Sleipnes bedehus

Indremisjonshus

1975

© RLA. (8357),

1975

© RLA (11465),

1975

© RLA (8335),

1967

© RLA. (5567),

1958

© RLA. (5900).

Div

1958

Dåpslokale

Til Rødøy sogneråd, JEKTVIK.

SLEIPNES BEDEHUS SOM DÅPSLOKALE.

Frå bispen har ein motatt skriv, datert 8.11.58 i høve søknad om ovennevnte bedeshus som dåpslokale, det det heter:

"I samsvar med kg.res. av 29. mars 1935 gir herved tillatelse til at presten i Rødøy sogn i Rødøy prestegjeld utfører dåp i forbindelse med søndagsoppbyggelser som holdes i Sleipnes bedehus i stedet for høymesse i soknekirken. Slik dåp blir sidestillet med dåp utført i kirken og skal innføres i kirkeboken på vanligmåte.

Tillatelsen gjelder for 5 år fra 1. november 1958 å regne. men kan når som helst ta tilbake av biskopen hvis lokalet skifter karakter eller uforutsette endringer i forholdene inntrer.

Presten må påse at lokalet er så vakkert som omstendighetene tillater og at alt holdes borte som kan forstyrre handlingens høytidelighet. Han skal være iført embetsdrakt og alterbokens dåpsritualer skal følges. Kirkens dåpsfat - eller særskilt anskaffet døpefront - skal brukes. Dette bes meldt menighetsrådet.".

Hermed ver då dette sendt til soknerådeet til observasjon og notering. Kopi av brevet vert sendt til Ole Olsen Sleipnes, som er gild og gir melding om denne godkjenning til styret for Sleipnes bedehus.

Rødøy sokneprestembete den 10.11.1958. Endre Storebø (sign).

1955

© RLA (11738).