedlagt her, er ikke nødvendigvis endelige, med to streker under svaret - men det er i alle fall slik vi tenker nå.

Og om noen er bekymret for Isdammen - slik vi planlegger nå, vil den berge, og fremdeles ligge der når bygget er ferdig :-)
Arkitekt: Erik Mårtensson, Træna

16. nov, 2018

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Utlysning for 2019 av nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er nå kunngjort. Les hvordan en søker her.
Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) nå er kunngjort for 2019 og søknadsskjemaet er publisert. Se selve utlysningen.
Søknadsfristen er 10. desember.
Vi anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye.
Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.
For all øvrig informasjon vises det til tilskuddsordningens nettside.
Spørsmål kan rettes til Siri Midttun på telefon 75 09 80 87.
Sist endret 16.11.2018 19:03

9. nov, 2018

Private brønner

Har du husket å registrere brønnen din?
Publisert 09.11.2018
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema.

9. nov, 2018

Vaksinering

Tid for årets influensavaksinering

Nedenfor er liste over dager som er satt av for influensavaksinering. Vaksinen bør tas hvert år av de som kommer inn under målgruppa. Den koster i år som i alle år kr 100, og vi tar helst betaling med kort.

Spørsmål eller bestilling? Ring eller send SMS til helsesøster 959 65 660 (etter høstferien 15. oktober), eller meld inn via legekontoret 75 09 88 50.

Mandag 15/10 Rødøy legekontor (også mandager) 09:30-14:30¤

Onsdag 17/10 Kila legekontor 09:00-15:00¤

Torsdag 18/10 Kila legekontor 12:00-15:00¤

Hvis det ikke passer med datoene kan dere få den satt på legekontoret andre dager, men ring å gjør avtale først.

Fredag 26/10 Øydag med Eyr Myken.

Vi ønsker at interesserte fra øykretsene og Sørfjorden/Øresvik ringer og melder sin interesse, slik at vi slipper å kjøre bomturer.

Hvem anbefales å ta influensavaksine?

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa gjelder særlig for personer som har fylt 65 år og for gravide etter 12 svangerskapsuke; i tillegg til personer med definerte sykdomstilstander, uansett alder, sier Kjersti Rydland, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Influensavaksine anbefales til:

Gravide fra 12. svangerskapsuke
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2
kronisk luftveissykdom
kronisk hjerte- og karsykdom
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt infeksjonsforsvar
svært alvorlig fedme (BMI over 40)
annen alvorlig eller kronisk sykdom
I tillegg anbefales noen grupper influensavaksine med det hovedformål å beskytte andre:

Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
Husstandskontakter til personer med nedsatt infeksjonsforsvar bør vurdere å vaksinere seg for å beskytte denne personen.
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene
Kilde: Norsk folkeinstitutt
Sist endret 05.10.2018

9. nov, 2018

Barneverntjenesten

Rødøy kommune
Barneverntjenesten i Rødøy har fått nye telefonnummer:
Barnevernleder Siri Midttun 75 09 80 87
Barnevernkurator Inger Lise Kvalvik Aakre 75 09 80 88.
Utenom kontorets åpningstid kan alarmtelefonen for barn og unge kontaktes, tlf.nr. 111 116.
Barneverntjenesten kan
- gi råd og veileding til foreldre som er i en vanskelig situasjon.
- gi hjelpe- og støttetiltak i hjemmet.
- sette inn omsorgstiltak utenfor hjemmet

17. nov, 2018

Myken handel

Maren Saedi/ ‎Myken-nytt
Myken Handel inviterer til et lite julemarked på butikken i anledning førjulshelgen på øya! Julemarkedet blir lørdag 17. november 11-13. Vi ønsker også velkommen hvis du kanskje har noe du kunne tenke deg å selge under markedet!

Send meg en melding her eller på 45232335 hvis du vil melde deg på eller har noen spørsmål :-)

17. nov, 2018

Rokk Kafe

Råkk Kafè
Lørdag 17.november KL.17.00 blir det konsert med POLAREN CORNELS VREESWIJK i konsertsalen her på Råkk Huset.
Inngang voksne kr.200.- - barn under 16 år kr.100.-
Salg av mat og drikke under konserten.
Velkommen!

16. nov, 2018

Myken: 16. - 18. 2011

Førjulshelg og jubileumsfeiring på Myken
Offentlig
· Arrangør: Myken Apartments og Myken BnB- Seng og Suppe.

Det er en stor glede for oss å invitere til førjulshelg og jubileumsfeiring for Myken fyr på Magiske Myken.
Dette blir en helg fylt med nydelig mat, sang, dans og musikk.
Musiker og visesanger Jøran Breivik vil sørge for god dansemusikk lørdags kveld og stemningsfull julekonsert søndags formiddag.
Dere får rikelig med hjemmelaget julemat hele helgen. All mat er laget lokalt av Bruket bord & bar og Skolen seng og suppe. Det blir også mulighet for omvisning på destilleriet og fyret.

Program:
Fredag: Førjulskveld med suppe og gløgg på Skolen
Lørdag: Frokost, omvisninger, jubileumsmarkering, julebuffet på Bruket bord & bar, dans på skolen
Søndag: Julebrønsj og julekonsert

Priser (velg mellom tre ulike «pakker»):
1.Kultur, kost og losji hele helgen 2500,- pr person
Prisen inkluderer sove i dobbeltrom på Skolen seng og suppe, i Huskestua eller Myken Apartments, all mat, 100års feiring, dans og konsert

2. Kost og kultur hele helgen,1450,- pr person
(ikke overnatting)
3. Lørdagskveld med julemat og dans 850,- pr person

Omvisning betales direkte til destilleriet eller fyret

Påmelding via mail: post@mykenbnb.no.
Påmeldingen blir bekreftet når tilsendt faktura er betalt.
HJERTELIG VELKOMMEN!

13. nov, 2018

Rødøy Frikirke
Julebasar på Engset.
Først en samling med sang og lesning "Den gamle skomakeren" av Leo Tolstoj
Så samling rundt bordene med mat og prat, loddsalg, åresalg og salg av varer.
Takk til alle som kom takk til de som bidro med tilrettelegging, mat, gevinster m.m. Det kom inn kr. 15681

7. nov, 2018

Jektvik

Rødøy kommune·
Melding fra Veidekke:
FV 440 Nordværnes vil bli stengt onsdag 7.11.18 fra kl 10:00 til kl 12:00 pga bytte av stikkrenne.

7. nov, 2018

Jektvik

Mikkel Bugge kommer til biblioteket i Jektvik onsdag 7. november, kl. 18.00-20.00. Det er gratis inngang, og det blir servert kaffe og kanelboller.

Mikkel Bugge er forfatter og dramatiker, kommer opprinnelig fra Vesterålen, men bor i Oslo. I tillegg til bøkene han har gitt ut har han skrevet teaterstykket Velkommen for Hålogaland teater i Tromsø, og Drømmebyen for den Nasjonale scene i Bergen.

Boka "Du er ny" kom ut i år, og handler om den svimlende, skjøre tida før og etter en fødsel.

2018 oktober

31. okt, 2018

Gjerøy

Lars Hoff‎Rødøy/før og nå

I dag den 31. oktober forventes det en invasjon av zombier, hekser, spøkelser og masse andre veldig skummelt på det lille øya Gjerøy i Rødøy kommune.
Forsvaret prøvde forgjeves å stanse zombie apokalypsen men måtte trekke seg tilbake helt til Grønland etter luftangrep av hekser.
Som eneste sted i Norge der det fortsatt finnes, forholdsvis, vanlige mennesker har Gjerøy en utrolig viktig rolle i menneskehetens fremtid. Øyboere blir derfor oppfordret å gjøre alt de kan for å overleve.
Stortinget anbefaler befolkningen å gi masse godteri, fordi det vises at det er det eneste middelet som ser ut til å fungere mot deres blodtørst.
Invasjonen forventes til å starte fra kl. 18:00 i kveld, den 31. oktober.
Lykke til Gjerøy!

27. okt, 2018

Jektvik

Randi Abelsen Urskog/ ‎Gamle og Nye Rødøy
I dag blir dæ markering av at Værangfjord kapell e 70 år. Vi får hør kapellets historie. Og som seg hør og bør blir dæ basar, som dæ har vært så længe eg kajn husk.

27. okt, 2018

Gjerøy

Solgun Granlund Storhaug
22. oktober kl. 15:08
Kafé lørdag 27.okt kl.14-16

Før filmkvelden braker løs på lørdag, blir det lys-kafé i regi av lysforeninga. Det blir quiz, salg av fiskesuppe m/rundstykker og kaker, samt utlodning av lys(ende)-gevinster
Hjertelig velkommen!
(postlapper kommer ut senere i uka)

27. okt, 2018

Ågskardet

Råkketreff på Råkk Huset lørdag 27. Oktober. Vi møtes til litt uformell "råkking" og sosialt samvær. Det blir stands med masse flott man kan få kjøpt og Mr. Råkkedoktor Jan Rasch kommer og justerer rokken din hvis du trenger det.
Hvis du heller vil ta med strikking, kan du gjerne det. Kaffe, kaker og mat får du kjøpt i Råkk Kafè. Mer info blir lagt ut i arrangementet etterhvert. Velkommen til Råkketreff!

27. okt, 2018

Myken

Grethe E Friedrich
Gode Mykenboere og Mykenvenner! Lørdag 27.oktober inviterer vi alle til Oktoberfest på Seng og suppe! For 180 kr får du Ompaompa-musikk, Wurst og eisbein mit sauerkraut! Langtidsvarselet viser sol! ☀️Velkommen

26. okt, 2018

Myken

Myken Destilleri
Én uke igjen! Fredag 2. november kommer vårt første normale «slipp» av whisky på Vinmonopolet! Faktisk helt ut i hyllene i de største butikkene...

One week to go! Our first normal whisky launch is through the Norwegian monopoly stores on Friday, Nov. 2nd.

22. okt, 2018

Myken

Myken fyr har delt en lenke.
Har du et prosjekt du skal jobbe med nå i vinterhalvåret? -En måned eller to, hvor du kan ha nytte av å bo på et helt spektakulært sted? Kanskje du skal jobbe med en oppgave hvor du kan trenge å komme vekk fra bylivets kjas
og mas. Oppleve noe helt spesielt i havgapet på Helgelandskysten. På Myken Fyr kan du finne roen samtidig som du kjenner vinden riste i veggene og nordlyset spiller på himmelen. Nå har du nemlig muligheten til å leie det nyoppussede fyret med en utsikt som kan ta pusten fra deg. Fyret ligger på en egen øy i det lille Myken-samfunnet, så det er stor fordel at du kan betjene en båt over sundet,når du har behov for kontakt med de andre som bor her, eller trenger en tur på butikken.

Ta kontakt med fyr-vertinne Lill-Harriet Jonassen på tlf 965 14 344, så får du mer informasjon og vi gir deg en egen pris. Se også vår hjemmeside mykenfyr.com og facebook

21. okt, 2018

Helgelandsbåten

Wenche Kristiansen Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Bodø-Sandnessjøen i dag søndag 21.10.2018 . Avgangen fra Bodø kl 13:00 er kansellert. Dette pga av værforholdene. Vedrørende avgangen fra Sandnessjøen til Nesna kl 19:45 kommer det mer informasjon senere.

17. okt, 2018

Start opp Salten

Start opp Salten
Start Opp Salten er et etablererkurs for deg som er gründer i en tidlig fase og for deg som vurderer å starte egen bedrift. Start opp Salten tilbyr nå etablereropplæring gjennom Lean Business. Start Opp Salten gir deg kunnskapen som øker dine muligheter til å lykkes og et sosialt og faglig nettverk av andre gründere – enten du har en ny bedrift eller planlegger å starte en.
Om kurset
Kurset består av tre helgesamlinger hvor du vil få hjelp til å utvikle idéen din, utarbeide egen forretningsplan, analysere markedet og risiko, osv. Se kursets hjemmeside for liste over de 12 modulene i kurset.
Kurssamlingene er lagt til fredag 11.00-19.00 og lørdag 09.00-16.00 og avholdes på ulike hoteller i Salten:
2.-3. november*
16.-17. november, og
7.-8. desember.
Det legges opp til å avholde to kurs i året.

Hva koster det?
Prisen på kurset er 4500 per deltaker som inkluderer måltider og kursmateriell. Overnatting og reise kommer utenom. Rødøy kommune vil refundere hele kursavgiften og, avhengig av hvor mange som melder seg på, utgifter til reise og overnatting.

Påmelding
Påmeldingsfrist er 31. oktober*. Meld deg på kurset via https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=254252

Kontaktinfo
Lokal veileder er Kristian A. Moen, 75098086, kristian.moen@rodoy.kommune.no
Saltdal utvikling KF v/Brit-Elin Paulsen, 412 39 812, britelin@saltdalutvikling.no

Se også facebook og www.startoppsalten.no

*Datoene har blitt endret og det kan derfor stå feil enkelte steder.

17. okt, 2018

Markering i helse- og omsorgssektoren

I en markering den 3. oktober 2018 takket kommunen disse flotte damene for innsatsen for Rødøy kommune gjennom mange års tjeneste. Fra venstre: Ann-Elise Vinje, Torill Karlsen, Kirsti Engøy, Marit Abelsen, Eva Johannessen og Lisbet Støre. Ikke på bildet: Kristian Stensland som møtte på vegne av Inger Stensland.
En takk også til de som ikke var til stede: Aud Steinrem Johansen, Reidun A. Pedersen og Linda Swan Hansen.
Med til sammen over 280 års arbeidserfaring har disse bidratt til å gi varme og omsorg for våre innbyggere. De har i tillegg vært med å bygge opp våre helse- og omsorgstjenester til der vi er i dag.
Markeringen ble avholdt på Naustloftet i Jektvika, med servering av fiskesuppe, kaffe og kaker.

17. okt, 2018

Ny lokalavis

Rødøy får "ny" lokalavis
Av REDAKSJONEN
17.10.2018 20:03 - OPPDATERT 17.10.2018 20:03

918 10 483
TIPS@RANANO.NO
– Vi vet at dere elsker lokalavisen, og vil at dere fortsatt skal ha rask og lett tilgang til de lokale nyhetene, skriver de to redaktørene Bente Haldorsen i Meløyavisa og Ingunn Dahle i Framtia.

Ti år med spennende og krevende aviskonkurranse er over i kommunene i søndre Salten og nordre del av Rødøy: Eierne av Meløyavisa og Framtia har bestemt seg for å slå avisene sammen.

Utgiverselskapene Meløy Kommunikasjon AS (Meløyavisa) og Mediehuset Meløy AS (Framtia) har forhandlet siden i sommer, og kan meddele at de to lokalavisene skal slås sammen til én avis. Avisen skal ha Meløy, Gildeskål og Rødøy som sitt primære dekningsområde.

– Med dette gjør vi i samarbeid en endring i avismarkedet i de tre kommunene sør for fylkeshovedstaden. Vi er stolte over å ha gitt et avistilbud som er blitt lagt merke til i hele landet. For da Framtia ble etablert i 2008, hadde regionen plutselig to lokalaviser pluss regionavisa Avisa Nordland – et utvalg av lokale nyheter helt utenom det vanlige.

Foranledningen til sammenslåingen er at mangeårig daglig leder, redaktør og hovedeier i Meløyavisa, Bente Haldorsen, forbereder sin pensjonsavgang. Siden hennes stab også ønsker å bruke sin tid annerledes framover, etter snart 32 årganger med Meløyavisa, er det innledet forhandlinger med eierne av Framtia. Forhandlingene har ført fram, og innebærer altså at to aviser slås sammen til én fra og med første utgave i 2019.

For begge mediebedriftene har konkurransen vært spennende, men også krevende. Mens avis-rikdommen har vært positiv for lesere, annonsører og lokalmiljøene, har den harde konkurransen gjort det krevende for begge utgiverne å oppnå pluss i regnskapene.

– Sammen mener vi at én avis har bedre forutsetninger for å drive lønnsomt. Eierne av Meløyavisa skal også eie en tredel av aksjene i den videreførte avisen, og får egen plass i selskapets styre, fremgår det av en felles pressemelding.

– Med denne sammenslåingen lover vi markedet vårt en livskraftig formidler av lokale nyheter, både på nett, i sosiale medier og i ukentlig papiravis. Vi skal jobbe hardt for å være både raus, kritisk, støttende, streng, overraskende og ikke minst oppdatert. Akkurat slik som innbyggerne i vårt svært spennende dekningsområde fortjener!

17. okt, 2018

Myken

OKT. 17.
Myken Whiskycamp - 17.-21. oktober 2018
Offentlig · Arrangør: Myken BnB- Seng og Suppe. og Myken Destilleri
InteressertSkalDel
17. okt. kl. 21:00–21. okt. kl. 14:45
Myken Destilleri
Gammelbruket, 8181 Myken, Nordland, Norway
Vis kart
Arrangør: Myken Destilleri

16. okt, 2018

Økonomiplan til alminnelig ettersyn

I henhold til kommuneloven § 44 legges økonomiplan med forslag til vedtak ut til alminnelig ettersyn før behandling i kommunestyret.
Økonomiplanen legges ut på Rødøy rådhus fram til 8. november 2018. Du kan også lese dokumentene her:

- F.sak 059/2018: Økonomiplan med investeringsbudsjett 2019-2022
- Formannskapets vedtak/innstilling

15. okt, 2018

Bli bøssebærer!

Bli bøssebærer!
Publisert 15.10.2018


Det er behov for bøssebærere i noen av kretsene her i Rødøy. Bli med å gå rundt til alle på søndag den 21. oktober, slik at alle får besøk og kan være med å bidra til årets viktigste innsamling!
Ta kontakt med lederen for lokalutvalget i din krets, eller klikk på bildet og fyll ut skjemaet.
Bli med!

7. okt, 2018

Tid for årets influensavaksinering

Tid for årets influensavaksinering
Influensa - Klikk for stort bilde

Nedenfor er liste over dager som er satt av for influensavaksinering. Vaksinen bør tas hvert år av de som kommer inn under målgruppa. Den koster i år som i alle år kr 100, og vi tar helst betaling med kort.

Spørsmål eller bestilling? Ring eller send SMS til helsesøster 959 65 660 (etter høstferien 15. oktober), eller meld inn via legekontoret 75 09 88 50.

Mandag 15/10 Rødøy legekontor (også mandager) 09:30-14:30¤

Onsdag 17/10 Kila legekontor 09:00-15:00¤

Torsdag 18/10 Kila legekontor 12:00-15:00¤

Hvis det ikke passer med datoene kan dere få den satt på legekontoret andre dager, men ring å gjør avtale først.

Fredag 26/10 Øydag med Eyr Myken.

Vi ønsker at interesserte fra øykretsene og Sørfjorden/Øresvik ringer og melder sin interesse, slik at vi slipper å kjøre bomturer.

Hvem anbefales å ta influensavaksine?

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa gjelder særlig for personer som har fylt 65 år og for gravide etter 12 svangerskapsuke; i tillegg til personer med definerte sykdomstilstander, uansett alder, sier Kjersti Rydland, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Influensavaksine anbefales til:

Gravide fra 12. svangerskapsuke
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2
kronisk luftveissykdom
kronisk hjerte- og karsykdom
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt infeksjonsforsvar
svært alvorlig fedme (BMI over 40)
annen alvorlig eller kronisk sykdom
I tillegg anbefales noen grupper influensavaksine med det hovedformål å beskytte andre:

Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
Husstandskontakter til personer med nedsatt infeksjonsforsvar bør vurdere å vaksinere seg for å beskytte denne personen.
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene
Kilde: Norsk folkeinstitutt
Sist endret 05.10.2018

6. okt, 2018

Høy Puls for ungdom

Høy Puls for ungdom
Publisert 14.09.2018
Plakat høy puls Gildeskål og Rødøy.jpg
6.-7. oktober arrangeres Høy puls, aktivitetshelg for ungdom fra 8. klasse til og med 18 år. Arrangementet er et samarbeid mellom Meløy, Rødøy og Gildeskål. Påmelding åpner mandag 17. september klokken 09.00, og gjøres til Sentralbordet på telefon 75098000. Arrangementet har begrenset med plasser.

6. okt, 2018

Myken

«VILL ETTER SILD!»
Det er snart høstferie og vi åpner Bruket Bord & Bar lørdag 6. oktober for å servere stort sildebord med varmrett, kaker og kaffe. Påmelding til Lill-Harriet (96514344) eller Kerstin (91872473).

PS: Det går rykter om at Bjørn S kommer og at det blir en liten markering av 80-årsdagen hans i løpet av kvelden....

4. okt, 2018

Jektvik

Bobler og Brus
2. oktober kl. 22:41
Hei
Et døgn senere enn lovet, men her kommer en liten oppdatering om oktober og tiden videre
Åpningstidene for uke 40 (denne uka):

Mandag 01/10: inngang via butikk
Dette var en prøvedag for det som forhåpentligvis blir løsningen i permisjonstida!
Tirsdag 02/10: 10.00-14.30
Onsdag 03/10: 10.00-14.30
Torsdag 04/10: stengt pga kurs
Fredag 05/10: stengt pga kurs
Lørdag 06/10: 09.30-15.00
I dag er det Høstmesse i Jektvika! Disken fylles med massemasse deilige kaker! Vi selger også hjemmelaget kvitgomme!! Fryst, 200g
Søndag 07/10: stengt

Åpningstider uke 41 - Høstferie

Mandag 08/10 - lørdag 13/10: 09.30-15.00
Søndag 14/10: stengt

Fra og med uke 42, altså mandag 15/10 prøver vi å få til en selvbetjent-løsning på kafeen
Det vil bli inngang via butikken, og du forsyner deg selv med kaffe og kaker/ mat fra disken. Det vil ligge en notisblokk slik at du skriver ned hva du handler og tar med inn i butikken og betaler der
Vi krysser fingrene og håper dette blir en god løsning for alle sammen!☕️

Vi sees!
Yvonne

2018 september

28. sep, 2018

Rødøyhallen

‎Kristin Myrvoll‎ til Rødøyhallen
Volleyballgruppa har fra og med mandag 24. september startet opp med trening for voksne.
Vi har trening på mandager og torsdager fra kl. 20.30-22.00.
Har du en volleyballspiller i magen og har lyst til å trene sammen med oss er det bare å komme!

30. sep, 2018

Rødøya

Det skal igangsettes bilskyss for barnehagebarn og skoleelever som kommer med båt til Rødøya. Dersom du er interessert i et slikt oppdrag, kan du ta kontakt med Oppvekstetaten i Rødøy kommune, v/Svend Leif Einvik for å få mer informasjon: tlf.: 75 09 80 22. Etaten kan også være behjelpelig med godkjenningsprosedyrene.
Ny søknadsfrist er: 30. september 2018

29. sep, 2018

Brukt og nytt i Jektvik

Hege Anita Urskog Telnes
BRUKT & NYTT
selges på Jektvik grendehus lørd. 29.9. kl. 11.00 - 15.00.

Flittige Fruer har ryddet fra loft og til kjeller,
så vi har diverse ting og tang som vi selger.
Det blir også salg av nytraktet kaffe og nystekte vafler
Velkommen ☺

24. sep, 2018

NEX

Torghatten Nord AS informerer:

Nex 1 fra Sandnessjøen til Bodø mandag 24.09.18 kl 0640 starter som normalt fra Sandnessjøen. Etter anløp av Støtt vurderes det om det er værforhold for å passere Kunna (Støttrota).
Er det ikke værforhold returnerer skipet til Støtt for å avvente.
Det vil settes opp inntil 2 busser (90 seteplasser) fra Ørnes mot Bodø, for de reisende som ønsker kan de reise med buss til Bodø etter ankomst Ørnes kl 1000.
Når det gjelder anløp av Gjerøy tas det forbehold pga været.
MS Fjordprinsessen kan kontaktes på 994 85 733
Torghatten Nord beklager!

23. sep, 2018

NEX

Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet NEX 1 Bodø - Sandnessjøen, i dag 23.09.18. Avgangen fra Bodø kl 13:00 til Sandnessjøen er kansellert. Dette på grunn av dårlig vær.

20. sep, 2018

Myken fyr

Norges mest eksotiske oppussingsprogram er tilbake - mer spektakulært enn noen sinne! Hyttegeneral Halvor Bakke og hans snekkerteam Ole Rosén-Lystrup og Gustav Brustad Nilsen, har igjen pakket snippsekkene og er klare til å gi deg hakeslepp med gudommelig natur og lekker oppussing. Under spartanske forhold, med trekkfulle utedoer og vann fra bekken, har trioen skapt geniale og fiffige løsninger du trolig aldri har sett på en hytte før. Torsdager kl. 20.30!


Episode 1
Langt ute i havgapet, utenfor Helgelandskysten, finner du Myken. Her skal gutta pusse opp et 100 år gammelt fyr.

17. sep, 2018

Nye politivedtekter for Rødøy kommune – høringsfrist 30.11.2018

Nye politivedtekter for Rødøy kommune – høringsfrist 30.11.2018

Rødøy kommune sender her ut et høringsnotat i forbindelse med nye politivedtekter for Rødøy kommune. Forslaget tar utgangspunkt i den nye normalpolitivedtekten mens Rødøys tidligere vedtekter forkastes.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 30. november 2018.
Publisert av Slava Korneev. Sist endret 27.09.2018
Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@rodoy.kommune.no og vi ber om at emnet merkes som «Høring politivedtekter – f-sak 050/18».
Lenker:
- Høringsnotat
- Forslaget til ny forskrift om politivedtekt for Rødøy kommune

17. sep, 2018

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel – varsel om oppstart av planarbeid, høring av planprogram
I formannskapets møte 17. september 2018, sak 048/2018 ble det vedtatt å sette i gang arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for Rødøy, og å sende planprogrammet ut på høring.
Det varsles med dette oppstart av arbeid planarbeidet. Planprogrammet sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i seks uker i perioden 26. september til 7. november 2018, i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 (jfr. § 11-13).
Eventuelle merknader må sendes skriftlig innen 7. november 2018 til:
Rødøy kommune
Formannskapskontoret
8185 Vågaholmen
Eller per e-post til postmottak@rodoy.kommune.no.
Spørsmål til planprogrammet kan rettes til formannskapskontoret på adressene over, eller per telefon 75 09 80 00.
Lenker:

17. sep, 2018

Fylkesveg 17 blir stengt i flere dager

Fylkesveg 17 blir stengt i flere dager
Fv. 17 Røytvik-Liafjellet

Løsmasser i fjellsiden må sikres før en midlertidig veg forbi skredområdet ved Lia i Lurøy kommune kan åpnes for trafikk. [17.09.2018]

Vegen har vært stengt siden fredag ettermiddag, da det gikk et stort, undersjøisk jordskred like utenfor det som skal bli en tunnel gjennom Liatinden.

- Prioritet én nå er å sikre en midlertidig veg forbi skredområdet. Denne må ligge på stabil grunn, lenger inn på land. For at den skal være trygg å kjøre på må vi sikre fjellskjæringen ovenfor vegen, hvor det ligger en del løsmasser, forteller byggeleder Thor-Ole Stensøy i Statens vegvesen.

Entreprenør PNC sikrer skjæringen ved å bygge en mur i stein. Denne boltes fast til fjell der det er mulig. Arbeidet starter mandag formiddag, og trolig vil hele uka gå før det kan settes trafikk på den midlertidige vegen.

Minst 200 meter bredt
- Det er prognosen slik vi vurderer situasjonen per nå. Vi åpner vegen så fort det lar seg gjøre, men vi må være sikre på at det er trygt for folk å passere området, sier Stensøy.

Ifølge geotekniker Viktor Renström i Statens vegvesen har skredet startet i sjøen, og det er registrert massebevegelser helt ned på 60 meters dyp. Skredet er minst 200 meter bredt.

- Vi skal gjøre nye grunnundersøkelser senere denne uka, med borerigg både på land og i sjøen. Vi må finne ut nøyaktig hvor langt og bredt skredet er for å kunne vurdere hvordan vi skal kunne bygge ny veg her, sier Renström.

- Respekter sperringene
Gjennom helgen har Statens vegvesen får flere meldinger om folk som har tatt seg inn i skredområdet. Byggeleder Stensøy ber om at publikum respekterer sperringene som er satt opp.

- Vi kan ikke utelukke nye skred, og det å oppholde seg i området kan derfor potensielt være livsfarlig. Folk som ulovlig tar seg innenfor sperringene vil bli vurdert anmeldt, sier han.

Beredskapsrute fra Stokkvågen
Som følge av skredet er ferjesambandet Jektvik–Kilboghamn midlertidig innstilt og erstattet med en beredskapsrute med anløp av Stokkvågen, opplyser Torghatten Nord på sine nettsider.

Det er altså ingen mulighet for biler å passere skredområdet per nå. Vegtrafikksentralen opplyser til enhver tid om gjeldende trafikkmeldinger på 175.no.

17. sep, 2018

Ny Alkohol- og serveringsforskrift – høringsfrist 31.12.2018

Ny Alkohol- og serveringsforskrift – høringsfrist 31.12.2018
Rødøy kommune sender her ut et høringsnotat i forbindelse med ny forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 31. desember 2018.
Formannskapet vedtok den 17. september 2018 å sende forslaget på høring i f-sak 054/2018. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.
Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@rodoy.kommune.no og vi ber om at emnet merkes som «Høring f-sak 054/2018 – [navn på virksomhet/person]».
Lenker:
- Høringsnotat
- «Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salg- og skjenketider for alkoholholdig drikk, Rødøy kommune, Nordland»(forslag

16. sep, 2018

Lengere stengt

Torghatten Nord AS informerer om at dersom vei er stengt i morgen søndag 16. september, vil turen klokken 16:00 bli fremskyndet til 14:00 fra Nordnesøy. Det blir ankomst Jektvik klokken 16:35, hvor det blir korrespondanse med beredskapsrute Jektvik - Kilboghamn. Normal rute blir gjenopptatt klokken 18:35 fra Jektvik. Ny beskjed blir gitt ved endringer.

14. sep, 2018

FV 17 Stengt

Fv. 17 blir stengt under Liatinden på grunn av rasfare og åpner ikke i dag
Artikkeltags
FV 17 LURØY VEITRAFIKKSENTRALEN VEI
Av Gøran O. Pedersen
Publisert:14. september 2018, kl. 14:50
Veitrafikksentralen melder at strekningen mellom Brattland og Lia i Lurøy på Fv. 17 blir stengt på grunn av fare for ras ved Liatinden.
Veien blir ikke åpnet i dag.
Det er ingen omkjøringsmuligheter.

12. sep, 2018

Myken

Litt info fra Myken Vel og Myken Handel. Nye veilys kommer på plass i løpet av september/ oktober. Helikopterplassen skal ryddes i løpet av neste uke. Det jobbes med ny nettside for Myken.
Myken Handel SA har kjøpt butikklokalene hvor vi har butikken i dag. Myken Handel kommer ikke til å selge ved denne høsten/vinteren, så de som har behov for ved, må selv ordne det.

12. sep, 2018

Foreldremøte

Foreldremøte om nettvett og digital mobbing
Publisert 11.09.2018
invitasjon foreldremøte om nettvett.jpg
Onsdag 12. september, fra kl. 18-20 på Jektvik Grendehus, arrangeres felles foreldremøte for alle skolene i Rødøy. Det er Tverrfaglig team for barn og unge og Felles ansvar Salten som inviterer til møte. Tema for kvelden er nettvett og digital mobbing ,og det er aktuelt for foreldre i både barneskole og ungdomsskole.

3. sep, 2018

Folkehelseuka 2018

Folkehelseuka 2018
Folkehelseuka 2018 - Klikk for stort bilde
Folkehelseuka i Rødøy arrangeres 3.-9. september 2018. Dette er uke 36.

Det blir arrangementer i mange av kretsene i Rødøy, alle dagene denne uka.

Plakater og mer informasjon blir lagt ut og satt opp etter hvert.

Arrangement:

Båltur på Bedringens vei: Mandag 3. september
Tur til Rødøyløva: Tirsdag 4. september
Tur til Blåsfjellet - Steintuva: Trisdag 4. september
Ferjestrikk: Onsdag 5. september
Grilltur til Storsanden på Rødøya: Torsdag 6. sepember
Folkehelselunsj på Gjerøy: Lørdag 8. september

3. sep, 2018

Folkehelseuka 2018 - Alderstun

Oppslag - båltur på Bedringens vei.

3. sep, 2018

Folkehelseuka - hyggekveld på Naustloftet

Værangfjord Helselag arr.

2018 august

26. aug, 2018

Kulturminnedag 2018

Årets kulturminnedag 26. august setter fokus på gårdshaugen på Sleipnes og de viktige arkeologiske funnene som er gjort der.
Program for dagen:
Kl. 13.00
Besøk på gårdshaugen på Sleipnes
Oppmøte på Sleipnes på tunet til Midtigården, gården til Trude og Rune Hansen. Parkering på tunet. Omvisning ved Torsten Simonsen.
Kl. 15.00
Vi drar videre til Falch Gamle Handelssted der det blir salg av påsmurt og kaffemat, og følgende program:
Torsten Simonsen forteller mer om de arkeologiske funnene gjort på Sleipnes
Inger Tjong vil samle inn lokale stedsnavn
Kulturkonsulent Anita Lykkja vil informere om kulturminneplan og samle inn tips om kulturminner
Plakatutstilling produsert til de nasjonale kulturminnedagene som i år har tema "Typisk norsk - ikke bare norsk"
Velkommen!
Arrangører: Tjongsfjord Husflidslag, Rødøy Historielag, Helgeland museum avdeling Rødøy og Rødøy kommune.

20. aug, 2018

Barnehage

Velkommen til nytt barnehageår og skolestart i Rødøy kommune
Mandag 20. og tirsdag 21. august er det skolestart i Rødøy kommune. Samtidig starter det nye barnehageåret.
Vi ønsker alle barnehagebarn og elever velkommen!
Skolerute for 2018/2019
Tidspunkt for oppmøte første skoledag i kretsene:

Øresvik skole:
tirsdag 21. august kl. 08.15
Buss fra Langstranda kl 08.05
Gjerøy skole:
mandag 20. august kl. 09.00

Jektvik skole:
mandag 20. august kl. 08.45

Nesøy skole:
mandag 20. august kl. 10.00

Tjongsfjord skole:
mandag 20. august kl. 08.30
Oppmøte i gymsalen
Rødøy skole:
mandag 20. august kl. 08.15

19. aug, 2018

Melfjordbotn

AUG. 19.
Melfjordbotn-stevnet
Offentlig · Arrangør: Rødøy menighet
19. august klokken 12:00 til 17:00
Melfiordbotn, Nordland, Norway

15. aug, 2018

Jordbruket

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018
Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.
Systemet regner ut automatisk
I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg på Altinn.

Slik gjør du:
- Gå til siden www.altinn.no på internett
- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
- Velg landbruksforetaket sitt som «Aktør»
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
- Last opp nødvendige vedlegg

Hvis du ikke kan bruke internett
Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til
I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunen din eller Fylkesmannen dersom du lurer på noe.
Systemet er utviklet av Landbruksdirektoratet i samarbeid med Ciber.

8. aug, 2018

Rødøy historielag

Rødøy Historielag
8. august kl. 22:53 ·
Rødøy Historielag er på nett! Denne facebooksiden vil bli oppdatert jevnlig, og her vil vi dele info om våre aktiviteter, planer og vårt lokalhistoriske arbeid.

I vår ble det valgt nytt styre, og styret i Rødøy Historielag består nå av;

Tor Sigmund Svendsen, Gjerøy (leder)
Torsten Simonsen, Tjongsfjord
Toralf Heen, Nordvernes
Inger Monsen, Jektvik
Kenneth Didriksen, Nordnesøy

Vararepresentanter;
Solfrid Lorentzen, Jektvik
Gerd Opdal, Storselsøy
Jann Breivik, Tjongsfjorden

Vi håper dere vil like, dele og følge vår nettside, og ta gjerne kontakt med en av oss i styret, om dere har tanker og ideer om lokalhistoriske prosjekter som bør være av interesse.

Vi kommer snart tilbake med info om høstens og vinterens planer :)

2018 juli

31. jul, 2018

Jordbruket 2018

Miljøtilskudd til jordbruket 2018
Det er nå mulig å søke om miljøtilskudd til jordbruket 2018.
Nærmere informasjon finnes hos Fylkesmannen i Nordland.
Søknadsfrist: 20. august 2018.

28. jul, 2018

Storselsøy

JULI 28.
Sommerfest
Offentlig · Arrangør: Hestmannen Uil
lørdag klokken 22:00 til 02:00
28. juli kl. 22:00 til 29. juli kl. 02:00
Grendehuset, Storselsøy

21. jul, 2018

Rødøymesterskapet i fotball

LØ., 21. JULI–22. JULI
Rødøymesterskapet i fotball 2018
Det nærmer seg det 21. Rødøymesterskapet i fotball.
Rødøymesterskapet er en turnering hvor spillere skal ha tilhørighet til kommunen, (Ågskardet regnes som en del av Rødøy:)) samt at det skal være ei jente og en 40-åring på banen til enhver tid på hvert lag. Hvis noen lag sliter med å få nok spillere har vi sagt at at det er lov å ta med èn spiller uten tilhørighet til kommunen. Aldersgrense er ihht. NFK sitt reglement. Man må være fyllt 14 år før 01.01 det året man skal delta i kamp/turnering.

Påmelding på siden:
http://live.tjongsfjordil.no

Kveldsaktiviteter:
Fredag blir det pubkveld på Tjongsfjord Gjestegård kl. 21:00-02:00

På lørdagskvelden blir det vorspiel på Tjongsfjord Gjestegård frem til kl. 22:00 med påfølgende fest på Tjongsfjord samfunnshus med bandet Dori Famous på scenen. Festen avsluttes kl. 02:00.
Inngang: 250,- kr. 18-års aldersgrense og skjenkebevilling.

" Dori Famous" er en gjeng freshe gutter fra Helgelandskysten.
De gjør hva som måtte gjøres for å få folk i god stemning.
De spiller musikken folk ønsker å høre!
Dori Famous er et potpurri-lokomotiv uten like.
Med sine rytmiske og fengende tolkningen av kjente og kjære sanger, skaper de en atmosfære som er til å ta og føle på.

Det settes opp buss tur/retur Jektvik til festen på lørdag ved minimum 15 påmeldte.
Påmelding til Jimmy Krogh på Messenger eller på melding til mobil 99552139.

Har du behov for overnatting ring Tjongsfjord Gjestegård på tlf. 75098360

Kommer du med campingvogn/bobil, så legger vi tilrette for det,
bare ta kontakt:)

21. jul, 2018

Myken

Kerstin Marthinsen
Lørdag 21. juli kl 18:00 arrangerer vi en kveld med buffet med mat fra havet på Bruket Bord & Bar. Vi kan garantere at vi vil servere kamskjell og hjerteskjell, reker i ymse utgaver, gravet uer med Myken Gin, laks i mange varianter, grillet breiflabbspidd, kveite og torsk og helt sikkert noen overraskelser underveis.

Det er begrenset med plasser, så det er påmelding hos Lill-Harriet (tlf 965 14 344) eller Kerstin (tlf 918 72 473).
Pris kr 525 pluss drikkevarer.

12. jul, 2018

Myken Vel

Bodil Leidland
(Myken nytt)
Det har vært årsmøte i Myken Vel og det nye styret består av:
Bodil Leidland, Grethe E Friedrich, John Pedersen, Karin Eriksen og Staffan Gustafsson.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hva vi kommer til å jobbe med i tiden framover.
Gleder oss til å gjøre en jobb for Myken Vel.

12. jul, 2018

Myken Vel

Magnus Sigurd Mathisen

Husk årsmøte i Myken Vel kl. 1200 torsdag 12. juli på Forsamlingshuset. Sakspapirer ligger på butikken.

Lørdag kl. 1600 samles vi til sommerbasar på Forsamlingshuset.

10. jul, 2018

MINIGRAVER

Jimmy Krogh
Minigraver til leie:
Volvo EC18C med hydraulisk pusseskuffe, graveskuffe og kabelskuffe. Maskinen står på henger og kan hentes med bil.
Perfekt maskin for mindre hage/tomtearbeid.
Pris: 1250,- kr. pr. døgn + mva. og drivstoff.
Rabatterte priser for helg eller langtidsleie!
For booking ta kontakt på melding eller på telefon 90552139.

6. jul, 2018

Fylkesmannen - ikke noe "Harry" her!

Tilrår ikke grensejustering mellom Rødøy og Lurøy
(Kart utredningsalternativer - Klikk for stort bilde)
Fylkesmannen anbefaler ikke at det foretas grenseendring mellom Rødøy og Lurøy kommuner, med mindre dette inngår i en løsning som inkluderer hele regionen.

Saken skal behandles av kommunal- og moderniseringsdepartementet, ventelig i løpet av sommeren.
Les saken og saksfremlegget hos FMNO.
Sist endret 06.07.2018

4. jul, 2018

Myken

Kerstin Marthinsen (Myken-Nytt):
KVALFEST PÅ BRUKET ONSDAG 4. JULI!

Kvalbåten "Nybræna LDKX” kommer tilbake til Myken onsdag 4. juli på sin vei til Træna-festivalen. De ønsker nok en gang å være med på å sponse Myken-folket med fersk kvalkjøtt. Dette er blitt en fin tradisjon!

Vi inviterer derfor til kvalfest på Bruket den kvelden. Vi åpner dørene kl 18, men kvalkjøttet er nok ikke klart før ved kl 19-tida når Nybræna ankommer Myken. Voksne betaler kr 250/pers og barn under 13 år kr 125. Drikke kommer i tillegg.

Velkommen til Nybræna og alle dere andre!!! På dette
arrangementet er det ikke bordreservasjon.

Nybræna vil ligge på destillerikaia og vil selvfølgelig selge kjøtt mens de er her!

1. jul, 2018

Butikksjef på Myken

Jan Hellstrøm
1. juli kl. 18:49
Vakre Myken trenger by butikksjef!

Vår trofaste, trygge, flinke arbeidsjern Kristin vil ha avløsning etter å ha drevet butikken på Myken i åtte år.

Vi søker derfor etter en tøff, blid og dyktig person som kan drive og utvikle butikken videre.

Butikken er et samvirkeforetak som eies av Mykenfolk og venner av Myken. Butikken er kanskje det viktigste samlingsstedet for alle på øya og er åpen to timer hver dag (unntatt søndag). Tro det eller ei, men økonomisk går det også rundt, med stor lojalitet fra alle som bor og besøker Myken.

Har du lyst på å være butikksjef på den kuleste øya og den mest sosiale butikken ute i havgapet, så ta kontakt med styret ved Jan Hellstrøm på PM, janhell@me.com eller 911 15 432.

PS. Du må ikke nødvendigvis ha et perspektiv på åtte år for å drive butikken, men har du lyst på å tilbringe et år eller to på vakre og ville Myken, så er det uansett en stor opplevelse.

2018 Juni

29. jun, 2018

Legekontoret

Rødøy legekontor informerer om endringer av telefontid i forbindelse med ferieavvikling
Publisert 29.06.2018
Telefon legekontor: 75 09 88 50

Telefonen ved legekontoret er betjent fra kl. 9.00-11.00 og 13.00-14.00 følgende dager

Mandag 2.7.18

Onsdag 4.7.18

Torsdag 5.7.18

Mandag 9.7.18

Onsdag 11.7.18

Pasienter som har behov for kontakt med resepsjon utenom åpningstider oppfordres til å benytte seg av http://www.besøklegen.no . Her kan du be om legetime, attester, resepter ol. Resepsjonen gir tilbakemelding så snart de har anledning. OBS! Besøkslegen må ikke brukes i haste eller nødsituasjoner.
VED LIVSTRUENDE HENDELSER RING 113
Legevakt: 116 117 (hastesituasjoner, ikke livstruende)

25. jun, 2018

Gjerøy

Arne Hoff
Gjelder fra og med i dag. Og til Dere som skal ha aviser på lørdager så kjøres disse ut til postkassene etter stengetid

20. jun, 2018

Rødøy bibliotek - åpning i sommer

Rødøy folkebibliotek - åpningstider sommeren 2018
Publisert 20.06.2018
Sommerblomst 2018
Rødøy folkebibliotek i Tjongsfjorden:
Biblioteket er åpent tirsdager kl. 10.00-14.00 i uke 29, 30 og 31, 32 og 33.
Biblioteket er stengt på torsdager disse ukene.

Biblioteket er stengt i uke 26, 27 og 28.

Fra uke 34 er biblioteket åpent som vanlig.

Rødøy filial i Rødøy skole:
Rødøy filial er åpen mandager 17.30-19.30.

Biblioteket er stengt i uke 33,34 og 35.

Rødøy folkebibliotek på Gjerøy, Nordnesøy og Jektvik:
Biblioteket er stengt i skoleferien.

Fra uke 34 er utlånsstasjonene åpne som vanlig.

Bokkasser i Sørfjorden og på Myken:
Det er bøker til utlån i butikken i Sørfjorden.

18. jun, 2018

Falch Gamle Handelssted

Om Rødøy Museum
By | Om Rødøy Museum, RØDØY |
Falch Gamle Handelssted ligger nydelig til helt nede ved Tjongsfjorden, en liten avstikker fra Kystriksveien. Her vises det utstilling som formidler kystkultur og fiskerihistorie. Man kan besøke handelstedets gamle butikk, se den fine trebåtsamlingen og høre den spennende historien om amatørarkeologen Gustav Strømsvik som endte opp med å lede en Mayautgravning i Honduras. Den koselige kafeen Mathilde serverer kaffe, is og noe å bite i, og på finværs dager er det flott å sitte ute på kaikanten.
Sommeren 2018 viser vi utstillingen «Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg», om den sørsamiske rettighetsforkjemperens innsats for å samle samene til det første landsmøte i 1917.
Sommeråpent 2018 (18. juni – 11. august)
Mandag – søndag: 11:00 – 17:00
Ikke stengt på søndager som opplyst i Kystriksveien
Inngang
Voksen kr 50,- Barn Gratis
Veibeskrivelse
Fra Jektvik: Følg FV 17 nordover i ca. 2,5 mil, ta av til venstre mot Tjong / Falch Gamle Handelssted. Avkjørsel til Falch Gamle Handelssted etter ca. 1 km. Følg skilt.
Fra Ågskardet: Følg FV 17 sørover i ca. 4 km, ta av til høyre mot Tjong/ Falch Gamle Handelssted. Avkjørsel til Falch Gamle Handelssted etter ca. 1 km. Følg skilt.

16. jun, 2018

Værfast

Torhild Kvikstad Mathisen
Det stormer i Myken, men vi "står han av". Det blir "Værfast i Myken" på Forsamlingshuset i morgen kveld, for oss 50- 60 personer som er her. Det blir rikelig mat og drikke på oss, da vi i utgangspunktet trodde at vi skulle være ca 250- 300 personer her. Ønsker at alle som hadde planlagt tur til Myken, kan komme en annen gang til vår unike øy.

16. jun, 2018

Veteranbåttreff 15-17. juni

VETERANBÅTREFF 15-17. jUNI
Vi gjenskaper litt av historien og samler 31 gamle fiskebåter fra hele Nordland til ei hyggelig helg på Myken. Initiativtaker er Trond Møllevik med bakgrunn i det gamle båtbyggermiljøet på Helgeland. Familiens båtbyggeri bygde flere båter for mykenfiskere, som Western. Myken Vel er lokal arrangør og skal sammen med alle gode krefter på Myken, sørge for at de 200-300 tilreisende får et uforglemmelig møte med Myken.

Det blir servering på våre to spisesteder, Bruket bord og bar og Myken seng og suppe. I tillegg vil det bli servering på Forsamlingshuset i regi av Myken Vel. Gruppen "Mannskapet"
vil stå for den musikalske underholdningen. Det blir også plass for en historisk bolk hvor glimt fra Mykens historie og båtbygging på Helgeland blir presentert.

For Myken Vel er det et stort løft å være arrangør for et slikt arrangement. Takket være godt samarbeid med våre lokale bedrifter, skal vi nok lykkes med dette. Vi trenger imidlertid dugnadshjelp for å kunne gjennomføre et vellykket båttreffet.
Har du noen timer å avse denne helga, ta kontakt med undertegnede. Mange ønsker å oppleve denne helga i Myken og alle overnattingsplasser er leid ut. Er det noen av dere som kan tenke dere å leie ut rom for tilreisende, ta kontakt med meg.

Vi sees på Myken om to uker!

Magnus Mathisen
tlf. 91668329
magnusmathisen49@gmail.com

14. jun, 2018

Myken - avlyst pga svært dårlig vær

BEKLAGER!! Ekstremværet i Juni har truffet oss på akkurat de to dagene som vi lenge har sett frem mot og gledet oss til. Det var rundt 50 mennesker og 7 båter som var klar før TV2 meldte været i kveld. Til da var vi bestemt på å gjennomføre men så tikket meldingene inn og vi ble tvunget til å AVLYSE treffet.
Vi retter en stor takk til alle de på Myken som har stått på for å få dette til. Det skal ikke være bortkastet og vi har satt fiskeværet "på kartet". Tilbakemeldingene er positive og det er helt klart stemning for å få til et nytt treff til neste år.
På lista mi er det 43 båter i nordland som ble invitert og rundt 30 var klar for ei uke siden. Med det var rundt 300 mennesker klar for å bli servert av det fantastiske vertskapet på Myken.
Jeg vil gjerne oppfordre alle til å besøke Myken i løpet av sommeren. Det må vi få til. Så snakkes vi når vi er underveis og kanskje er noen i nærheten og vi får på den måten til et lite treff. Bruk gjerne denne sida videre til å holde kontakten.
Retter også en stor takk til Ole Kristian Johannesen og resten av familien hans på Lurøy, han sendte melding nå i kveld om at modellen av Nargtind var på plass for oss på Myken.
Så har eg hatt god kontakt gjennom hele prosessen med Magnus Mathisen i Myken Vel. Vi skal treffes!
Så en god klem til Ragnhild og Elin som var med på å starte det hele. Vi skal holde kontakten og føre videre historien mellom fiskeren og båtbyggeren som var en viktig del av verdiskapningen langs kysten vår
Ha en god seilas videre alle sammen og takk for alt det positive som er kommet frem gjennom dette arbeidet. Jeg har bidratt med glede

2018 Mai

25. mai, 2018

Planlegger dere bryllup?

Planlegger dere bryllup?
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?
I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

20. mai, 2018

Nye hurtigbåter i 2019

Av Therese Edvardsen Helberg AN. Publisert:18. mai 2018, kl. 18:40
Nordland fylkeskommune har valgt tilbyder på drifta av de nye hurtigbåtene som kommer i 2019.
Av de to tilbyderne Boreal Sjø AS og Torghatten Nord AS var Boreal Sjø lavest på pris med en årlig sum for drift av hurtigbåtene på nesten 89 millioner kroner. Torghatten Nord kunne tilby drift av ruta mellom Bodø og Svolvær og ruta mellom Bodø og Sandnessjøen til nesten 95 millioner kroner årlig.
– Ut fra dem somhar kommet med anbud var Boreal Sjø lavest på pris, og det er det vi ha vektet på i denne saken, forteller fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).
til nesten 95 millioner kroner årlig.
– Ut fra dem somhar kommet med anbud var Boreal Sjø lavest på pris, og det er det vi ha vektet på i denne saken, forteller fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).
til nesten 95 millioner kroner årlig.
– Ut fra dem somhar kommet med anbud var Boreal Sjø lavest på pris, og det er det vi ha vektet på i denne saken, forteller fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).
Ny anbudsmodell
I november i fjor skrev fylkeskommunen under en kontrakt på kjøp av to flunkende nye Nordlandsekspress-båter (Nexer), hvor den ene av de to, som skal stå ferdig innen mars 2019, skal gå mellom Svolvær og Bodø.
– Dette er en annerledes kontrakt, fordi det er en anbudsmodell hvor vi eier båtene og tilbyderne driver dem. For oss så ser vi at denne måten å gjøre det på er en suksess. Det senker kostnadene og øker produksjonen, forteller Eggesvik.
Fra før av opererer Boreal Sjø på Helgeland, og skal fra og med neste år også drifte Nordlandsekspressen.
– Boreal Sjø er en seriøs aktør på markedet. Og vi forventer og tror at de kommer til å yte bra overfor kundene også på Nordlandsekspressen mellom Bodø og Svolvær.
– Best mulig tilbud
Eggesvik vil i denne omgang ikke si noe om anbudet som sparer kostnader for fylket vil gi utslag på billettprisene.
– Vi får ned prisen på anbudet, som gir oss større rom i forhold til drifta. Hvordan vi utnytter det steg for steg fremover får vi vurdere. Det er et ønske fra vår side å tilby et best mulig tilbud, sier han.
Gjennom de nye båtene vil dieselforbruket gå ned med 40 prosent på grunn av nye motorer og det vil bli en NOX-reduksjon på 70 prosent.
– Vi får spiller nye båter som er universelt utformet, vi får ned kostnaden på driften, og vi får en betydelig miljøgevinst på begge Nordlandsrutene, forklarer fylkesråden.
Boreal sjø tar over driften av hurtigbåtruta fra og med 1. mars frem til 28. februar 2027. Boreal Sjø AS ble utpekt som vinner av anbudskonkurransen med tilbud på 88, 9 millioner per år, inklusiv leie av båt fra Nordland fylkeskommune.
– Vi er veldig fornøyd med den konkurransen som har vært, og er glad for at Boreal Sjø AS vant runden, konstaterer Eggesvik.
Torghatten Nord AS tilbud på drift av ruta var på 94 899 000 kroner per år.
Det var to tilbydere på anbudet.
Fakta om hurtigbåtene:
• 42 m lang
• Bygges i fiberkarbon
• 32 knop (servicefart)
• 220 passasjerer
• Innvendig heis for blant annet rullestol
• Godsførende plass til 16 europaller
• NOX-reduksjon på 70 %
• 40 % mindre drivstoff forbruk enn dagens båter
• Tilpasset bruk av biodiesel/syntetisk diesel i tillegg til marine diesel
• Tilpasset forskjellige kaihøyder

14. mai, 2018

Innovasjon Norge

Informasjonsmøte med Innovasjon Norge
Vi inviterer næringsdrivende, gründere eller andre som har planer det kan være interessant å diskutere med Innovasjon Norge til informasjonsmøte. Det blir også mulighet for separate møter med Innovasjon Norge. Merk - tidspunktene er oppdatert!
Informasjonsmøtet blir på Tjongsfjord gjestegård tirsdag 5. juni kl 13:00-16:00, med lunsj fra kl 12:00 for de som ønsker det.
Innovasjon Norge vil ved spesialrådgiver Bjørn Kymre og seniorrådgiver Randi Moland presentere de virkemidlene de tilbyr, forklare hvilke typer prosjekter som kan motta støtte, og hva som kreves av bedriftene.
Tirsdag ettermiddag og onsdag 6. juni vil enkeltbedrifter kunn emøte Innovasjon Norge om egne prosjekter. Møtene kan avtales på forhånd, og avholdes på gjestegården i egne møterom, eller ute hos bedriftene.
Vi inviterer også til felles middag tirsdag kl. 20:00.
Næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes vil være tilstede begge dager.
Påmelding
Påmelding gjøres til Rolf-Inge Sleipnes på 902 83 572, eller rsleipne@online.no. Gi beskjed om dere ønsker lunsj og eller middag, så kommer vi tilbake med pris når vi har logget interessen.
For overnatting på Tjongsfjord gjestegård, ta kontakt direkte på mobil 906 73 072.
Informasjonsmøtet med enkel kaffeservering og eventuelle separate møter er gratis. Den enkelte deltaker betaler selv for lunsj, middag og eventuell overnatting.

Sist endret 18.05.2018

2. mai, 2018

Strandrydding 2018 "Rent hav under polarsirkelen"

Strandrydding 2018 "Rent hav under polarsirkelen"
Publisert 18.04.2018


Polarsirkelen friluftsråd og HAF ønsker å tilrettelegge for strandrydding i regionen. Vi inviterer derfor alle fra Rødøy kommune til et møte for å spre informasjon om denne ordningen, og få lokale innspill for best mulig tilrettelegging.
Hensikten med prosjektet er å få fokus på marin forsøpling året rundt, ikke bare om våren. Målet er å etablere en kjent ordning for strandrydding slik at det skal bli enklest mulig å ta initiativ til å rydde
"Rent hav under Polarsirkelen" inviterer til infomøte om:
STRANDRYDDING 2018
i Jektvik Grendehus
Onsdag 2. mai
Kl. 18.30-20.00
Les mer her:
Plakat
Veileder

1. mai, 2018

Ny rute på grunn av opphør av anløp Nordvernes

Arkiv
Opphør av anløp Nordværnes
Publisert 17.04.2018
MS Gjerøy
Nordland fylkeskommune melder at båtrute 18-411 inntil videre ikke vil anløpe Nordværnes. Dette på grunn av oppsigelse av avtale om bruk av kai og ekspeditør. Ordningen trer i kraft fra og med 1. mai 2018 og vil gjelde inntil videre.
Ruteplan gjeldende fra 1. mai 2018

1. mai, 2018

Pedagogisk leder barnehager

Pedagogisk leder
Vi har ledig følgende stillinger med tiltredelse fra 20. august 2018:

35 % fast stilling som pedagogisk leder ved Jektvik barnehage (fullstendig utlysning)
35 % fast stilling som pedagogisk leder ved Tjongsfjord barnehage (fullstendig utlysning)
inntil 100% fast stilling som pedagogisk leder ved Rødøy barnehage (fullstendig utlysning)
Søknadsfrist: 1. mai 2018

2018 april

30. apr, 2018

Stortrompan

Søknad til offentlig ettersyn - biomasseutvidelse ved lokalitet Storstrompan i Rødøy kommune
Marine Harvest Norway AS har søkt om biomasseendring ved akvakulturlokalitet Storstrompan for produksjon matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune. Det søkes om biomasseøkning tilsvarende 7 ganger 796 tonn, altså 5572 tonn. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, og på kommunens nettside.

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig, og sendes:
Rødøy kommune
Teknisk etat
8185 Vågaholmen
alt. epost:
postmottak@rodoy.kommune.no
Frist for uttalelse: 1. juni 2018

Lenker:
- Skriv fra Nordland fylkeskommune
- Kart Storstrompan
- Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
- Kvittering
- Journal 2-2018 Marine Harvest, Storstrompan
- Bedøving og avlivning
- Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway
- Beredskapsplan for Storstrompan og Linesvika
- Prosedyre for dødfiskplukking
- Prosedyre for bruk og hold av leppefisk/rognkjeks
- Prosedyre for mottak av rensefisk
- Prosedyre for måling av oksygen i sjøanlegg
- Oksygenverdier i sjøanlegg
- Smoltutsett
- Prosedyre for splitting-flytting-sortering
- Sulting av fisk
- Transport av smolt
- Forundersøkelse ved Storstrompan
- Bunndyrundersøkelse ved oppdretslokaliteten Storstrompan
- B-undersøkelse for lokalitet Storstrompan
- C-undersøkelse lokalitet Storstrompan

30. apr, 2018

Oppdrett

Søknad til offentlig ettersyn - ny akvakulturlokalitet Kjølsøyvær
Marine Harvest Norway AS har søkt om klarering av ny akvakulturlokalitet Kjølsøyvær for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune. Lokaliteten søkes klarert for en biomasse på 6240 tonn MTB. Det søkes også om klarering av areal for fôringsflåte ved lokaliteten. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset, og på kommunens nettside.
Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig, og sendes:
Rødøy kommune
Teknisk etat
8185 Vågaholmen
alt. epost:
postmottak@rodoy.kommune.no
Frist for uttalelse: 1. juni 2018

Lenker:
- Skriv fra Nordland fylkeskommune
- Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
- Kart
- Samlerapport forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune
- Vannstrømmåling ved Kjølsøyvær, Rødøy
- C-forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune
- Forundersøkelse ved Kjølsøyvær i Rødøy kommune
- Havbunnskartlegging ved Kjølsøyvær
- Kvittering
- Bedøving og avliving
- Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway
- Prosedyre for dødfiskplukking
- Prosedyre for bruk og hold av leppefisk/rognkjeks
- Prosedyre for mottak av rensefisk
- Måling av oksygen i sjøanlegg
- Oksygenverdier i sjøanlegg
- Smoltutsett
- Prosedyre for splitting-flytting-sortering
- Sulting av fisk
- Transport av smolt

30. apr, 2018

Legekontor

Ambulansebåten er ikke lenger legekontor.
Fra 1. mai 2018 vil det ikke lenger være kontordager for helsetjenesten ombord i ambulansebåten. Pasienter som skal til lege eller helsesøster må reise til kontorene på Rødøy, eller til Tjongsfjorden/Kila inntil nytt helsehus i Jektvik står klart. Ambulansebåten vil fortsatt bli brukt i forbindelse med legevakt.
Åpningstid for legekontoret på Rødøy utvides til to dager pr. uke - mandager og torsdager. Ved behov vil det bli holdt åpent flere dager. Vi håper dette vil bidra til et fortsatt godt tilbud til befolkningen. Legetimer kan som tidligere bestilles på besøklegen.no eller ved å kontakte vårt legekontor på tlf: 75 09 88 50. For øyeblikkelig hjelp ring 113. Ring legevakt 116 117 for ikke livstruende hastesituasjoner.
Pasienter som har behov for helsesøster- og/eller jordmortjenester bes ta kontakt med helsesøster på tlf: 959 65 660 for mer informasjon.

Bakgrunn for endringene i bruk av ambulansebåten, er Helgelandssykehuset HF’s vedtak i ny ambulanseplan om at skyss av helsepersonell for kommunal bruk skal opphøre når ambulansebåten skal bytte stasjon fra Rødøy til Tonnes i løpet av første kvartal 2019, og Rødøy kommunestyres påfølgende vedtak 2. oktober 2017, sak 048/2017:
2. Kontrakten om skyss av helsepersonell med Helgelandssykehuset sies opp. Dette for å oppnå kostnadsreduksjon ved den andel av avtalen som er knyttet til legekontordager på et tidligere tidspunkt enn ved innføring av ambulanseplanen. Det er ønskelig å få til en overgangsordning på den andelen som gjelder faktisk skyss av helsepersonell, eventuelt også som fast ordning når ambulanseplanen innføres.
Helgelandssykehuset HF har nå akseptert Rødøy kommunes forespørsel om endring, og nåværende avtale om bruk av ambulansebåt avsluttes 1.mai 2018. Etter den nye avtalen vil båten bare kunne brukes i beredskap og for å sikre utrykningsplikten til vakthavende kommunelege. Kostnadsreduksjonen for Rødøy kommune ved inngåelse av den nye avtalen er beregnet til kr. 1 mill. i året.

Tone-Kristin Hoff
leder helsetjenesten

30. apr, 2018

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn av søknad om dumping av tunnelmasser i Smibelgvatnet
SmiSto Kraft AS har søkt Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til tiltak i vassdrag i forbindelse med endring i planen for driving av tilløpstunnelen til Smibelg kraftverk. Det søkes om å dumpe 120.000 m³ tunnelmasser over et areal på 30.000 m² i Smibelgvatnet i stedet for den opprinnelige konsesjonsgitte plasseringen i dalen nedstrøms vatnet. Tiltaket planlegges utført i april 2018-desember 2019.
Søknaden ligger til offentlig gjennomsyn hos Rødøy kommune og på Fylkesmannen i Nordlands nettside. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 29. mai 2018.
Lenker:
Skriv fra Fylkesmannen i Nordland
Søknad fra SmiSto Kraft AS

28. apr, 2018

Åpent hus i Rødøyhallen 28. april

Åpent hus i Rødøyhallen 28. april
Publisert 20.04.2018

Lørdag 28. april kl. 09.30-18.00 blir det Åpent hus i Rødøyhallen.
Åpent hus er en aktivitetsdag med fokus på kultur, fysisk aktivitet og folkehelse for alle aldre.
Det blir blant annet aktiviteter som svømming, fri lek, klatring, husflid, tur og foredrag om lokalhistorie, i samarbeid med kommunens lag og foreninger.
Vi ønsker å skape en felles møteplass for hele kommunens befolkning.
Det blir satt opp buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen for tilreisende med NEX og retur til NEX og MS Gjerøy. Påmelding til ms@rodoy.kommune.no innen 25.04.
Voksne: 50,-
Barn: Gratis
Salg av kioskvarer og varmmat på arrangementet.
Mer informasjon om arrangementet og reisemuligheter finner du her.

28. apr, 2018

Åpent hus mer

Detaljer
28.april blir det Åpent Hus i Rødøyhallen. Åpent hus er en aktivitetsdag med fokus på kultur, fysisk aktivitet og folkehelse for alle aldre. Det blir blant annet aktiviteter som svømming, fri lek, klatring, husflid, tur og foredrag om lokalhistorie i samarbeid med flere av kommunens lag og foreninger.

Vi ønsker å skape en felles møteplass for hele kommunens befolkning.

Det blir satt opp buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen for tilreisende med NEX og retur til NEX og MS Gjerøy. Påmelding til ms@rodoy.kommune.no innen 25.04.
Voksne: 50,-
Barn: Gratis

Salg av kioskvarer og varmmat på arrangementet.

Øresvik/Sørfjorden
Reiseforslag 1: NEX fra Tonnes 08.15 til Vågaholmen. Ankomst Vågaholmen 09.15, buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen. Retur 18.15 med buss fra Rødøyhallen til Vågaholmen til NEX 18.50.
Reiseforslag 2: Ferge fra Kilboghamn 08.40 ankomst Jektvik 09.40. Retur 18.00 fra Jektvik. Krever privat skyss Jektvik – Rødøyhallen tur/retur.

Nordnesøy
Ferge fra Nordnesøy 07.00 til Gjerøy med ankomst 08.35. Fra Gjerøy ca. 08.45 med NEX til Vågaholmen, ankomst 09.15. Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen. Retur med buss fra Rødøyhallen 18.15, MS Gjerøy fra Vågaholmen 18.55 til Nordnesøy hurtigbåtkai.

Gjerøy
NEX fra Gjerøy ca. 08.45, ankomst Vågaholmen 09.15. Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen. Retur med buss fra Rødøyhallen 18.15, NEX fra Vågaholmen 18.50.

Rødøy
NEX fra Rødøy ca. 09.00, ankomst Vågaholmen 09.15. Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen. Retur med buss fra Rødøyhallen 18.15, NEX fra Vågaholmen 18.50.

Storselsøy
Ferge fra Storselsøy 07.40 til Gjerøy med ankomst 08.35. Fra Gjerøy ca. 08.45 med NEX til Vågaholmen, ankomst 09.15. Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen. Retur med buss fra Rødøyhallen 18.15, MS Gjerøy fra Vågaholmen 18.55 til Storselsøy hurtigbåtkai.

Selsøyvik
NEX fra Selsøyvik ca. 08.35, ankomst Vågaholmen 09.15. Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen. Retur med buss fra Rødøyhallen 18.15, NEX fra Vågaholmen 18.50.

Myken
MS Gjerøy fra Myken 05.00, ankomst Vågaholmen 08.00. Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen ca. 09.15. Retur med buss fra Rødøyhallen til Vågaholmen, MS Gjerøy fra Vågaholmen 18.55

Sundøy
MS Gjerøy fra Sundøy 05.55, ankomst Vågaholmen 08.00 Buss fra Vågaholmen til Rødøyhallen ca. 19.15. Retur med buss fra Rødøyhallen til Vågaholmen, Ms Gjerøy fra Vågaholmen 18.55.

24. apr, 2018

Endring av legedager uke 17

Endring av legedager uke 17
Publisert 10.04.2018
På grunn av verkstedopphold for Eyr Myken blir det ikke legekontordag på båten 24.-25. april.
Legekontoret har telefontid som vanlig mellom klokken 9.00-11.00 og 13.00-14.00. Telefon 75 09 88 50.
Ved akutt behov for hjelp, ring 113. Ved behov for legevakt, ring 116 117.
Vi beklager situasjonen!

20. apr, 2018

Våga kai og næringsområde

Endring/revidering av eksisterende reguleringsplan for Våga kai- og næringsområde, del av Gnr. 65 i Rødøy kommune: offentlig ettersyn Plan- og jordstyret i Rødøy har i møte den 19.04.2018 under sak 008/2018 vedtatt at forslag til endring/revidering av eksisterende Detaljreguleringplan for Våga Kai- og Næringsområde skal legges ut til offentlig ettersyn i 45 dager iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget omfatter et område på ca. 45 daa på del av gnr. 65 i Våga i Rødøy kommune.
Formålet med endringen/revideringen er i hovedsak: å legge til rette for utbygging av areal for industri/næringsvirksomhet, ivareta og forbedre trafikkavviklingen innenfor området, ivareta og legge til rette for nødvendig areal for parkering innenfor området.
Planforslaget med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, Vågaholmen, i perioden: 19.04.18 til 04.06.18.
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige, og sendes: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen, evt. per e-post: postmottak@rodoy.kommune.no, innen 04.06.2018.
Evt. spørsmål kan rettes til: Rødøy kommune, rådmannen, tlf. 750 98004.

Lenker:
Brev offentlig ettersyn
Adresseliste
Plan- og jordstyret; utskrift av møtebok sak 008/2018
Plan- og jordstyret; saksfremlegg sak 008/2018
Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for Våga Kai- og Næringsområde, datert 16.04.18.
ROS-sjekkliste, 16.04.18.
Merknadsbehandling og oversikt over endringer, 13.04.18.
Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Våga Kai- og Næringsområde, 13.04.18.
Plankart Detaljreguleringsplan for Våga Kai- og Næringsområde, 13.04.18.

18. apr, 2018

Kommunestyremøte

Onsdag 18. april

17. apr, 2018

Opphør av anløp Nordværnes

Opphør av anløp Nordværnes
Publisert 17.04.2018


Nordland fylkeskommune melder at båtrute 18-411 inntil videre ikke vil anløpe Nordværnes. Dette på grunn av oppsigelse av avtale om bruk av kai og ekspeditør. Ordningen trer i kraft fra og med 1. mai 2018 og vil gjelde inntil videre.
Ruteplan gjeldende fra 1. mai 2018

14. apr, 2018

Tjongsfjordrevyen 2018

Melding i fjesboka 12.1.2018:
Merk deg datoen 14.april... da blir det TJONGSFJORDREVY på samfunnshuset.

11. apr, 2018

Formannskapet - møte

Onsdag 11. april

9. apr, 2018

RLK - innkalling til generalforsamling

Oscarbrygga på Tonnes er møtestedet, 9. april 2018.
Årsberetning for året 2017.
Det er foreslått utbetalt utbytte på kr 3 960 000 (330 pr aksje).

2. apr, 2018

Rødøy menighetsblad

Rødøy menighetblad er kommet som "nytt blad", i a-5 format og 8 sider. Egen utgivelse nå etter at kommunens informasjonsblad "Rødøy-Løva" ble nedlagt. Meninghetsbladet var noen år del av dette blad. Det planlegges 4 utgaver i året av det nye bladet, første utgave (1/2018) er da kommet.

2018 mars

23. mar, 2018

Pengesedler blir ugyldige

Publisert 23.03.2018


På grunn av nye pengesedler i sirkulasjon vil de gamle 100- og 200-kronesedlene bli ugyldige. Disse kan brukes frem til 30. mai 2018. Deretter må sedlene veksles inn hos Norges Bank.

Mer informasjon om de nye sedlene kan du finne på nettsidene til Norges Bank.

20. mar, 2018

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Publisert 20.03.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

19. mar, 2018

Friluftsskolen 2018

Friluftsskolen 2018
20. mars kl. 09.00 åpner Polarsirkelen friluftsråd opp for påmeldinger til Friluftsskolen. I Rødøy tilbys Friluftsskolen i uke 28, og tilbudet er for 3.-6. klasse.
Friluftsskolen er Polarsirkelen friluftsråd sin største satsing gjennom året og har vært en ubetinget suksess fra dag en. Friluftsskolen er en arena for læring av friluftslivsferdigheter i tillegg til at barna får være fysisk aktive ute i naturen og etablere nye sosiale nettverk.
I år kan friluftsrådet tilby følgende skoler:
Rana uke 26, 31,32 og 34 (3.-6. klasse)
Rana Junior uke 27,28,29 og 30 (1.-2. klasse)
Lurøy uke 26 (3.-6. klasse)
Træna uke 27 (3.-6. klasse)
Rødøy uke 28 (3.-6. klasse)
Nesna uke 29 (3.-6. klasse)
Hemnes uke 30 (3.-6 klasse)
Hattfjelldal uke 31 (3.-6. klasse)
Granneset uke 30, 31 og 32 (6.-7. klasse)
Hattfjelldal samisk uke 33 (6.-7. klasse)
Påmeldingene starter den 20.mars kl. 09.00 på www.deltager.no. Søkeord: Friluftsskolen 2018
Brosjyre Friluftsskolen 2018

8. feb, 2018

Kommunale miljøtilskudd i landbruket for 2018

Kommunale miljøtilskudd i landbruket for 2018
Rødøy kommune lyser ut kommunale miljøtilskudd i landbruket for 2018
Vi minner om ordningene, og ønsker å motta gode søknader.
Det er tilskudd til:
SMIL spesielle miljøtak i jordbruket
NMSK nærings- og miljøtilbak i skogbruket
Tilskudd for drenering av jordbruksareal
Innkomne søknader behandles løpende.
Meldte tiltak til kommunen prioriteres i tilskuddsordningene.
Tiltak etter handlingsplan for vannområde prioriteres i SMIL.

Søknader sendes til Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen, eller teknisk.etat@rodoy.kommune.no
Kontakter:
Ole Edgar Nilssen
Kjetil Hansen

7. mar, 2018

Kommunesturemøte

Onsdag 7. mars

2. mar, 2018

Våga

Varsel om oppstart av arbeid med endring/revidering av eksisterende reguleringsplan for Våga kai- og næringsområde, del av gnr. 65 i Rødøy kommunePlan- og jordstyret i Rødøy har i møte den 28.02.2018 under sak 004/2018 vedtatt at det skal startes opp arbeid med endring/revidering av eksisterende Reguleringsplan for Våga Kai- og Næringsområde, del av gnr. 65 i Rødøy kommune. Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om det igangsatte reguleringsarbeidet.
Formålet med endringen/revideringen er i hovedsak: å legge til rette for utbygging av areal for industri/næringsvirksomhet, ivareta og forbedre trafikkavviklingen innenfor området, ivareta og legge til rette for nødvendig areal for parkering innenfor området.
Evt. merknader/innspill til planarbeidet må være skriftlige, og sendes: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen, evt. e-post: postmottak@rodoy.kommune.no, innen 28.03.2018.
Evt. spørsmål kan rettes til: Rødøy kommune, rådmannen, tlf. 750 98004, evt. mail: kg@rodoy.kommune.no.

Lenker:
- Brev om oppstart
- Adresseliste
- Utskrift av møtebok, Plan- og jordstyret i Rødøy, sak 004/2018
- Saksfremlegg, Plan- og jordstyret i Rødøy, sak 004/2018 med vedlegg

3. mar, 2018

Rødøyløva historielag

Innkalling til Årsmøte i Rødøyløva Historielag lørdag 3 mars kl.11.00
på det gamle postlokalet på Smiholmen -Rødøya.
Velkommen.

1. mar, 2018

Formannskapet

Torsdag 1. mars (ekstra møte)

2018 februar

22. feb, 2018

Post digitalt

Utsendelse av post digitalt
Rødøy kommune har begynt å sende ut posten elektronisk via SvarUT. Vi ønsker mer effektiv kommunikasjon med våre innbyggere, som nå mottar posten raskere ved å ta den imot digitalt.
Posten blir distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert også til innbyggernes valgte postkasse hos Digipost eller eBoks. Innbyggerne oppfordres til å oppdatere Kontaktregisteret som er tilgjengelig både på www.altinn.no og www.norge.no. Innbyggerne vil da bli varslet via SMSog e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn. Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på www.altinn.no via rollen «Kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert SMSeller e-post adresse.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen to virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.
Spørsmål kan stilles til:
postmottak@rodoy.kommune.no
75 09 80 00
Publisert av Brita Kjerpeseth Omnes. Sist endret 07.12.2017

28. feb, 2018

Kulturminnner

Kommunedelplan for kulturminner 2019-2022 - oppstartsmelding
Rødøy kommune skal lage kulturminneplan for perioden 2019-2022.
Dette er en kommunedelplan som skal inneholde beskrivelse og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen, forslag til forvaltning og skjødsel av disse kulturminnene, plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet, og en handlingsdel med tiltak og gjennomføring av planens forutsetninger.
Vedlagt er:
- Brev om oppstart
- Formannskapets sak 2017/089
- Adresseliste
Publisert av Anita Lykkja. Sist endret 28.02.2018

1. feb, 2018

NEX rute Bodø-Helgeland

Nye ruteplaner for NEX rute I Bodø-Helgeland fra 1. februar 2018
Nordland fylkeskommune informerer om at det fra 1. februar 2018 vil bli gjennomført endringer i hurtigbåttilbudet i sambandet NEX rute I Bodø - Helgeland, rute 23-731. Endringene som gjennomføres er følgende:
Avgangstid fra Sandnessjøen endres mandag til lørdag. Dagens avgangstid er kl. 06.45. Ny avgangstid blir kl. 06.40.
Avgangstid fra Bodø endres mandag til lørdag. Dagens avgangstid er kl. 16.00. Ny avgangstid blir kl. 16.15.
Nordværnes anløpes ikke.
Bjørn anløpes ikke på avgangen fra Sandnessjøen mandag til fredag.
Bjørn anløpes ikke på avgang fra Bodø søndag.
Det gjøres samtidig enkelte justeringer i anløpstider i sambandet.
Nye ruteplaner med gyldighet fra 1.2.2018 finner du her

1. feb, 2018

Nordvernes UTE

Ruteplan båtrute
NEX RUTE I BODØ - HELGELAND, RUTE 23-731

Rødøy øyene har gjort en god jobb og berga rutene. Rødøy SP har ikke fullt med på hva som har skjedd i prosessen - og tapte for øyene som arbeidet bedre mot dette. Gratulerer øyene for godt arbeide. Skrekk og gru om SPs arbeide.

Og ekspedisjonen blir vel da nedlagt med en gang, slik det ble sagt/skrevet fra ekspeditøren! Tomme trusler eller? - man får se....

2018 januar

9. jan, 2018

Midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Publisert 09.01.2018

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Fullstendig kunngjøring finner du her. Skriv "Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak" finner du her.
Søknadsfrist er 10. mars 2018

3. jan, 2018

Flytt til Helgeland

Publisert 03.01.2018
I samarbeid med Helgeland regionråd har kommunene Træna, Rødøy, Herøy, Alstahaug og Dønna laget en informasjonsportal for folk som vurderer å flytte til Helgeland. På nettsidene kan man finne relevant informasjon om blant annet jobb, skoler, barnehager, og fritidsaktiviteter.

1. jan, 2018

Nordlandsnett

Endringer nettleie 2018
Nordlandsnett jobber strategisk for å bli en sterk aktør innenfor nettbransjen i Salten og Nordland. Dette gjør vi blant annet ved å bygge et godt og solid nett med en meget god forsyningssikkerhet, med hele 99,98 % oppetid. Dette betyr at strømmen er borte svært sjeldent. Strøm har blitt viktigere og viktigere for samfunnet og det forventes at man har strøm i kontakten hele tiden.

Myndighetene fastsetter våre inntekter
Det er myndighetene, ved NVE, som fastsetter hvor stor inntekt Nordlandsnett kan hente fra kundene via nettleien. Inntektsrammene vil øke sakte men sikkert framover. Bakgrunnen for dette er at deler av strømnettet begynner å bli gammelt. Dette innebærer at det må gjøres betydelige investeringer for å opprettholde og styrke forsyningssikkerheten i strømnettet. Med bakgrunn i det som er beskrevet ovenfor, innebærer dette at vi for 2018 er nødt til å øke nettleien noe.

Statlige avgifter øker.
Staten øker sin forbruksavgift med 0,26 øre/kWh, noe som bidrar til en ytterligere økning i nettleien. Avgiften er nettselskapene pålagt å kreve inn på vegne av staten.

Priser 2018 (eks.mva)
Husholdning/hytte/fritidsbolig: Fastbeløp kr. 2 800,-, energiledd vinter 18,9 øre/kWh, energiledd sommer 17,7 øre/kWh. I tillegg kommer forbruksavgiften til staten på 16,58 øre/kWh.

For komplett oversikt over priser på nettleien vises det til Nordlandsnett AS sine nettsider på www.nordlandsnett.no/nettleie

1. jan, 2018

Anne Skeie blir ny helse- og omsorgssjef

Anne Skeie er ansatt som ny helse- og omsorgssjef i Rødøy kommune.
Anne er utdannet sykepleier med videreutdanning innen aldersdemens. Hun har også høyskoleutdanning innenfor blant annet kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging. Hun har hatt flere ledende stillinger innenfor omsorg, som avdelingssykepleier og pleie og omsorgsleder. Hun har skrevet flere fagpublikasjoner og jobbet med utdanning innen omsorgsfeltet. Hun har dessuten hatt oppdrag verden rundt i forbindelse med ektefellens virke som sjømannsprest.
Den siste tiden har Anne vært sykepleier ved Alderstun omsorgssenter, og prosjektmedarbeider og stedfortreder for helse- og omsorgssjefen her. Hun er derfor allerede godt kjent med tjenestetilbudet og publikum i Rødøy kommune.
Anne starter 1. januar. De første oppgavene hun skal ta fatt på er å rekruttere den nye lederen for helsetjenesten, kommuneoverlege og kommunelege. Vi ønsker henne hjertelig velkommen, og ønsker lykke til i ny stilling!
Sist endret 22.12.2017

1. jan, 2018

Endringer i brukerbetalinger 2018

Rødøy kommunestyre vedtok i møte 13. desember 2017, sak 076/2017, følgende endringer i brukerbetalinger for år 2018:
Brukerbetaling til landbruk økes med 3 %
Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes med 25 %
Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 5 %
Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 20 %
Satsene i regulativet for avløp økes med 20 %
Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 20 %
Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 10 %
Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler
Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven
Satsene for egenandel for korttidsopphold i institusjon, langtidsopphold i institusjon og praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon reguleres og følger maksbeløp i forhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, og konsumprisindeksen
Satsene for kostpenger i omsorgstjenesten reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen, slik:
- Middag fra kr 77 til kr 79
- Frokost/kvelds kr. 41 til kr. 42
Abonnement full kost settes til kr 5000/mnd. Ved fravær som gir pause i tjenesten, for eksempel innlegging i sykehus/institusjon eller avtalt fravær utover en uke og mindre enn en måned, reduseres prisen med kr 1250/uke
Satsene for leie av trygghetsalarm settes slik:
- Leie fra kr 206/mnd til kr 211/mnd
- Installering fra kr 460 til kr 472
Satsene for foreldrebetaling i barnehagen økes slik:
- Inntil 16 timer/uke fra kr. 1200/mnd til kr. 1250/mnd
- Inntil 24 timer/uke fra kr. 1700/mnd til kr. 1800/mnd
- Inntil 32 timer/uke fra kr. 2200/mnd til kr. 2300/mnd
- Inntil 40 timer/uke fra kr. 2650/mnd til kr. 2800/mnd
- Over 40 timer/uke fra kr. 2730/mnd til kr. 2910/mnd
Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
- Full plass fra kr. 350 til kr. 385
- 4 dager/uke fra kr. 280 til kr. 310
- 3 dager/uke fra kr. 210 til kr. 240
- 2 dager/uke fra kr. 140 til kr. 160
- 1 dag/uke fra kr. 70 til kr. 80.
Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2018:
- Instrumentundervisning fra kr. 850 til kr. 900
- Lydstudio/notelære fra kr. 850 til kr. 900
- Gruppeundervisning/drama/kor fra kr. 670 til kr. 720
- Instrumentleie fra kr. 450 til kr. 500
Satsene for foreldrebetaling i SFO økes slik:
- Helårs SFO fra kr. 2200/mnd til kr. 2420/mnd
- 1-10 timer/uke fra kr. 1000/mnd til kr. 1100/mnd
- Over 10 timer/uke fra kr. 1200/mnd til kr. 1320/mnd
- Særutskrift k.sak 076/2017
I tillegg ble det vedtatt regulering av leiepriser for kommunale boliger til gjengs leie, jf. særutskrift k.sak 073/2017