Meløy - året 1920

1920 kraftverk og smelteverk

1920 02 12: Glomfjord og Bodøs kraftforsyning

Det stadfestes, at der med det første vil bli utnævnt en direktion for statens kraftanlæg i Glomfjord og at denne skal bestaa av sorenskriver Aarstad som formand og fylkesmand Pedersen og direktør Brinck som medlemmer. Saasnart direktionen er oppnævnt, vil den behandle andragenet fra Bodø eletrisitetsverk om leie av kraft fra Glomfjord. Nordlands avis.

1920 06 19: Fra Glomfjord

...berettes at lønningene er der blandt de høyeste hertillands. Paalæg er derfor usandsynlig, saa meget mer som tiderne er meget vanskelig for bedriftene. En eventuell streik mottar bedriften derfor formentlig uten syndelig beklagelse, skr. Lofotp. Senere meldes at streiken begynte tirsdag. Enkelte arbeidere har tjent sine 8-9000 kr der i siste aar.

1920 08 18; Glomfjord smelteverk

...har fra 2. ds. faa leveret 45 000 hk elektrisk energi fra den første utbygning av Glomfjordvassdraget, som netop er færdig. Smelteverket vil fra 8 ds. begynde regulær drift. Avisa Nordland.

1920 08 18: Glomfjord foran stans

Glomfjord smelteverk som skulle begynne driften i disse dager maa antagelig indstille den helt. Flere av anleggsarbeiderne har opsagt sine pladse, og situasjonen ligger slik til at man frykter for at verket maa opsi samtlige sine arbeidere, 250 mand. Avisa Nordland.

1920 08 11: Konflikten ved smelteverket i Glomfjord ordnet

Ved forhandlingerne i Glomfjord blev man forleden enig om at blokaden av kraft fra den provisoriske station til smelteverkets maskiner og til lys skulde hæves straks. Herved vil smelteverket komme i drift igjen. De fleste arbeiderne er imidlertid reist fra stedet, men man antar at de kommer tilbake nu, naar saken er ordnet. Arbeidsstokken vil bli som før stansen, 250 mand. Blokaden av kraftverkets videre utbygning forsætter. Nordland avis.

1920 10 09: Fremdeles streik i Glomfjord

Streiken i Glomfjord paagaar fremdeles. Det erfares at det nylig gjenoptatte bygningsarbeide ved smelteverket vil stanse, hvis ingen enighet opnaaes med kraftstationens arbeidere, saa denne kan begynde igjen. Selskapet vil ikke holde et kostbart nybygg gaaene, naar der ing.n. utsikt er til gjenoptagelse av driften.

1920 10 13; Arbeidet i Glomfjord

(ved kraftanlægget) ble optat igaar. Det er dog bare de gamle arbeidere som foreløpig faar arbeide, saa vi vil fraraade andre aa søke til anlægget uten aa være sikret arbeide.

1920 10 16: Arbeidet optas i Glomfjord

(ved kraftanlegget) paa de gamle betingelser. Det blev altsaa løsenet av konflikten, som nu har paagaat siden juli. Det var ogsaa paa høi tid, at konflikten ble bilagt. Ogsaa smelteverket stod nu færdig til aa opsi alle sine arbeidere.
Antagelig vil arbeidet ved kraftanlægget være i fuld sving om noen dage. De gamle arbiderne er telegrafisk underrettet.

1920 11 06; Store opsigelser i Glomfjord

Der foregaar en ganske stor opsigelse av arbeidere inde i Glomfjord, skr. Nordl. Soc. Dem. Mandag blev der opsagt 80-100 anlæggsarbeidere. Som grund for opsigelsen angir selskapet indskrænkning av anlægsdriften. Der foregaar for øieblikket underhandlinger om ny overenkomst ved driften, og det er ikke umulig at oppsigelsene staar i forbindelse hermed.

1920 11 06 Glomfjord smelteverk

er sat i gang for en tid siden. Det er tyske granatspisser som nu smeltes. Driften er dog ikek optat i fuld utstrækning, men det vil ske i løpet av vinteren.

1920 11 13: Kasserer

Som kasserer ved Glomfjords kraftanlegg er ansatt kontorist Ingv. Wagge, Kvarøy.

1920 11 13: Konflikt i Glomfjord

100 mand ved smelteverket har opsagt sine plasser paa grund av misnøye med den nye tarifoverenskomst.

1920 - Aag i Meløy - Hugvik

© RLA. (1163).

Sendt med dampskiet Sivert Nilsen til Tjongsfjord Landmannslag, Tjongsfjorden.  Sendt fra H. Hugvik, Aag i Helgeland 13.3.1920.

1920 andre klipp

1920 01 12: Lagrettemænd

...uttrukket til tjenestegjøring ved Nordlands lagmannsting 12. januar 1920: .... Nr 12 Julius Mikkelborg, Meløy. Avisa Nordland.

1920 01 15: Kortspill

En mand i Glomfjord vandt 2000 kr paa kortspil paa en nat. Nordland avis.

1920 01 15: Lærer

Som lærer i Hals og klokker i Dolstad har kirkedepartementet ansatt M. Sundal, Meløy. Nordlands avis.

1920 01 15: Distriktslegen

Distriktslege Daa i Meløy er beskikket som distriktslege i Aamot. Nordlands avis.

1920 04 08: Nordland landbrukskole

Eksamen avsluttes den 28. mars med flg hovedkarakterer i teoretisk og praktiske fag. A. Ordinære 1 1/2 aar elever Teoretisk/praktis: .....Karl Omnæs, Meløy 2,04-2,00. Nordlands avis.

1920 04 10: Lagrettemænd

.. uttrukket til tjenestegjøring ved Nordland lagmannssamling 26. april 1920 og følgende dage. Nr 15 Gbr. Kristen Andersen, Aamøyhavn, Meløy. Nordlands avis.

1920 06 12: Ekteskap

Anlægsarbeider Edvard Haldor Kristian Johansen og Anna Hansine Angelo Johansen, Glomfjord, Meløy.

1920 06 26 Et sildesteng

..er gjort i Bjærangsfjorden i Meløy. Der er stængt omkring 2000 maal av smaa kvalitet som væsentlig vil gaa til fabrikkene. Der forlanges 10 kroner maalet. Avisa Nordland.

© RLA. NA 1920. (18100).

© RLA. NA 1920. (18101).

© RLA. NA 1920. (18102).

© RLA. NA 1920. (18103).

© RLA. NA 1920. (18104).

© RLA. NA 1920. (18105).

© RLA. NA 1920. (18113).

© RLA. NA 1920. (18146).

© RLA. NA 1920. (18147).

© RLA. (18098).

© RLA. (18156).

© RLA. Avisa den 1,10,1920. (18166).

© RLA. (18179).

© RLA. (18178).