TINGENE i Rødøy

Sorenskriveri

1950

Helgeland

Historisk sett hører Rødøy til Helgeland. Vi ER og har vært "Helgelendinger" i så lang tid som det har vært noen slik oppdeling av landet. Helgeland går til og med Meløy i nord, mulig litt lenger...

1950

Helgeland - Bodø

Fra boka "For lov og rett på Helgeland. Sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. Skrevet av Kjell Jakobsen.
1950:
Rødøy og Meløy overføres til Bodø sorenskriveri i Salten - ved kongelig resolusjon av 2.6.1950.

"...Dermed fikk disse to kommunene i hvert fall i denne sammenheng brutt sin årtusengamle tilhøringhet til Helgeland".

1915

Rana Sorenskriveri

...skal nu deles i to maanedstingskredse, den ene omfattende:
Mo, Hemnes og Nesna, og den anden
Lurøy, Rødøy og Meløy.
Kilde: NA 11. desember 1915. © RLA.

1927

Rana domsogn

---er efter kg. resolusjon av 11. februar delt i to tinglag, det ene omfattende Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna herreder, det annet de øvrige herreder i Nord-Helgeland.

Eksempel på annonsering

© RLA. NA. (258).

Tingberammelse

1911

Tingberamelse Nordre Helgeland sorenskriveri

Med amtsmandens approbation er vaarsagetingene i Nordre Helgeland sorenskriveri berammet saaledes:
For Rødøy tinglag
Tirsdag den 8de juni i kommunelokalet på Rødøy.

1916

Nordre Helgeland sorenskriverembede

Med amtmandens approbation er SAKETINGENE, FORMYNDERTINGENE og EKSTRATINGENE i Nordre Helgelands sorenskriveri berammet saaledes:
1916 ( 13.12.1915):

Vaar-saketingene:
(.) For Rødøy tinglag: Onsdag den 24.mai i kommunelokalet paa Rødøy.

Høst-saketingene og formyndertingene:
(.) For Rødøy tinglag: Ondag 18. oktober i kommunelokalet paa Rødøy.

Og litt mer gammelt stoff


© RLA. Klippet.

Fra boka "For lov og rett på Helgeland.  Sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. Skrevet av Kjell Jakobsen.

og litt mer - om Rødøy


© RLA. Klippet.